IMG_0018

Onderzoek Decisio rammelt, Greenpeace expert in het ‘framen’…. en nog veel meer.

De Minister en zijn rapporten..

Er is weer het een en ander gebeurd in de afgelopen twee weken.  Allereerst heeft de Minister het onderzoek regionale effecten windmolenparken op zee naar de Eerste Kamer verzonden. Met bijbehorende kamerbrief.  Hoewel de opdracht van de Kamer was te berekenen wat de lokale effecten zijn, zoals het wegvallen van omzet en werkgelegenheid, heeft Decisio besloten de oude methode van stal te halen en waarde toe te kennen aan ‘omrijden, tijd besteed, buitenlands bezoek dat verdwijnt en een straffactor’ (wat dat laatste ook moge zijn).

Wij houden het liever simpel. In het rapport staat dat er maximaal 1250 voltijdbanen verdwijnen (op basis van het oude ZKA-onderzoek met afbeeldingen van 30 windturbines op 23 km uit de kust). Een voltijdbaan genereert € 80.000 omzet per jaar. Dan is onze berekening dat over de hele rekenperiode er 1250 banen x € 80.000 x 20 jaar in de betreffende plaatsen een omzetverlies van € 2 miljard plaats vindt. En geen ‘contante waardeverlies van € 90 tot € 285 miljoen’ zoals in het rapport van Decisio staat.

Daarnaast vinden wij het hele rapport rammelen. Het lijkt of het toegeschreven is naar een gewenst resultaat. Er zouden nieuwe ECN-gegevens zijn gebruikt. Wij konden ze in dit rapport niet terugvinden. Daarnaast is, door het loskoppelen van de aanleg en het beheer van het elektriciteitsnet, vergelijking tussen het eerste en dit rapport vrijwel onmogelijk. Onze conclusie: het onderzoek rammelt aan alle kanten!!

Nieuwe publicatie naar effecten windturbines op strandbezoek

Onlangs publiceerde Dr. Ir. H. Stol de resultaten van een onderzoek onder strandbezoekers naar de effecten van windturbines voor de kust. Van Bergen tot voorbij Scheveningen. Met duidelijk andere, veel ernstiger gevolgen dan in het rapport van Decisio zijn opgenomen! Onderzoek, gedaan onder merendeels échte strandbezoekers. Die kunnen zien wat het toekomstbeeld wordt!

Greenpeace en het ‘framen van de boodschap’

Ook liet Greenpeace bij monde van  Joris Wijnhoven, campagneleider bij Greenpeace een ingezonden stuk in het Noord-Hollands Dagblad plaatsen.

Schermafbeelding 2016-02-23 om 16.57.56

En opnieuw blijkt, hoe Greenpeace verworden is tot een expert-organisatie in het verdraaien van feiten. En onterecht en goedkoop inspeelt op sentiment. In eerste instantie wilden wij daar niet eens op reageren. Maar in een discussie op Radio West (hier terug te luisteren) tussen Greenpeace en Stichting Vrije Horizon kwam Greenpeace wéér met hetzelfde goedkope statement. Wat zegt Greenpeace in zowel het Noord-Hollands Dagblad als op Radio West? “Persoonlijk vind ik het leed van een Afrikaanse boer in de Sahel die zijn misoogst aanschouwt of een Filippijn die een familielid betreurt die slachtoffer is van de zoveelste orkaan, zwaarder wegen dan het zicht op een windmolen in de verte” (43 minuten). Erg goedkoop, Joris Wijnhoven van Greenpeace. Beide zaken zijn triest, maar hebben niets te maken met de locatie van de geplande windturbines. Deze opmerking past in het rijtje ‘de correlatie aantonen tussen het aantal geboorten in India en het aantal hartinfarcten in Ierland’. Statistisch kan dat. Maar het één heeft helemaal niets met het ander te maken. Wij noemen dat ‘het framen van een boodschap’.

In hetzelfde interview werd Greenpeace geconfronteerd met een rapport wat zij mede hebben opgesteld, Frisse_Zeewind. Hierin staat onder meer dat de meeste zeezoogdieren rond de 12-mijlzone leven. Stichting Vrije Horizon vindt het dan vreemd dat je juist daar gaat bouwen. Greenpeace antwoordde (op ca 46 minuten)  dat men dan mogelijk een ‘paar slachtoffers onder bruinvissen voor lief moet nemen’. Een paar?? Tien, honderd, duizend, of meer?? En dat voor een organisatie die zich ‘sterk maakt’ voor natuur? Onbestaanbaar!!! Heeft Greenpeace al laten onderzoeken of er verband bestaat tussen het aanspoelen van potvissen en de verstoring door laagfrequente windturbine-geluiden?

Indienen van zienswijzen op de concept milieu effect rapportage (MER)

Ook werd Nederland de afgelopen week uitgenodigd om voor 9 maart een zienswijze in te dienen op de plannen van de Minister op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid)  en op de ‘Concept notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust (zuid)’ (zie link naar beide rapporten en het indienen van de zienswijze hieronder). Wij roepen iedereen op deze rapporten te lezen en een zienswijze in te dienen. Om het makkelijker te maken zullen wij vanaf 1 maart een aantal ideeën op deze site plaatsen over de onderwerpen die zeker verder uitgezocht dienen te worden in het MER onderzoek.

Zoals gezegd, er is veel gebeurd, de afgelopen weken. Maar het is voor de Minister nog geen gelopen race om de hele Hollandse Kust vol te zetten met windturbines en van onze prachtige Noordzee-horizon een gigantisch industrieterrein te maken. Ofwel de ‘ver(w)industrialisering van onze horizon.

Rapport: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kabelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) 

Hier Digitale zienswijze indien voor de Kavelbesluiten Hollandse Kust Zuid I en II

Rapport: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust 

Hier Digitale zienswijze indienen voor Hollandse Kust zuid – transmissiesysteem wind op zee

 

NOS

Eneco en Natuur en Milieu komen met alternatief voor plannen Kamp

Vanmorgen op NOS.nl dit artikel. Hoopgevend!! Jammer dat mevrouw Van der Laan niet helemaal begrijpt dat alle velden verder op de Noordzee ook al voorbestemd zijn, en het vergunningstraject direct ingezet kan worden. Voor dat extra windpark, samen met de drie enorme windturbinevelden voor de Hollandse Kust, is voldoende ruimte op IJmuiden Ver. Wij zeggen: DOEN!!

 

Energiemaatschappij Eneco en milieuorganisatie Natuur en Milieu hebben een alternatief plan om de milieudoelstellingen van het kabinet te halen. Volgens hun plan moet er extra windenergie worden opgewekt.

In het energieakkoord is afgesproken dat binnen vier jaar 14 procent van de energie duurzaam moet zijn. Om dit te bereiken wil het kabinet biomassa, zoals houtsnippers, meestoken in kolencentrales. Daarvoor wordt 4 miljard euro aan subsidie uitgetrokken. Deze methode ligt onder vuur omdat kolencentrales nog altijd meer vervuilende kolen verbranden dan CO2-neutrale houtsnippers.

Eneco en Natuur en Milieu lieten onderzoek doen naar alternatieven. Volgens de twee partijen kan met een groot windmolenpark op zee in combinatie met extra zonnepanelen ook de doelstelling van 14 procent worden gehaald.

Besparing

Tegen de komst van een extra windpark op zee is veel verzet, maar volgens Eneco geldt dat vooral voor plannen van het kabinet om dicht bij de kust te bouwen. In het alternatieve plan worden de parken verder van de kust gebouwd en zijn ze niet te zien.

Het alternatieve plan zou ook 600 miljoen euro aan subsidie besparen en levert verder ruim zesduizend banen op, zegt Eneco. De energiemaatschappij heeft zelf geen biomassacentrales.

Medy van der Laan, voorzitter van branchevereniging Energie-Nederland, ziet in de plannen nog geen reden om het energieakkoord aan te passen. Ze twijfelt of de vergunningen voor een windpark voor 2020 rond zijn. “De ervaring is dat er eerder meer dan minder tijd nodig is om vergunningen voor windenergie op zee te realiseren.”

beachclub 5

Bijeenkomst Platform Maritieme Windmolenparken

Hoe ver(w)industrialiseer je een Vrije Horizon?

Op 3 februari organiseerde de Stuurgroep van het Platform Maritieme Windmolenparken (PMW)  een zeer druk bezochte bijeenkomst. De bijeenkomst vond plaats bij strandpaviljoen Beachclub 5 in Zandvoort.

 

IMG_0094

De ruim 80 deelnemers vertegenwoordigden raadslieden en wethouders uit kust-gemeenten, van Schagen tot Veere, vertegenwoordigers van Greenpeace, Natuur en Milieu, de Provincie NH, Stichting Vrije Horizon, inwoners en ondernemers uit deze kustgemeenten.

In de presentatie door de Zandvoortse wethouder Gerard Kuipers – namens de Stuurgroep PMW – behandelde de heer Kuipers de stand van zaken met betrekking tot de plannen van minister Kamp. Tevens informeerde hij de toehoorders over de rol van de Gemeenten en de door hen genomen en nog te nemen acties. Deze richten zich voornamelijk op informeren van burgers en (rijks)overheden over de plannen en de gevolgen hiervan voor de kust-gemeenten, maar focust ook op een actieve lobby in Den Haag. Gesprekken met vertegenwoordigers van alle partijen in de Kamer, en het uitbrengen van een Position Paper. De boodschap van het PMW is helder: Bescherm het vrije uitzicht en streef naar een duurzaam Nederland door te kiezen voor IJmuiden Ver. En realiseer daarbij volgens schema de afgesproken doelstellingen voor 2020 en 2023.

In het tweede deel van zijn presentatie adresseerde de heer Kuiper de ‘politieke tijdlijn’. Wanneer worden welke besluiten verwacht? De belangrijkste momenten zijn:

  1. De aanpassing van de Wet Stroom (februari) – deze zal naar verwachting door de beide Kamers geaccordeerd worden
  2. De Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffect rapport Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust (zuid) – dit op de Milieu effect Rapportage voorbereidend document ligt op dit moment ter inzage bij alle Gemeenten en is hier  te downladen. Iedereen die dat wenst kan daarop zijn/haar visie geven door op deze link te klikken.  18 februari is er een voorlichtingssessie door Rijkswaterstaat over dit onderwerp. Locatie: Conference Centre De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. 17 februari in Kijkduin. Voor details over deze bijeenkomsten,  klik op deze link.
  3. De ‘Gedeeltelijke herziening Rijksstructuurvisie Windenergie op zee – de aanvulling van de gebieden voor de Hollandse Kust met de 10 – 12 mijlzone. Verwachting: zomer 2016. Hierop kan door iedereen die eerder een zienswijze heeft ingediend, bezwaar aangetekend worden. (Stichting Vrije Horizon houdt u hiervan op de hoogte. red.)

Na de presentatie van de heer Kuipers was het woord aan Albert Korper, voorzitter van de Stichting Vrije Horizon. In zijn  presentatie  bracht hij in herinnering wat wij tot nu toe hebben gedaan, wat er inmiddels bereikt is en wat wij nog kunnen doen om de minister te overtuigen van het betere alternatief IJmuiden Ver.

Daarnaast maakte hij melding van overleg met ECN om de werkelijke meerkosten van IJmuiden Ver t.o.v. de kustgebieden te berekenen. Stichting Vrije Horizon wil deze berekeningen graag boven tafel hebben omdat de Minister schermt met meerkosten variërend van € 900 miljoen (geëxtrapoleerd door Vrije Horizon n.a.v. een brief van de Minister aan de Tweede Kamer) tot € 1,2 miljard. Daar deed Greenpeace tijdens de bijeenkomst nog een schepje bovenop door te stellen dat het verplaatsen naar IJmuiden Ver € 3 miljard meer zou kosten. Dit is ‘nieuw nieuws’ voor ons. Zeker gezien recente rapporten van ECN die een heel ander beeld laten zien. Tijd dus voor duidelijkheid.

Dat de bijeenkomst veel teweeg bracht, blijkt wel uit het grote aantal vragen aan het eind van de bijeenkomst. Zoals gememoreerd in de presentaties: De kust-gemeenten en Vrije Horizon beschouwen de plannen van Minister Kamp nog niet als een ‘gelopen race’. Maar alle hulp van lokale en provinciale overheden, ondernemers en belanghebbenden is welkom en nodig om de Minister op andere gedachten te brengen. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via korperal@gmail.com.

Schermafbeelding 2016-02-05 om 12.35.15

Dong Energy gaat het grootste windpark op zee ter wereld bouwen

 ‘Zijn wij nou zo dom of zijn zij nou zo slim?’

 

In het FD van 4 februari 2016 lazen wij: “Het Deense energiebedrijf Dong Energy gaat het grootste windpark op zee bouwen. Het wordt het eerste windpark op zee met een capaciteit van meer dan 1 gigawatt. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. De geplande capaciteit van 1,2 gigawatt voor het Hornsea-windpark is voldoende om meer dan een miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Het Hornsea-windmolenpark moet naar verwachting in 2020 volledig in bedrijf zijn en is een belangrijk onderdeel van de doelstelling van Dong om in 2020 in totaal 6,5 g­igawatt offshorewindcapaciteit te hebben geïnstalleerd.Hornsea is groter dan het offshorewindpark Walney Extension van Dong dat in oktober vorig jaar het groene licht kreeg en volgens Dong tot nu het grootste offshorewindpark ter wereld zou moeten worden. Walney, dat in 2018 in bedrijf moet zijn, krijgt een capaciteit van 660 megawatt.Hornsea komt ongeveer 120 kilometer uit de Yorkshirekust te liggen en beslaat een gebied van bijna 407 vierkante kilometer. De windmolens worden geleverd door Siemens.”
Je kunt je afvragen of de rekenmeesters van EZ nu zoveel slimmer zijn, of dat de aanleg van een mega-veld op 120 km uit de kust mogelijk ander voordelen biedt. Tenslotte is dit niet het eerste veld wat Dong aanlegt!
Voor meer informatie, volg deze link voor alle data over Hornsea. Klik hier om een goed beeld te krijgen van alle windturbinevelden op de Noordzee.