141015 Thalassa_windturbines 700 st_16,5KM_0001

Duitse investering van € 100 miljard stelt opwarming 37 uur uit…

Op 27 december publiceerde De Volkskrant een artikel van Bjørn Lomborg, directeur van het Copenhagen Consensus Center. Een zeer interessant artikel, waarin hij onder meer het volgende stelt:

1. Ondanks eindeloze klimaattoppen een goede bedoelingen bedraagt het aandeel zonne- en windenergie slechts 0,4 procent van het totale energieverbruik. Zelfs in het buitengewoon optimistische scenario waarin alle overheden hun groene beloftes nakomen, zullen zon en wind over 26 jaar slechts 2,2 procent van de energie voor hun rekening nemen.

2. Duitsland geeft meer dan 100 miljard euro uit aan zonnepanelen terwijl de opwarming van de aarde daar tegen het einde van de eeuw slechts 37 uur mee uitgesteld wordt.

3. Een Duitse parlementaire commissie analyseerde de effecten van Duitslands grootschalige groene beleid, de zgn Energiewende. De ondubbelzinnige conclusie: subsidie leidt niet tot groene innovatie omdat het voor bedrijven veel veiliger is om te vertrouwen op de zwaar gesubsidieerde windturbines, zonnepanelen en biomassa ipv het verder ontwikkelen van bestaande technologie met nieuwe uitvoerbare alternatieven voor fossiele brandstoffen. De subsidies creëren simpelweg een verkeerde stimulans.

4. Bij een volgende klimaattop moet men zich richten op een drastische verhoging van de fondsen voor Onderzoek en Ontwikkeling om een nieuwe en goedkopere generatie aan groene energie te ontwikkelen.

Lomborg schetst in dit artikel een vergelijking met de vernieuwingen in de IT-industrie, en stelt dat subsidies waarbij je van landen vraagt hun eigen economische belangen tegen te werken, niet helpen bij de noodzakelijke vernieuwing.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

141015 Thalassa_windturbines 700 st_16,5KM_0001

De plannen van ministers Schultz en Kamp zichtbaar gemaakt

In opdracht van strandpaviljoen Thalassa te Zandvoort heeft Bin Architecten in samenwerking met i-photo.nu  (Den Haag) een visualisatie gemaakt van de voornemens van genoemde ministers. Deze fotomontage is exact op schaal en toont het (bedreigende) effect hiervan op de horizon-beleving.  Nu kan minister Kamp wel aanvoeren dat dit ‘op 18 kilometer afstand staat. Waar hebben we het over’, maar deze visualisatie is toch andere koek. Ik hoor u nu vragen: hoezo, koek?

Mogelijk herinnert u zich nog het onderzoek van ZKA – Eindrapport onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme – in opdracht van minster Schultz. Hierin wordt in bijlage 2, foto 4 een montage getoond waarop ca 30 molens zichtbaar zijn op 12 mijl afstand. Op basis van deze visualisatie geeft ongeveer 10% van de ondervraagden aan een strand met dit uitzicht niet meer te bezoeken. Reactie van minister Kamp: ‘mensen gedragen zich toch anders dan ze zeggen te doen.’ Stichting Vrije Horizon onderschrijft dit statement van de minister. Zeker, omdat de realiteit er heel anders uit gaat zien. De vraag is dan niet óf het slechts 10% van de strandbezoekers is die wegblijft, maar hoeveel meer strandbezoekers weg zullen blijven bij dit (voor)uitzicht.

Jammer dat minister Kamp hier zo nonchalant over doet. Temeer omdat, met een geringe aanpassing van de plannen, het uitzicht vrij kan blijven door alle industriële windturbineparken te concentreren op IJmuiden Ver. Mogelijk is er nog een extra besparing te behalen in het onderhoud én de meeropbrengst van 9%, die een groot deel van de meerkosten zullen compenseren.

Zeker is, dat dit plan van de minister de (ondernemers van de) kustgemeenten jaarlijks € 40 miljoen aan inkomstenderving kost. En dat is het minimale bedrag, gebaseerd op 10% wegblijvers die een afbeelding gezien hebben van 30 turbines. Reden om dit onderzoek nog een keer over te laten doen, maar dan met de realistische afbeelding erop?

 

Henk Kamp geeft toelichting op werkzaamheden

Weerstand windenergie neemt toe

De kritiek op het voornemen van dit kabinet om tegen enorme investeringen – € 33 miljard tot € 55 miljard – een marginale toename van herwinbare energie op te wekken, neemt met de dag toe. De redenen waarom deze weerstand toeneemt zijn duidelijk. Dit kabinet – en met name de ministers Kamp en Schultz – trekken zich niets aan van recente cijfers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, maar ook Nederland over hoeveel energie er nu werkelijk opgewekt wordt. Afgezet tegen de ‘verwachte’ opbrengst. De realiteit is, dat de opbrengsten van de windparken op zee blijven steken rond de 30% vollast uren (is maximale opbrengst). Dit terwijl er gepland wordt met een opbrengst van 50% maximale capaciteit. Bovendien weigeren beide bewindslieden zich open te stellen voor recente, veel vooruitstrevender  ontwikkelingen op dit gebied. Het ziet ernaar uit dat de ministers zich verbergen achter het regeerakkoord, en zich opstellen als uitvoerders hiervan. In plaats van kritisch te analyseren of de (minimaal) € 18 miljard aan wat men subsidie noemt, niet op een veel betere manier ingezet kan worden. Wat doet een piloot die een vliegplan heeft, maar een orkaan op zijn weg tegenkomt? Die vliegt daar omheen. Kamp en Schultz zeggen echter: ‘We hebben een plan en dat voeren wij uit. Wij vliegen door de orkaan heen”. Je kunt je afvragen wie er verstandiger bezig is en wat dit uiteindelijk teweeg breng.

Een uitstekende analyse in dit artikel in De Telegraaf van 18 oktober, met niet de minsten die hun opinie geven over de voornemens van dit kabinet.

10708523_910879332270525_8479120808953891700_o-2

binnenhof

Blijven windmolens overeind in de politieke storm? – De feiten achter de discussies

Er zijn mensen die zeggen: “wees blij met je zegeningen. De windparken komen niet op 3 mijl afstand, maar op 10 mijl afstand”. Minister Kamp zegt: “We hebben het over 18 kilometer. Waar hebben we het over”. Blijkbaar begrijpen deze mensen en minister Kamp niet, dat plaatsing van 700 windmolens tussen Bergen en Wassenaar Nederland, en met name de Hollandse kust,  insluiten. Bij een zonsondergang – waar mensen graag naar kijken – zul je aan de horizon alleen nog windmolens zien staan. En ja, er is een klein gaatje tussen de zuidpunt van de parken voor de Noor-Hollandse kust en de noordkant van de parken voor de Zuid-Hollandse kust. Tenslotte moet daar de scheepvaart van en naar IJmuiden tussendoor.

Stichting Vrije Horizon vindt, dat er een uitstekend alternatief is op IJmuiden Ver. Achter de horizon. En ja, dat is wat duurder.  De MKBA praat over ongeveer € 600 miljoen. Wat betekent dit voor degenen die dit gaan betalen, u en ik? Op een subsidie van € 18 miljard betekent € 600 miljoen ‘extra’ een verhoging van iets meer dan 3% van de subsidie. Anders gezegd: U (en ik) betalen circa € 0,17 subsidie per kWh. Dat wordt dan € 0,175 per Kwh. Een halve cent verhoging. Dan rekenen wij niet mee dat de plaatsing op IJmuiden Ver mogelijk onderhoudsbesparingen leveren doordat alles geconcentreerd is. En het verlies van arbeidsplaatsen langs de kust. Minder dan op 3 mijl afstand – 20% van de toeristen blijft weg -. Maar nog altijd blijft 10% van de toeristen weg wanneer deze industriële parken op 10 mijl staan.

Er wordt heel veel gezegd over Wind op Zee. In dit artikel wordt alles nog een keer heel goed op een rijtje gezet. Met dank aan Evert Nieuwenhuis van One World. Waarbij het zinvol is te weten dat de Europese afspraken het hebben over een verbruik van 14% duurzame energie. Niet over het opwekken hiervan.

Henk Kamp geeft toelichting op werkzaamheden

Alle rapporten ondersteunend aan het besluit WOZ binnen de 12 mijlzone

Via deze link zijn alle rapporten, ondersteunend aan het besluit van de Ministers Kamp en Schultz om windmolens binnen de 12 mijlzone te plaatsen, te lezen. Heel veel leeswerk. Wij houden ons aanbevolen voor reacties. Onze eerste reactie na het lezen van de MKBA is,dat het verschil rond de € 600 miljoen bedraagt, gekapitaliseerd over 20 jaar, met in onze ogen nog héél veel onzekerheden. Bovendien wordt er geput uit het ZKA rapport, waarbij aan de geënquêteerden foto’s getoond werden met 30 windmolens. Er is hier sprake van twee keer 700 windmolens binnen de 12 mijlzone. Voor de kust lopend van Bergen naar Wassenaar. De ministers Kamp en Schultz kunnen dus gevoeglijk aannemen dat het effect op toerisme vele malen sterker zal zijn dan het ZKA rapport stelt. Daarin is sprake van een terugloop van ca 10% bij plaatsing op 22 km afstand.

Het mag duidelijk zijn dat Stichting Vrije Horizon het totaal oneens is met het besluit van de ministers en er ook alles aan zal doen om dit besluit aan te vechten.

windmolenszandvoort

Kabinet kiest voor drie locaties wind op zee

Het kabinet heeft 26 september een beslissing genomen over de plek waar windmolenparken op zee komen. Tot 2023. Daarna begint de stoelendans opnieuw, met als horizon 2050. Lees de aankondiging hier. Stichting Vrije Horizon is hier niet onverdeeld enthousiast over. Enerzijds is de 5,4 kilometer van tafel. Prima. Anderzijds heeft het het kabinet behaagd om de molens nog heel dik in het zicht te zetten (en niet zoals de Minister van EZ zegt, “je ziet ze nauwelijks”). Dat betekent voor al die bezoekers van de kust van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland, dat zij de zonsondergang kunnen ‘bewonderen’ door een raster hekwerk van windmolens.

Is er dan geen alternatief? Zeker wel. Alle molens tot 2023 kunnen ook op IJmuiden Ver geplaatst worden. Dat is echt uit het zicht. Zoals de Minister van EZ al zegt: “er wordt € 3 miljard bespaard door te clusteren op 3 plekken. En nog eens € 1,2 miljard door binnen de 12 mijlszone te plaatsen. Wij zetten, zolang we de berekeningen niet gezien hebben, hier onze vraagtekens bij. Ten opzichte waarvan zijn deze besparingen? En wat zouden de besparingen zijn wanneer alle windmolens in één groot gebied geclusterd zouden worden? Volgens de MKBA zou er sprake zijn van een besparing van € 700 miljoen in 20 jaar tijd, wanneer alle windmolens (ca 1200) op 5,4 km geplaatst zouden worden. Vreemd dat dit nu € 1,2 miljard is.  Wij zien graag de berekeningen die aan dit besluit ten grondslag liggen, tegemoet. Wij rekenen ook op kritische kamervragen van René Leegte en Jan Vos. Met name de heer Vos heeft de sleutel om plaatsing op IJmuiden Ver te bewerkstelligen. Dan doet hij ook recht aan zijn eerdere uitspraken in De Telegraaf op dit dossier.

Is het besluit definitief? Nee, er zal door het ministerie van Milieu en Infrastructuur nog een ‘Structuurvisie Wind op Zee binnen de 12 mijlzone’ geproduceerd moeten worden. Wij zijn niet van plan deze ongestoord te laten passeren.

windmolenszandvoort

REALITEIT vs VERWACHTINGEN

33% Van de windmolenparken in Rheinland Pfalz draaien naar verwachting. De overige 67% niet.  Het hele verslag is hier te bekijken. (U krijgt dan een bericht waar u nogmaals op moet klikken). Is dit aanleiding voor de Tweede Kamer om de investeringen nogmaals tegen het licht te houden? Oorzaak hier zijn te optimistische voorstelling van zaken. Iets waar ook in Nederland van vele kanten voor gewaarschuwd wordt.

slide1

Windmolens prima, maar wel ver op zee – Trouw, 11 september

Stichting Vrije Horizon reageert met deze brief op een eerder artikel in Trouw.

Hierin werd gesteld dat toeristen zich niet laten beïnvloeden door windmolenparken vlak onder de kust. De hierin genoemde enquete werd uitgevoerd door Zeekracht, een project van Natuur en Milieu om wind op zee te promoten. Eerder onderzoek in 2011 laat zien dat de vragen in dit onderzoek op zijn minst suggestief zijn. Niet verwonderlijk met sponsoring partners als Zeewind en Eneco. Het onderzoek in 204 –  www.zeekracht.nl –  toont opnieuw het gebrek aan diepgang aan. Geen afbeeldingen, 4 vragen, 320 ondervraagden. In alle opzichten onder de maat.

Vandaar onze behoefte om op het artikel in Trouw te reageren.

Trouw 11 september, p. 22

opinie

Windmolens prima, maar wel ver op zee

Albert Korper

Voorzitter Stichting Vrije Horizon

Volgens Natuur en Milieu hoeft de toeristische sector niet te vrezen voor nieuwe windmolens dichtbij de kust (Trouw, 26 augustus). Dit concludeert de stichting na een zelf uitgevoerd onderzoek onder 320 badgasten in Zandvoort en Scheveningen. Dat is niet erg representatief. Bovendien kregen de badgasten niet te zien hoe het beeld van de Noordzee verandert met de komst van windmolens.

Zeekracht, partner van Natuur en Milieu, hield eerder een enquête. En al waren de vragen nogal suggestief, toch bleek dat het aantal gasten met tien procent zal dalen als windturbines het uitzicht ontsieren. Recron toonde recent 2000 Nederlanders en Duitsers gemonteerde foto’s van het zicht vanaf het strand. Resultaat: 20 procent van de bezoekers zal niet meer of veel minder komen. De kustgemeenten hebben bureau Buck naar de effecten hiervan gevraagd. Die kunnen oplopen tot een omzetdaling van tientallen miljoenen per jaar, met faillissementen en een verlies van zesduizend arbeidsplaatsen.

Dit bedreigende scenario is echter vermijdbaar. Als Nederland snel groene energie wenst en de afhankelijkheid van Rusland wil verminderen, dan zijn de al toege- wezen gebieden IJmuiden Ver en Borssele de beste opties. Dit kan grootschalig, kostenbesparend en met 9 procent meer opbrengst. En dat zonder hinder voor toerist en ondernemer. Bovendien levert de bouw banen op die niet ten koste gaan van de kustgemeenten. Dan wordt duurzaam ook sociaal.

 

NOS

ENECO dreigt met vertrek uit Nederland

Het NOS journaal van 15 september opent ‘groots’ met deze kop. Daarna volgt een ‘interview’ met Ron Wit van Eneco. Dit is wat deze werkelijk zegt:

  1. Als het kabinet besluit bestaande vergunningen in te trekken, dan zullen Eneco en andere maatschappijen de komende jaren geen grote windparken op zee kunnen bouwen. Dat betekent dat de doelen van het energieakkoord uit het zicht zullen raken.
  2. We zijn al actief in Engeland en België, maar ook in andere landen. In Engeland zijn we ook bezig ‘met een mogelijk windpark op zee’. Dus als het inderdaad zo is dat de omstandigheden daar gunstiger zijn, dan zullen we daar naar uitwijken.

Wat Ron Wit echt zegt: Als wij onder betere voorwaarden in Engeland een windmolenpark op zee kunnen ontwikkelen, zullen wij dat doen. Dat lijkt ons een zakelijk gezonde beslissing.

Wat de Stichting Vrije Horizon wel bevreemdt, zijn de gebruikte argumenten. Laten we deze even op een rij zetten:

  1. Kamp onderzoekt welke wijze het bouwen van grote windparken op zee voordeliger kan. Niet zo vreemd bij een ‘subsidie’ van € 18 miljard.
  2. Er zijn een negental vergunningen uitgegeven aan diverse energiemaatschappijen voor (kleine) parken op de Noordzee. (vergelijkbaar met Luchterduinen, tussen de 40 en 50 turbines). Deze parken zijn redelijk lukraak gepland en nog niet in de fase van bouw. Er is namelijk nog geen subsidie voor deze parken beschikbaar.
  3. Kamp onderzoekt nu of het voordeliger is grootschalige parken te plaatsen, omdat alleen deze grootschaligheid – naast de verdere technische verbetering van de turbines – de gewenste kostenbesparing van 40% per kWh in gang kan zetten.
  4. Hiervoor wil Kamp zijn handen vrij hebben om de reeds toegewezen gebieden (waaronder IJmuiden Ver, Borssele en Q4 voor de kust van Bergen) opnieuw in te delen.
  5. Het moet toch ook in het voordeel zijn van de ontwikkelaars om voordeliger te kunnen produceren? Daar hebben zij zich aan verbonden in het veelbezongen Energieakkoord.

Het is om zijn minst vreemd wanneer een bedrijf als Eneco (waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van Nederlandse Gemeenten), maar ook andere bedrijven zich geroepen voelen te gaan dreigen met vertrek uit Nederland. (Dat hebben wij overigens de heer Wit van Eneco niet horen zeggen, maar wel de journaallezers). Het klinkt als het onder druk zetten van Kamp om vooral  niets te veranderen aan de reeds uitgegeven, kleinschalige vergunningen. En dat klinkt weer als het ouderwets chanteren door de bij de windindustrie betrokken partijen. Iets waar wij grote vraagtekens bij zetten.

Wat is de realiteit namelijk?

De vergunninghouders (Eneco, Nuon, Essent etc) hebben mogelijk een aantal miljoenen geïnvesteerd in het aanvragen van deze kleinere vergunningen. Wanneer deze vergunningen herzien worden, zijn ze deze investeringen (mogelijk) kwijt. Maar op de reeds toegewezen locaties IJmuiden Ver, Q4 en Borssele kunnen deze zelfde spelers, na de ‘herverkaveling’ zoals Kamp dat mogelijk wil, op zeer korte termijn beginnen met het bouwen van grootschalige parken. 300 tot 350 MW, gekoppeld, aan te sluiten op het netwerk van TenneT.  Dan begrijpen wij niet, waarom Ron Wit zegt dat de ‘doelstellingen van het Energieakkoord uit het zicht zullen raken’.

Wij kunnen niet anders concluderen dat hier sprake is van ‘ouderwets onder druk zetten’. En daarnaast dat de NOS zich inzet om dit in nog sterkere bewoording aan de kijker te presenteren. Waarop vervolgens Mevrouw Van Veldhoven – D66 – zich schaart in de rij van roependen, zonder eerst eens goed te kijken wat er echt gezegd is. Q4 (429 MW, 23 km uit de kust van Bergen) heeft al in 2009 een vergunning toegewezen gekregen. Deze is al een keer verlengd binnen het ‘algemeen pardon’ voor verlengen van bestaande maar nog niet uitgeoefende vergunningen. Ook hier draait het om het toegewezen krijgen van subsidies.

Bekijk het interview hier. Vanaf ca 6 minuut 30 seconden