nieuwspoort

Overhandiging Buck rapport en Visuals aan Tweede Kamer

Op 28 april heeft het Platform Maritieme Windmolenparken  in Nieuwspoort de onderzoeksresultaten naar de effecten van windturbinevelden op de Noorzee in het zicht van de kust overhandigd  aan vertegenwoordigers uit de Tweede Kamer en aan de landelijke pers.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de kustgemeenten Katwijk, Noordwijk en Zandvoort. Uitvoerend bureau is Buck Consultants International. In dit rapport zijn de resultaten vastgelegd van het effect op toerisme en werkgelegenheid bij de voorgenomen plaatsing van enorme windturbinevelden langs de hele Noord- en Zuid-Hollandse kust. Dit in relatie tot de (vermeende) besparingen ten opzichte van velden verder uit de kust en uit het zicht.

De visualisatie die niemand mocht zien (en toen toch weer wel).

Het Ministerie van I&M heeft in 2014 opdracht gegeven een visualisatie te produceren waarbij de zichtbaarheid van de voorgenomen plaatsing op 10 mijl uit de kust in beeld gebracht zou worden.

Deze visualisatie werd in december 2014 aan de wethouders van Noordwijk, Katwijk en Zandvoort getoond. Deze “schrokken zich rot” (citaat) van de getoonde beelden. Op hun verzoek stemde het Ministerie van I&M in met het tonen van deze beelden aan de gemeenteraden van deze gemeenten. Dit werd op het allerlaatste moment door het Ministerie afgeblazen. Informeel omdat de wethouders weigerden in te gaan op het besluit dat het tonen van de beelden onder geheimhouding zou zijn. De formele reden: het tool ‘zou nog niet gereed zijn’. Een nieuwe datum kon niet gegeven worden. Dit was reden voor de VVD Zandvoort om een beroep te doen op de Wet Openbaarheid Bestuur.

Het afblazen van de presentatie aan de gemeenteraden was reden voor de wethouders van de drie gemeenten om zelf opdracht te geven tot het maken van een visualisatie.

Kort voor het gereed komen van de beelden van de drie gemeenten werd alsnog (na 2 maanden) de visualisatie van I&M openbaar gemaakt. Tot verbazing van de wethouders waren de beelden  totaal anders.  De gebruikte instellingen ‘verzachten’ de beelden die eerder getoond werden aan de stuurgroep van het Platform Maritieme Windmolenparken. Gemiddeld weer, gemiddelde bewolking, gemiddelde luchtvochtigheid. Niet de omstandigheden waarop het druk is langs de stranden. Reden om de in eigen beheer geproduceerde visualisatie meer recht te laten doen aan de dagen waarop het strand het drukst bezocht wordt. Helder weer.

U kunt de presentatie, waarin beelden uit de visualisatie opgenomen, hier in haar geheel bekijken. Evenals hier de volledige tekst. In deze presentatie laat wethouder Pieter Jan Barnhoorn uit Noordwijk de visuele effecten zien van de plaatsing van windturbinevelden aan de horizon. Ook adresseert hij hij de resultaten die dit heeft op de werkgelegenheid. Deze effecten zijn onderzocht in opdracht van het Platform Maritieme Windmolenparken door onderzoeksbureau Buck International Consultancy. Het volledige rapport kunt u hier nalezen.

‘s Avonds werd dit programma in uitgebreidere vorm herhaald in het Gemeentehuis van Katwijk. Hiervoor waren alle colleges van B&W, de Gemeenteraden, de leden van Provinciale Staten, bij het Platform Maritiemen Windmolenparken aangesloten koepels en de landelijke en regionale pers waren uitgenodigd.

Voorafgaand aan de presentatie van wethouder Barnhoorn gaf de voorzitter van de Stichting Vrije Horizon, Albert Korper, een presentatie, waarin hij uitlegde waar wij nu staan, in historisch perspectief tot de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar.

Deze presentatie kunt u hier nazien. De bijbehorende tekst leest u hier.

Ter afsluiting werd in beide bijeenkomsten deze  film getoond, waarin duidelijk bezwaren en het alternatief toegelicht worden.

 

TWEEDE KAMER-ZETELS

Tweede Kamer geeft opdracht aan de minister om lokale effecten te berekenen

Mede naar aanleiding van de door velen verzonden brief aan de Tweede Kamer, voorafgaand aan het debat over Windergie op Zee, zijn de kamerleden zich mogelijk bewust geworden dat het voorstel van de minister van EZ niet alleen maar rozengeur en maneschijn is. Het – als gevolg van plaatsing van mega windturbinevelden vanaf de 10-mijlzone voor de Hollandse Kust – zal ernstige effecten hebben op de bezoekersaantallen ut binnen- en buitenland.

De velden zullen – als één vrijwel ononderbroken veld –  duidelijk zichtbaar zijn vanaf Hoek van Holland tot aan Den Helder. Dit zal – zie ook het rapport van ZKA – directe gevolgen hebben op de kwetsbare, van toerisme afhankelijke kusteconomieën van gemeenten zoals maar niet beperkt tot Bergen, Zandvoort, Noordwijk, Katwijk, Scheveningen, Kijkduin. Met tot gevolg het verlies van duizenden arbeidsplaatsen.

Blijkbaar zijn deze mogelijke gevolgen nu ook doorgedrongen tot de leden van de Tweede Kamer. Met dank aan allen die een brief aan hen verzonden hebben. Het CDA-kamerlid Agnes Mulder heeft, ondersteund door D66 kamerlid Stientje van Veldhoven een motie tot nader onderzoek aangaande besparingen en gevolgen hiervan op de werkgelegenheid ingediend. Deze motie is door de Tweede Kamer unaniem aangenomen.

Zoals bij velen bekend, heeft het Ministerie van I&M een tool ontwikkeld om het beeld van deze mega turbinevelden langs de kust te visualiseren. Echter, dit tool is nog niet openbaar. Ook niet voor de kamerleden. Men kan slechts veronderstellen dat het ministerie zich ook achter de oren krabt, nu het beeld duidelijk wordt.

Het niet in de openbaarheid brengen is reden voor de gemeenten Noordwijk, Katwijk en Zandvoort om zelf deze visualisatie te ontwikkelen en deze wel in de openbaarheid te brengen. Daarnaast hebben deze gemeenten de opdracht gegeven om – uitgaand van de MKBA – de maatschappelijke en economische gevolgen van deze plannen van het kabinet uit te rekenen. De uitkomsten hiervan zullen ook aan de leden van de Tweede Kamer verzonden worden. Ondersteunend aan de hierboven genoemde motie.

Zodra de visualisatie en de rapportage gereed zijn, zullen deze op onze site gepubliceerd worden.