Near shore locaties

Reactie Stichting Vrije Horizon naar Tweede Kamer

Op 25 maart 2015 staat een plenair debat gepland over de Wet Windenergie op Zee. Bijgaande  brief is vandaag verzonden aan de woordvoerders Energie in de Tweede Kamer. Met dank aan Belinda Göransson.

In deze brief vragen wij aandacht voor het effect op de werkgelegenheid langs de Hollandse Kust, veroorzaakt door de (voorgenomen) plaatsing van twee mega windturbinevelden voor de kust vanaf Bloemendaal tot Wassenaar. Een (zeer voorzichtige) voorlopige berekening geeft een verlies aan van 2300 arbeidsplaatsen en teruglopende inkomsten uit toerisme van € 100 miljoen per jaar. En dit om jaarlijks € 30 miljoen uit te sparen door dichter op de kust te plaatsen vs. plaatsing op IJmuiden Ver.

Verder attendeert Stichting Vrije Horizon de Kamerleden erop dat in de MKBA gebruik wordt gemaakt van onjuiste en/of onvolledige cijfers. Een voorbeeld hiervan is het aantal dagbezoeken aan de kust. Het MKBA (Decisio) hanteert hier 20 miljoen, terwijl een eerder rapport van Decisio optelt tot 85 miljoen. Eerlijkheidshalve dient daarbij wel gezegd te worden dat Stichting Vrije Horizon de cijfers voor Scheveningen en Zandvoort heeft bijgesteld van respectievelijk 989.000 en 389.000 bezoekers naar 12 miljoen en 4,5 miljoen bezoekers. Deze laatste cijfers komen uit een rapport, opgesteld in naam van de gemeenten Den Haag en Zandvoort. De presentatie over werkgelegenheidscijfers zie je  hier.

141015 Thalassa_windturbines 700 st_16,5KM_0001

Wat zijn de werkelijke cijfers? Schrikbarend verlies van banen!

Bij de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, maar ook bij het rapport van Buck, opgesteld in opdracht van het Platform Maritieme Windmolenparken, wordt uitgegaan van ca 25 miljoen strandbezoeken aan de Nederlandse kust.

Uit een eerder rapport van Decisio, opgesteld in 2011 in opdracht van de kustprovincies, komen heel andere cijfers naar voren. 63 Miljoen strandbezoeken. In dit rapport staan een aantal cijfers die weersproken worden door rapporten, opgesteld in opdracht van de gemeenten  Den Haag en Zandvoort. Bovendien wordt er voor Bloemendaal een cijfer gehanteerd van 56000 bezoeken per jaar! Dat is wat Bloemendaal op een mooie dag ontvangt.

Vrije Horizon heeft de Decisio rapport gecorrigeerd met de cijfers die uit de rapporten van Den Haag en Zandvoort komen. Voor Bloemendaal is bij ons rapport bekend, dus hanteren we de 56000 bezoekers uit het Decisio rapport.

Na correctie voor deze bezoekersaantallen komt Vrije Horizon uit op bijna 83 miljoen strandbezoeken per jaar. Bijna een viervoud van de cijfers die gehanteerd zijn in de MKBA en het Buck rapport.

Waarom zijn deze getallen nu zo belangrijk? Welnu, om dat dit direct gerelateerd is aan het wegvallen van de inkomstencijfers van ondernemers langs de kust, en dus ook van de werkgelegenheid.

Het Buck rapport gaat uit van het verdwijnen van 60 miljoen euro inkomsten per jaar, en het verdwijnen van 1900 banen. OP BASIS VAN EEN FOTO MET 40 WINDTURBINES OP 22 KM UIT DE KUST!

Op basis van bovengenoemde cijfers (en er nog steeds van uitgaand dat 450 windmolens een zelfde effect hebben als 40 windmolens, hetgeen een zeer behoudende, onrealistische opstelling is), kunnen wij het volgende concluderen:

  1. De bezoekersaantallen zijn in werkelijkheid een factor 3,3 hoger dan in het MKBA en door Buck gehanteerd.
  2. Voor de terugloop aan inkomsten betekent dit geen 60 miljoen per jaar minder, maar 198 miljoen per jaar minder.
  3. Het effect op de werkgelegenheid is niet een verlies van 1900 banen, maar 6700 banen minder.

Let wel, Vrije Horizon baseert zich voor deze cijfers op officiële rapporten in opdracht van (rijks en lokale) overheden opgesteld. Vrije Horizon kan zich niet voorstellen dat de regering zich hieraan schuldig wil maken. Zeker niet omdat er een alternatieve lokatie is op IJmuiden Ver. Volgens de beantwoording van de Minister aan de Tweede Kamer vergt dat een extra investering van € 600 miljoen, af te schrijven in 20 jaar. Ofwel € 30 miljoen per jaar. Afgezet tegen het verlies aan inkomsten (waarover belastingen geheven worden) en het verlies aan 7600 arbeidsplaatsen, kunnen wij alleen maar concluderen dat plaatsing van windmolens in het zicht van de Hollandse kust getuigt van onbehoorlijk bestuur. Wij roepen de leden van de Tweede Kamer dan ook op zich goed te vergewissen of de Minister wel de juiste cijfers hanteert in zijn voorstel. Er is geen enkele partij die het verlies van duizenden arbeidsplaatsen in haar partijprogramma heeft staan.

 

Om de volledige rapporten te lezen, klik hier  voor het Buck rapport (i.o.v. de kustgemeenten),   hier voor de MKBA (i.o.v. het Ministerie van I&M)  hier  voor het Decisiorapport uit 2011 met cijfers per kustgemeenten,(i.o.v. de vier kustprovincies).  en hier voor de met Den Haag en Zandvoort gecorrigeerde cijfers uit het Decisiorapport.