Schermafbeelding 2015-10-12 om 09.36.09

Geen dubbeltje te veel!!

Het lijkt erop dat de Minister van EZ de lokatie voor windturbinevelden op zee – wel of niet in het zicht van de kust  – uitsluitend op financiële gronden neemt. Geen dubbeltje teveel! En dat terwijl de weerstand hiertegen sterk toeneemt. Inmiddels hebben ook de kustgemeenten Bergen en Wassenaar zich aangesloten bij het Platform Maritieme Windmolenparken, het overlegorgaan van kustgemeenten, provincies, ondernemers, bewoners en belangenorganisaties.

Stichting Vrije Horizon heeft berekend wat de door de Minister geclaimde meerkosten – 1,2 cent per kWh – per gemiddeld huishouden in Nederland betekent. Dit is een verhoging van nog geen 86 cent per jaar op de energierekening. OK, dat zijn bijna negen dubbeltjes per jaar, maar wij vragen ons oprecht af of de waarde van een vrije horizon in geld uit te drukken is. Jesse Klaver, gedreven voorman van Groen Links zegt hierover  in zijn boek ‘De mythe van het economische': ‘Ik wil de status quo doorbreken. Het is mijn inzet om de steeds sterkere tendens om iedere maatschappelijke kwestie te reduceren tot een rekensom tegen te gaan. We weten van alles de prijs maar van bijna niks de waarde.’

Reden voor Stichting Vrije Horizon een ingezonden brief te sturen naar ROmagazine, het vakblad voor ruimtelijke ontwikkeling. Ook veel gelezen op de ministeries. Wij stellen ons op het standpunt dat de (beleving van) een vrije horizon niet in geld is uit te drukken.

Nieuwsgierig? klik hier voor het hele artikel.

Thorium-Based-Fuel-Cycle

Alternatief voor CO2 vrije energie

Kernfusie is ‘besmet’ in Nederland. Een benadering met oogkleppen. Wij hebben het al eerder genoemd. Er is een vorm van kernenergie die absoluut CO2 vrij is, aanmerkelijk minder en vooral ongevaarlijk restafval kent, maar bovenal met een wereldwijde voorraad voor honderdduizenden jaren! Thorium!!

Een Vandaag wijdde er een reportage aan. Te zien door hier te klikken. Wil je meer informatie over Thorium, zoek dan op youtube naar thorium.

 

images

Draaien windmolens op subsidie?

Ter herinnering: Een veel aangehaalde uitspraak van Mark Rutte is dat windmolens op subsidie draaien. Terug te zien op youtube. Dit wordt door Ed Nijpels middels zijn ‘fact checken’ – deels – bevestigd. Zie hieronder de uitkomst.

‘Conclusie: Draaien windmolens vooral op subsidie?

De inkomsten van een windproject dat voldoende rendement genereert voor investeerders, bestaat voor 40-50 procent uit de verkoop van elektriciteit en voor de rest uit subsidie-inkomsten. Of windturbines draaien op subsidie is de vraag stellen: zouden er windmolens zijn zonder subsidies?

Het antwoord daarop is tweeledig. Ten eerste, nieuwe windprojecten zullen zonder subsidie financieel onaantrekkelijk zijn voor investeerders. Ten tweede, sommige bestaande windprojecten zullen stoppen als de subsidie wordt gestopt, maar dit zal niet voor alle projecten gelden. De stelling is dus deels waar.’

De aanloop naar deze conclusie kunt u hier nalezen. De conclusie lijkt ons in elk geval duidelijk.

Om misverstanden te voorkomen: Vrije Horizon is niet tegen windenergie of welke andere vorm van schone energie. Wij realiseren ons dat dit – op zee zelfs aanmerkelijk – duurder is dan bestaande, fossiele bronnen. Wat wij dit kabinet vragen is tweeledig.

1. Ontwikkel een strategische visie tot 2050! En houd op met het ‘sokken stoppen’ waar wij nu mee bezig zijn. 52,6 miljard euro om te komen tot 16% schone energie is heel veel geld! En volgens de Algemene Rekenkamer redden wij het niet met 52,6 miljard, en is er een extra 12, 8 miljard nodig om tot 16% in 2023 te komen. Hoeveel is er nodig tot 2050 om 100% te realiseren? Het lijkt ons dat je daar wel een strategische visie op los mag laten! Het energieakkoord zou deze visie moeten weergeven. Nijpels zal claimen dat deze visie in het Energieakkoord zit. Is dat zo?

Even naar de werkelijkheid: – duurdere – gascentrales liggen stil omdat kolen voor kolencentrales veel goedkoper zijn. En ook veel vervuilender! De deelnemers aan het Energieakkoord, en dan met name de energieleveranciers, kiezen dus voor hun eigen portemonnee. Prima, maar zeg dat dan. En de overheden? De EU heeft ervoor gekozen dat nieuw verkochte dieselmotoren tot 2020 de norm met ruim 200% mogen overschrijden. Waarom? De EU kiest voor de werkgelegenheid van grote autofabrikanten, niet voor schone lucht. En Nederland? Wij reserveren tot 2023 52,6 miljard tot 65,4 miljard euro in de veronderstelling dat wij daarmee minder CO2 uitstoten. Het zou Ed Nijpels als hoeder van het Energieakkoord een fact check waard moeten zijn. Of in elk geval een voortschrijdingsrapportage.

2. Wanneer je zoveel investeert in schone energie, zonder daarbij de garantie te hebben op vermindering van CO2 uitstoot, zorg dan in elk geval dat de natuurlijke uitstraling van onze Noordzee intact blijft. Ontwikkel de turbinevelden op IJmuiden Ver. Dat geeft in elk geval de zekerheid dat de Noordzeekust haar rust en weidsheid behoudt.  En dat is een garantie, in tegenstelling tot de CO2 afspraken uit het Energieakkoord. En dat mag best 2% meer kosten!

Schermafbeelding 2015-10-14 om 10.33.56

Energieverkenning 2015 gepubliceerd – eerste reacties.

Hierbij de eerste reacties op de Nationale Energieverkenning 2015. Zeer interessant is pagina 15. Na verdere bestudering volgen er mogelijk meer opmerkingen.

Op pagina 15 – samenvatting – staat onder meer:

Het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix stijgt, het doel van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 ligt nog niet binnen bereik. Het aandeel hernieuwbare energie in het bruto eindverbruik is in de periode tot 2013 geleidelijk gestegen tot 4,8 procent. In 2014 is dit verder toegenomen tot 5,6 procent. Het verschil tussen 2014 en 2013 wordt voor een groot deel verklaard door het lagere bruto finale eindverbruik in 2014, en voor een beperkt deel door toegenomen productie van hernieuwbare energie. Het lagere eindverbruik in 2014 wordt naast de eerder genoemde redenen mede verklaard door een zachte winter. Met het vastgestelde beleid stijgt het aandeel naar verwachting verder tot 11,1 procent [10 tot 12 procent] in 2020. Bij voorgenomen beleid stijgt het aandeel naar 11,9 procent [11 tot 13 procent]. Hiermee ligt het doel van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 nog niet binnen bereik. Er zijn verschillende redenen waarom dit doel naar verwachting niet wordt gehaald; er is niet één specifieke oorzaak aan te wijzen. In 2023 ligt het aandeel hernieuwbare energie bij vastgesteld beleid op 15,1 procent [14 tot 16 procent] en bij voorgenomen beleid op 15,7 procent [14 tot 16 procent]. In vergelijking met de NEV 2014 is de onzeker- heidsbandbreedte voor 2020 verkleind en het verwachte aandeel in 2023 door invulling van de voorgenomen maatregelen uit het Energieakkoord hoger geworden.

Je kunt je afvragen in hoeverre (staat niet beschreven) de zachte winter bijgedragen heeft aan dit resultaat. M.a.w. was het verbruik bij een strenge winter groter geweest (aannemelijk) en daardoor het aandeel van hernieuwbare energie lager (zeer aannemelijk want maximaal meegerekend)? Het lijkt ook interessant om te weten waar het voorgenomen beleid afwijkt van het vastgestelde beleid.
Mocht je geïnteresseerd zijn in het hele rapport, klik dan hier.
 Erg interessant is ook de tabellenbijlage. Na een snelle scan lijkt opmerkelijk dat men uitgaat van verhoging van de olieprijzen (Noordzee Brent) naar € 140 per vat. Dit, waar de CEO van Shell aangeeft, dat de prijzen van de olie nog vele jaren laag zullen blijven. Dit lijkt ook meer in de rede. Wanneer de productie van schone energie toeneemt, zal de vraag naar fossiele brandstoffen afnemen. Vraag en aanbod bepalen de prijs. M.a.w. afnemende vraag veroorzaakt dalende prijs.
De link naar de tabellenbijlage (en meer) vind je hier.
4VLayNgd

De Monitor – Inspraak is een illusie

Hier word je dus heel erg boos van. In deze uitzending van De Monitor legt de verslaggever uit dat inspraak bij projecten van de overheid een illusie is. Burgers worden tegen elkaar uitgespeeld en als er geen draagvlak is, dan druk je gewoon je besluiten door met behulp van de daartoe ontworpen Rijkscoördinatieregeling. Ook voor windmolens in de Drentse veenkoloniën. Vanaf ca 11 minuten.

De arrogantie van bestuurders is stuitend! Kijk hier het programma terug en oordeel zelf.

IMG_6853

Paalzitactie voor IJmuiden Ver doorslaand succes

 

Schermafbeelding 2015-09-07 om 20.25.16

Huig Molenaar Sr.

‘He had a dream’. Huig Molenaar, strandpachter in Zandvoort en eigenaar van jaarrond paviljoen Thalassa was boos.  Zo boos, dat hij besloot op een paal in zee te gaan zitten. 50.000 handtekeningen ophalen. Om minister Kamp te bewegen de windturbinevelden voor de Hollandse kust te verplaatsen naar IJmuiden Ver.

Huig had een iets ander idee van een ‘paal’. Het werd een 14 meter hoog bouwwerk. Met een platform, dat bij elke nieuwe stand een stuk langs de paal omhoog gehesen werd.

 

Elf dagen en nachten hebben 41 vrijwilligers, vrouwen en mannen, op het platform gezeten. 6 Uur lang. Sommigen langer, anderen iets korter ivm de veiligheid of (dreiging van) onweer. Bij zon, regen, snoeiharde, dagenlange noordwesten wind, springtij en heftige golven. Anderen,  aan de kant en in het water, hielpen de paalzitters veilig het platform te bereiken.

6815

Wethouder Jacco Knape uit Noordwijk probeert de paal te bereiken.

De eerste en de laatste paalzit werden door Huig voor zijn rekening genomen. Zondag om 18.30 kwam Huig van de paal af, onder luid gejuich van talrijke toeschouwers.

Het resultaat van de handtekeningenactie op zondagavond? 38.568 handtekeningen. En het gaat verder. De handtekeningen worden eind oktober aan de minister aangeboden. Je kunt dus nog tekenen op www.petities24.com/verzetwindmolens.

Voor prachtige beelden van deze zeer bijzondere actie, die door radio, tv en schrijvende pers werd overgenomen, klik je op deze link.

Bijzondere video’s, via deze link.

Verslag RTV NH via deze link. Het verslag van Hart van Nederland zien? Klik hier.

Inmiddels wordt de paal afgebroken en gereed gemaakt voor een tour langs de badplaatsen van de Hollandse kust.

 

IMG_6831 (2)

Nederlands grootste natuurgebied gaat eruit zien als een enorm industriegebied.

  • Windturbines op 10-12 mijl maken van de “bescherming van de vrije horizon” een wassen neus
  • verminderen de internationale concurrentiepositie van Nederlandse kust
  • kan leiden tot verlies van 3800 banen

Dat zijn enkele van de conclusies uit het rapport “Badplaatsen de mist in?”. Green Destinations, de grootste internationale adviesorganisatie voor duurzaam toerisme ter wereld, heeft in opdracht van Stichting Vrije Horizon een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van het plaatsen van enorme windmolenparken in het zicht van de Hollandse kust.

Het klimaat- en energiebeleid en het Energieakkoord zijn nationaal belangen. Maar ook de vrije horizon op zee, al ruim tien jaar een belangrijke doelstelling in het rijksbeleid, is erkend als een ruimtelijke kwaliteit van nationaal belang. Met één pennenstreek dreigt de vrije horizon voor vrijwel de gehele Hollandse kust en voor een groot deel van de Zeeuwse kust slechts een herinnering aan een mooi verleden te worden. Terwijl er een door alle kustgemeenten en de kustprovincies ondersteund, maar door EZ genegeerd, reëel alternatief is. IJmuiden Ver. Een grondige afweging van belangen op basis van goede informatie ligt in de rede.

Windturbines op 10-12 mijl kosten de regio duizenden banen

Volgens het CBS bedraagt het economisch belang van het toerisme in de Hollandse kustplaatsen ca. €7,3 miljard per jaar. Als het toerisme in de Hollandse badplaatsen met 5% afneemt, dan leidt dat tot een negatief bestedingseffect van ca. € 373 miljoen per jaar en een verlies van ruim 3800 banen. Bij de bouw van windturbines op 10-12 mijl zal een deel van de Nederlands vakantiegangers geheel uit Nederland verdwijnen. Dit leidt tot een uitstroom van de inkomsten uit het Nederlands toerisme met € 100 miljoen per jaar.

In geen van de voor de Hollandse badplaatsen concurrerende vakantiebestemmingen is sprake van de aanleg van windturbines met een ook maar enigszins vergelijkbare visuele impact. Het is voor de betrokken kustbewoners en bedrijfsleven daarom niet te bevatten, dat de gevolgen van het Energieakkoord worden afgewenteld op de kustregio. Hierdoor wordt het imago van de Hollandse kust voor langere tijd beschadigd, terwijl er reële alternatieven aangedragen zijn. Bij een grote imagoschade kunnen de economische gevolgen voor de Hollandse kust gemakkelijk verdubbeld worden.

Nederland gooit onnodig geld weg met windturbines op 10-12 mijl 

Er zijn voldoende aanwijzingen dat de meerkosten van de aanleg van een windparklocatie uit het zicht – IJmuiden Ver – bewust te hoog ingeschat worden. Alleen al het gebrek aan voldoende informatie wekt argwaan. Daarmee zijn de verwachte negatieve bestedingseffecten voor de BV Nederland hoger dan de geschatte meerkosten van de aanleg van het park IJmuiden Ver.

Klik op  Badplaatsen de mist in? om het hele rapport te lezen.

max planck

Serieuze twijfel aan productiecijfers windturbines

In bijgaand bericht wordt in klare taal duidelijk gemaakt dat windturbines ook hun productiviteitsgrenzen kennen. Hoger? Groter? heeft blijkbaar geen zin volgens het Max Planck Instituut. Het maximale vermogen ligt volgens hun onderzoeken op ongeveer 1 watt/m2. En niet op 4 watt/m2 waar de plannen van minister Kamp vanuit gaan. Effect? Je denkt dat je 100% krijgt, maar in werkelijkheid krijg je maximaal een kwart hiervan. Lees het bericht hier.