Windmolenpark DK

Uitsluitend plaatsen van windmolens geen complete oplossing.

Nadat eerst de publieke opinie in Denemarken zich meer en meer tegen windenergie keerde, plaatst nu ook de huidige Deense Minister van Klimaat en Energie vraagtekens bij het beleid dat tot nu toe gevoerd werd. Denemarken zal het bijzonder moeilijk krijgen om zijn hoge ambities op het vlak van hernieuwbare energie waar te maken en moet dringend op zoek gaan naar een manier om het overschot aan stroom dat uit windenergie wordt opgewekt op te slaan. Het hele artikel leest u hier .

sneeuwvrij

Rijden over zonnepanelen?

Is wind de ‘way to go’?

Velen vragen zich af of windturbines wel de juiste / beste / economisch meest efficiënte apparatuur is om het energieprobleem aan te pakken. Een techniek uit de jaren ’80 van de vorige eeuw, waar wij, als de plannen niet aangepast worden, mee door moeten tot 2050 en verder.

Wij werden onlangs opmerkzaam gemaakt op een fantastische, nieuwe ontwikkeling. Voorlopig in een testfase, maar met ongekende mogelijkheden om het energieprobleem en daarmee de CO2 uitstoot aan te pakken. Julie en Scott Brusaw ontwikkelden geen zonnepaneel, maar een VISIE. Zonnepanelen waar je snelwegen van kunt bouwen, maar met een infrastructuur die veel verder gaat dan het opwekken van zonne-energie.

Een paar kenmerken: wanneer alle wegen in de VS hiermee bedekt zouden worden, genereert dat 300% van de energie die de VS nodig heeft! De niet direct verbruikte energie wordt opgeslagen in de grid die onder de snelwegen ligt. Probleem van opslag wordt hiermee opgelost. De panelen bevatten LED verlichting. Hiermee kun je de belijning op de wegen aangeven. Overstekend wild of, erger nog, overstekend kind? De druksensoren in de weg waarschuwen het aankomend verkeer snelheid te minderen. De panelen geven warmte af, waardoor de wegen sneeuwvrij blijven.  En ook ijzelvrij! Rij je in een elektrische auto? Dan kun je – middels inductie – doorrijden én opladen. Huizen en bedrijven kunnen direct op de ‘snelweg elektriciteit’ aangesloten worden.

Dit is slechts een summiere samenvatting van de mogelijkheden van deze panelen. En…. ze verdienen zichzelf terug!

Interesse opgewekt? Kijk op Solar Roadways. Klik op de eland. Wij zijn zeer enthousiast. En met ons ruim 4 miljoen mensen die de presentatie gezien hebben. Dit is het soort visionaire oplossingen waar wij de wereld naar op zoek is als we het energieprobleem en CO2 probleem in 2050 onder controle willen krijgen.

20140515180039-Interstate_at_Dusk

Solar snelwegen – Het alternatief?

Onder de indruk van de innovativiteit, de veelzijdigheid en de mogelijkheden!

 

Iemand vroeg: “wat zijn de alternatieven voor die windmolens dan”?
Los van het gegeven dat ik niet per definitie tegen windmolens ben, maar wel slim (is uit het zicht) geplaatst, vind ik het alternatief op Solar Roadways vele malen interessanter want veel meer mogelijkheden. Zal niet goedkoop zijn, maar dat is geen enkele vorm van duurzame energie op dit moment. Neem de moeite een kwartier op deze site rond te kijken. Ik had moeite er weg te komen, zo interessant vind ik dit. Klik op Solar Roadways en ontdek de enorme toepasbaarheid.

led_road-copy

Noordzee windmolenparken

Besluiten naar aanleiding van het Algemeen Overleg Windenergiegebieden

Algemeen Overleg Windenergiegebieden d.d. 24 april 2014

 

Minister Schultz (IenM) en minister Kamp (EZ) spraken op 24 april 2014 met de Tweede Kamer over windenergiegebieden. Dit betrof zowel windenergie op land als op zee. Tijdens dit Algemeen Overleg gaven de beide ministers aan dat de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee (buiten de 12- mijlszone). de Haalbaarheidsstudie windenergie binnen de 12- mijlszone, de routekaart voor de uitrol van windenergie op zee en het besluit over een net op zee in samenhang met elkaar dienen worden te bekeken.  Afgesproken is om de Tweede Kamer hierover voor de zomer van 2014 nader te informeren.

Kavelbesluiten Borssele

Daarnaast gaf minister Kamp aan dat hij voornemens om in 2015 kavelbesluiten te nemen voor windparken in het gebied Borssele. Het gebied Borssele ligt buiten de 12-mijlszone voor de kust van Zeeland. Het is, samen met het gebied IJmuiden Ver, in 2009 in het Nationaal Waterplan aangewezen als gebied voor windenergie.

Het voornemen is om voor het gebied Borssele een ontwerp te maken van een kavelindeling en voor de aansluiting van de windparken op het elektriciteitsnet. Daarvoor worden de benodigde onderzoeken gestart, onder meer een milieueffectrapport. De windenergiesector, de gebruikers van het gebied en belangengroepen worden betrokken bij de planvorming. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken zal het Rijk keuzes voorbereiden voor een kavelbesluit, zoals beschreven in het wetsvoorstel windenergie op zee. Het doel is dat in 2015, na inwerkingtreding van de Wet windenergie op zee, een ontwerp-kavelbesluit kan worden genomen. Een toelichting op de voorgenomen wet en de betekenis van kavelbesluiten kunt u vinden opwww.internetconsultatie.nl/wetwindenergieopzee. De consultatie was van 19 maart tot en met 16 april 2014.

Organisatie en aanpak

Bij het project Windenergie op Zee werken medewerkers van het ministerie van Economische zaken nauw samen met medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat. Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak hoe te komen tot kavelbesluiten voor het gebied Borssele. Onderdeel hiervan is het betrekken van de Zeeuwse overheden en relevante stakeholders. Meer informatie hierover volgt later dit jaar.

 

Voor een duidelijk overzicht van alle geplande ontwikkelingen op de Noordzee, klik op Noordzeestructuurvisiekaart

Het gebied Borssele is op de kaart in dit artikel weergegeven als het lichtgroene gebied ten westen van het eiland Walcheren.

 

 

 

binnenhof

NRC 22 mei

Het kost alleen maar geld

Nederland wil in 2023 16 procent energie duurzaam opwekken. Hiertoe overweegt het kabinet pal voor de kust enorme windmolenparken te bouwen. Dit plan is een klassiek geval van penny wise, pound foolish. Op korte termijn lijkt dit goedkoper. Een blik verder dan de volgende verkiezingen leert dat dit voornemen duurder uitpakt, de besparingsdoelstellingen niet gehaald worden en dat er veel onzekerheden zijn. Om te beginnen negeert het Rijk tal van bekende risico’s. Gemakshalve gaat men voorbij aan effecten op de kustverdediging, nadeelcompensatie voor ondernemers en vertragingskosten. Het betreft hier een project van niet eerder vertoonde omvang. De effecten op bijvoorbeeld kustveiligheid, toerisme en kwetsbare ecosystemen zijn daarom goeddeels onbekend. Een megaproject met veel ‘open eindjes’ en onomkeerbare gevolgen kent slechts één zekerheid: het gaat meer kosten dan nu wordt begroot.

De besparingen worden daarnaast bezien door een Haagse bril. Uit onafhankelijk onderzoek, in opdracht van het Rijk, blijkt dat maximaal een derde van de beoogde besparingen gerealiseerd kan worden. Wanneer rekening ge- houden wordt met zand- en gaswinning, pijpleidingen en natuurgebieden gaat hier vijftig procent extra vanaf. Uiteindelijk wordt slechts 28 miljoen euro bespaard. Voor lokale gevolgen heeft het Rijk nauwelijks oog. Uit onderzoek blijkt dat een vijfde van de toeristen wegblijft uit Zandvoort, Noordwijk, Katwijk en andere kustdorpen, bij uitzicht op windmolens. Een dreiging van tientallen miljoenen per jaar, faillissementen van horecabedrijven en werkloosheid. Dat weegt niet op tegen besparingen van het Rijk.
Albert Korper, ondernemer en voorzitter van de stichting Vrije Horizon.
Margot Berkman, beeldend kunstenaar en ontwerper van de openbare ruimte
dit artikel verscheen op 22 mei in het NRC Handelsblad
zandvoort boulevard

Windmolenpark? Zandvoort te koop

08 mei 2014, 9:34

Burgemeester Niek Meijer en wethouders van Zandvoort hebben de plaats te koop gezet. Het gaat om een ludieke actie, die is bedoeld om te voorkomen dat er vlak voor de kust een windmolenpark wordt aangelegd.

De gemeente, bewoners en ondernemers zijn fel tegen de bouw van het park. “Het paradijs strandt. Het walhalla aan de Noordzeekust, op steenworp afstand van Amsterdam, wordt bedreigd door de komst van een windmolenpark. De zon zul je niet meer in zee zien zakken”, klinkt het op de special opgerichte veilingsite fundazandvoort.nl.

Om de actie kracht bij te zetten hebben Meijer en de wethouders Belinda Göransson en Gert Toonen gisteren een te koop-bord op het raadhuis van Zandvoort gehangen. Ook andere panden staan ‘te koop’. Toonen denkt erover om nog een stap verder te gaan en minister van economische zaken Henk Kamp als makelaar aan te stellen. “Ik ga stickers wildplakken met het nummer van minister Henk Kamp en daarbij: bel de makelaar.”

Tot 17 mei kan een bod uitgebracht worden op Zandvoort. De plaats is fel tegen het plan om een windmolenpark op zo’n vijf kilometer van de kustlijn te bouwen. “We willen wel windmolens, maar dan ver op zee. Uit het zicht, anders krijgt het toerisme een klap die dodelijk is voor onze kustplaats”, zegt Göransson.

Zandvoort was eerder al een petitie begonnen tegen de windmolens. Ook de kustgemeenten Wassenaar, Katwijk en Noordwijk willen geen parken vlak ‘voor de deur’. De gemeenten zijn bang dat toeristen wegblijven als het uitzicht wordt verpest door de molens. Uit een studie in opdracht van het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu (zie ‘rapporten/ministerie I&M/ZKA) blijkt dat zeventien tot twintig procent van de vakantiegangers niet meer of minder vaak de kustplaatsen bezoeken wanneer op korte afstand een windmolenpark ligt.

Recron, de branchevereniging van recreatieondernemers, gaf in februari bovendien aan dat door de bouw van windmolenparken voor de Nederlandse kust zo’n drieduizend banen in de toeristische sector verdwijnen. Ook loopt de toeristische sector jaarlijks zo’n honderd miljoen euro mis als de molens worden gebouwd.

Nieuwsuur

Interview Ed Nijpels in Nieuwsuur

Uit dit interview interview met Ed Nijpels  (zichtbaar vanaf minuut 10) blijkt opnieuw dat de interviewer zich pseudo kritisch opstelt. Waarom vraagt hij de heer Nijpels niet om een onderbouwing van de genoemde 15000 banen? Waarom wordt er niet gevraagd waar de € 30 miljard terecht komt. Waar worden de windmolens besteld? Waar worden de kabels besteld? Of  waar de € 18 miljard ‘subsidie’ voor de operationele fase  vandaan komt? En hoeveel er bij de verdere transitie na 2023 naar 80% duurzame energie nog bijgelegd moet worden door de gebruikers? Waarom is Nijpels niet transparant en laat hij horen dat de transitie naar duurzame energie elk gezin (veel) geld gaat kosten en dat dit de prijs is die betaald moet worden om schone energie op te wekken?

Uit eigen extrapolatie, gebaseerd op de cijfers van  Eneco’s Luchterduinen, een park van 129 MW, concluderen wij dat 3450 MW  (26,7 keer Luchterduinen) windenergie op zee  (26,7 * 300) 8023 banen creëert tijdens de bouw. Dan moeten wel alle parken gelijktijdig gebouwd worden. Aangepast aan de realiteit dat het laatste park in 2023 operationeel wordt, en aannemend dat er gestart wordt in 2016, is het reëler te veronderstellen dat er (8023 banen / 8 jaar) circa 1000 banen gecreëerd worden.

Voor de operationele fase (na oplevering) resteren er (26,7 * 40)  1068 banen inclusief  onderaannemers. Dit is een één op één extrapolatie. Het is waarschijnlijker dat, door de schaalgrootte van de parken, dit aantal lager zal zijn. Misschien is een uitsplitsing van deze operationele banen ook mogelijk. Hoeveel voor techniek, en hoeveel banen voor zeelieden. Dit laatste omdat er voor zeelieden die nodig zijn voor bewaking en transport vaak een beroep gedaan wordt op Aziatische – lees goedkopere – krachten.

Blijft de vraag hoeveel banen er werkelijk in Nederland gecreëerd worden met deze € 30 miljard en € 18 miljard.

 

afbeelding energieakkoord

Energieakkoord

Wij begrijpen het enthousiasme voor het energieakkoord niet echt. Onderbouwingen – 15000 banen – ontbreken, en op pagina 70 staat, dat het bereiken van de 40% kostenreductie onderhavig is aan een aantal factoren (met name na 2020). Conclusie: de mogelijkheid is aanwezig dat de 40% niet gerealiseerd gaat worden.

logo-eu

Afbouw groene stroomsubsidies wekt controverse

De Europese lidstaten moeten in de komende zes jaar hun groene stroomsubsidies geleidelijk afbouwen. Die subsidies zorgen voor scheeftrekkingen en voor kostenverhogingen bij de stroomverbruikers. Al is niet iedereen het hiermee eens.

De herziening van de groene stroomsubsidies past in de modernisering van de richtsnoeren inzake staatssteun. Wanneer een lidstaat subsidies uitdeelt, is het aan de Commissie om te oordelen of die subsidies geoorloofd zijn. Om zoveel mogelijk rechtszekerheid te bieden, hanteert de Commissie daarvoor zelf opgestelde richtsnoeren.

Op woensdag 9 april werden de richtlijnen inzake groene stroomsubsidies herschreven. Ze gelden vanaf 1 juli, gedurende zes jaar.

Van een leien dakje verliep die herziening niet. Commissaris voor concurrentiebeleid Joaquiin Almunia gaf zelf toe dat er gestemd werd binnen het college van commissarissen. Dit is zeer uitzonderlijk, bijna alle beslissingen worden er collegiaal genomen. Bij de stemming was er één tegenstem en drie onthoudingen.

Waarom ligt het zo moeilijk? De afgelopen jaren hebben vele overheden veel subsidies gegeven voor het plaatsen van zonnepanelen, het bouwen van windmolens, enzovoort. Het geld werd gehaald door electriciteitsverbruikers extra te laten betalen. Vooral voor bedrijven die veel energie verbruiken is dit een zware dobber.

Volgens Almunia kunnen die groene technologieën stilaan zonder subsidies. Het hele systeem zorgt bovendien voor diverse verstoringen van de concurrentie.

Groene parlementsleden en de milieubeweging stellen dat Almunia gezwicht is voor de druk van grote bedrijven, die gesteund werden door Duitsland. De bedrijven willen niet langer opdraaien voor de subsidies. Zeker in Duitsland waar alle kerncentrales werden stilgelegd, waardoor alternatieve energie er een hoge en dus dure vlucht nam. De groenen vrezen een terugkeer van fossiele brandstoffen en kernenergie.