logo

Hulp bij indienen zienswijze uitbreiding 10 – 12 mijlzone

Leeswijzer

Dit document is bedoeld als leidraad om jouw argumenten voor de zienswijze (een ‘Zienswijze’ is een document waarop wij als burger kunnen aangeven welke informatie wij missen en waarop wij extra onderzoek zouden willen zien) te formuleren.

Het staat je vrij hier toevoegingen bij te maken en/of je eigen woordkeuze te gebruiken.

De Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust’ kun je inzien op:

http://www.platformparticipatie.nl/Images/Ontwerprijksstructuurvisie%20Windenergie%20op%20Zee%20Aanvulling%20gebied%20Hollandse%20Kust_tcm318-377556.PDF

Het digitale formulier waarop je jouw zienswijze kunt indienen, vind je op: 

http://fd2.formdesk.com/minienm/Zienswijzenprocedure_Wind_op_Zee

Hieronder de argumenten die wij van belang achten. Dit suggereert niet dat dit compleet is. In cursief ons verzoek voor meer informatie en/of aanvullend onderzoek. Let op: hoe meer zienswijzen er binnenkomen, hoe beter. Vertrouw er dus niet op dat de zienswijze van Stichting Vrije Horizon voldoende is. Men rekent in Den Haag al op honderden zienswijzen. Stel hen niet teleur.

Let op: Wij hebben ook een ‘zienswijze argumenten’ document gemaakt voor de ‘Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust (zuid)’.

Dat is een andere zienswijze op een ander rapport. Zie voor meer info onze site www.vrijehorizon.nl. Nu kun je deze zienswijze indienen, maar ook de andere. Succes en bedankt. (en vergeet niet zoveel mogelijk vrienden en familie te vragen ook hun zienswijzen in te dienen).

 

Hieronder de tekstdelen of het gehele document dat je kunt invoegen op het digitale formulier. Dit kan met copy/paste (knippen en plakken)

Zienswijze Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust.

RVO nodigt uit om zienswijzen in te dienen. Men stuurt daarbij circa 3000 pagina’s tekst mee.

Dit is voor geen enkele lezer te lezen en te begrijpen binnen de periode waarin men de zienswijzen kan indienen.

De reactiedocumenten op zienswijzen in een voorafgaand stadium tonen het volgende aan:

 1. De reacties worden wel gelezen, maar niet meegenomen in de besluitvorming
 2. Op alle reacties worden antwoorden gegeven die uitleggen waarom een besluit / oplossing genomen of gekozen is
 3. Op aanwijsbare fouten in de besluitvorming wordt niet serieus gereageerd. Men ‘houdt vast aan het uitleggen waarom er gekozen is, en weerlegt niet de genoemde argumenten c.q. besluit niet tot aanvullend of nieuw onderzoek

Alegemeen:

De aanpassing van de Rijksstructuurvisie Wind op Zee Hollandse Kust is volstrekt overbodig. De enige aangevoerde reden om hiervoor te kiezen is het vermeende kostenvoordeel op Hollandse Kust t.o.v. IJmuiden Ver. Op alle overige aspecten scoort IJmuiden Ver beter tot veel beter dan de Hollandse Kust. (bijlage 1)

Stichting Vrije Horizon heeft inmiddels studies laten uitvoeren door ECN en Ardo de Graaf Advies, waaruit blijkt dat het vermeende kostenvoordeel door de recente ontwikkelingen en door het

benchmarken van de uitgangspunten van de eerder gedane berekeningen niet langer valide zijn.

In onderstaand document zal ik dit verder toelichten en verwijzingen aanbrengen naar de betreffende onderzoeken.

2.4.4 Routekaart windenergie op zee

Het kabinet heeft in september 2014, in de beleidsbrief die bekend staat als de ‘Routekaart’, de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee gebieden Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden, de Haalbaarheidsstudie en de plannen om de opgave uit het Energieakkoord te realiseren.

Uitgaande van het zo kosteneffectief mogelijk realiseren van de opgave uit het Energieakkoord heeft het kabinet een afweging gemaakt tussen de aangewezen windenergiegebieden (Borssele, IJmuiden-Ver, Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden). De aangewezen gebieden Borssele en Hollandse Kust ter hoogte van Noord- en Zuid-Holland zijn goedkoper dan gebieden verder op zee.

Het kabinet hee  in deze beleidsbrief geconcludeerd dat een gecoördineerde netaansluiting van windparken op zee leidt tot lagere maatschappelijke kosten en een kleinere impact op de leefomgeving. De opgave voor windenergie op zee kan het meest kosteneffectief worden gerealiseerd door de aanleg van een net op zee met standaardplatforms, waarop per platform 700 MW (twee parken van 350 MW) kan worden aangesloten. Daarom is gezocht naar gebieden waar eenheden van 700 MW gerealiseerd kunnen worden. De inzet is

drie grote windparken: Borssele (1.400 MW) en Hollandse Kust (2.100 MW). Dat is goedkoper en zo blij  er ruimte over voor andere gebruikers op de Noordzee, zoals bijvoorbeeld de scheepvaart.

Als gevolg van deze strategie hee  het kabinet besloten de gebieden binnen de 12 NM voor Ameland, Maasvlakte en Zeeuwse Kust af te laten vallen. Het kabinet wil verder zo min mogelijk gebruik maken van de 12-mijlszone en zal daarom een minimale afstand van 10 NM (18,5 km) uit de kust hanteren. Dat betekent voor de gebieden binnen de 12 NM voor de Noord- en Zuid-Hollandse Kust dat is besloten geen gebruik te maken van de stroken van 3 NM tot 10 NM uit de kust.

Reactie

De aanname dat de gebieden Hollandse Kust goedkoper zijn dan de gebieden verder op zee zijn niet meer dan aannamen.

Stichting Vrije Horizon heeft studies laten uitvoeren door ECN en (aanvullend) door Ardo de Graaf Advies.

Uit deze studies komen de volgende feiten naar voren:

 1. De onderzoeken van ECN zijn gebaseerd op reeds achterhaalde gegevens. ECN onderkent dit in haar rapport en stelt dat er ‘in deze studie maar ook in alle eerdere studies grote onzekerheidsmarges bestaan’. Dit geldt derhalve ook voor de studies op basis waarvan de routekaart is vastgesteld
 2. In alle studies, leidend tot de routekaart is voornamelijk gekeken naar de meerkosten van IJmuiden Ver t.o.v. de Hollandse Kust.. De meerkosten voor IJmuiden Ver (zie tabel achterin studie E16023) bestaan voor het grootste deel uit kabellengte en een grotere diepte / fundering. 
 3. In de studie E16023 eindigt ECN met een veronderstelde extra kabelkosten van € 840 miljoen, ofwel € 2,33 miljoen per gelegde kilometer. Benchmarks vanuit de industrie en laten een bedrag zien van maximaal € 1,24 miljoen per gelegde kilometer. Deze verschillen worden door ECN verklaard door een ‘consultatie met de industrie die ons adviseerde een factor 2x toe te passen’.
 4. Er is niet gekeken naar mogelijke besparingen veroorzaakt door grotere aanbesteding, aanleg op 1 centrale plek,  eenvoudiger aanlandingsmogelijkheden, en meeropbrengst doordat er op IJmuiden Ver meer wind ‘geoogst’ kan worden. Dit laatste resulteert in een meeropbrengst – gerekend tegen € 0,0723 per kWh – van € 566 miljoen. Berekend met de kosten zoals door de minister gehanteerd van € 0,124 per kwh – hetgeen realistisch is t.o.v. de € 1,3 miljard meerkosten – levert dit € 944 miljoen extra inkomsten op. Allen op basis van 2100 MW geïnstalleerd vermogen. Terwijl op IJmuiden Ver een drievoud aan turbines opgesteld kan worden.
 5. Voor een meer gedetailleerd overzicht van ‘meerkosten, besparingen en opbrengsten verwijzen wij naar http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroomversnelling/.

Conclusie:

Wij verzoeken de minister de uitkomsten van de studies zoals onder punt 5 aangegeven, zeer serieus mee te nemen en op basis van het door de minister genoemde argument ‘hogere kosten’ de routekaart te herzien. Temeer daar uit onderzoek van RVO blijkt dat IJmuiden Ver op alle andere delen (ecologie, landschap en overigen) veel beter scoort dan de gebieden Hollandse Kust.  (zie bijlage 1). 

Aanpassing van de routekaart leidt niet tot vertraging in de uitrol van de plannen tot 2023 en geeft een voorsprong voor de uitrol van wind op zee in de periode na 2023. 

Zichtbaarheid en dominantie

Zoals de Rijksstructuurvisie WIndenergie op Zee – aanvulling gebied Hollandse Kust (hierna RSVHK) al aangeeft, is er bij zowel de plaatsing op 12 mijl als op 10 mijl sprake van een zeer dominante situatie. De aangehaalde cijfers (25% / 35% zichtbaarheid gedurende het jaar) zijn misleidend. De zichtbaarheid gedurende bijvoorbeeld de zomer is aanmerkelijk hoger. Volgens KNMI data in de zomer 45%  / 55%van de tijd (daglicht). Uit onze eigen observaties zijn de turbines bij daglicht mee dan 50% van de tijd zichtbaar, bij nacht zelfs meer dan 80% van de tijd.

De gebruikte visualisaties zijn niet in lijn met de werkelijkheid. Dit wordt ook door Motivaction aangehaald in de door hen gedane studie. Een windturbine (Luchterduinen, 3 MW) is nu goed zichtbaar vanaf de kust. Een 8 MW turbine op 10 mijl uit de kust wordt als 2 keer hoger waargenomen. Dit is niet zichtbaar in de visualisatie en derhalve bewust misleidend.

Recreatie en werkgelegenheid

Ook op dit onderdeel is sprake van misleidend gebruik van studies. Zo wordt gesteld dat ‘ een minderheid van de geïnterviewden aangeeft, dat zij een strand waarbij windturbines zichtbaar zijn niet of minder vaak zullen bezoeken. Omdat uit ander onderzoek bekend is dat lang niet alle mensen doen wat ze vooraf aangeven, zijn de effecten op de kustrecreatie onzeker. Bovendien is uit het aanvullende belevingsonderzoek gebleken dat ook in dit opzicht er geen significant verschil is tussen 10 en 12 NM’

Reactie

Ik verzoek u de verschillen tussen mijn waarnemingen betreffende de zichtbaarheid en de in de RSVHK aangegeven zichtbaarheidsgegevens te verklaren.

In de onderzoeken wordt geen juiste weergaven gebruikt van de werkelijkheid. Zie ook ‘Zichtbaarheid en dominantie’. En zelfs dan nog wordt er door 20% van de ondervraagden gesteld dat zij niet meer naar de gebieden komen waar windmolens zichtbaar zijn. Dat heeft een enorme maatschappelijke en economische impact op de kustgemeenten. Eigen onafhankelijk onderzoek geeft nog ernstiger cijfers, waarbij + 30% van de ondervraagden aangeeft niet meer naar deze stranden te komen. (http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf)

De in de RSVHK aangehaalde ‘werkgelegenheidseffecdten en economische effecten’ zijn niet juist. Decisio stelt in haar rapport dat er sprake is van verlies van  ‘maximaal 1250  FTE’ en stelt daarbij de schade op ‘maximaal € 260 miljoen over 20 jaar’. 

Decisio baseert zich daarbij op een ‘omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvlloeiende kosten’. 

 1. Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg.
 2. Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van € 80.000/jaar. 1250 FTE’s x € 80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van € 2,25 miljard. Toen wij Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, verklaarde men: ‘ jullie hebben gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een MKBA’.

Conclusie: De impact langs de kust is aanmerkelijk hoger dan in de RSVHK wordt voorgesteld. Graag correctie hiervan. 

Ten slotte:

De routekaart in de RSVHK houdt geen rekening met zaken die niet in geld te vatten zijn, maar in ‘waarde’.

Bezoekers beleven de weidsheid van de lege horizon, de rust die de zee uitstraalt en de prachtige zonsondergangen. Dit alles wordt teniet gedaan en ingeruild voor een vermeende kostenbesparing van € 1,3 miljard. Inmiddels zijn al deze hieraan ten grondslag liggende berekeningen achterhaald door de in opdracht van Stichting Vrije Horizon uitgevoerde studies en door de uitkomsten van de winnende tender bij Borssele.

We hebben in Nederland maar één kust. Die wordt totaal volgezet met zeer zichtbare windturbines. Je kunt die horizon, die vrijheid, maar één keer verpesten. Wij roepen u op dat niet te doen!

Zoals de heer Klaver zegt: ‘Wij kennen bijna overal de prijs van, maar van bijna niets de waarde’.

Wat vindt u de waarde van deze beleving?

Bijlage 1. 

Link naar tabel RVO selectiecriteria ontwikkelgebieden

RVO: Borssele Wind Farm Zone Windfarm Sites III and IV, June 2016

schermafbeelding-2016-09-26-om-14-34-45

Hulp bij het invullen van de Zienswijze Kavelbesluiten I

Betreft: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten I  Hollandse Kust (zuid) – hierna te noemen MER kavelbesluiten I .

Leeswijzer

Dit document is bedoeld als leidraad om jouw argumenten voor de zienswijze (een ‘Zienswijze’ is een document waarop wij als burger kunnen aangeven welke informatie wij missen en waarop wij extra onderzoek zouden willen zien) voor de MER kavelbesluiten I en II te selecteren. Het staat je vrij hier toevoegingen bij te maken en/of je eigen woordkeuze te gebruiken.

LET OP: DE KAVELBESLUITEN ZIJN GESPLITST IN I EN II. DIT BETEKENT DAT JE VOOR BEIDEN EEN ZIENSWIJZE IN MOET DIENEN. VOOR KAVEL II VERWIJZEN WIJ JE NAAR ‘HULP BIJ HET INVULLEN VAN DE ZIENSWIJZE KAVELBESLTUIEN II. DE VERSCHILLEN ZIJN MINIMAAL, MAAR MET NAME HET DEEL DAT HANDELT OVER DE ZICHTBAARHEID WIJKT AF V.W.B. DE  GEKOZEN ZICHTPUNTEN

Per argument staat beschreven op welk deel van de ‘MER kavelbesluiten I en II’ dit betrekking heeft.

De ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER kavelbesluiten I en II’ kun je inzien op:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken/woz-kavels-hollandse-kust-zuid-i/ii/fase-1

Het digitale formulier waarop je jouw zienswijze kunt indienen, vind je op: 

https://respons.itera.nl/Formulier/ontwerpkavelbesluiten-HKZ-I-II. LET OP!! SOMS LUKT HET NIET HET FORMULIER NA INVULLING TE VERZENDEN! SVH HEEFT HIEROVER CONTACT OPGENOMEN MET RVO. ER WORDT AAN GEWERKT. JE KUNT JOUW ZIENSWIJZE OOK OPSTUREN NAAR korper@ziggo.nl. Wij zorgen dan dat het doorgestuurd wordt.

Hieronder de argumenten die wij van belang achten. Dit suggereert niet dat dit compleet is.

Let op: hoe meer zienswijzen er binnenkomen, hoe beter. Vertrouw er dus niet op dat de zienswijze van Stichting Vrije Horizon voldoende is. Men rekent in Den Haag al op honderden zienswijzen. Stel hen niet teleur.

Let op 2: Wij hebben ook een ‘zienswijze argumenten’ document gemaakt voor  de Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust’.

Dat is een andere zienswijze op een ander rapport. Zie voor meer info onze site www.vrijehorizon.nl. Nu kun je deze zienswijze indienen, maar ook de andere. Succes en bedankt. (en vergeet niet zoveel mogelijk vrienden en familie te vragen ook hun zienswijzen in te dienen).

Ter verduidelijking een deel van de procedure

“De besluiten worden in een vaste volgorde genomen met de volgende mogelijkheden voor inspraak of beroep:

• Eerst kunt u inspreken op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau die beschrijft  wat er onderzocht zal worden. U kunt daarbij aangeven wat er naar uw mening in het milieue ectrapport (meer, of anders) onderzocht moet worden om tot een (ontwerp)besluit te komen.

• Als het onderzoek naar de milieueffecten is afgerond, kunt u inspreken op de ontwerpbesluiten en aangeven wat er volgens u aan veranderd zou moeten worden.

 • Definitieve kavelbesluiten en de besluiten die worden genomen onder de rijkscoördinatieregeling staan open voor beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de Rijksstructuurvisie is geen beroep mogelijk”.

Dus: als je nu geen zienswijze indient, kun je t.z.t. niet in beroep gaan bij de Raad van State!!

Hieronder de tekstdelen of het gehele document dat je kunt invoegen op het digitale formulier

DELEN WORDT OP PRIJS GESTELD!!

Zienswijze Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust

Algemeen.

Stichting Vrije Horizon (SVH) concludeert dat in de MER geen rekening wordt gehouden met het cumulatieve effect van de aanbestedingen III en IV. Dit wil SVH opgenomen zien in alle afwegingen voor Kavelbesluiten I t/m 4 voor de Hollandse Kust Zuid, toekomstige kavelbesluitetne I en II voor de Hollandse Kust Noord. Daarbij willen wij dezelfde effecten onderzocht hebben wanneer deze 2100 MW op IJmuiden Ver ontwikkeld zouden worden.

Op pagina 13 wordt gesteld dat er tempo gehouden moet worden. Dan bevreemdt het SVH dat er uitsluitend gesproken wordt over ontwikkeling op HK en dat IJV niet in deze overwegingen wordt meegenomen.

De zone tussen 10 en 12 mijl moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Vooruitgelopend op deze onderzoeken zonder de alternatieven verder op zee gelijktijdig te onderzoeken duidt op vooringenomenheid en een ‘luister- en inspraakprocedure’ waarbij de ontvangen informatie niet serieus wordt genomen.

De onderzoeken waaraan in deze documenten wordt gerefereerd, gaan uit van inmiddels achterhaalde, niet up to date uitgangspunten. Aan de basis van alle onderzoeken staat ECN data. ECN onderkent zelf dat deze omgeven zijn met ‘grote onzekereidsfactoren’. Mede veroorzaakt omdat de (door ECN) geraadpleegde industrie ‘uit concurrentieoverwegingen’ geen detailinformatie wenst te geven.

Eerder onderzoek gedaan op basis van waterdiepte, windsnelheid en afstand heeft geresulteertd in een maximaal SDE+ bedrag van van 12,4 cent voor 2016. De winnende tender van Borssele (7,26 cent/kWh) laat zien dat de gebruikte data achterhaald is en een zeer hoge ‘voorzichtigheidsfactor’ heeft. Dit geldt ook voor de door ECN in hun rekenmodel gebruikte 8,35% financieringsrente, waar in de MKBA momenteel 3% voorgeschreven wordt. Dit heeft ook effect op de kostenvergelijkingen tussen IJmuiden Ver en Hollandse Kust.

IJmuiden Ver kent veel minder obstakels dan Hollandse Kust en is daardoor makkelijker te ontwikkelen.

Aanlanding voor Hollandse Kust Zuid zal plaatsvinden op hetzij Wateringen of de Maasvlakte. Beiden zijn lastig. Wateringen doordat er door een historisch landschap gegraven moet worden, IJmuiden Ver omdat de kabel door de vaargeul aangelegd moet worden. De aanlandingspunten voor IJmuiden Ver kennen deze obstakels niet. Dit zal ongetwijfeld een – niet door ons berekend – kosteneffecdt hebben.

Afname productiviteit bestaande windparken

Uit onderzoek11 is gebleken dat de energieopbrengst van Luchterduinen, als gevolg van de realisatie van alle vier de kavels van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), maximaal 7,8 % lager zal zijn. Voor windpark Egmond aan Zee en het Prinses Amalia windpark wordt de afname van de energieopbrengst berekend op 1,6 %.

Reactie

De opbrengst neemt af bij ontwikkeling van meer locaties.

Is er onderzoek gedaan naar het cumuliatieve effect zoals hierboven omschreven? Waar is dat onderzoek in te zien.

Waarom wordt niet gekozen voor een locatie IJmuiden Ver, waar de hogere windopbrengst (ruim 8%) ruimschoots opweegt tegen de hier genoemde productieafname? Of, waar anders gezegd, gekozen kan worden voor 8% minder turbines waarbij de opbrengsten gelijk blijven?

Zichtbaarheid vanaf de kust

De zichtbaarheid van de windparken is in het MER aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve criteria in kaart gebracht. De zichtbaarheid van de windturbines kan op basis van deze criteria objectief worden weergegeven. De afstand waarop een object voor het menselijke oog nog zichtbaar is, hangt af van een aantal factoren:

– Eigenschappen van het object

– De kromming van de aarde

– De visus van het menselijke oog

– De meteorologische omstandigheden

Uit het MER (zichtbaarheidsanalyse) volgt dat het windpark maximaal 17,25 % van de tijd gedurende de zomermaanden (1 mei – 30 september) in de dagperiode (07.00 uur – 21.00 uur), vanaf het dichtstbijzijnde strand op land (Noordwijk) zichtbaar is. Buiten de zomerperiode is het zichtbaarheidspercentage van de windturbines lager. Daarnaast is het zichtbaarheidspercentage van de windturbines vanuit andere locaties aan de kust die verder van het windpark liggen lager, respectievelijk Zandvoort (9,57 %), Scheveningen (3,16 %) en Hoek van Holland (0,32 %).

De zichtbaarheid van de windturbines vanaf de kustgebieden wordt voornamelijk bepaald door de weersomstandigheden en in mindere mate door de grootte van de turbines. Grotere windturbines zijn bij goede zichtomstandigheden wel tot een grotere afstand zichtbaar. Echter bij het gebruik van windturbines met een groter vermogen, zullen er minder turbines nodig zijn om tot hetzelfde vermogen te komen.

Er wordt het volgende gesteld: ‘De mate waarin de aanwezigheid van windparken de beleving van het landschap en met name het vrije uitzicht over zee beïnvloedt, is niet voor iedereen eenduidig vast te stellen op basis van objectieve criteria. Beleving is subjectief, wat betekent dat dit voor eenieder anders kan zijn.’

Reactie

Zoals de Rijksstructuurvisie WIndenergie op Zee – aanvullng gebied Hollandse Kust (hierna RSVHK) al aangeeft, is er bij zowel de plaatsing op 12 mijl als op 10 mijl sprake van een zeer dominante situatie. De aangehaalde cijfers (25% / 35% zichtbaarheid gedurende het jaar) zijn misleidend en staan bovendien in schril contrast met het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust, hierboven weergegeven.

De zichtbaarheid gedurende bijvoorbeeld de zomer is aanmerkelijk hoger. Volgens KNMI data in de zomer 45%  / 55%van de tijd (daglicht). Uit onze eigen observaties zijn de turbines bij daglicht mee dan 50% van de tijd zichtbaar, bij nacht zelfs meer dan 80% van de tijd.

Dit observaties worden ook onderschreven door de zichtbaarheidsmetingen welke door het KNMI voor Schiphol en De Kooy gemeten zijn. (Zie bijlage 1 en 2). Hieruit blijkt dat de zichtbaarheid gedurende deze willekeurige periode ruim meer dan 50% van de meetperiode beslaat.

Graag willen wij toelichting op beide afwijkende – door u gepubliceerde – percentages zichtbaarheid.

Graag willen wij toelichting op de afwijking van beide rapporten t.o.v. de door ons in de bijlagen aangeleverde percentages zichtbaarheid en de afstanden waarover deze zichtbaar zouden zijn.

Reactie beleving

Beleving is subjectief. Stoort men zich aan wat men ziet of doet men dat niet. Wat wel duidelijk meetbaar is, is de zichtbaarheid. Wij vinden in dit besluit geen (langjarige) zichtbaarheidmeting van bijvoorbeeld Luchterduinen of Amalia. Uitsluitend afgeleide, geextrapoleerde metingen, die bovendien sterk afwijken van de metingen zoals in de bijlage 1 en 2 staan.

De alinea waarin de beleving benoemd wordt, is daarmee suggestief en niet ter zake doende. Wij willen van u zien wat u werkelijk gezien hebt van Luchterduinen gedurende een langere periode.

Recreatie en tourisme

De kust is een geliefde plek voor verschillende soorten recreatie. De Noordzeebadplaatsen zijn zowel bij binnenlandse als buitenlandse toeristen populaire bestemmingen. Daarnaast vinden er aan de kust veelvuldig watersportactiviteiten, recreatievaart en sportvisserij plaats.

Om de effecten te onderzoeken van de windparken op de kustrecreatie- en het toerisme zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd waar tevens in het MER naar is verwezen.

In het Decisio rapport18 is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten en de regionale economische impact van de aanleg van een windenergiegebied op zee op de kustregio. Hieruit blijkt dat de mogelijk negatieve maatschappelijke effecten op de strandrecreatie aanzienlijk geringer zijn dan de positieve effecten op de maatschappelijke kosten. Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat de effecten op de werkgelegenheid in de toeristische sector – hoewel niet met zekerheid te kunnen vaststellen – van beperkte omvang zijn. Daarnaast levert de aanleg en exploitatie van windparken op zee positieve werkgelegenheidseffecten op, ook voor de kustregio.

Een aanvullend belevingsonderzoek dat op verzoek van de betrokken regionale overheden heeft plaatsgevonden en tegelijk met de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling Hollandse Kust aan de Tweede Kamer is toegezonden, heeft niet tot afwijkende conclusies geleid.

Reactie

In de genoemde onderzoeken worden geen juiste weergaven gebruikt van de werkelijkheid. Zie ook ‘Zichtbaarheid  vanaf de kust’. En zelfs dan nog wordt er door 20% van de ondervraagden gesteld dat zij niet meer naar de gebieden komen waar windmolens zichtbaar zijn. Dat heeft een enorme maatschappelijke en economische impact op de kustgemeenten. Eigen onafhankelijk onderzoek geeft nog ernstiger cijfers, waarbij + 30% van de ondervraagden aangeeft niet meer naar deze stranden te komen. (http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf)

De aangehaalde ‘werkgelegenheidseffecdten en economische effecten’ zijn niet juist. Decisio stelt in haar rapport dat er sprake is van verlies van  ‘maximaal 1250  FTE’ en stelt daarbij de schade op ‘maximaal € 260 miljoen over 20 jaar’.

Decisio baseert zich daarbij op een ‘omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvloeiende kosten’. Echter:

 1. Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg.
 2. Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van € 80.000/jaar. 1250 FTE’s x € 80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van € 2,25 miljard. Toen wij Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, verklaarde men: ‘ jullie hebben gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een MKBA’.

Conclusie: De impact langs de kust is aanmerkelijk hoger dan in het aangehaalde Decisio rapport wordt voorgesteld en strijdig met uw afweging 6.3.2.Graag correctie hiervan.

Daarnaast wordt hier gesteld dat ‘ echter gelet op het grote belang van windenergie, en de geringe negatieve effecten in vergelijking met het positieve effect op de maatschappelijke kosten, worden deze negatieve effecten als aanvaardbaar beschouwd.’

Wij vinden dit een loze kreet, niet onderbouwd. De kosten voor  ontwikkeling van IJmuiden Ver . t.o.v. de Hollandse Kust zijn volgens de minister € 1,3 miljard hoger. Dit is weerlegd in de onderzoeken gedaan door ECN en Arde de Graaf Advies. http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroomversnelling/ en vanuit de tenders voor Borssele I en II niet houdbaar. Ontwikkeling op IJmuiden Ver kan een besparing opleveren van € 1 miljard. (zie bovengenoemde link). Daarboven op wordt ook de schade aan de kust (zie punt 2 hierboven) verkeerd voorgesteld op basis van een ‘rekenmodel’ door Decisio gehanteerd.

Weer en Klimaat

Uit het MER blijkt dat een windpark lokaal effect kan hebben op het weer. De turbulentie van de atmosfeer neemt binnen een windpark toe, waardoor dit in enkele gevallen kan leiden tot extra wolkenvorming. Echter komt dit effect slechts zeer incidenteel voor, omdat dit zich alleen voordoet bij zeer specifieke meteorologische omstandigheden. Derhalve zal dit geen significante effecten hebben op recreatie en toerisme.

Reactie

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de werkelijke effecten op lokaal niveau, veroorzaakt door menging van koude en warme luchtlagen. Er is derhalve ook niet bekend of dit ‘zeer incidenteel’ voorkomt. Daarom is de stelling dat dit geen significante effecten zal hebben op recreatie en toerisme, niet valide.

Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten zijn van plaatsing van windturbines op zee op het weer langs de kust.

Morfology en hydrologie

Alle morfologische en hydrologische veranderingen die het gevolg zijn van de aanleg, exploitatie, verwijdering en onderhoud van het windpark zijn, voor zover de huidige kennis inzichten geeft, lokaal, beperkt van omvang en tijdelijk van aard.

Reactie

Wij kunnen niets teruglezen over amfidromen. IJmuiden Ver ligt in een amfidroomgebied. (zie http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/09/Ardo-De-Graaf-Advies-.pdf pagina 13 e.v.

Een amfidroom heeft zeer weinig getijdenverschil. Met als gevolg weinig bodemverplaatsing, en daardoor goedkopere fundering. Dit gegeven is niet opgenomen in MER of in het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust.

Wij missen onderzoek hiernaar en zouden dat graag aangevuld willen zien.

Ecologie

In het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust worden allerlei maatregelen en mitigerende acties opgenomen om scade aan ecologie te beperken.

In bijlage 3 staat weergegeven dat IJmuiden Ver op ecologisch gebied aanmerkelijk gunstiger scoort dan Hollandse Kust. Controlende en mitigerende maatregelen werken kostenverhogend. Kunt u aangeven waarom toch gekozen wordt voor kostenverhogende maatregelen voor de Hollandse Kust t.o.v. IJmuiden Ver, waarbij de keuze voor Hollandse Kust uitsluitend gebaseerd is op vermeende meerkosten.

Dwingende redenen van openbaar belang

In dit hoofdstuk wordt het volgende gesteld: ‘Door de overheid is de ambitie vastgelegd om in het jaar 2023 23% van de jaarlijkse energiebehoefte te verkrijgen uit (meerdere typen) hernieuwbare (duurzame) energiebronnen. Deze doelstelling is mede ingegeven door ambities op Europees niveau. Ten aanzien van de betreffende bronnen valt te denken aan windenergie (windturbines), zonne-energie (zonnepanelen), biomassa (vergisting), bodem (aardwarmte) en water(kracht). Deze voorgenomen duurzame ontwikkeling en doelstelling zal de komende jaren voornamelijk worden toegeschreven aan windenergie, aangezien dit een van de goedkoopste en makkelijkste manieren is om hernieuwbare energie te produceren. Het onderhavige windpark in de Noordzee zal substantieel bijdragen aan de doelstelling. Daarnaast zal Nederland minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.’

Reactie

De Europese doelstelling is het terugdringen van CO2 uitstoot. In dit document wordt geen gewag gemaakt van de impact van deze ontwikkelingen op het terugdringen van de CO2 uitstoot, noch wat de verwachte / berekende bijdrage is van de locaties Hollandse Kust hierop. Graag willen wij deze onderbouwde verwachtingen opgenomen zien.

Algemeen

Het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust bol  van de algemeenheden en onzekerheden. Veel gebruikte woorden als ‘kunnen (76 keer), kan (125 keer) mogelijk( 69 keer)’

geven een beeld van onzorgvuldigheid en veel voorbehoud.

Ten slotte:

 • Wij zijn van mening dat het voornemen plaatsing van windturbinevelden in het zicht van onze kust stoelt op ondoordachte, niet goed uitgewerkte onderbouwingen, achterhaalde gegevens (ECN, Decisio) en geen c.q. onvoldoende rekening houdt met de effecten op lokaal niveau. (Motivaction, Decisio)
 • Wij zijn van mening dat EZ de tijdsdruk als leidend neemt, in plaats van verantwoord bestuur.
 • Wij zijn van mening dat de economische belangen voorrang krijgen ten opzichte van de leefbaarheids- en belevingsbelangen. People, planet, profit.
 • Wij zijn van mening dat een van de laatste ongerepte natuurgebieden onherstelbaar veranderd wordt.
 • Wij zijn van mening dat IJmuiden Ver in deze fase nooit een serieus alternatief is en stoelen dit op gesprekken met EZ, discussies in de deelname aan participatiebijeenkomsten, maar vooral aan het gekozen argument (vermeende) meerkosten. Zonder dat door EZ / I&M grondig onderzocht is of dit stand houdt bij een grotere aanbesteding op 1 locatie met ca. 10% meer windopbrengst.
 • Wij zijn van mening dat de volksgezondheid, door het wegnemen van de eindeloosheid van de zee, op termijn schade zal ondervinden.

De ontwikkeling Hollandse Kust houdt geen rekening met zaken die niet in geld te vatten zijn, maar in ‘waarde’.

Bezoekers beleven de weidsheid van de lege horizon, de rust die de zee uitstraalt en de prachtige zonsondergangen. Dit alles wordt teniet gedaan en ingeruild voor een vermeende kostenbesparing van € 1,3 miljard. Inmiddels zijn al deze hieraan ten grondslag liggende berekeningen achterhaald door de in opdracht van Stichting Vrije Horizon uitgevoerde studies en door de uitkomsten van de winnende tender bij Borssele.

We hebben in Nederland maar één kust. Die wordt totaal volgezet met zeer zichtbare windturbines. Je kunt die horizon, die vrijheid, maar één keer verpesten. Wij roepen u op dat niet te doen!

Zoals de heer Klaver van Groen links zegt: ‘Wij kennen bijna overal de prijs van, maar van bijna niets de waarde’.

Wat vindt u de waarde van deze beleving?

Bijlagen

Bijlage 1 Meting zichtbaarheid De Kooy 1/8/2016 – 23/9/2016

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)

Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken zijn deze tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat deze reeks van gemeten waarden niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we naar de gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal Nederland Temperatuur <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/# STN      LON(east)   LAT(north)     ALT(m)  NAME

235:         4.785       52.924       0.50  DE KOOY

 

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag);

HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT;

VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 2=200-300m,…, 49=4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, …, 79=29-30km, 80=30-35km, 81=35-40km,…, 89=meer dan 70km);

 

STN,YYYYMMDD,   HH,   VV

 

235,20160801,    1,   80

235,20160801,    2,   80

235,20160801,    3,   80

235,20160801,    4,   75

235,20160801,    5,   75

235,20160801,    6,   69

235,20160801,    7,   75

235,20160801,    8,   75

235,20160801,    9,   80

235,20160801,   10,   75

235,20160801,   11,   80

235,20160801,   12,   80

235,20160801,   13,   80

235,20160801,   14,   80

235,20160801,   15,   80

235,20160801,   16,   80

235,20160801,   17,   80

235,20160801,   18,   75

235,20160801,   19,   75

235,20160801,   20,   75

235,20160801,   21,   70

235,20160801,   22,   64

235,20160801,   23,   70

235,20160801,   24,   70

235,20160802,    1,   70

235,20160802,    2,   57

235,20160802,    3,   56

235,20160802,    4,   65

235,20160802,    5,   61

235,20160802,    6,   60

235,20160802,    7,   60

235,20160802,    8,   61

235,20160802,    9,   65

235,20160802,   10,   75

235,20160802,   11,   70

235,20160802,   12,   75

235,20160802,   13,   75

235,20160802,   14,   75

235,20160802,   15,   70

235,20160802,   16,   60

235,20160802,   17,   64

235,20160802,   18,   48

235,20160802,   19,   60

235,20160802,   20,   56

235,20160802,   21,   46

235,20160802,   22,   25

235,20160802,   23,   33

235,20160802,   24,   56

235,20160803,    1,   50

235,20160803,    2,   56

235,20160803,    3,   38

235,20160803,    4,   26

235,20160803,    5,   58

235,20160803,    6,   50

235,20160803,    7,   32

235,20160803,    8,   39

235,20160803,    9,   61

235,20160803,   10,   63

235,20160803,   11,   63

235,20160803,   12,   63

235,20160803,   13,   62

235,20160803,   14,   64

235,20160803,   15,   64

235,20160803,   16,   64

235,20160803,   17,   65

235,20160803,   18,   65

235,20160803,   19,   65

235,20160803,   20,   64

235,20160803,   21,   62

235,20160803,   22,   61

235,20160803,   23,   61

235,20160803,   24,   60

235,20160804,    1,   61

235,20160804,    2,   61

235,20160804,    3,   62

235,20160804,    4,   63

235,20160804,    5,   64

235,20160804,    6,   61

235,20160804,    7,   72

235,20160804,    8,   71

235,20160804,    9,   68

235,20160804,   10,   68

235,20160804,   11,   69

235,20160804,   12,   72

235,20160804,   13,   70

235,20160804,   14,   69

235,20160804,   15,   68

235,20160804,   16,   69

235,20160804,   17,   69

235,20160804,   18,   66

235,20160804,   19,   63

235,20160804,   20,   65

235,20160804,   21,   60

235,20160804,   22,   66

235,20160804,   23,   70

235,20160804,   24,   70

235,20160805,    1,   70

235,20160805,    2,   70

235,20160805,    3,   70

235,20160805,    4,   70

235,20160805,    5,   70

235,20160805,    6,   70

235,20160805,    7,   75

235,20160805,    8,   75

235,20160805,    9,   75

235,20160805,   10,   75

235,20160805,   11,   75

235,20160805,   12,   74

235,20160805,   13,   75

235,20160805,   14,   80

235,20160805,   15,   69

235,20160805,   16,   77

235,20160805,   17,   75

235,20160805,   18,   75

235,20160805,   19,   75

235,20160805,   20,   75

235,20160805,   21,   70

235,20160805,   22,   70

235,20160805,   23,   70

235,20160805,   24,   70

235,20160806,    1,   70

235,20160806,    2,   65

235,20160806,    3,   60

235,20160806,    4,   59

235,20160806,    5,   71

235,20160806,    6,   75

235,20160806,    7,   75

235,20160806,    8,   75

235,20160806,    9,   80

235,20160806,   10,   75

235,20160806,   11,   75

235,20160806,   12,   75

235,20160806,   13,   75

235,20160806,   14,   80

235,20160806,   15,   75

235,20160806,   16,   79

235,20160806,   17,   80

235,20160806,   18,   75

235,20160806,   19,   75

235,20160806,   20,   70

235,20160806,   21,   70

235,20160806,   22,   70

235,20160806,   23,   70

235,20160806,   24,   70

235,20160807,    1,   70

235,20160807,    2,   63

235,20160807,    3,   58

235,20160807,    4,   61

235,20160807,    5,   70

235,20160807,    6,   70

235,20160807,    7,   66

235,20160807,    8,   65

235,20160807,    9,   63

235,20160807,   10,   63

235,20160807,   11,   67

235,20160807,   12,   64

235,20160807,   13,   64

235,20160807,   14,   66

235,20160807,   15,   64

235,20160807,   16,   63

235,20160807,   17,   63

235,20160807,   18,   63

235,20160807,   19,   62

235,20160807,   20,   61

235,20160807,   21,   59

235,20160807,   22,   59

235,20160807,   23,   58

235,20160807,   24,   60

235,20160808,    1,   65

235,20160808,    2,   68

235,20160808,    3,   67

235,20160808,    4,   68

235,20160808,    5,   68

235,20160808,    6,   68

235,20160808,    7,   69

235,20160808,    8,   71

235,20160808,    9,   70

235,20160808,   10,   67

235,20160808,   11,   75

235,20160808,   12,   64

235,20160808,   13,   67

235,20160808,   14,   68

235,20160808,   15,   71

235,20160808,   16,   64

235,20160808,   17,   69

235,20160808,   18,   72

235,20160808,   19,   73

235,20160808,   20,   69

235,20160808,   21,   71

235,20160808,   22,   70

235,20160808,   23,   75

235,20160808,   24,   75

235,20160809,    1,   80

235,20160809,    2,   80

235,20160809,    3,   80

235,20160809,    4,   70

235,20160809,    5,   75

235,20160809,    6,   70

235,20160809,    7,   75

235,20160809,    8,   73

235,20160809,    9,   78

235,20160809,   10,   79

235,20160809,   11,   77

235,20160809,   12,   78

235,20160809,   13,   71

235,20160809,   14,   65

235,20160809,   15,   74

235,20160809,   16,   74

235,20160809,   17,   77

235,20160809,   18,   80

235,20160809,   19,   80

235,20160809,   20,   80

235,20160809,   21,   82

235,20160809,   22,   58

235,20160809,   23,   57

235,20160809,   24,   70

235,20160810,    1,   70

235,20160810,    2,   70

235,20160810,    3,   80

235,20160810,    4,   80

235,20160810,    5,   80

235,20160810,    6,   82

235,20160810,    7,   80

235,20160810,    8,   81

235,20160810,    9,   80

235,20160810,   10,   66

235,20160810,   11,   65

235,20160810,   12,   77

235,20160810,   13,   80

235,20160810,   14,   81

235,20160810,   15,   79

235,20160810,   16,   81

235,20160810,   17,   81

235,20160810,   18,   82

235,20160810,   19,   83

235,20160810,   20,   82

235,20160810,   21,   75

235,20160810,   22,   75

235,20160810,   23,   75

235,20160810,   24,   80

235,20160811,    1,   83

235,20160811,    2,   83

235,20160811,    3,   80

235,20160811,    4,   75

235,20160811,    5,   70

235,20160811,    6,   50

235,20160811,    7,   56

235,20160811,    8,   70

235,20160811,    9,   74

235,20160811,   10,   75

235,20160811,   11,   66

235,20160811,   12,   27

235,20160811,   13,   56

235,20160811,   14,   60

235,20160811,   15,   56

235,20160811,   16,   65

235,20160811,   17,   56

235,20160811,   18,   65

235,20160811,   19,   65

235,20160811,   20,   40

235,20160811,   21,   28

235,20160811,   22,   65

235,20160811,   23,   35

235,20160811,   24,   48

235,20160812,    1,   62

235,20160812,    2,   61

235,20160812,    3,   63

235,20160812,    4,   58

235,20160812,    5,   65

235,20160812,    6,   65

235,20160812,    7,   65

235,20160812,    8,   69

235,20160812,    9,   69

235,20160812,   10,   70

235,20160812,   11,   69

235,20160812,   12,   70

235,20160812,   13,   69

235,20160812,   14,   70

235,20160812,   15,   70

235,20160812,   16,   68

235,20160812,   17,   67

235,20160812,   18,   66

235,20160812,   19,   63

235,20160812,   20,   61

235,20160812,   21,   61

235,20160812,   22,   61

235,20160812,   23,   60

235,20160812,   24,   59

235,20160813,    1,   62

235,20160813,    2,   68

235,20160813,    3,   75

235,20160813,    4,   75

235,20160813,    5,   75

235,20160813,    6,   70

235,20160813,    7,   75

235,20160813,    8,   75

235,20160813,    9,   73

235,20160813,   10,   71

235,20160813,   11,   75

235,20160813,   12,   70

235,20160813,   13,   70

235,20160813,   14,   70

235,20160813,   15,   70

235,20160813,   16,   75

235,20160813,   17,   75

235,20160813,   18,   75

235,20160813,   19,   75

235,20160813,   20,   70

235,20160813,   21,   70

235,20160813,   22,   70

235,20160813,   23,   70

235,20160813,   24,   65

235,20160814,    1,   70

235,20160814,    2,   70

235,20160814,    3,   70

235,20160814,    4,   70

235,20160814,    5,   65

235,20160814,    6,   65

235,20160814,    7,   75

235,20160814,    8,   75

235,20160814,    9,   75

235,20160814,   10,   75

235,20160814,   11,   75

235,20160814,   12,   80

235,20160814,   13,   80

235,20160814,   14,   80

235,20160814,   15,   82

235,20160814,   16,   80

235,20160814,   17,   75

235,20160814,   18,   75

235,20160814,   19,   75

235,20160814,   20,   75

235,20160814,   21,   70

235,20160814,   22,   70

235,20160814,   23,   65

235,20160814,   24,   65

235,20160815,    1,   65

235,20160815,    2,   58

235,20160815,    3,   65

235,20160815,    4,   62

235,20160815,    5,   70

235,20160815,    6,   70

235,20160815,    7,   70

235,20160815,    8,   75

235,20160815,    9,   75

235,20160815,   10,   75

235,20160815,   11,   75

235,20160815,   12,   80

235,20160815,   13,   80

235,20160815,   14,   80

235,20160815,   15,   80

235,20160815,   16,   80

235,20160815,   17,   75

235,20160815,   18,   75

235,20160815,   19,   75

235,20160815,   20,   75

235,20160815,   21,   75

235,20160815,   22,   70

235,20160815,   23,   70

235,20160815,   24,   75

235,20160816,    1,   70

235,20160816,    2,   75

235,20160816,    3,   75

235,20160816,    4,   75

235,20160816,    5,   75

235,20160816,    6,   75

235,20160816,    7,   75

235,20160816,    8,   75

235,20160816,    9,   75

235,20160816,   10,   75

235,20160816,   11,   75

235,20160816,   12,   75

235,20160816,   13,   80

235,20160816,   14,   80

235,20160816,   15,   80

235,20160816,   16,   80

235,20160816,   17,   80

235,20160816,   18,   80

235,20160816,   19,   75

235,20160816,   20,   75

235,20160816,   21,   75

235,20160816,   22,   70

235,20160816,   23,   70

235,20160816,   24,   70

235,20160817,    1,   65

235,20160817,    2,   65

235,20160817,    3,   64

235,20160817,    4,   64

235,20160817,    5,   65

235,20160817,    6,   61

235,20160817,    7,   65

235,20160817,    8,   70

235,20160817,    9,   70

235,20160817,   10,   71

235,20160817,   11,   75

235,20160817,   12,   80

235,20160817,   13,   80

235,20160817,   14,   80

235,20160817,   15,   80

235,20160817,   16,   80

235,20160817,   17,   75

235,20160817,   18,   75

235,20160817,   19,   75

235,20160817,   20,   75

235,20160817,   21,   75

235,20160817,   22,   75

235,20160817,   23,   75

235,20160817,   24,   75

235,20160818,    1,   70

235,20160818,    2,   70

235,20160818,    3,   70

235,20160818,    4,   70

235,20160818,    5,   70

235,20160818,    6,   70

235,20160818,    7,   70

235,20160818,    8,   75

235,20160818,    9,   75

235,20160818,   10,   75

235,20160818,   11,   75

235,20160818,   12,   75

235,20160818,   13,   75

235,20160818,   14,   75

235,20160818,   15,   75

235,20160818,   16,   75

235,20160818,   17,   75

235,20160818,   18,   75

235,20160818,   19,   75

235,20160818,   20,   70

235,20160818,   21,   70

235,20160818,   22,   70

235,20160818,   23,   68

235,20160818,   24,   67

235,20160819,    1,   65

235,20160819,    2,   65

235,20160819,    3,   65

235,20160819,    4,   65

235,20160819,    5,   63

235,20160819,    6,   64

235,20160819,    7,   64

235,20160819,    8,   72

235,20160819,    9,   70

235,20160819,   10,   76

235,20160819,   11,   75

235,20160819,   12,   74

235,20160819,   13,   77

235,20160819,   14,   76

235,20160819,   15,   77

235,20160819,   16,   66

235,20160819,   17,   59

235,20160819,   18,   59

235,20160819,   19,   22

235,20160819,   20,   10

235,20160819,   21,   24

235,20160819,   22,   44

235,20160819,   23,   61

235,20160819,   24,   58

235,20160820,    1,   65

235,20160820,    2,   69

235,20160820,    3,   66

235,20160820,    4,   65

235,20160820,    5,   65

235,20160820,    6,   66

235,20160820,    7,   67

235,20160820,    8,   69

235,20160820,    9,   67

235,20160820,   10,   68

235,20160820,   11,   70

235,20160820,   12,   67

235,20160820,   13,   65

235,20160820,   14,   68

235,20160820,   15,   66

235,20160820,   16,   67

235,20160820,   17,   69

235,20160820,   18,   65

235,20160820,   19,   66

235,20160820,   20,   64

235,20160820,   21,   63

235,20160820,   22,   62

235,20160820,   23,   61

235,20160820,   24,   61

235,20160821,    1,   61

235,20160821,    2,   57

235,20160821,    3,   50

235,20160821,    4,   66

235,20160821,    5,   67

235,20160821,    6,   21

235,20160821,    7,   56

235,20160821,    8,   65

235,20160821,    9,   69

235,20160821,   10,   70

235,20160821,   11,   72

235,20160821,   12,   70

235,20160821,   13,   75

235,20160821,   14,   75

235,20160821,   15,   75

235,20160821,   16,   74

235,20160821,   17,   70

235,20160821,   18,   70

235,20160821,   19,   70

235,20160821,   20,   70

235,20160821,   21,   67

235,20160821,   22,   67

235,20160821,   23,   67

235,20160821,   24,   65

235,20160822,    1,   68

235,20160822,    2,   69

235,20160822,    3,   70

235,20160822,    4,   25

235,20160822,    5,   41

235,20160822,    6,   50

235,20160822,    7,   60

235,20160822,    8,   64

235,20160822,    9,   56

235,20160822,   10,   58

235,20160822,   11,   56

235,20160822,   12,   64

235,20160822,   13,   63

235,20160822,   14,   63

235,20160822,   15,   63

235,20160822,   16,   62

235,20160822,   17,   61

235,20160822,   18,   59

235,20160822,   19,   60

235,20160822,   20,   61

235,20160822,   21,   62

235,20160822,   22,   63

235,20160822,   23,   61

235,20160822,   24,   61

235,20160823,    1,   60

235,20160823,    2,   59

235,20160823,    3,   58

235,20160823,    4,   57

235,20160823,    5,   57

235,20160823,    6,   60

235,20160823,    7,   62

235,20160823,    8,   68

235,20160823,    9,   65

235,20160823,   10,   70

235,20160823,   11,   66

235,20160823,   12,   68

235,20160823,   13,   68

235,20160823,   14,   66

235,20160823,   15,   65

235,20160823,   16,   65

235,20160823,   17,   72

235,20160823,   18,   80

235,20160823,   19,   75

235,20160823,   20,   68

235,20160823,   21,   68

235,20160823,   22,   70

235,20160823,   23,   75

235,20160823,   24,   70

235,20160824,    1,   75

235,20160824,    2,   70

235,20160824,    3,   70

235,20160824,    4,   66

235,20160824,    5,   64

235,20160824,    6,   67

235,20160824,    7,   69

235,20160824,    8,   78

235,20160824,    9,   76

235,20160824,   10,   80

235,20160824,   11,   79

235,20160824,   12,   80

235,20160824,   13,   80

235,20160824,   14,   81

235,20160824,   15,   81

235,20160824,   16,   80

235,20160824,   17,   80

235,20160824,   18,   81

235,20160824,   19,   80

235,20160824,   20,   75

235,20160824,   21,   80

235,20160824,   22,   75

235,20160824,   23,   75

235,20160824,   24,   70

235,20160825,    1,   65

235,20160825,    2,   59

235,20160825,    3,   65

235,20160825,    4,   59

235,20160825,    5,   62

235,20160825,    6,   61

235,20160825,    7,   66

235,20160825,    8,   67

235,20160825,    9,   72

235,20160825,   10,   74

235,20160825,   11,   77

235,20160825,   12,   69

235,20160825,   13,   68

235,20160825,   14,   66

235,20160825,   15,   60

235,20160825,   16,   74

235,20160825,   17,   81

235,20160825,   18,   76

235,20160825,   19,   70

235,20160825,   20,   68

235,20160825,   21,   63

235,20160825,   22,   63

235,20160825,   23,   61

235,20160825,   24,   61

235,20160826,    1,   56

235,20160826,    2,   33

235,20160826,    3,   16

235,20160826,    4,   19

235,20160826,    5,   19

235,20160826,    6,   48

235,20160826,    7,   56

235,20160826,    8,   70

235,20160826,    9,   67

235,20160826,   10,   75

235,20160826,   11,   75

235,20160826,   12,   75

235,20160826,   13,   75

235,20160826,   14,   75

235,20160826,   15,   75

235,20160826,   16,   75

235,20160826,   17,   75

235,20160826,   18,   75

235,20160826,   19,   70

235,20160826,   20,   65

235,20160826,   21,   70

235,20160826,   22,   70

235,20160826,   23,   70

235,20160826,   24,   70

235,20160827,    1,   70

235,20160827,    2,   70

235,20160827,    3,   75

235,20160827,    4,   75

235,20160827,    5,   70

235,20160827,    6,   75

235,20160827,    7,   75

235,20160827,    8,   75

235,20160827,    9,   75

235,20160827,   10,   74

235,20160827,   11,   75

235,20160827,   12,   70

235,20160827,   13,   80

235,20160827,   14,   80

235,20160827,   15,   68

235,20160827,   16,   57

235,20160827,   17,   63

235,20160827,   18,   65

235,20160827,   19,   67

235,20160827,   20,   70

235,20160827,   21,   70

235,20160827,   22,   70

235,20160827,   23,   70

235,20160827,   24,   70

235,20160828,    1,   65

235,20160828,    2,   60

235,20160828,    3,   44

235,20160828,    4,   25

235,20160828,    5,   19

235,20160828,    6,   21

235,20160828,    7,   26

235,20160828,    8,   22

235,20160828,    9,   50

235,20160828,   10,   50

235,20160828,   11,   50

235,20160828,   12,   59

235,20160828,   13,   61

235,20160828,   14,   70

235,20160828,   15,   71

235,20160828,   16,   65

235,20160828,   17,   64

235,20160828,   18,   62

235,20160828,   19,   63

235,20160828,   20,   62

235,20160828,   21,   66

235,20160828,   22,   69

235,20160828,   23,   70

235,20160828,   24,   69

235,20160829,    1,   70

235,20160829,    2,   75

235,20160829,    3,   70

235,20160829,    4,   75

235,20160829,    5,   70

235,20160829,    6,   70

235,20160829,    7,   75

235,20160829,    8,   75

235,20160829,    9,   75

235,20160829,   10,   75

235,20160829,   11,   80

235,20160829,   12,   81

235,20160829,   13,   80

235,20160829,   14,   80

235,20160829,   15,   80

235,20160829,   16,   80

235,20160829,   17,   80

235,20160829,   18,   75

235,20160829,   19,   70

235,20160829,   20,   70

235,20160829,   21,   65

235,20160829,   22,   65

235,20160829,   23,   65

235,20160829,   24,   65

235,20160830,    1,   65

235,20160830,    2,   65

235,20160830,    3,   65

235,20160830,    4,   65

235,20160830,    5,   65

235,20160830,    6,   65

235,20160830,    7,   70

235,20160830,    8,   75

235,20160830,    9,   75

235,20160830,   10,   75

235,20160830,   11,   80

235,20160830,   12,   78

235,20160830,   13,   80

235,20160830,   14,   80

235,20160830,   15,   81

235,20160830,   16,   80

235,20160830,   17,   80

235,20160830,   18,   75

235,20160830,   19,   70

235,20160830,   20,   75

235,20160830,   21,   75

235,20160830,   22,   67

235,20160830,   23,   62

235,20160830,   24,   61

235,20160831,    1,   60

235,20160831,    2,   62

235,20160831,    3,   60

235,20160831,    4,   56

235,20160831,    5,   45

235,20160831,    6,   63

235,20160831,    7,   70

235,20160831,    8,   72

235,20160831,    9,   76

235,20160831,   10,   68

235,20160831,   11,   75

235,20160831,   12,   73

235,20160831,   13,   68

235,20160831,   14,   70

235,20160831,   15,   65

235,20160831,   16,   61

235,20160831,   17,   58

235,20160831,   18,   58

235,20160831,   19,   61

235,20160831,   20,   70

235,20160831,   21,   70

235,20160831,   22,   64

235,20160831,   23,   60

235,20160831,   24,   47

235,20160901,    1,   45

235,20160901,    2,   62

235,20160901,    3,   70

235,20160901,    4,   75

235,20160901,    5,   70

235,20160901,    6,   70

235,20160901,    7,   75

235,20160901,    8,   75

235,20160901,    9,   75

235,20160901,   10,   75

235,20160901,   11,   75

235,20160901,   12,   80

235,20160901,   13,   75

235,20160901,   14,   80

235,20160901,   15,   80

235,20160901,   16,   80

235,20160901,   17,   80

235,20160901,   18,   75

235,20160901,   19,   75

235,20160901,   20,   70

235,20160901,   21,   70

235,20160901,   22,   65

235,20160901,   23,   65

235,20160901,   24,   60

235,20160902,    1,   58

235,20160902,    2,   59

235,20160902,    3,   60

235,20160902,    4,   59

235,20160902,    5,   58

235,20160902,    6,   60

235,20160902,    7,   70

235,20160902,    8,   75

235,20160902,    9,   75

235,20160902,   10,   75

235,20160902,   11,   75

235,20160902,   12,   70

235,20160902,   13,   68

235,20160902,   14,   72

235,20160902,   15,   72

235,20160902,   16,   69

235,20160902,   17,   32

235,20160902,   18,   70

235,20160902,   19,   63

235,20160902,   20,   63

235,20160902,   21,   61

235,20160902,   22,   62

235,20160902,   23,   62

235,20160902,   24,   65

235,20160903,    1,   65

235,20160903,    2,   70

235,20160903,    3,   75

235,20160903,    4,   72

235,20160903,    5,   75

235,20160903,    6,   75

235,20160903,    7,   75

235,20160903,    8,   75

235,20160903,    9,   75

235,20160903,   10,   76

235,20160903,   11,   80

235,20160903,   12,   80

235,20160903,   13,   80

235,20160903,   14,   75

235,20160903,   15,   75

235,20160903,   16,   75

235,20160903,   17,   75

235,20160903,   18,   75

235,20160903,   19,   63

235,20160903,   20,   49

235,20160903,   21,   57

235,20160903,   22,   42

235,20160903,   23,   57

235,20160903,   24,   61

235,20160904,    1,   64

235,20160904,    2,   65

235,20160904,    3,   64

235,20160904,    4,   66

235,20160904,    5,   58

235,20160904,    6,   63

235,20160904,    7,   66

235,20160904,    8,   58

235,20160904,    9,   65

235,20160904,   10,   61

235,20160904,   11,   70

235,20160904,   12,   62

235,20160904,   13,   71

235,20160904,   14,   70

235,20160904,   15,   75

235,20160904,   16,   73

235,20160904,   17,   73

235,20160904,   18,   70

235,20160904,   19,   68

235,20160904,   20,   69

235,20160904,   21,   60

235,20160904,   22,   70

235,20160904,   23,   57

235,20160904,   24,   62

235,20160905,    1,   68

235,20160905,    2,   66

235,20160905,    3,   69

235,20160905,    4,   69

235,20160905,    5,   70

235,20160905,    6,   70

235,20160905,    7,   70

235,20160905,    8,   70

235,20160905,    9,   75

235,20160905,   10,   75

235,20160905,   11,   75

235,20160905,   12,   75

235,20160905,   13,   75

235,20160905,   14,   75

235,20160905,   15,   75

235,20160905,   16,   75

235,20160905,   17,   75

235,20160905,   18,   70

235,20160905,   19,   70

235,20160905,   20,   65

235,20160905,   21,   65

235,20160905,   22,   65

235,20160905,   23,   65

235,20160905,   24,   65

235,20160906,    1,   64

235,20160906,    2,   62

235,20160906,    3,   59

235,20160906,    4,   62

235,20160906,    5,   63

235,20160906,    6,   63

235,20160906,    7,   60

235,20160906,    8,   59

235,20160906,    9,   58

235,20160906,   10,   62

235,20160906,   11,   61

235,20160906,   12,   64

235,20160906,   13,   69

235,20160906,   14,   64

235,20160906,   15,   71

235,20160906,   16,   64

235,20160906,   17,   61

235,20160906,   18,   67

235,20160906,   19,   59

235,20160906,   20,   56

235,20160906,   21,   48

235,20160906,   22,   56

235,20160906,   23,   56

235,20160906,   24,   50

235,20160907,    1,   35

235,20160907,    2,   33

235,20160907,    3,   28

235,20160907,    4,   12

235,20160907,    5,   22

235,20160907,    6,   36

235,20160907,    7,   56

235,20160907,    8,   58

235,20160907,    9,   66

235,20160907,   10,   70

235,20160907,   11,   63

235,20160907,   12,   57

235,20160907,   13,   62

235,20160907,   14,   67

235,20160907,   15,   64

235,20160907,   16,   70

235,20160907,   17,   80

235,20160907,   18,   80

235,20160907,   19,   60

235,20160907,   20,   61

235,20160907,   21,   50

235,20160907,   22,   59

235,20160907,   23,   63

235,20160907,   24,   63

235,20160908,    1,   67

235,20160908,    2,   69

235,20160908,    3,   65

235,20160908,    4,   61

235,20160908,    5,   58

235,20160908,    6,   60

235,20160908,    7,   61

235,20160908,    8,   63

235,20160908,    9,   65

235,20160908,   10,   69

235,20160908,   11,   75

235,20160908,   12,   75

235,20160908,   13,   63

235,20160908,   14,   74

235,20160908,   15,   69

235,20160908,   16,   75

235,20160908,   17,   64

235,20160908,   18,   60

235,20160908,   19,   60

235,20160908,   20,   70

235,20160908,   21,   70

235,20160908,   22,   70

235,20160908,   23,   65

235,20160908,   24,   65

235,20160909,    1,   70

235,20160909,    2,   75

235,20160909,    3,   70

235,20160909,    4,   70

235,20160909,    5,   65

235,20160909,    6,   70

235,20160909,    7,   70

235,20160909,    8,   75

235,20160909,    9,   72

235,20160909,   10,   68

235,20160909,   11,   70

235,20160909,   12,   80

235,20160909,   13,   75

235,20160909,   14,   75

235,20160909,   15,   75

235,20160909,   16,   80

235,20160909,   17,   78

235,20160909,   18,   75

235,20160909,   19,   75

235,20160909,   20,   70

235,20160909,   21,   70

235,20160909,   22,   70

235,20160909,   23,   70

235,20160909,   24,   69

235,20160910,    1,   67

235,20160910,    2,   67

235,20160910,    3,   67

235,20160910,    4,   69

235,20160910,    5,   68

235,20160910,    6,   70

235,20160910,    7,   70

235,20160910,    8,   72

235,20160910,    9,   80

235,20160910,   10,   80

235,20160910,   11,   81

235,20160910,   12,   72

235,20160910,   13,   79

235,20160910,   14,   80

235,20160910,   15,   80

235,20160910,   16,   75

235,20160910,   17,   75

235,20160910,   18,   75

235,20160910,   19,   70

235,20160910,   20,   70

235,20160910,   21,   70

235,20160910,   22,   70

235,20160910,   23,   70

235,20160910,   24,   70

235,20160911,    1,   65

235,20160911,    2,   59

235,20160911,    3,   65

235,20160911,    4,   70

235,20160911,    5,   70

235,20160911,    6,   75

235,20160911,    7,   75

235,20160911,    8,   80

235,20160911,    9,   78

235,20160911,   10,   80

235,20160911,   11,   81

235,20160911,   12,   80

235,20160911,   13,   78

235,20160911,   14,   80

235,20160911,   15,   80

235,20160911,   16,   80

235,20160911,   17,   75

235,20160911,   18,   75

235,20160911,   19,   75

235,20160911,   20,   70

235,20160911,   21,   70

235,20160911,   22,   65

235,20160911,   23,   58

235,20160911,   24,   58

235,20160912,    1,   62

235,20160912,    2,   60

235,20160912,    3,   57

235,20160912,    4,   50

235,20160912,    5,   56

235,20160912,    6,   56

235,20160912,    7,   57

235,20160912,    8,   58

235,20160912,    9,   64

235,20160912,   10,   80

235,20160912,   11,   77

235,20160912,   12,   81

235,20160912,   13,   80

235,20160912,   14,   82

235,20160912,   15,   83

235,20160912,   16,   83

235,20160912,   17,   82

235,20160912,   18,   70

235,20160912,   19,   70

235,20160912,   20,   65

235,20160912,   21,   70

235,20160912,   22,   62

235,20160912,   23,   57

235,20160912,   24,   60

235,20160913,    1,   60

235,20160913,    2,   61

235,20160913,    3,   61

235,20160913,    4,   63

235,20160913,    5,   69

235,20160913,    6,   68

235,20160913,    7,   64

235,20160913,    8,   62

235,20160913,    9,   61

235,20160913,   10,   60

235,20160913,   11,   61

235,20160913,   12,   74

235,20160913,   13,   66

235,20160913,   14,   69

235,20160913,   15,   70

235,20160913,   16,   77

235,20160913,   17,   76

235,20160913,   18,   71

235,20160913,   19,   68

235,20160913,   20,   67

235,20160913,   21,   64

235,20160913,   22,   61

235,20160913,   23,   62

235,20160913,   24,   59

235,20160914,    1,   62

235,20160914,    2,   64

235,20160914,    3,   63

235,20160914,    4,   62

235,20160914,    5,   61

235,20160914,    6,   61

235,20160914,    7,   62

235,20160914,    8,   64

235,20160914,    9,   65

235,20160914,   10,   64

235,20160914,   11,   65

235,20160914,   12,   67

235,20160914,   13,   69

235,20160914,   14,   67

235,20160914,   15,   67

235,20160914,   16,   69

235,20160914,   17,   66

235,20160914,   18,   64

235,20160914,   19,   64

235,20160914,   20,   60

235,20160914,   21,   60

235,20160914,   22,   59

235,20160914,   23,   59

235,20160914,   24,   58

235,20160915,    1,   56

235,20160915,    2,   57

235,20160915,    3,   58

235,20160915,    4,   60

235,20160915,    5,   60

235,20160915,    6,   61

235,20160915,    7,   63

235,20160915,    8,   68

235,20160915,    9,   68

235,20160915,   10,   67

235,20160915,   11,   67

235,20160915,   12,   70

235,20160915,   13,   72

235,20160915,   14,   71

235,20160915,   15,   75

235,20160915,   16,   70

235,20160915,   17,   72

235,20160915,   18,   70

235,20160915,   19,   80

235,20160915,   20,   80

235,20160915,   21,   75

235,20160915,   22,   23

235,20160915,   23,   70

235,20160915,   24,   65

235,20160916,    1,   75

235,20160916,    2,   70

235,20160916,    3,   65

235,20160916,    4,   65

235,20160916,    5,   46

235,20160916,    6,   50

235,20160916,    7,   43

235,20160916,    8,   50

235,20160916,    9,   56

235,20160916,   10,   58

235,20160916,   11,   68

235,20160916,   12,   64

235,20160916,   13,   64

235,20160916,   14,   65

235,20160916,   15,   64

235,20160916,   16,   61

235,20160916,   17,   63

235,20160916,   18,   70

235,20160916,   19,   70

235,20160916,   20,   70

235,20160916,   21,   70

235,20160916,   22,   75

235,20160916,   23,   70

235,20160916,   24,   70

235,20160917,    1,   70

235,20160917,    2,   70

235,20160917,    3,   70

235,20160917,    4,   69

235,20160917,    5,   70

235,20160917,    6,   63

235,20160917,    7,   63

235,20160917,    8,   69

235,20160917,    9,   67

235,20160917,   10,   68

235,20160917,   11,   63

235,20160917,   12,   69

235,20160917,   13,   67

235,20160917,   14,   63

235,20160917,   15,   75

235,20160917,   16,   62

235,20160917,   17,   63

235,20160917,   18,   62

235,20160917,   19,   61

235,20160917,   20,   63

235,20160917,   21,   64

235,20160917,   22,   75

235,20160917,   23,   75

235,20160917,   24,   75

235,20160918,    1,   70

235,20160918,    2,   70

235,20160918,    3,   70

235,20160918,    4,   70

235,20160918,    5,   70

235,20160918,    6,   70

235,20160918,    7,   75

235,20160918,    8,   75

235,20160918,    9,   75

235,20160918,   10,   75

235,20160918,   11,   75

235,20160918,   12,   81

235,20160918,   13,   82

235,20160918,   14,   82

235,20160918,   15,   82

235,20160918,   16,   82

235,20160918,   17,   80

235,20160918,   18,   80

235,20160918,   19,   75

235,20160918,   20,   75

235,20160918,   21,   75

235,20160918,   22,   80

235,20160918,   23,   80

235,20160918,   24,   75

235,20160919,    1,   75

235,20160919,    2,   75

235,20160919,    3,   75

235,20160919,    4,   75

235,20160919,    5,   75

235,20160919,    6,   70

235,20160919,    7,   75

235,20160919,    8,   75

235,20160919,    9,   75

235,20160919,   10,   83

235,20160919,   11,   80

235,20160919,   12,   80

235,20160919,   13,   82

235,20160919,   14,   81

235,20160919,   15,   83

235,20160919,   16,   80

235,20160919,   17,   80

235,20160919,   18,   75

235,20160919,   19,   75

235,20160919,   20,   61

235,20160919,   21,   65

235,20160919,   22,   65

235,20160919,   23,   65

235,20160919,   24,   65

235,20160920,    1,   75

235,20160920,    2,   70

235,20160920,    3,   70

235,20160920,    4,   70

235,20160920,    5,   59

235,20160920,    6,   59

235,20160920,    7,   70

235,20160920,    8,   75

235,20160920,    9,   75

235,20160920,   10,   80

235,20160920,   11,   83

235,20160920,   12,   81

235,20160920,   13,   81

235,20160920,   14,   82

235,20160920,   15,   81

235,20160920,   16,   83

235,20160920,   17,   83

235,20160920,   18,   83

235,20160920,   19,   75

235,20160920,   20,   71

235,20160920,   21,   71

235,20160920,   22,   68

235,20160920,   23,   72

235,20160920,   24,   75

235,20160921,    1,   75

235,20160921,    2,   75

235,20160921,    3,   75

235,20160921,    4,   75

235,20160921,    5,   75

235,20160921,    6,   75

235,20160921,    7,   75

235,20160921,    8,   80

235,20160921,    9,   83

235,20160921,   10,   83

235,20160921,   11,   82

235,20160921,   12,   82

235,20160921,   13,   81

235,20160921,   14,   83

235,20160921,   15,   81

235,20160921,   16,   83

235,20160921,   17,   82

235,20160921,   18,   83

235,20160921,   19,   80

235,20160921,   20,   75

235,20160921,   21,   75

235,20160921,   22,   80

235,20160921,   23,   80

235,20160921,   24,   75

235,20160922,    1,   75

235,20160922,    2,   71

235,20160922,    3,   64

235,20160922,    4,   60

235,20160922,    5,   60

235,20160922,    6,   62

235,20160922,    7,   65

235,20160922,    8,   70

235,20160922,    9,   71

235,20160922,   10,   69

235,20160922,   11,   65

235,20160922,   12,   62

235,20160922,   13,   67

235,20160922,   14,   64

235,20160922,   15,   67

235,20160922,   16,   68

235,20160922,   17,   68

235,20160922,   18,   59

235,20160922,   19,   60

235,20160922,   20,   68

235,20160922,   21,   70

235,20160922,   22,   70

235,20160922,   23,   70

235,20160922,   24,   60

235,20160923,    1,   56

235,20160923,    2,   28

235,20160923,    3,   50

235,20160923,    4,   64

235,20160923,    5,   75

235,20160923,    6,   83

235,20160923,    7,   83

235,20160923,    8,   83

235,20160923,    9,   83

235,20160923,   10,   80

235,20160923,   11,   78

235,20160923,   12,   81

235,20160923,   13,   82

235,20160923,   14,   80

235,20160923,   15,   82

235,20160923,   16,   82

235,20160923,   17,   82

235,20160923,   18,   68

235,20160923,   19,   83

235,20160923,   20,   83

235,20160923,   21,   82

235,20160923,   22,   81

235,20160923,   23,   80

235,20160923,   24,   80

Bijlage 2 Meting zichtbaarheid Schiphol 1/8/2016 – 24/9/2016

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)

Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken zijn deze tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat deze reeks van gemeten waarden niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we naar de gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal Nederland Temperatuur <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/CNT/>.

 

 

STN      LON(east)   LAT(north)     ALT(m)  NAME

240:         4.774       52.301      -4.40  SCHIPHOL

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag);

HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT;

VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 2=200-300m,…, =4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, …, 79=29-30km, 80=30-35km, 81=35-40km,…, 89=meer dan 70km);

 

STN,YYYYMMDD,   HH,   VV

 

240,20160801,    1,   70

240,20160801,    2,   70

240,20160801,    3,   67

240,20160801,    4,   68

240,20160801,    5,   69

240,20160801,    6,   70

240,20160801,    7,   70

240,20160801,    8,   80

240,20160801,    9,   80

240,20160801,   10,   80

240,20160801,   11,   80

240,20160801,   12,   81

240,20160801,   13,   82

240,20160801,   14,   81

240,20160801,   15,   81

240,20160801,   16,   81

240,20160801,   17,   80

240,20160801,   18,   80

240,20160801,   19,   75

240,20160801,   20,   75

240,20160801,   21,   75

240,20160801,   22,   70

240,20160801,   23,   75

240,20160801,   24,   70

240,20160802,    1,   75

240,20160802,    2,   66

240,20160802,    3,   62

240,20160802,    4,   58

240,20160802,    5,   56

240,20160802,    6,   43

240,20160802,    7,   65

240,20160802,    8,   68

240,20160802,    9,   64

240,20160802,   10,   57

240,20160802,   11,   70

240,20160802,   12,   59

240,20160802,   13,   70

240,20160802,   14,   50

240,20160802,   15,   56

240,20160802,   16,   35

240,20160802,   17,   57

240,20160802,   18,   24

240,20160802,   19,   24

240,20160802,   20,   56

240,20160802,   21,   48

240,20160802,   22,   31

240,20160802,   23,   23

240,20160802,   24,   30

240,20160803,    1,   56

240,20160803,    2,   50

240,20160803,    3,   61

240,20160803,    4,   50

240,20160803,    5,   59

240,20160803,    6,   50

240,20160803,    7,   32

240,20160803,    8,   59

240,20160803,    9,   65

240,20160803,   10,   68

240,20160803,   11,   70

240,20160803,   12,   75

240,20160803,   13,   75

240,20160803,   14,   75

240,20160803,   15,   75

240,20160803,   16,   75

240,20160803,   17,   75

240,20160803,   18,   75

240,20160803,   19,   75

240,20160803,   20,   75

240,20160803,   21,   75

240,20160803,   22,   68

240,20160803,   23,   65

240,20160803,   24,   64

240,20160804,    1,   63

240,20160804,    2,   63

240,20160804,    3,   62

240,20160804,    4,   64

240,20160804,    5,   65

240,20160804,    6,   68

240,20160804,    7,   70

240,20160804,    8,   73

240,20160804,    9,   67

240,20160804,   10,   72

240,20160804,   11,   75

240,20160804,   12,   69

240,20160804,   13,   74

240,20160804,   14,   71

240,20160804,   15,   72

240,20160804,   16,   69

240,20160804,   17,   72

240,20160804,   18,   75

240,20160804,   19,   70

240,20160804,   20,   65

240,20160804,   21,   63

240,20160804,   22,   63

240,20160804,   23,   62

240,20160804,   24,   64

240,20160805,    1,   60

240,20160805,    2,   65

240,20160805,    3,   65

240,20160805,    4,   65

240,20160805,    5,   65

240,20160805,    6,   70

240,20160805,    7,   75

240,20160805,    8,   75

240,20160805,    9,   75

240,20160805,   10,   75

240,20160805,   11,   46

240,20160805,   12,   75

240,20160805,   13,   80

240,20160805,   14,   80

240,20160805,   15,   80

240,20160805,   16,   80

240,20160805,   17,   80

240,20160805,   18,   75

240,20160805,   19,   75

240,20160805,   20,   70

240,20160805,   21,   75

240,20160805,   22,   70

240,20160805,   23,   70

240,20160805,   24,   65

240,20160806,    1,   64

240,20160806,    2,   59

240,20160806,    3,   58

240,20160806,    4,   57

240,20160806,    5,   57

240,20160806,    6,   65

240,20160806,    7,   58

240,20160806,    8,   50

240,20160806,    9,   58

240,20160806,   10,   75

240,20160806,   11,   75

240,20160806,   12,   75

240,20160806,   13,   80

240,20160806,   14,   80

240,20160806,   15,   81

240,20160806,   16,   81

240,20160806,   17,   81

240,20160806,   18,   82

240,20160806,   19,   75

240,20160806,   20,   75

240,20160806,   21,   75

240,20160806,   22,   70

240,20160806,   23,   70

240,20160806,   24,   70

240,20160807,    1,   70

240,20160807,    2,   70

240,20160807,    3,   68

240,20160807,    4,   69

240,20160807,    5,   70

240,20160807,    6,   70

240,20160807,    7,   68

240,20160807,    8,   63

240,20160807,    9,   56

240,20160807,   10,   62

240,20160807,   11,   70

240,20160807,   12,   70

240,20160807,   13,   68

240,20160807,   14,   75

240,20160807,   15,   75

240,20160807,   16,   75

240,20160807,   17,   75

240,20160807,   18,   75

240,20160807,   19,   75

240,20160807,   20,   70

240,20160807,   21,   75

240,20160807,   22,   74

240,20160807,   23,   67

240,20160807,   24,   62

240,20160808,    1,   60

240,20160808,    2,   60

240,20160808,    3,   63

240,20160808,    4,   70

240,20160808,    5,   70

240,20160808,    6,   69

240,20160808,    7,   69

240,20160808,    8,   76

240,20160808,    9,   80

240,20160808,   10,   72

240,20160808,   11,   80

240,20160808,   12,   78

240,20160808,   13,   80

240,20160808,   14,   80

240,20160808,   15,   75

240,20160808,   16,   79

240,20160808,   17,   80

240,20160808,   18,   75

240,20160808,   19,   74

240,20160808,   20,   75

240,20160808,   21,   70

240,20160808,   22,   70

240,20160808,   23,   65

240,20160808,   24,   65

240,20160809,    1,   65

240,20160809,    2,   65

240,20160809,    3,    8

240,20160809,    4,   65

240,20160809,    5,   65

240,20160809,    6,   65

240,20160809,    7,   70

240,20160809,    8,   70

240,20160809,    9,   70

240,20160809,   10,   70

240,20160809,   11,   80

240,20160809,   12,   73

240,20160809,   13,   71

240,20160809,   14,   78

240,20160809,   15,   80

240,20160809,   16,   79

240,20160809,   17,   78

240,20160809,   18,   79

240,20160809,   19,   75

240,20160809,   20,   75

240,20160809,   21,   75

240,20160809,   22,   80

240,20160809,   23,   70

240,20160809,   24,   70

240,20160810,    1,   64

240,20160810,    2,   65

240,20160810,    3,   65

240,20160810,    4,   65

240,20160810,    5,   65

240,20160810,    6,   75

240,20160810,    7,   75

240,20160810,    8,   70

240,20160810,    9,   80

240,20160810,   10,   80

240,20160810,   11,   80

240,20160810,   12,   80

240,20160810,   13,   81

240,20160810,   14,   81

240,20160810,   15,   78

240,20160810,   16,   81

240,20160810,   17,   75

240,20160810,   18,   80

240,20160810,   19,   80

240,20160810,   20,   75

240,20160810,   21,   75

240,20160810,   22,   70

240,20160810,   23,   70

240,20160810,   24,   70

240,20160811,    1,   70

240,20160811,    2,   75

240,20160811,    3,   75

240,20160811,    4,   75

240,20160811,    5,   70

240,20160811,    6,   70

240,20160811,    7,   62

240,20160811,    8,   58

240,20160811,    9,   59

240,20160811,   10,   58

240,20160811,   11,   67

240,20160811,   12,   57

240,20160811,   13,   56

240,20160811,   14,   62

240,20160811,   15,   57

240,20160811,   16,   58

240,20160811,   17,   62

240,20160811,   18,   59

240,20160811,   19,   44

240,20160811,   20,   65

240,20160811,   21,   57

240,20160811,   22,   59

240,20160811,   23,   50

240,20160811,   24,   29

240,20160812,    1,   49

240,20160812,    2,   65

240,20160812,    3,   65

240,20160812,    4,   65

240,20160812,    5,   65

240,20160812,    6,   65

240,20160812,    7,   70

240,20160812,    8,   70

240,20160812,    9,   70

240,20160812,   10,   70

240,20160812,   11,   70

240,20160812,   12,   70

240,20160812,   13,   75

240,20160812,   14,   75

240,20160812,   15,   72

240,20160812,   16,   75

240,20160812,   17,   75

240,20160812,   18,   75

240,20160812,   19,   75

240,20160812,   20,   75

240,20160812,   21,   70

240,20160812,   22,   70

240,20160812,   23,   70

240,20160812,   24,   70

240,20160813,    1,   61

240,20160813,    2,   58

240,20160813,    3,   50

240,20160813,    4,   56

240,20160813,    5,   70

240,20160813,    6,   70

240,20160813,    7,   70

240,20160813,    8,   75

240,20160813,    9,   75

240,20160813,   10,   75

240,20160813,   11,   75

240,20160813,   12,   75

240,20160813,   13,   75

240,20160813,   14,   75

240,20160813,   15,   75

240,20160813,   16,   75

240,20160813,   17,   75

240,20160813,   18,   75

240,20160813,   19,   70

240,20160813,   20,   70

240,20160813,   21,   70

240,20160813,   22,   70

240,20160813,   23,   70

240,20160813,   24,   70

240,20160814,    1,   65

240,20160814,    2,   65

240,20160814,    3,   65

240,20160814,    4,   65

240,20160814,    5,   65

240,20160814,    6,   65

240,20160814,    7,   70

240,20160814,    8,   75

240,20160814,    9,   75

240,20160814,   10,   75

240,20160814,   11,   75

240,20160814,   12,   82

240,20160814,   13,   81

240,20160814,   14,   82

240,20160814,   15,   81

240,20160814,   16,   82

240,20160814,   17,   83

240,20160814,   18,   83

240,20160814,   19,   75

240,20160814,   20,   75

240,20160814,   21,   70

240,20160814,   22,   70

240,20160814,   23,   65

240,20160814,   24,   65

240,20160815,    1,   65

240,20160815,    2,   65

240,20160815,    3,   65

240,20160815,    4,   65

240,20160815,    5,   65

240,20160815,    6,   70

240,20160815,    7,   75

240,20160815,    8,   80

240,20160815,    9,   80

240,20160815,   10,   81

240,20160815,   11,   82

240,20160815,   12,   81

240,20160815,   13,   80

240,20160815,   14,   82

240,20160815,   15,   81

240,20160815,   16,   81

240,20160815,   17,   81

240,20160815,   18,   75

240,20160815,   19,   75

240,20160815,   20,   75

240,20160815,   21,   75

240,20160815,   22,   70

240,20160815,   23,   70

240,20160815,   24,   70

240,20160816,    1,   70

240,20160816,    2,   70

240,20160816,    3,   70

240,20160816,    4,   70

240,20160816,    5,   70

240,20160816,    6,   70

240,20160816,    7,   75

240,20160816,    8,   75

240,20160816,    9,   80

240,20160816,   10,   81

240,20160816,   11,   80

240,20160816,   12,   81

240,20160816,   13,   80

240,20160816,   14,   80

240,20160816,   15,   80

240,20160816,   16,   80

240,20160816,   17,   80

240,20160816,   18,   81

240,20160816,   19,   75

240,20160816,   20,   75

240,20160816,   21,   70

240,20160816,   22,   70

240,20160816,   23,   70

240,20160816,   24,   70

240,20160817,    1,   70

240,20160817,    2,   70

240,20160817,    3,   70

240,20160817,    4,   67

240,20160817,    5,   65

240,20160817,    6,   71

240,20160817,    7,   75

240,20160817,    8,   80

240,20160817,    9,   80

240,20160817,   10,   81

240,20160817,   11,   80

240,20160817,   12,   81

240,20160817,   13,   80

240,20160817,   14,   80

240,20160817,   15,   81

240,20160817,   16,   82

240,20160817,   17,   83

240,20160817,   18,   83

240,20160817,   19,   83

240,20160817,   20,   75

240,20160817,   21,   75

240,20160817,   22,   75

240,20160817,   23,   70

240,20160817,   24,   70

240,20160818,    1,   70

240,20160818,    2,   70

240,20160818,    3,   70

240,20160818,    4,   70

240,20160818,    5,   68

240,20160818,    6,   70

240,20160818,    7,   75

240,20160818,    8,   75

240,20160818,    9,   76

240,20160818,   10,   81

240,20160818,   11,   81

240,20160818,   12,   75

240,20160818,   13,   81

240,20160818,   14,   80

240,20160818,   15,   80

240,20160818,   16,   82

240,20160818,   17,   81

240,20160818,   18,   80

240,20160818,   19,   75

240,20160818,   20,   70

240,20160818,   21,   70

240,20160818,   22,   64

240,20160818,   23,   65

240,20160818,   24,   70

240,20160819,    1,   70

240,20160819,    2,   65

240,20160819,    3,   62

240,20160819,    4,   61

240,20160819,    5,   58

240,20160819,    6,   63

240,20160819,    7,   67

240,20160819,    8,   75

240,20160819,    9,   72

240,20160819,   10,   78

240,20160819,   11,   78

240,20160819,   12,   69

240,20160819,   13,   66

240,20160819,   14,   63

240,20160819,   15,   59

240,20160819,   16,   58

240,20160819,   17,   56

240,20160819,   18,   57

240,20160819,   19,   14

240,20160819,   20,   11

240,20160819,   21,   61

240,20160819,   22,   39

240,20160819,   23,   58

240,20160819,   24,   65

240,20160820,    1,   65

240,20160820,    2,   65

240,20160820,    3,   63

240,20160820,    4,   65

240,20160820,    5,   65

240,20160820,    6,   62

240,20160820,    7,   64

240,20160820,    8,   67

240,20160820,    9,   64

240,20160820,   10,   63

240,20160820,   11,   71

240,20160820,   12,   78

240,20160820,   13,   75

240,20160820,   14,   70

240,20160820,   15,   71

240,20160820,   16,   67

240,20160820,   17,   72

240,20160820,   18,   69

240,20160820,   19,   74

240,20160820,   20,   73

240,20160820,   21,   70

240,20160820,   22,   75

240,20160820,   23,   74

240,20160820,   24,   70

240,20160821,    1,   70

240,20160821,    2,   58

240,20160821,    3,   66

240,20160821,    4,   65

240,20160821,    5,   57

240,20160821,    6,   58

240,20160821,    7,   59

240,20160821,    8,   50

240,20160821,    9,   65

240,20160821,   10,   44

240,20160821,   11,   65

240,20160821,   12,   61

240,20160821,   13,   75

240,20160821,   14,   75

240,20160821,   15,   75

240,20160821,   16,   75

240,20160821,   17,   75

240,20160821,   18,   75

240,20160821,   19,   70

240,20160821,   20,   70

240,20160821,   21,   68

240,20160821,   22,   63

240,20160821,   23,   61

240,20160821,   24,   60

240,20160822,    1,   60

240,20160822,    2,   59

240,20160822,    3,   60

240,20160822,    4,   38

240,20160822,    5,   24

240,20160822,    6,   59

240,20160822,    7,   65

240,20160822,    8,   64

240,20160822,    9,   66

240,20160822,   10,   50

240,20160822,   11,   64

240,20160822,   12,   65

240,20160822,   13,   67

240,20160822,   14,   71

240,20160822,   15,   70

240,20160822,   16,   69

240,20160822,   17,   72

240,20160822,   18,   74

240,20160822,   19,   70

240,20160822,   20,   70

240,20160822,   21,   70

240,20160822,   22,   65

240,20160822,   23,   66

240,20160822,   24,   66

240,20160823,    1,   65

240,20160823,    2,   65

240,20160823,    3,   65

240,20160823,    4,   61

240,20160823,    5,   64

240,20160823,    6,   65

240,20160823,    7,   70

240,20160823,    8,   75

240,20160823,    9,   72

240,20160823,   10,   78

240,20160823,   11,   65

240,20160823,   12,   80

240,20160823,   13,   80

240,20160823,   14,   80

240,20160823,   15,   80

240,20160823,   16,   82

240,20160823,   17,   80

240,20160823,   18,   81

240,20160823,   19,   75

240,20160823,   20,   70

240,20160823,   21,   75

240,20160823,   22,   75

240,20160823,   23,   75

240,20160823,   24,   75

240,20160824,    1,   74

240,20160824,    2,   74

240,20160824,    3,   70

240,20160824,    4,   70

240,20160824,    5,   69

240,20160824,    6,   69

240,20160824,    7,   70

240,20160824,    8,   73

240,20160824,    9,   79

240,20160824,   10,   79

240,20160824,   11,   77

240,20160824,   12,   72

240,20160824,   13,   74

240,20160824,   14,   79

240,20160824,   15,   80

240,20160824,   16,   80

240,20160824,   17,   81

240,20160824,   18,   81

240,20160824,   19,   83

240,20160824,   20,   75

240,20160824,   21,   75

240,20160824,   22,   75

240,20160824,   23,   75

240,20160824,   24,   75

240,20160825,    1,   70

240,20160825,    2,   70

240,20160825,    3,   70

240,20160825,    4,   75

240,20160825,    5,   70

240,20160825,    6,   70

240,20160825,    7,   69

240,20160825,    8,   72

240,20160825,    9,   79

240,20160825,   10,   81

240,20160825,   11,   74

240,20160825,   12,   80

240,20160825,   13,   79

240,20160825,   14,   79

240,20160825,   15,   79

240,20160825,   16,   80

240,20160825,   17,   80

240,20160825,   18,   81

240,20160825,   19,   70

240,20160825,   20,   70

240,20160825,   21,   70

240,20160825,   22,   71

240,20160825,   23,   66

240,20160825,   24,   64

240,20160826,    1,   60

240,20160826,    2,   60

240,20160826,    3,   40

240,20160826,    4,   42

240,20160826,    5,   32

240,20160826,    6,   36

240,20160826,    7,   58

240,20160826,    8,   61

240,20160826,    9,   65

240,20160826,   10,   74

240,20160826,   11,   81

240,20160826,   12,   75

240,20160826,   13,   81

240,20160826,   14,   82

240,20160826,   15,   76

240,20160826,   16,   82

240,20160826,   17,   83

240,20160826,   18,   80

240,20160826,   19,   75

240,20160826,   20,   75

240,20160826,   21,   75

240,20160826,   22,   68

240,20160826,   23,   70

240,20160826,   24,   66

240,20160827,    1,   65

240,20160827,    2,   64

240,20160827,    3,   63

240,20160827,    4,   65

240,20160827,    5,   65

240,20160827,    6,   64

240,20160827,    7,   70

240,20160827,    8,   80

240,20160827,    9,   80

240,20160827,   10,   81

240,20160827,   11,   80

240,20160827,   12,   81

240,20160827,   13,   80

240,20160827,   14,   80

240,20160827,   15,   81

240,20160827,   16,   81

240,20160827,   17,   81

240,20160827,   18,   75

240,20160827,   19,   75

240,20160827,   20,   75

240,20160827,   21,   75

240,20160827,   22,   70

240,20160827,   23,   70

240,20160827,   24,   65

240,20160828,    1,   61

240,20160828,    2,   57

240,20160828,    3,   56

240,20160828,    4,   40

240,20160828,    5,   36

240,20160828,    6,   40

240,20160828,    7,   50

240,20160828,    8,   33

240,20160828,    9,   56

240,20160828,   10,   61

240,20160828,   11,   62

240,20160828,   12,   74

240,20160828,   13,   75

240,20160828,   14,   80

240,20160828,   15,   75

240,20160828,   16,   75

240,20160828,   17,   75

240,20160828,   18,   73

240,20160828,   19,   67

240,20160828,   20,   67

240,20160828,   21,   65

240,20160828,   22,   67

240,20160828,   23,   70

240,20160828,   24,   70

240,20160829,    1,   70

240,20160829,    2,   70

240,20160829,    3,   70

240,20160829,    4,   70

240,20160829,    5,   65

240,20160829,    6,   65

240,20160829,    7,   70

240,20160829,    8,   70

240,20160829,    9,   75

240,20160829,   10,   75

240,20160829,   11,   75

240,20160829,   12,   80

240,20160829,   13,   80

240,20160829,   14,   81

240,20160829,   15,   80

240,20160829,   16,   81

240,20160829,   17,   80

240,20160829,   18,   75

240,20160829,   19,   75

240,20160829,   20,   70

240,20160829,   21,   70

240,20160829,   22,   65

240,20160829,   23,   65

240,20160829,   24,   65

240,20160830,    1,   65

240,20160830,    2,   65

240,20160830,    3,   65

240,20160830,    4,   65

240,20160830,    5,   65

240,20160830,    6,   65

240,20160830,    7,   70

240,20160830,    8,   75

240,20160830,    9,   75

240,20160830,   10,   79

240,20160830,   11,   77

240,20160830,   12,   80

240,20160830,   13,   81

240,20160830,   14,   80

240,20160830,   15,   75

240,20160830,   16,   80

240,20160830,   17,   80

240,20160830,   18,   75

240,20160830,   19,   70

240,20160830,   20,   70

240,20160830,   21,   65

240,20160830,   22,   65

240,20160830,   23,   65

240,20160830,   24,   64

240,20160831,    1,   62

240,20160831,    2,   65

240,20160831,    3,   62

240,20160831,    4,   65

240,20160831,    5,   65

240,20160831,    6,   68

240,20160831,    7,   70

240,20160831,    8,   70

240,20160831,    9,   68

240,20160831,   10,   69

240,20160831,   11,   72

240,20160831,   12,   74

240,20160831,   13,   79

240,20160831,   14,   80

240,20160831,   15,   80

240,20160831,   16,   81

240,20160831,   17,   70

240,20160831,   18,   67

240,20160831,   19,   69

240,20160831,   20,   63

240,20160831,   21,   61

240,20160831,   22,   63

240,20160831,   23,   58

240,20160831,   24,   57

240,20160901,    1,   50

240,20160901,    2,   50

240,20160901,    3,   50

240,20160901,    4,   50

240,20160901,    5,   58

240,20160901,    6,   59

240,20160901,    7,   70

240,20160901,    8,   75

240,20160901,    9,   77

240,20160901,   10,   80

240,20160901,   11,   81

240,20160901,   12,   81

240,20160901,   13,   80

240,20160901,   14,   80

240,20160901,   15,   80

240,20160901,   16,   80

240,20160901,   17,   80

240,20160901,   18,   75

240,20160901,   19,   75

240,20160901,   20,   70

240,20160901,   21,   70

240,20160901,   22,   65

240,20160901,   23,   65

240,20160901,   24,   65

240,20160902,    1,   62

240,20160902,    2,   62

240,20160902,    3,   60

240,20160902,    4,   61

240,20160902,    5,   60

240,20160902,    6,   59

240,20160902,    7,   59

240,20160902,    8,   63

240,20160902,    9,   66

240,20160902,   10,   68

240,20160902,   11,   73

240,20160902,   12,   79

240,20160902,   13,   75

240,20160902,   14,   75

240,20160902,   15,   80

240,20160902,   16,   75

240,20160902,   17,   75

240,20160902,   18,   74

240,20160902,   19,   75

240,20160902,   20,   70

240,20160902,   21,   65

240,20160902,   22,   70

240,20160902,   23,   70

240,20160902,   24,   70

240,20160903,    1,   70

240,20160903,    2,   37

240,20160903,    3,   60

240,20160903,    4,   58

240,20160903,    5,   50

240,20160903,    6,   56

240,20160903,    7,   64

240,20160903,    8,   70

240,20160903,    9,   75

240,20160903,   10,   80

240,20160903,   11,   74

240,20160903,   12,   72

240,20160903,   13,   74

240,20160903,   14,   80

240,20160903,   15,   80

240,20160903,   16,   75

240,20160903,   17,   80

240,20160903,   18,   75

240,20160903,   19,   75

240,20160903,   20,   71

240,20160903,   21,   70

240,20160903,   22,   64

240,20160903,   23,   63

240,20160903,   24,   70

240,20160904,    1,   65

240,20160904,    2,   65

240,20160904,    3,   65

240,20160904,    4,   63

240,20160904,    5,   62

240,20160904,    6,   70

240,20160904,    7,   70

240,20160904,    8,   70

240,20160904,    9,   70

240,20160904,   10,   79

240,20160904,   11,   61

240,20160904,   12,   75

240,20160904,   13,   75

240,20160904,   14,   75

240,20160904,   15,   75

240,20160904,   16,   66

240,20160904,   17,   60

240,20160904,   18,   70

240,20160904,   19,   75

240,20160904,   20,   75

240,20160904,   21,   75

240,20160904,   22,   75

240,20160904,   23,   75

240,20160904,   24,   75

240,20160905,    1,   65

240,20160905,    2,   56

240,20160905,    3,   65

240,20160905,    4,   70

240,20160905,    5,   70

240,20160905,    6,   70

240,20160905,    7,   70

240,20160905,    8,   75

240,20160905,    9,   75

240,20160905,   10,   75

240,20160905,   11,   80

240,20160905,   12,   75

240,20160905,   13,   74

240,20160905,   14,   75

240,20160905,   15,   80

240,20160905,   16,   81

240,20160905,   17,   82

240,20160905,   18,   80

240,20160905,   19,   70

240,20160905,   20,   65

240,20160905,   21,   70

240,20160905,   22,   65

240,20160905,   23,   38

240,20160905,   24,   48

240,20160906,    1,   65

240,20160906,    2,   62

240,20160906,    3,   62

240,20160906,    4,   59

240,20160906,    5,   58

240,20160906,    6,   57

240,20160906,    7,   58

240,20160906,    8,   60

240,20160906,    9,   64

240,20160906,   10,   68

240,20160906,   11,   73

240,20160906,   12,   70

240,20160906,   13,   75

240,20160906,   14,   75

240,20160906,   15,   75

240,20160906,   16,   75

240,20160906,   17,   75

240,20160906,   18,   70

240,20160906,   19,   70

240,20160906,   20,   65

240,20160906,   21,   63

240,20160906,   22,   59

240,20160906,   23,    6

240,20160906,   24,    7

240,20160907,    1,   56

240,20160907,    2,   39

240,20160907,    3,    9

240,20160907,    4,   57

240,20160907,    5,   56

240,20160907,    6,   59

240,20160907,    7,   59

240,20160907,    8,   60

240,20160907,    9,   62

240,20160907,   10,   69

240,20160907,   11,   80

240,20160907,   12,   82

240,20160907,   13,   75

240,20160907,   14,   80

240,20160907,   15,   79

240,20160907,   16,   80

240,20160907,   17,   80

240,20160907,   18,   75

240,20160907,   19,   72

240,20160907,   20,   70

240,20160907,   21,   64

240,20160907,   22,   70

240,20160907,   23,   70

240,20160907,   24,   70

240,20160908,    1,   70

240,20160908,    2,   70

240,20160908,    3,   70

240,20160908,    4,   70

240,20160908,    5,   66

240,20160908,    6,   65

240,20160908,    7,   62

240,20160908,    8,   62

240,20160908,    9,   63

240,20160908,   10,   65

240,20160908,   11,   64

240,20160908,   12,   69

240,20160908,   13,   80

240,20160908,   14,   79

240,20160908,   15,   80

240,20160908,   16,   75

240,20160908,   17,   69

240,20160908,   18,   71

240,20160908,   19,   69

240,20160908,   20,   66

240,20160908,   21,   64

240,20160908,   22,   63

240,20160908,   23,   62

240,20160908,   24,   61

240,20160909,    1,   61

240,20160909,    2,   62

240,20160909,    3,   63

240,20160909,    4,   65

240,20160909,    5,   65

240,20160909,    6,   61

240,20160909,    7,   62

240,20160909,    8,   63

240,20160909,    9,   65

240,20160909,   10,   70

240,20160909,   11,   76

240,20160909,   12,   75

240,20160909,   13,   76

240,20160909,   14,   80

240,20160909,   15,   80

240,20160909,   16,   80

240,20160909,   17,   80

240,20160909,   18,   75

240,20160909,   19,   70

240,20160909,   20,   70

240,20160909,   21,   70

240,20160909,   22,   70

240,20160909,   23,   70

240,20160909,   24,   70

240,20160910,    1,   70

240,20160910,    2,   68

240,20160910,    3,   69

240,20160910,    4,   70

240,20160910,    5,   70

240,20160910,    6,   70

240,20160910,    7,   75

240,20160910,    8,   76

240,20160910,    9,   75

240,20160910,   10,   77

240,20160910,   11,   80

240,20160910,   12,   75

240,20160910,   13,   78

240,20160910,   14,   75

240,20160910,   15,   80

240,20160910,   16,   80

240,20160910,   17,   80

240,20160910,   18,   75

240,20160910,   19,   80

240,20160910,   20,   75

240,20160910,   21,   70

240,20160910,   22,   70

240,20160910,   23,   70

240,20160910,   24,   70

240,20160911,    1,   70

240,20160911,    2,   70

240,20160911,    3,   65

240,20160911,    4,   62

240,20160911,    5,   59

240,20160911,    6,   65

240,20160911,    7,   70

240,20160911,    8,   70

240,20160911,    9,   75

240,20160911,   10,   75

240,20160911,   11,   75

240,20160911,   12,   80

240,20160911,   13,   75

240,20160911,   14,   75

240,20160911,   15,   75

240,20160911,   16,   75

240,20160911,   17,   70

240,20160911,   18,   70

240,20160911,   19,   70

240,20160911,   20,   70

240,20160911,   21,   65

240,20160911,   22,   60

240,20160911,   23,   60

240,20160911,   24,   59

240,20160912,    1,   57

240,20160912,    2,   57

240,20160912,    3,   58

240,20160912,    4,   59

240,20160912,    5,   59

240,20160912,    6,   60

240,20160912,    7,   64

240,20160912,    8,   65

240,20160912,    9,   72

240,20160912,   10,   77

240,20160912,   11,   79

240,20160912,   12,   78

240,20160912,   13,   80

240,20160912,   14,   77

240,20160912,   15,   80

240,20160912,   16,   81

240,20160912,   17,   81

240,20160912,   18,   81

240,20160912,   19,   70

240,20160912,   20,   70

240,20160912,   21,   70

240,20160912,   22,   65

240,20160912,   23,   70

240,20160912,   24,   65

240,20160913,    1,   65

240,20160913,    2,   70

240,20160913,    3,   70

240,20160913,    4,   71

240,20160913,    5,   68

240,20160913,    6,   65

240,20160913,    7,   63

240,20160913,    8,   63

240,20160913,    9,   67

240,20160913,   10,   73

240,20160913,   11,   76

240,20160913,   12,   80

240,20160913,   13,   80

240,20160913,   14,   81

240,20160913,   15,   81

240,20160913,   16,   81

240,20160913,   17,   81

240,20160913,   18,   80

240,20160913,   19,   75

240,20160913,   20,   80

240,20160913,   21,   75

240,20160913,   22,   77

240,20160913,   23,   75

240,20160913,   24,   75

240,20160914,    1,   70

240,20160914,    2,   70

240,20160914,    3,   68

240,20160914,    4,   66

240,20160914,    5,   66

240,20160914,    6,   66

240,20160914,    7,   69

240,20160914,    8,   71

240,20160914,    9,   71

240,20160914,   10,   73

240,20160914,   11,   71

240,20160914,   12,   73

240,20160914,   13,   79

240,20160914,   14,   70

240,20160914,   15,   75

240,20160914,   16,   81

240,20160914,   17,   66

240,20160914,   18,   64

240,20160914,   19,   62

240,20160914,   20,   61

240,20160914,   21,   70

240,20160914,   22,   69

240,20160914,   23,   65

240,20160914,   24,   64

240,20160915,    1,   62

240,20160915,    2,   62

240,20160915,    3,   64

240,20160915,    4,   64

240,20160915,    5,   64

240,20160915,    6,   64

240,20160915,    7,   64

240,20160915,    8,   64

240,20160915,    9,   67

240,20160915,   10,   67

240,20160915,   11,   67

240,20160915,   12,   70

240,20160915,   13,   66

240,20160915,   14,   72

240,20160915,   15,   72

240,20160915,   16,   72

240,20160915,   17,   73

240,20160915,   18,   67

240,20160915,   19,   57

240,20160915,   20,   56

240,20160915,   21,   70

240,20160915,   22,   70

240,20160915,   23,   75

240,20160915,   24,   67

240,20160916,    1,   65

240,20160916,    2,   60

240,20160916,    3,   56

240,20160916,    4,   56

240,20160916,    5,   45

240,20160916,    6,   43

240,20160916,    7,   56

240,20160916,    8,   60

240,20160916,    9,   61

240,20160916,   10,   61

240,20160916,   11,   64

240,20160916,   12,   59

240,20160916,   13,   59

240,20160916,   14,   64

240,20160916,   15,   75

240,20160916,   16,   80

240,20160916,   17,   75

240,20160916,   18,   75

240,20160916,   19,   70

240,20160916,   20,   75

240,20160916,   21,   75

240,20160916,   22,   75

240,20160916,   23,   70

240,20160916,   24,   70

240,20160917,    1,   70

240,20160917,    2,   70

240,20160917,    3,   70

240,20160917,    4,   62

240,20160917,    5,   62

240,20160917,    6,   58

240,20160917,    7,   56

240,20160917,    8,   50

240,20160917,    9,   57

240,20160917,   10,   61

240,20160917,   11,   67

240,20160917,   12,   76

240,20160917,   13,   75

240,20160917,   14,   75

240,20160917,   15,   75

240,20160917,   16,   75

240,20160917,   17,   73

240,20160917,   18,   60

240,20160917,   19,   65

240,20160917,   20,   62

240,20160917,   21,   59

240,20160917,   22,   56

240,20160917,   23,   60

240,20160917,   24,   64

240,20160918,    1,   70

240,20160918,    2,   70

240,20160918,    3,   70

240,20160918,    4,   65

240,20160918,    5,   65

240,20160918,    6,   64

240,20160918,    7,   68

240,20160918,    8,   70

240,20160918,    9,   75

240,20160918,   10,   80

240,20160918,   11,   80

240,20160918,   12,   80

240,20160918,   13,   80

240,20160918,   14,   81

240,20160918,   15,   81

240,20160918,   16,   82

240,20160918,   17,   80

240,20160918,   18,   75

240,20160918,   19,   75

240,20160918,   20,   75

240,20160918,   21,   70

240,20160918,   22,   70

240,20160918,   23,   70

240,20160918,   24,   70

240,20160919,    1,   70

240,20160919,    2,   65

240,20160919,    3,   65

240,20160919,    4,   65

240,20160919,    5,   70

240,20160919,    6,   70

240,20160919,    7,   70

240,20160919,    8,   59

240,20160919,    9,   75

240,20160919,   10,   75

240,20160919,   11,   80

240,20160919,   12,   75

240,20160919,   13,   80

240,20160919,   14,   81

240,20160919,   15,   81

240,20160919,   16,   80

240,20160919,   17,   75

240,20160919,   18,   75

240,20160919,   19,   75

240,20160919,   20,   75

240,20160919,   21,   70

240,20160919,   22,   70

240,20160919,   23,   70

240,20160919,   24,   70

240,20160920,    1,   70

240,20160920,    2,   70

240,20160920,    3,   70

240,20160920,    4,   70

240,20160920,    5,   65

240,20160920,    6,   65

240,20160920,    7,   70

240,20160920,    8,   80

240,20160920,    9,   71

240,20160920,   10,   82

240,20160920,   11,   83

240,20160920,   12,   81

240,20160920,   13,   82

240,20160920,   14,   83

240,20160920,   15,   82

240,20160920,   16,   80

240,20160920,   17,   75

240,20160920,   18,   75

240,20160920,   19,   75

240,20160920,   20,   75

240,20160920,   21,   70

240,20160920,   22,   68

240,20160920,   23,   66

240,20160920,   24,   64

240,20160921,    1,   64

240,20160921,    2,   70

240,20160921,    3,   70

240,20160921,    4,   70

240,20160921,    5,   70

240,20160921,    6,   70

240,20160921,    7,   75

240,20160921,    8,   80

240,20160921,    9,   80

240,20160921,   10,   80

240,20160921,   11,   80

240,20160921,   12,   82

240,20160921,   13,   81

240,20160921,   14,   80

240,20160921,   15,   82

240,20160921,   16,   82

240,20160921,   17,   80

240,20160921,   18,   80

240,20160921,   19,   80

240,20160921,   20,   75

240,20160921,   21,   80

240,20160921,   22,   75

240,20160921,   23,   75

240,20160921,   24,   70

240,20160922,    1,   68

240,20160922,    2,   66

240,20160922,    3,   67

240,20160922,    4,   65

240,20160922,    5,   65

240,20160922,    6,   63

240,20160922,    7,   64

240,20160922,    8,   65

240,20160922,    9,   64

240,20160922,   10,   62

240,20160922,   11,   62

240,20160922,   12,   64

240,20160922,   13,   64

240,20160922,   14,   63

240,20160922,   15,   67

240,20160922,   16,   76

240,20160922,   17,   71

240,20160922,   18,   64

240,20160922,   19,   60

240,20160922,   20,   58

240,20160922,   21,   57

240,20160922,   22,   50

240,20160922,   23,   45

240,20160922,   24,   36

240,20160923,    1,   40

240,20160923,    2,   41

240,20160923,    3,   56

240,20160923,    4,   58

240,20160923,    5,   61

240,20160923,    6,   64

240,20160923,    7,   66

240,20160923,    8,   80

240,20160923,    9,   81

240,20160923,   10,   82

240,20160923,   11,   81

240,20160923,   12,   82

240,20160923,   13,   80

240,20160923,   14,   81

240,20160923,   15,   82

240,20160923,   16,   82

240,20160923,   17,   83

240,20160923,   18,   82

240,20160923,   19,   82

240,20160923,   20,   82

240,20160923,   21,   81

240,20160923,   22,   81

240,20160923,   23,   80

240,20160923,   24,   81

Bijlage 3

link naar tabel RVO

Bron: RVO: Borssele Wind Farm Zone Windfarm Sites III and IV, June 2016

Schermafbeelding 2016-03-01 om 14.56.19

Hulp bij het invullen van de Zienswijze Kavelbesluiten II

Betreft: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten II  Hollandse Kust (zuid) – hierna te noemen MER kavelbesluiten II .

Leeswijzer

Dit document is bedoeld als leidraad om jouw argumenten voor de zienswijze (een ‘Zienswijze’ is een document waarop wij als burger kunnen aangeven welke informatie wij missen en waarop wij extra onderzoek zouden willen zien) voor HET MER kavelbesluit II te selecteren. Het staat je vrij hier toevoegingen bij te maken en/of je eigen woordkeuze te gebruiken.

LET OP: DE KAVELBESLUITEN ZIJN GESPLITST IN I EN II. DIT BETEKENT DAT JE VOOR BEIDEN EEN ZIENSWIJZE IN MOET DIENEN. VOOR KAVEL I VERWIJZEN WIJ JE NAAR ‘HULP BIJ HET INVULLEN VAN DE ZIENSWIJZE KAVELBESLUITEN I . DE VERSCHILLEN ZIJN MINIMAAL, MAAR MET NAME HET DEEL DAT HANDELT OVER DE ZICHTBAARHEID WIJKT AF V.W.B. DE  GEKOZEN ZICHTPUNTEN

Per argument staat beschreven op welk deel van het kavelbesluit dit betrekking heeft.

De ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER kavelbesluiten II’ kun je inzien op:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken/woz-kavels-hollandse-kust-zuid-i/ii/fase-1

Het digitale formulier waarop je jouw zienswijze kunt indienen, vind je op: 

https://respons.itera.nl/Formulier/ontwerpkavelbesluiten-HKZ-I-II LET OP!! SOMS LUKT HET NIET HET FORMULIER NA INVULLING TE VERZENDEN! SVH HEEFT HIEROVER CONTACT OPGENOMEN MET RVO. ER WORDT AAN GEWERKT. JE KUNT JOUW ZIENSWIJZE OOK OPSTUREN NAAR korper@ziggo.nl. Wij zorgen dan dat het doorgestuurd wordt.

Hieronder de argumenten die wij van belang achten. Dit suggereert niet dat dit compleet is.

Let op: hoe meer zienswijzen er binnenkomen, hoe beter. Vertrouw er dus niet op dat de zienswijze van Stichting Vrije Horizon voldoende is. Men rekent in Den Haag al op honderden zienswijzen. Stel hen niet teleur.

Let op 2: Wij hebben ook een ‘zienswijze argumenten’ document gemaakt voor  de Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust’.

Dat is een andere zienswijze op een ander rapport. Zie voor meer info onze site www.vrijehorizon.nl. Nu kun je deze zienswijze indienen, maar ook de anderen. Succes en bedankt. (en vergeet niet zoveel mogelijk vrienden en familie te vragen ook hun zienswijzen in te dienen).

Ter verduidelijking een deel van de procedure

“De besluiten worden in een vaste volgorde genomen met de volgende mogelijkheden voor inspraak of beroep:

• Eerst kunt u inspreken op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau die beschrijft  wat er onderzocht zal worden. U kunt daarbij aangeven wat er naar uw mening in het milieue ectrapport (meer, of anders) onderzocht moet worden om tot een (ontwerp)besluit te komen.

• Als het onderzoek naar de milieueffecten is afgerond, kunt u inspreken op de ontwerpbesluiten en aangeven wat er volgens u aan veranderd zou moeten worden.

 • Definitieve kavelbesluiten en de besluiten die worden genomen onder de rijkscoördinatieregeling staan open voor beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de Rijksstructuurvisie is geen beroep mogelijk”.

Dus: als je nu geen zienswijze indient, kun je t.z.t. niet in beroep gaan bij de Raad van State!!

Hieronder de tekstdelen of het gehele document dat je kunt invoegen op het digitale formulier

DELEN WORDT OP PRIJS GESTELD!!

Zienswijze Ontwerp Kavelbersluit II Windenergie Hollandse Kust

Algemeen.

Stichting Vrije Horizon (SVH) concludeert dat in de MER geen rekening wordt gehouden met het cumulatieve effect van de aanbestedingen III en IV. Dit wil SVH opgenomen zien in alle afwegingen voor Kavelbesluiten I t/m 4 voor de Hollandse Kust Zuid, toekomstige kavelbesluiten I en II voor de Hollandse Kust Noord. Daarbij willen wij dezelfde effecten onderzocht hebben wanneer deze 2100 MW op IJmuiden Ver ontwikkeld zouden worden.

Op pagina 13 wordt gesteld dat er tempo gehouden moet worden. Dan bevreemdt het SVH dat er uitsluitend gesproken wordt over ontwikkeling op Hollandse Kust en dat IJmuiden Ver niet in deze overwegingen wordt meegenomen.De zone tussen 10 en 12 mijl moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Vooruitlopend op deze onderzoeken zonder de alternatieven verder op zee gelijktijdig te onderzoeken duidt op vooringenomenheid en een ‘luister- en inspraakprocedure’ waarbij de ontvangen informatie niet serieus wordt genomen.

De onderzoeken waaraan in deze documenten wordt gerefereerd, gaan uit van inmiddels achterhaalde, niet up to date uitgangspunten. Aan de basis van alle onderzoeken staat ECN data. ECN onderkent zelf dat deze omgeven zijn met ‘grote onzekereidsfactoren’. Mede veroorzaakt omdat de (door ECN) geraadpleegde industrie ‘uit concurrentieoverwegingen’ geen detailinformatie wenst te geven.

Eerder onderzoek gedaan op basis van waterdiepte, windsnelheid en afstand heeft geresulteertd in een maximaal SDE+ bedrag van van 12,4 cent voor 2016. De winnende tender van Borssele (7,26 cent/kWh) laat zien dat de gebruikte data achterhaald is en een zeer hoge ‘voorzichtigheidsfactor’ heeft. Dit geldt ook voor de door ECN in hun rekenmodel gebruikte 8,35% financieringsrente, waar in de MKBA momenteel 3% voorgeschreven wordt. Dit heeft ook effect op de kostenvergelijkingen tussen IJmuiden Ver en Hollandse Kust.

IJmuiden Ver kent veel minder obstakels dan Hollandse Kust en is daardoor makkelijker te ontwikkelen.

Aanlanding voor Hollandse Kust Zuid zal plaatsvinden op hetzij Wateringen of de Maasvlakte. Beiden zijn lastig. Wateringen doordat er door een historisch landschap gegraven moet worden, IJmuiden Ver omdat de kabel door de vaargeul aangelegd moet worden. De aanlandingspunten voor IJmuiden Ver kennen deze obstakels niet. Dit zal ongetwijfeld een – niet door ons berekend – kosteneffecdt hebben.

Afname productiviteit bestaande windparken

Uit onderzoek11 is gebleken dat de energieopbrengst van Luchterduinen, als gevolg van de realisatie van alle vier de kavels van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), maximaal 7,8 % lager zal zijn. Voor windpark Egmond aan Zee en het Prinses Amalia windpark wordt de afname van de energieopbrengst berekend op 1,6 %.

Reactie

De opbrengst neemt af bij ontwikkeling van meer locaties.

Is er onderzoek gedaan naar het cumuliatieve effect zoals hierboven omschreven? Waar is dat onderzoek in te zien.

Waarom wordt niet gekozen voor een locatie IJmuiden Ver, waar de hogere windopbrengst (ruim 8%) ruimschoots opweegt tegen de hier genoemde productieafname? Of, waar anders gezegd, gekozen kan worden voor 8% minder turbines waarbij de opbrengsten gelijk blijven?

Zichtbaarheid vanaf de kust

De zichtbaarheid van de windparken is in het MER aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve criteria in kaart gebracht. De zichtbaarheid van de windturbines kan op basis van deze criteria objectief worden weergegeven. De afstand waarop een object voor het menselijke oog nog zichtbaar is, hangt af van een aantal factoren:

 • -  Eigenschappen van het object
 • -  De kromming van de aarde
 • -  De visus van het menselijke oog
 • -  De meteorologische omstandighedenUit het MER (zichtbaarheidsanalyse) volgt dat het windpark maximaal 18,38 % van de tijd gedurende de zomermaanden (1 mei – 30 september) in de dagperiode (07.00 uur – 21.00 uur), vanaf het dichtstbijzijnde strand op land (Scheveningen) zichtbaar is. Buiten de zomerperiode is het zichtbaarheidspercentage van de windturbines lager. Ook is het zichtbaarheidspercentage van de windturbines vanuit andere locaties aan de kust die verder van het windpark liggen lager, respectievelijk Katwijk (10,85 %), Noordwijk (10,78 %) en Monster-Ter Heijde (10,65 %).

De zichtbaarheid van de windturbines vanaf de kustgebieden wordt voornamelijk bepaald door de weersomstandigheden en in mindere mate door de grootte van de turbines. Grotere windturbines zijn bij goede zichtomstandigheden wel tot een grotere afstand zichtbaar. Echter bij het gebruik van windturbines met een groter vermogen, zullen er minder turbines nodig zijn om tot hetzelfde vermogen te komen.

Er wordt het volgende gesteld: ‘De mate waarin de aanwezigheid van windparken de beleving van het landschap en met name het vrije uitzicht over zee beïnvloedt, is niet voor iedereen eenduidig vast te stellen op basis van objectieve criteria. Beleving is subjectief, wat betekent dat dit voor eenieder anders kan zijn.’

Reactie

Zoals de Rijksstructuurvisie WIndenergie op Zee – aanvullng gebied Hollandse Kust (hierna RSVHK) al aangeeft, is er bij zowel de plaatsing op 12 mijl als op 10 mijl sprake van een zeer dominante situatie. De aangehaalde cijfers (25% / 35% zichtbaarheid gedurende het jaar) zijn misleidend en staan bovendien in schril contrast met het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust, hierboven weergegeven.

De zichtbaarheid gedurende bijvoorbeeld de zomer is aanmerkelijk hoger. Volgens KNMI data in de zomer 45%  / 55%van de tijd (daglicht). Uit onze eigen observaties zijn de turbines bij daglicht mee dan 50% van de tijd zichtbaar, bij nacht zelfs meer dan 80% van de tijd.

Dit observaties worden ook onderschreven door de zichtbaarheidsmetingen welke door het KNMI voor Schiphol en De Kooy gemeten zijn. (Zie bijlage 1 en 2). Hieruit blijkt dat de zichtbaarheid gedurende deze willekeurige periode ruim meer dan 50% van de meetperiode beslaat.

Graag willen wij toelichting op beide afwijkende – door u gepubliceerde – percentages zichtbaarheid.

Graag willen wij toelichting op de afwijking van beide rapporten t.o.v. de door ons in de bijlagen aangeleverde percentages zichtbaarheid en de afstanden waarover deze zichtbaar zouden zijn.

Reactie beleving

Beleving is subjectief. Stoort men zich aan wat men ziet of doet men dat niet. Wat wel duidelijk meetbaar is, is de zichtbaarheid. Wij vinden in dit besluit geen (langjarige) zichtbaarheidmeting van bijvoorbeeld Luchterduinen of Amalia. Uitsluitend afgeleide, geextrapoleerde metingen, die bovendien sterk afwijken van de metingen zoals in de bijlage 1 en 2 staan.

De alinea waarin de beleving benoemd wordt, is daarmee suggestief en niet ter zake doende. Wij willen van u zien wat u werkelijk gezien hebt van Luchterduinen gedurende een langere periode.

Recreatie en toerisme

De kust is een geliefde plek voor verschillende soorten recreatie. De Noordzeebadplaatsen zijn zowel bij binnenlandse als buitenlandse toeristen populaire bestemmingen. Daarnaast vinden er aan de kust veelvuldig watersportactiviteiten, recreatievaart en sportvisserij plaats.

Om de effecten te onderzoeken van de windparken op de kustrecreatie- en het toerisme zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd waar tevens in het MER naar is verwezen.

In het Decisio rapport18 is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten en de regionale economische impact van de aanleg van een windenergiegebied op zee op de kustregio. Hieruit blijkt dat de mogelijk negatieve maatschappelijke effecten op de strandrecreatie aanzienlijk geringer zijn dan de positieve effecten op de maatschappelijke kosten. Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat de effecten op de werkgelegenheid in de toeristische sector – hoewel niet met zekerheid te kunnen vaststellen – van beperkte omvang zijn. Daarnaast levert de aanleg en exploitatie van windparken op zee positieve werkgelegenheidseffecten op, ook voor de kustregio.

Een aanvullend belevingsonderzoek dat op verzoek van de betrokken regionale overheden heeft plaatsgevonden en tegelijk met de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling Hollandse Kust aan de Tweede Kamer is toegezonden, heeft niet tot afwijkende conclusies geleid.

Reactie

In de genoemde onderzoeken worden geen juiste weergaven gebruikt van de werkelijkheid. Zie ook ‘Zichtbaarheid  vanaf de kust’. En zelfs dan nog wordt er door 20% van de ondervraagden gesteld dat zij niet meer naar de gebieden komen waar windmolens zichtbaar zijn. Dat heeft een enorme maatschappelijke en economische impact op de kustgemeenten. Eigen onafhankelijk onderzoek geeft nog ernstiger cijfers, waarbij + 30% van de ondervraagden aangeeft niet meer naar deze stranden te komen. (http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf)

De aangehaalde ‘werkgelegenheidseffecdten en economische effecten’ zijn niet juist. Decisio stelt in haar rapport dat er sprake is van verlies van  ‘maximaal 1250  FTE’ en stelt daarbij de schade op ‘maximaal € 260 miljoen over 20 jaar’.

Decisio baseert zich daarbij op een ‘omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvloeiende kosten’. Echter:

 1. Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg.
 2. Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van € 80.000/jaar. 1250 FTE’s x € 80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van € 2,25 miljard. Toen wij Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, verklaarde men: ‘ jullie hebben gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een MKBA’.

Conclusie: De impact langs de kust is aanmerkelijk hoger dan in het aangehaalde Decisio rapport wordt voorgesteld en strijdig met uw afweging 6.3.2.Graag correctie hiervan.

Daarnaast wordt hier gesteld dat ‘ echter gelet op het grote belang van windenergie, en de geringe negatieve effecten in vergelijking met het positieve effect op de maatschappelijke kosten, worden deze negatieve effecten als aanvaardbaar beschouwd.’

Wij vinden dit een loze kreet, niet onderbouwd. De kosten voor  ontwikkeling van IJmuiden Ver . t.o.v. de Hollandse Kust zijn volgens de minister € 1,3 miljard hoger. Dit is weerlegd in de onderzoeken gedaan door ECN en Arde de Graaf Advies. http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroomversnelling/ en vanuit de tenders voor Borssele I en II niet houdbaar. Ontwikkeling op IJmuiden Ver kan een besparing opleveren van € 1 miljard. (zie bovengenoemde link). Daarboven op wordt ook de schade aan de kust (zie punt 2 hierboven) verkeerd voorgesteld op basis van een ‘rekenmodel’ door Decisio gehanteerd.

Weer en Klimaat

Uit het MER blijkt dat een windpark lokaal effect kan hebben op het weer. De turbulentie van de atmosfeer neemt binnen een windpark toe, waardoor dit in enkele gevallen kan leiden tot extra wolkenvorming. Echter komt dit effect slechts zeer incidenteel voor, omdat dit zich alleen voordoet bij zeer specifieke meteorologische omstandigheden. Derhalve zal dit geen significante effecten hebben op recreatie en toerisme.

Reactie

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de werkelijke effecten op lokaal niveau, veroorzaakt door menging van koude en warme luchtlagen. Er is derhalve ook niet bekend of dit ‘zeer incidenteel’ voorkomt. Daarom is de stelling dat dit geen significante effecten zal hebben op recreatie en toerisme, niet valide.

Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten zijn van plaatsing van windturbines op zee op het weer langs de kust.

Morfology en hydrologie

Alle morfologische en hydrologische veranderingen die het gevolg zijn van de aanleg, exploitatie, verwijdering en onderhoud van het windpark zijn, voor zover de huidige kennis inzichten geeft, lokaal, beperkt van omvang en tijdelijk van aard.

Reactie

Wij kunnen niets teruglezen over amfidromen. IJmuiden Ver ligt in een amfidroomgebied. (zie http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/09/Ardo-De-Graaf-Advies-.pdf pagina 13 e.v.

Een amfidroom heeft zeer weinig getijdenverschil. Met als gevolg weinig bodemverplaatsing, en daardoor goedkopere fundering. Dit gegeven is niet opgenomen in MER of in het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust.

Wij missen onderzoek hiernaar en zouden dat graag aangevuld willen zien.

Ecologie

In het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust worden allerlei maatregelen en mitigerende acties opgenomen om scade aan ecologie te beperken.

In bijlage 3 staat weergegeven dat IJmuiden Ver op ecologisch gebied aanmerkelijk gunstiger scoort dan Hollandse Kust. Controlende en mitigerende maatregelen werken kostenverhogend. Kunt u aangeven waarom toch gekozen wordt voor kostenverhogende maatregelen voor de Hollandse Kust t.o.v. IJmuiden Ver, waarbij de keuze voor Hollandse Kust uitsluitend gebaseerd is op vermeende meerkosten.

Dwingende redenen van openbaar belang

In dit hoofdstuk wordt het volgende gesteld: ‘Door de overheid is de ambitie vastgelegd om in het jaar 2023 23% van de jaarlijkse energiebehoefte te verkrijgen uit (meerdere typen) hernieuwbare (duurzame) energiebronnen. Deze doelstelling is mede ingegeven door ambities op Europees niveau. Ten aanzien van de betreffende bronnen valt te denken aan windenergie (windturbines), zonne-energie (zonnepanelen), biomassa (vergisting), bodem (aardwarmte) en water(kracht). Deze voorgenomen duurzame ontwikkeling en doelstelling zal de komende jaren voornamelijk worden toegeschreven aan windenergie, aangezien dit een van de goedkoopste en makkelijkste manieren is om hernieuwbare energie te produceren. Het onderhavige windpark in de Noordzee zal substantieel bijdragen aan de doelstelling. Daarnaast zal Nederland minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.’

Reactie

De Europese doelstelling is het terugdringen van CO2 uitstoot. In dit document wordt geen gewag gemaakt van de impact van deze ontwikkelingen op het terugdringen van de CO2 uitstoot, noch wat de verwachte / berekende bijdrage is van de locaties Hollandse Kust hierop. Graag willen wij deze onderbouwde verwachtingen opgenomen zien.

Algemeen

Het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust bol  van de algemeenheden en onzekerheden. Veel gebruikte woorden als ‘kunnen (76 keer), kan (125 keer) mogelijk( 69 keer)’

geven een beeld van onzorgvuldigheid en veel voorbehoud.

Ten slotte:

 • Wij zijn van mening dat het voornemen plaatsing van windturbinevelden in het zicht van onze kust stoelt op ondoordachte, niet goed uitgewerkte onderbouwingen, achterhaalde gegevens (ECN, Decisio) en geen c.q. onvoldoende rekening houdt met de effecten op lokaal niveau. (Motivaction, Decisio)
 • Wij zijn van mening dat EZ de tijdsdruk als leidend neemt, in plaats van verantwoord bestuur.
 • Wij zijn van mening dat de economische belangen voorrang krijgen ten opzichte van de leefbaarheids- en belevingsbelangen. People, planet, profit.
 • Wij zijn van mening dat een van de laatste ongerepte natuurgebieden onherstelbaar veranderd wordt.
 • Wij zijn van mening dat IJmuiden Ver in deze fase nooit een serieus alternatief is en stoelen dit op gesprekken met EZ, discussies in de deelname aan participatiebijeenkomsten, maar vooral aan het gekozen argument (vermeende) meerkosten. Zonder dat door EZ / I&M grondig onderzocht is of dit stand houdt bij een grotere aanbesteding op 1 locatie met ca. 10% meer windopbrengst.
 • Wij zijn van mening dat de volksgezondheid, door het wegnemen van de eindeloosheid van de zee, op termijn schade zal ondervinden.

De ontwikkeling Hollandse Kust houdt geen rekening met zaken die niet in geld te vatten zijn, maar in ‘waarde’.

Bezoekers beleven de weidsheid van de lege horizon, de rust die de zee uitstraalt en de prachtige zonsondergangen. Dit alles wordt teniet gedaan en ingeruild voor een vermeende kostenbesparing van € 1,3 miljard. Inmiddels zijn al deze hieraan ten grondslag liggende berekeningen achterhaald door de in opdracht van Stichting Vrije Horizon uitgevoerde studies en door de uitkomsten van de winnende tender bij Borssele.

We hebben in Nederland maar één kust. Die wordt totaal volgezet met zeer zichtbare windturbines. Je kunt die horizon, die vrijheid, maar één keer verpesten. Wij roepen u op dat niet te doen!

Zoals de heer Klaver van Groen links zegt: ‘Wij kennen bijna overal de prijs van, maar van bijna niets de waarde’.

Wat vindt u de waarde van deze beleving?

Bijlagen

Bijlage 1 Meting zichtbaarheid De Kooy 1/8/2016 – 23/9/2016

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)

Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken zijn deze tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat deze reeks van gemeten waarden niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we naar de gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal Nederland Temperatuur <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/# STN      LON(east)   LAT(north)     ALT(m)  NAME

235:         4.785       52.924       0.50  DE KOOY

 

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag);

HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT;

VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 2=200-300m,…, 49=4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, …, 79=29-30km, 80=30-35km, 81=35-40km,…, 89=meer dan 70km);

 

STN,YYYYMMDD,   HH,   VV

 

235,20160801,    1,   80

235,20160801,    2,   80

235,20160801,    3,   80

235,20160801,    4,   75

235,20160801,    5,   75

235,20160801,    6,   69

235,20160801,    7,   75

235,20160801,    8,   75

235,20160801,    9,   80

235,20160801,   10,   75

235,20160801,   11,   80

235,20160801,   12,   80

235,20160801,   13,   80

235,20160801,   14,   80

235,20160801,   15,   80

235,20160801,   16,   80

235,20160801,   17,   80

235,20160801,   18,   75

235,20160801,   19,   75

235,20160801,   20,   75

235,20160801,   21,   70

235,20160801,   22,   64

235,20160801,   23,   70

235,20160801,   24,   70

235,20160802,    1,   70

235,20160802,    2,   57

235,20160802,    3,   56

235,20160802,    4,   65

235,20160802,    5,   61

235,20160802,    6,   60

235,20160802,    7,   60

235,20160802,    8,   61

235,20160802,    9,   65

235,20160802,   10,   75

235,20160802,   11,   70

235,20160802,   12,   75

235,20160802,   13,   75

235,20160802,   14,   75

235,20160802,   15,   70

235,20160802,   16,   60

235,20160802,   17,   64

235,20160802,   18,   48

235,20160802,   19,   60

235,20160802,   20,   56

235,20160802,   21,   46

235,20160802,   22,   25

235,20160802,   23,   33

235,20160802,   24,   56

235,20160803,    1,   50

235,20160803,    2,   56

235,20160803,    3,   38

235,20160803,    4,   26

235,20160803,    5,   58

235,20160803,    6,   50

235,20160803,    7,   32

235,20160803,    8,   39

235,20160803,    9,   61

235,20160803,   10,   63

235,20160803,   11,   63

235,20160803,   12,   63

235,20160803,   13,   62

235,20160803,   14,   64

235,20160803,   15,   64

235,20160803,   16,   64

235,20160803,   17,   65

235,20160803,   18,   65

235,20160803,   19,   65

235,20160803,   20,   64

235,20160803,   21,   62

235,20160803,   22,   61

235,20160803,   23,   61

235,20160803,   24,   60

235,20160804,    1,   61

235,20160804,    2,   61

235,20160804,    3,   62

235,20160804,    4,   63

235,20160804,    5,   64

235,20160804,    6,   61

235,20160804,    7,   72

235,20160804,    8,   71

235,20160804,    9,   68

235,20160804,   10,   68

235,20160804,   11,   69

235,20160804,   12,   72

235,20160804,   13,   70

235,20160804,   14,   69

235,20160804,   15,   68

235,20160804,   16,   69

235,20160804,   17,   69

235,20160804,   18,   66

235,20160804,   19,   63

235,20160804,   20,   65

235,20160804,   21,   60

235,20160804,   22,   66

235,20160804,   23,   70

235,20160804,   24,   70

235,20160805,    1,   70

235,20160805,    2,   70

235,20160805,    3,   70

235,20160805,    4,   70

235,20160805,    5,   70

235,20160805,    6,   70

235,20160805,    7,   75

235,20160805,    8,   75

235,20160805,    9,   75

235,20160805,   10,   75

235,20160805,   11,   75

235,20160805,   12,   74

235,20160805,   13,   75

235,20160805,   14,   80

235,20160805,   15,   69

235,20160805,   16,   77

235,20160805,   17,   75

235,20160805,   18,   75

235,20160805,   19,   75

235,20160805,   20,   75

235,20160805,   21,   70

235,20160805,   22,   70

235,20160805,   23,   70

235,20160805,   24,   70

235,20160806,    1,   70

235,20160806,    2,   65

235,20160806,    3,   60

235,20160806,    4,   59

235,20160806,    5,   71

235,20160806,    6,   75

235,20160806,    7,   75

235,20160806,    8,   75

235,20160806,    9,   80

235,20160806,   10,   75

235,20160806,   11,   75

235,20160806,   12,   75

235,20160806,   13,   75

235,20160806,   14,   80

235,20160806,   15,   75

235,20160806,   16,   79

235,20160806,   17,   80

235,20160806,   18,   75

235,20160806,   19,   75

235,20160806,   20,   70

235,20160806,   21,   70

235,20160806,   22,   70

235,20160806,   23,   70

235,20160806,   24,   70

235,20160807,    1,   70

235,20160807,    2,   63

235,20160807,    3,   58

235,20160807,    4,   61

235,20160807,    5,   70

235,20160807,    6,   70

235,20160807,    7,   66

235,20160807,    8,   65

235,20160807,    9,   63

235,20160807,   10,   63

235,20160807,   11,   67

235,20160807,   12,   64

235,20160807,   13,   64

235,20160807,   14,   66

235,20160807,   15,   64

235,20160807,   16,   63

235,20160807,   17,   63

235,20160807,   18,   63

235,20160807,   19,   62

235,20160807,   20,   61

235,20160807,   21,   59

235,20160807,   22,   59

235,20160807,   23,   58

235,20160807,   24,   60

235,20160808,    1,   65

235,20160808,    2,   68

235,20160808,    3,   67

235,20160808,    4,   68

235,20160808,    5,   68

235,20160808,    6,   68

235,20160808,    7,   69

235,20160808,    8,   71

235,20160808,    9,   70

235,20160808,   10,   67

235,20160808,   11,   75

235,20160808,   12,   64

235,20160808,   13,   67

235,20160808,   14,   68

235,20160808,   15,   71

235,20160808,   16,   64

235,20160808,   17,   69

235,20160808,   18,   72

235,20160808,   19,   73

235,20160808,   20,   69

235,20160808,   21,   71

235,20160808,   22,   70

235,20160808,   23,   75

235,20160808,   24,   75

235,20160809,    1,   80

235,20160809,    2,   80

235,20160809,    3,   80

235,20160809,    4,   70

235,20160809,    5,   75

235,20160809,    6,   70

235,20160809,    7,   75

235,20160809,    8,   73

235,20160809,    9,   78

235,20160809,   10,   79

235,20160809,   11,   77

235,20160809,   12,   78

235,20160809,   13,   71

235,20160809,   14,   65

235,20160809,   15,   74

235,20160809,   16,   74

235,20160809,   17,   77

235,20160809,   18,   80

235,20160809,   19,   80

235,20160809,   20,   80

235,20160809,   21,   82

235,20160809,   22,   58

235,20160809,   23,   57

235,20160809,   24,   70

235,20160810,    1,   70

235,20160810,    2,   70

235,20160810,    3,   80

235,20160810,    4,   80

235,20160810,    5,   80

235,20160810,    6,   82

235,20160810,    7,   80

235,20160810,    8,   81

235,20160810,    9,   80

235,20160810,   10,   66

235,20160810,   11,   65

235,20160810,   12,   77

235,20160810,   13,   80

235,20160810,   14,   81

235,20160810,   15,   79

235,20160810,   16,   81

235,20160810,   17,   81

235,20160810,   18,   82

235,20160810,   19,   83

235,20160810,   20,   82

235,20160810,   21,   75

235,20160810,   22,   75

235,20160810,   23,   75

235,20160810,   24,   80

235,20160811,    1,   83

235,20160811,    2,   83

235,20160811,    3,   80

235,20160811,    4,   75

235,20160811,    5,   70

235,20160811,    6,   50

235,20160811,    7,   56

235,20160811,    8,   70

235,20160811,    9,   74

235,20160811,   10,   75

235,20160811,   11,   66

235,20160811,   12,   27

235,20160811,   13,   56

235,20160811,   14,   60

235,20160811,   15,   56

235,20160811,   16,   65

235,20160811,   17,   56

235,20160811,   18,   65

235,20160811,   19,   65

235,20160811,   20,   40

235,20160811,   21,   28

235,20160811,   22,   65

235,20160811,   23,   35

235,20160811,   24,   48

235,20160812,    1,   62

235,20160812,    2,   61

235,20160812,    3,   63

235,20160812,    4,   58

235,20160812,    5,   65

235,20160812,    6,   65

235,20160812,    7,   65

235,20160812,    8,   69

235,20160812,    9,   69

235,20160812,   10,   70

235,20160812,   11,   69

235,20160812,   12,   70

235,20160812,   13,   69

235,20160812,   14,   70

235,20160812,   15,   70

235,20160812,   16,   68

235,20160812,   17,   67

235,20160812,   18,   66

235,20160812,   19,   63

235,20160812,   20,   61

235,20160812,   21,   61

235,20160812,   22,   61

235,20160812,   23,   60

235,20160812,   24,   59

235,20160813,    1,   62

235,20160813,    2,   68

235,20160813,    3,   75

235,20160813,    4,   75

235,20160813,    5,   75

235,20160813,    6,   70

235,20160813,    7,   75

235,20160813,    8,   75

235,20160813,    9,   73

235,20160813,   10,   71

235,20160813,   11,   75

235,20160813,   12,   70

235,20160813,   13,   70

235,20160813,   14,   70

235,20160813,   15,   70

235,20160813,   16,   75

235,20160813,   17,   75

235,20160813,   18,   75

235,20160813,   19,   75

235,20160813,   20,   70

235,20160813,   21,   70

235,20160813,   22,   70

235,20160813,   23,   70

235,20160813,   24,   65

235,20160814,    1,   70

235,20160814,    2,   70

235,20160814,    3,   70

235,20160814,    4,   70

235,20160814,    5,   65

235,20160814,    6,   65

235,20160814,    7,   75

235,20160814,    8,   75

235,20160814,    9,   75

235,20160814,   10,   75

235,20160814,   11,   75

235,20160814,   12,   80

235,20160814,   13,   80

235,20160814,   14,   80

235,20160814,   15,   82

235,20160814,   16,   80

235,20160814,   17,   75

235,20160814,   18,   75

235,20160814,   19,   75

235,20160814,   20,   75

235,20160814,   21,   70

235,20160814,   22,   70

235,20160814,   23,   65

235,20160814,   24,   65

235,20160815,    1,   65

235,20160815,    2,   58

235,20160815,    3,   65

235,20160815,    4,   62

235,20160815,    5,   70

235,20160815,    6,   70

235,20160815,    7,   70

235,20160815,    8,   75

235,20160815,    9,   75

235,20160815,   10,   75

235,20160815,   11,   75

235,20160815,   12,   80

235,20160815,   13,   80

235,20160815,   14,   80

235,20160815,   15,   80

235,20160815,   16,   80

235,20160815,   17,   75

235,20160815,   18,   75

235,20160815,   19,   75

235,20160815,   20,   75

235,20160815,   21,   75

235,20160815,   22,   70

235,20160815,   23,   70

235,20160815,   24,   75

235,20160816,    1,   70

235,20160816,    2,   75

235,20160816,    3,   75

235,20160816,    4,   75

235,20160816,    5,   75

235,20160816,    6,   75

235,20160816,    7,   75

235,20160816,    8,   75

235,20160816,    9,   75

235,20160816,   10,   75

235,20160816,   11,   75

235,20160816,   12,   75

235,20160816,   13,   80

235,20160816,   14,   80

235,20160816,   15,   80

235,20160816,   16,   80

235,20160816,   17,   80

235,20160816,   18,   80

235,20160816,   19,   75

235,20160816,   20,   75

235,20160816,   21,   75

235,20160816,   22,   70

235,20160816,   23,   70

235,20160816,   24,   70

235,20160817,    1,   65

235,20160817,    2,   65

235,20160817,    3,   64

235,20160817,    4,   64

235,20160817,    5,   65

235,20160817,    6,   61

235,20160817,    7,   65

235,20160817,    8,   70

235,20160817,    9,   70

235,20160817,   10,   71

235,20160817,   11,   75

235,20160817,   12,   80

235,20160817,   13,   80

235,20160817,   14,   80

235,20160817,   15,   80

235,20160817,   16,   80

235,20160817,   17,   75

235,20160817,   18,   75

235,20160817,   19,   75

235,20160817,   20,   75

235,20160817,   21,   75

235,20160817,   22,   75

235,20160817,   23,   75

235,20160817,   24,   75

235,20160818,    1,   70

235,20160818,    2,   70

235,20160818,    3,   70

235,20160818,    4,   70

235,20160818,    5,   70

235,20160818,    6,   70

235,20160818,    7,   70

235,20160818,    8,   75

235,20160818,    9,   75

235,20160818,   10,   75

235,20160818,   11,   75

235,20160818,   12,   75

235,20160818,   13,   75

235,20160818,   14,   75

235,20160818,   15,   75

235,20160818,   16,   75

235,20160818,   17,   75

235,20160818,   18,   75

235,20160818,   19,   75

235,20160818,   20,   70

235,20160818,   21,   70

235,20160818,   22,   70

235,20160818,   23,   68

235,20160818,   24,   67

235,20160819,    1,   65

235,20160819,    2,   65

235,20160819,    3,   65

235,20160819,    4,   65

235,20160819,    5,   63

235,20160819,    6,   64

235,20160819,    7,   64

235,20160819,    8,   72

235,20160819,    9,   70

235,20160819,   10,   76

235,20160819,   11,   75

235,20160819,   12,   74

235,20160819,   13,   77

235,20160819,   14,   76

235,20160819,   15,   77

235,20160819,   16,   66

235,20160819,   17,   59

235,20160819,   18,   59

235,20160819,   19,   22

235,20160819,   20,   10

235,20160819,   21,   24

235,20160819,   22,   44

235,20160819,   23,   61

235,20160819,   24,   58

235,20160820,    1,   65

235,20160820,    2,   69

235,20160820,    3,   66

235,20160820,    4,   65

235,20160820,    5,   65

235,20160820,    6,   66

235,20160820,    7,   67

235,20160820,    8,   69

235,20160820,    9,   67

235,20160820,   10,   68

235,20160820,   11,   70

235,20160820,   12,   67

235,20160820,   13,   65

235,20160820,   14,   68

235,20160820,   15,   66

235,20160820,   16,   67

235,20160820,   17,   69

235,20160820,   18,   65

235,20160820,   19,   66

235,20160820,   20,   64

235,20160820,   21,   63

235,20160820,   22,   62

235,20160820,   23,   61

235,20160820,   24,   61

235,20160821,    1,   61

235,20160821,    2,   57

235,20160821,    3,   50

235,20160821,    4,   66

235,20160821,    5,   67

235,20160821,    6,   21

235,20160821,    7,   56

235,20160821,    8,   65

235,20160821,    9,   69

235,20160821,   10,   70

235,20160821,   11,   72

235,20160821,   12,   70

235,20160821,   13,   75

235,20160821,   14,   75

235,20160821,   15,   75

235,20160821,   16,   74

235,20160821,   17,   70

235,20160821,   18,   70

235,20160821,   19,   70

235,20160821,   20,   70

235,20160821,   21,   67

235,20160821,   22,   67

235,20160821,   23,   67

235,20160821,   24,   65

235,20160822,    1,   68

235,20160822,    2,   69

235,20160822,    3,   70

235,20160822,    4,   25

235,20160822,    5,   41

235,20160822,    6,   50

235,20160822,    7,   60

235,20160822,    8,   64

235,20160822,    9,   56

235,20160822,   10,   58

235,20160822,   11,   56

235,20160822,   12,   64

235,20160822,   13,   63

235,20160822,   14,   63

235,20160822,   15,   63

235,20160822,   16,   62

235,20160822,   17,   61

235,20160822,   18,   59

235,20160822,   19,   60

235,20160822,   20,   61

235,20160822,   21,   62

235,20160822,   22,   63

235,20160822,   23,   61

235,20160822,   24,   61

235,20160823,    1,   60

235,20160823,    2,   59

235,20160823,    3,   58

235,20160823,    4,   57

235,20160823,    5,   57

235,20160823,    6,   60

235,20160823,    7,   62

235,20160823,    8,   68

235,20160823,    9,   65

235,20160823,   10,   70

235,20160823,   11,   66

235,20160823,   12,   68

235,20160823,   13,   68

235,20160823,   14,   66

235,20160823,   15,   65

235,20160823,   16,   65

235,20160823,   17,   72

235,20160823,   18,   80

235,20160823,   19,   75

235,20160823,   20,   68

235,20160823,   21,   68

235,20160823,   22,   70

235,20160823,   23,   75

235,20160823,   24,   70

235,20160824,    1,   75

235,20160824,    2,   70

235,20160824,    3,   70

235,20160824,    4,   66

235,20160824,    5,   64

235,20160824,    6,   67

235,20160824,    7,   69

235,20160824,    8,   78

235,20160824,    9,   76

235,20160824,   10,   80

235,20160824,   11,   79

235,20160824,   12,   80

235,20160824,   13,   80

235,20160824,   14,   81

235,20160824,   15,   81

235,20160824,   16,   80

235,20160824,   17,   80

235,20160824,   18,   81

235,20160824,   19,   80

235,20160824,   20,   75

235,20160824,   21,   80

235,20160824,   22,   75

235,20160824,   23,   75

235,20160824,   24,   70

235,20160825,    1,   65

235,20160825,    2,   59

235,20160825,    3,   65

235,20160825,    4,   59

235,20160825,    5,   62

235,20160825,    6,   61

235,20160825,    7,   66

235,20160825,    8,   67

235,20160825,    9,   72

235,20160825,   10,   74

235,20160825,   11,   77

235,20160825,   12,   69

235,20160825,   13,   68

235,20160825,   14,   66

235,20160825,   15,   60

235,20160825,   16,   74

235,20160825,   17,   81

235,20160825,   18,   76

235,20160825,   19,   70

235,20160825,   20,   68

235,20160825,   21,   63

235,20160825,   22,   63

235,20160825,   23,   61

235,20160825,   24,   61

235,20160826,    1,   56

235,20160826,    2,   33

235,20160826,    3,   16

235,20160826,    4,   19

235,20160826,    5,   19

235,20160826,    6,   48

235,20160826,    7,   56

235,20160826,    8,   70

235,20160826,    9,   67

235,20160826,   10,   75

235,20160826,   11,   75

235,20160826,   12,   75

235,20160826,   13,   75

235,20160826,   14,   75

235,20160826,   15,   75

235,20160826,   16,   75

235,20160826,   17,   75

235,20160826,   18,   75

235,20160826,   19,   70

235,20160826,   20,   65

235,20160826,   21,   70

235,20160826,   22,   70

235,20160826,   23,   70

235,20160826,   24,   70

235,20160827,    1,   70

235,20160827,    2,   70

235,20160827,    3,   75

235,20160827,    4,   75

235,20160827,    5,   70

235,20160827,    6,   75

235,20160827,    7,   75

235,20160827,    8,   75

235,20160827,    9,   75

235,20160827,   10,   74

235,20160827,   11,   75

235,20160827,   12,   70

235,20160827,   13,   80

235,20160827,   14,   80

235,20160827,   15,   68

235,20160827,   16,   57

235,20160827,   17,   63

235,20160827,   18,   65

235,20160827,   19,   67

235,20160827,   20,   70

235,20160827,   21,   70

235,20160827,   22,   70

235,20160827,   23,   70

235,20160827,   24,   70

235,20160828,    1,   65

235,20160828,    2,   60

235,20160828,    3,   44

235,20160828,    4,   25

235,20160828,    5,   19

235,20160828,    6,   21

235,20160828,    7,   26

235,20160828,    8,   22

235,20160828,    9,   50

235,20160828,   10,   50

235,20160828,   11,   50

235,20160828,   12,   59

235,20160828,   13,   61

235,20160828,   14,   70

235,20160828,   15,   71

235,20160828,   16,   65

235,20160828,   17,   64

235,20160828,   18,   62

235,20160828,   19,   63

235,20160828,   20,   62

235,20160828,   21,   66

235,20160828,   22,   69

235,20160828,   23,   70

235,20160828,   24,   69

235,20160829,    1,   70

235,20160829,    2,   75

235,20160829,    3,   70

235,20160829,    4,   75

235,20160829,    5,   70

235,20160829,    6,   70

235,20160829,    7,   75

235,20160829,    8,   75

235,20160829,    9,   75

235,20160829,   10,   75

235,20160829,   11,   80

235,20160829,   12,   81

235,20160829,   13,   80

235,20160829,   14,   80

235,20160829,   15,   80

235,20160829,   16,   80

235,20160829,   17,   80

235,20160829,   18,   75

235,20160829,   19,   70

235,20160829,   20,   70

235,20160829,   21,   65

235,20160829,   22,   65

235,20160829,   23,   65

235,20160829,   24,   65

235,20160830,    1,   65

235,20160830,    2,   65

235,20160830,    3,   65

235,20160830,    4,   65

235,20160830,    5,   65

235,20160830,    6,   65

235,20160830,    7,   70

235,20160830,    8,   75

235,20160830,    9,   75

235,20160830,   10,   75

235,20160830,   11,   80

235,20160830,   12,   78

235,20160830,   13,   80

235,20160830,   14,   80

235,20160830,   15,   81

235,20160830,   16,   80

235,20160830,   17,   80

235,20160830,   18,   75

235,20160830,   19,   70

235,20160830,   20,   75

235,20160830,   21,   75

235,20160830,   22,   67

235,20160830,   23,   62

235,20160830,   24,   61

235,20160831,    1,   60

235,20160831,    2,   62

235,20160831,    3,   60

235,20160831,    4,   56

235,20160831,    5,   45

235,20160831,    6,   63

235,20160831,    7,   70

235,20160831,    8,   72

235,20160831,    9,   76

235,20160831,   10,   68

235,20160831,   11,   75

235,20160831,   12,   73

235,20160831,   13,   68

235,20160831,   14,   70

235,20160831,   15,   65

235,20160831,   16,   61

235,20160831,   17,   58

235,20160831,   18,   58

235,20160831,   19,   61

235,20160831,   20,   70

235,20160831,   21,   70

235,20160831,   22,   64

235,20160831,   23,   60

235,20160831,   24,   47

235,20160901,    1,   45

235,20160901,    2,   62

235,20160901,    3,   70

235,20160901,    4,   75

235,20160901,    5,   70

235,20160901,    6,   70

235,20160901,    7,   75

235,20160901,    8,   75

235,20160901,    9,   75

235,20160901,   10,   75

235,20160901,   11,   75

235,20160901,   12,   80

235,20160901,   13,   75

235,20160901,   14,   80

235,20160901,   15,   80

235,20160901,   16,   80

235,20160901,   17,   80

235,20160901,   18,   75

235,20160901,   19,   75

235,20160901,   20,   70

235,20160901,   21,   70

235,20160901,   22,   65

235,20160901,   23,   65

235,20160901,   24,   60

235,20160902,    1,   58

235,20160902,    2,   59

235,20160902,    3,   60

235,20160902,    4,   59

235,20160902,    5,   58

235,20160902,    6,   60

235,20160902,    7,   70

235,20160902,    8,   75

235,20160902,    9,   75

235,20160902,   10,   75

235,20160902,   11,   75

235,20160902,   12,   70

235,20160902,   13,   68

235,20160902,   14,   72

235,20160902,   15,   72

235,20160902,   16,   69

235,20160902,   17,   32

235,20160902,   18,   70

235,20160902,   19,   63

235,20160902,   20,   63

235,20160902,   21,   61

235,20160902,   22,   62

235,20160902,   23,   62

235,20160902,   24,   65

235,20160903,    1,   65

235,20160903,    2,   70

235,20160903,    3,   75

235,20160903,    4,   72

235,20160903,    5,   75

235,20160903,    6,   75

235,20160903,    7,   75

235,20160903,    8,   75

235,20160903,    9,   75

235,20160903,   10,   76

235,20160903,   11,   80

235,20160903,   12,   80

235,20160903,   13,   80

235,20160903,   14,   75

235,20160903,   15,   75

235,20160903,   16,   75

235,20160903,   17,   75

235,20160903,   18,   75

235,20160903,   19,   63

235,20160903,   20,   49

235,20160903,   21,   57

235,20160903,   22,   42

235,20160903,   23,   57

235,20160903,   24,   61

235,20160904,    1,   64

235,20160904,    2,   65

235,20160904,    3,   64

235,20160904,    4,   66

235,20160904,    5,   58

235,20160904,    6,   63

235,20160904,    7,   66

235,20160904,    8,   58

235,20160904,    9,   65

235,20160904,   10,   61

235,20160904,   11,   70

235,20160904,   12,   62

235,20160904,   13,   71

235,20160904,   14,   70

235,20160904,   15,   75

235,20160904,   16,   73

235,20160904,   17,   73

235,20160904,   18,   70

235,20160904,   19,   68

235,20160904,   20,   69

235,20160904,   21,   60

235,20160904,   22,   70

235,20160904,   23,   57

235,20160904,   24,   62

235,20160905,    1,   68

235,20160905,    2,   66

235,20160905,    3,   69

235,20160905,    4,   69

235,20160905,    5,   70

235,20160905,    6,   70

235,20160905,    7,   70

235,20160905,    8,   70

235,20160905,    9,   75

235,20160905,   10,   75

235,20160905,   11,   75

235,20160905,   12,   75

235,20160905,   13,   75

235,20160905,   14,   75

235,20160905,   15,   75

235,20160905,   16,   75

235,20160905,   17,   75

235,20160905,   18,   70

235,20160905,   19,   70

235,20160905,   20,   65

235,20160905,   21,   65

235,20160905,   22,   65

235,20160905,   23,   65

235,20160905,   24,   65

235,20160906,    1,   64

235,20160906,    2,   62

235,20160906,    3,   59

235,20160906,    4,   62

235,20160906,    5,   63

235,20160906,    6,   63

235,20160906,    7,   60

235,20160906,    8,   59

235,20160906,    9,   58

235,20160906,   10,   62

235,20160906,   11,   61

235,20160906,   12,   64

235,20160906,   13,   69

235,20160906,   14,   64

235,20160906,   15,   71

235,20160906,   16,   64

235,20160906,   17,   61

235,20160906,   18,   67

235,20160906,   19,   59

235,20160906,   20,   56

235,20160906,   21,   48

235,20160906,   22,   56

235,20160906,   23,   56

235,20160906,   24,   50

235,20160907,    1,   35

235,20160907,    2,   33

235,20160907,    3,   28

235,20160907,    4,   12

235,20160907,    5,   22

235,20160907,    6,   36

235,20160907,    7,   56

235,20160907,    8,   58

235,20160907,    9,   66

235,20160907,   10,   70

235,20160907,   11,   63

235,20160907,   12,   57

235,20160907,   13,   62

235,20160907,   14,   67

235,20160907,   15,   64

235,20160907,   16,   70

235,20160907,   17,   80

235,20160907,   18,   80

235,20160907,   19,   60

235,20160907,   20,   61

235,20160907,   21,   50

235,20160907,   22,   59

235,20160907,   23,   63

235,20160907,   24,   63

235,20160908,    1,   67

235,20160908,    2,   69

235,20160908,    3,   65

235,20160908,    4,   61

235,20160908,    5,   58

235,20160908,    6,   60

235,20160908,    7,   61

235,20160908,    8,   63

235,20160908,    9,   65

235,20160908,   10,   69

235,20160908,   11,   75

235,20160908,   12,   75

235,20160908,   13,   63

235,20160908,   14,   74

235,20160908,   15,   69

235,20160908,   16,   75

235,20160908,   17,   64

235,20160908,   18,   60

235,20160908,   19,   60

235,20160908,   20,   70

235,20160908,   21,   70

235,20160908,   22,   70

235,20160908,   23,   65

235,20160908,   24,   65

235,20160909,    1,   70

235,20160909,    2,   75

235,20160909,    3,   70

235,20160909,    4,   70

235,20160909,    5,   65

235,20160909,    6,   70

235,20160909,    7,   70

235,20160909,    8,   75

235,20160909,    9,   72

235,20160909,   10,   68

235,20160909,   11,   70

235,20160909,   12,   80

235,20160909,   13,   75

235,20160909,   14,   75

235,20160909,   15,   75

235,20160909,   16,   80

235,20160909,   17,   78

235,20160909,   18,   75

235,20160909,   19,   75

235,20160909,   20,   70

235,20160909,   21,   70

235,20160909,   22,   70

235,20160909,   23,   70

235,20160909,   24,   69

235,20160910,    1,   67

235,20160910,    2,   67

235,20160910,    3,   67

235,20160910,    4,   69

235,20160910,    5,   68

235,20160910,    6,   70

235,20160910,    7,   70

235,20160910,    8,   72

235,20160910,    9,   80

235,20160910,   10,   80

235,20160910,   11,   81

235,20160910,   12,   72

235,20160910,   13,   79

235,20160910,   14,   80

235,20160910,   15,   80

235,20160910,   16,   75

235,20160910,   17,   75

235,20160910,   18,   75

235,20160910,   19,   70

235,20160910,   20,   70

235,20160910,   21,   70

235,20160910,   22,   70

235,20160910,   23,   70

235,20160910,   24,   70

235,20160911,    1,   65

235,20160911,    2,   59

235,20160911,    3,   65

235,20160911,    4,   70

235,20160911,    5,   70

235,20160911,    6,   75

235,20160911,    7,   75

235,20160911,    8,   80

235,20160911,    9,   78

235,20160911,   10,   80

235,20160911,   11,   81

235,20160911,   12,   80

235,20160911,   13,   78

235,20160911,   14,   80

235,20160911,   15,   80

235,20160911,   16,   80

235,20160911,   17,   75

235,20160911,   18,   75

235,20160911,   19,   75

235,20160911,   20,   70

235,20160911,   21,   70

235,20160911,   22,   65

235,20160911,   23,   58

235,20160911,   24,   58

235,20160912,    1,   62

235,20160912,    2,   60

235,20160912,    3,   57

235,20160912,    4,   50

235,20160912,    5,   56

235,20160912,    6,   56

235,20160912,    7,   57

235,20160912,    8,   58

235,20160912,    9,   64

235,20160912,   10,   80

235,20160912,   11,   77

235,20160912,   12,   81

235,20160912,   13,   80

235,20160912,   14,   82

235,20160912,   15,   83

235,20160912,   16,   83

235,20160912,   17,   82

235,20160912,   18,   70

235,20160912,   19,   70

235,20160912,   20,   65

235,20160912,   21,   70

235,20160912,   22,   62

235,20160912,   23,   57

235,20160912,   24,   60

235,20160913,    1,   60

235,20160913,    2,   61

235,20160913,    3,   61

235,20160913,    4,   63

235,20160913,    5,   69

235,20160913,    6,   68

235,20160913,    7,   64

235,20160913,    8,   62

235,20160913,    9,   61

235,20160913,   10,   60

235,20160913,   11,   61

235,20160913,   12,   74

235,20160913,   13,   66

235,20160913,   14,   69

235,20160913,   15,   70

235,20160913,   16,   77

235,20160913,   17,   76

235,20160913,   18,   71

235,20160913,   19,   68

235,20160913,   20,   67

235,20160913,   21,   64

235,20160913,   22,   61

235,20160913,   23,   62

235,20160913,   24,   59

235,20160914,    1,   62

235,20160914,    2,   64

235,20160914,    3,   63

235,20160914,    4,   62

235,20160914,    5,   61

235,20160914,    6,   61

235,20160914,    7,   62

235,20160914,    8,   64

235,20160914,    9,   65

235,20160914,   10,   64

235,20160914,   11,   65

235,20160914,   12,   67

235,20160914,   13,   69

235,20160914,   14,   67

235,20160914,   15,   67

235,20160914,   16,   69

235,20160914,   17,   66

235,20160914,   18,   64

235,20160914,   19,   64

235,20160914,   20,   60

235,20160914,   21,   60

235,20160914,   22,   59

235,20160914,   23,   59

235,20160914,   24,   58

235,20160915,    1,   56

235,20160915,    2,   57

235,20160915,    3,   58

235,20160915,    4,   60

235,20160915,    5,   60

235,20160915,    6,   61

235,20160915,    7,   63

235,20160915,    8,   68

235,20160915,    9,   68

235,20160915,   10,   67

235,20160915,   11,   67

235,20160915,   12,   70

235,20160915,   13,   72

235,20160915,   14,   71

235,20160915,   15,   75

235,20160915,   16,   70

235,20160915,   17,   72

235,20160915,   18,   70

235,20160915,   19,   80

235,20160915,   20,   80

235,20160915,   21,   75

235,20160915,   22,   23

235,20160915,   23,   70

235,20160915,   24,   65

235,20160916,    1,   75

235,20160916,    2,   70

235,20160916,    3,   65

235,20160916,    4,   65

235,20160916,    5,   46

235,20160916,    6,   50

235,20160916,    7,   43

235,20160916,    8,   50

235,20160916,    9,   56

235,20160916,   10,   58

235,20160916,   11,   68

235,20160916,   12,   64

235,20160916,   13,   64

235,20160916,   14,   65

235,20160916,   15,   64

235,20160916,   16,   61

235,20160916,   17,   63

235,20160916,   18,   70

235,20160916,   19,   70

235,20160916,   20,   70

235,20160916,   21,   70

235,20160916,   22,   75

235,20160916,   23,   70

235,20160916,   24,   70

235,20160917,    1,   70

235,20160917,    2,   70

235,20160917,    3,   70

235,20160917,    4,   69

235,20160917,    5,   70

235,20160917,    6,   63

235,20160917,    7,   63

235,20160917,    8,   69

235,20160917,    9,   67

235,20160917,   10,   68

235,20160917,   11,   63

235,20160917,   12,   69

235,20160917,   13,   67

235,20160917,   14,   63

235,20160917,   15,   75

235,20160917,   16,   62

235,20160917,   17,   63

235,20160917,   18,   62

235,20160917,   19,   61

235,20160917,   20,   63

235,20160917,   21,   64

235,20160917,   22,   75

235,20160917,   23,   75

235,20160917,   24,   75

235,20160918,    1,   70

235,20160918,    2,   70

235,20160918,    3,   70

235,20160918,    4,   70

235,20160918,    5,   70

235,20160918,    6,   70

235,20160918,    7,   75

235,20160918,    8,   75

235,20160918,    9,   75

235,20160918,   10,   75

235,20160918,   11,   75

235,20160918,   12,   81

235,20160918,   13,   82

235,20160918,   14,   82

235,20160918,   15,   82

235,20160918,   16,   82

235,20160918,   17,   80

235,20160918,   18,   80

235,20160918,   19,   75

235,20160918,   20,   75

235,20160918,   21,   75

235,20160918,   22,   80

235,20160918,   23,   80

235,20160918,   24,   75

235,20160919,    1,   75

235,20160919,    2,   75

235,20160919,    3,   75

235,20160919,    4,   75

235,20160919,    5,   75

235,20160919,    6,   70

235,20160919,    7,   75

235,20160919,    8,   75

235,20160919,    9,   75

235,20160919,   10,   83

235,20160919,   11,   80

235,20160919,   12,   80

235,20160919,   13,   82

235,20160919,   14,   81

235,20160919,   15,   83

235,20160919,   16,   80

235,20160919,   17,   80

235,20160919,   18,   75

235,20160919,   19,   75

235,20160919,   20,   61

235,20160919,   21,   65

235,20160919,   22,   65

235,20160919,   23,   65

235,20160919,   24,   65

235,20160920,    1,   75

235,20160920,    2,   70

235,20160920,    3,   70

235,20160920,    4,   70

235,20160920,    5,   59

235,20160920,    6,   59

235,20160920,    7,   70

235,20160920,    8,   75

235,20160920,    9,   75

235,20160920,   10,   80

235,20160920,   11,   83

235,20160920,   12,   81

235,20160920,   13,   81

235,20160920,   14,   82

235,20160920,   15,   81

235,20160920,   16,   83

235,20160920,   17,   83

235,20160920,   18,   83

235,20160920,   19,   75

235,20160920,   20,   71

235,20160920,   21,   71

235,20160920,   22,   68

235,20160920,   23,   72

235,20160920,   24,   75

235,20160921,    1,   75

235,20160921,    2,   75

235,20160921,    3,   75

235,20160921,    4,   75

235,20160921,    5,   75

235,20160921,    6,   75

235,20160921,    7,   75

235,20160921,    8,   80

235,20160921,    9,   83

235,20160921,   10,   83

235,20160921,   11,   82

235,20160921,   12,   82

235,20160921,   13,   81

235,20160921,   14,   83

235,20160921,   15,   81

235,20160921,   16,   83

235,20160921,   17,   82

235,20160921,   18,   83

235,20160921,   19,   80

235,20160921,   20,   75

235,20160921,   21,   75

235,20160921,   22,   80

235,20160921,   23,   80

235,20160921,   24,   75

235,20160922,    1,   75

235,20160922,    2,   71

235,20160922,    3,   64

235,20160922,    4,   60

235,20160922,    5,   60

235,20160922,    6,   62

235,20160922,    7,   65

235,20160922,    8,   70

235,20160922,    9,   71

235,20160922,   10,   69

235,20160922,   11,   65

235,20160922,   12,   62

235,20160922,   13,   67

235,20160922,   14,   64

235,20160922,   15,   67

235,20160922,   16,   68

235,20160922,   17,   68

235,20160922,   18,   59

235,20160922,   19,   60

235,20160922,   20,   68

235,20160922,   21,   70

235,20160922,   22,   70

235,20160922,   23,   70

235,20160922,   24,   60

235,20160923,    1,   56

235,20160923,    2,   28

235,20160923,    3,   50

235,20160923,    4,   64

235,20160923,    5,   75

235,20160923,    6,   83

235,20160923,    7,   83

235,20160923,    8,   83

235,20160923,    9,   83

235,20160923,   10,   80

235,20160923,   11,   78

235,20160923,   12,   81

235,20160923,   13,   82

235,20160923,   14,   80

235,20160923,   15,   82

235,20160923,   16,   82

235,20160923,   17,   82

235,20160923,   18,   68

235,20160923,   19,   83

235,20160923,   20,   83

235,20160923,   21,   82

235,20160923,   22,   81

235,20160923,   23,   80

235,20160923,   24,   80

Bijlage 2 Meting zichtbaarheid Schiphol 1/8/2016 – 24/9/2016

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)

Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken zijn deze tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat deze reeks van gemeten waarden niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we naar de gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal Nederland Temperatuur <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/CNT/>.

 

 

STN      LON(east)   LAT(north)     ALT(m)  NAME

240:         4.774       52.301      -4.40  SCHIPHOL

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag);

HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT;

VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 2=200-300m,…, =4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, …, 79=29-30km, 80=30-35km, 81=35-40km,…, 89=meer dan 70km);

 

STN,YYYYMMDD,   HH,   VV

 

240,20160801,    1,   70

240,20160801,    2,   70

240,20160801,    3,   67

240,20160801,    4,   68

240,20160801,    5,   69

240,20160801,    6,   70

240,20160801,    7,   70

240,20160801,    8,   80

240,20160801,    9,   80

240,20160801,   10,   80

240,20160801,   11,   80

240,20160801,   12,   81

240,20160801,   13,   82

240,20160801,   14,   81

240,20160801,   15,   81

240,20160801,   16,   81

240,20160801,   17,   80

240,20160801,   18,   80

240,20160801,   19,   75

240,20160801,   20,   75

240,20160801,   21,   75

240,20160801,   22,   70

240,20160801,   23,   75

240,20160801,   24,   70

240,20160802,    1,   75

240,20160802,    2,   66

240,20160802,    3,   62

240,20160802,    4,   58

240,20160802,    5,   56

240,20160802,    6,   43

240,20160802,    7,   65

240,20160802,    8,   68

240,20160802,    9,   64

240,20160802,   10,   57

240,20160802,   11,   70

240,20160802,   12,   59

240,20160802,   13,   70

240,20160802,   14,   50

240,20160802,   15,   56

240,20160802,   16,   35

240,20160802,   17,   57

240,20160802,   18,   24

240,20160802,   19,   24

240,20160802,   20,   56

240,20160802,   21,   48

240,20160802,   22,   31

240,20160802,   23,   23

240,20160802,   24,   30

240,20160803,    1,   56

240,20160803,    2,   50

240,20160803,    3,   61

240,20160803,    4,   50

240,20160803,    5,   59

240,20160803,    6,   50

240,20160803,    7,   32

240,20160803,    8,   59

240,20160803,    9,   65

240,20160803,   10,   68

240,20160803,   11,   70

240,20160803,   12,   75

240,20160803,   13,   75

240,20160803,   14,   75

240,20160803,   15,   75

240,20160803,   16,   75

240,20160803,   17,   75

240,20160803,   18,   75

240,20160803,   19,   75

240,20160803,   20,   75

240,20160803,   21,   75

240,20160803,   22,   68

240,20160803,   23,   65

240,20160803,   24,   64

240,20160804,    1,   63

240,20160804,    2,   63

240,20160804,    3,   62

240,20160804,    4,   64

240,20160804,    5,   65

240,20160804,    6,   68

240,20160804,    7,   70

240,20160804,    8,   73

240,20160804,    9,   67

240,20160804,   10,   72

240,20160804,   11,   75

240,20160804,   12,   69

240,20160804,   13,   74

240,20160804,   14,   71

240,20160804,   15,   72

240,20160804,   16,   69

240,20160804,   17,   72

240,20160804,   18,   75

240,20160804,   19,   70

240,20160804,   20,   65

240,20160804,   21,   63

240,20160804,   22,   63

240,20160804,   23,   62

240,20160804,   24,   64

240,20160805,    1,   60

240,20160805,    2,   65

240,20160805,    3,   65

240,20160805,    4,   65

240,20160805,    5,   65

240,20160805,    6,   70

240,20160805,    7,   75

240,20160805,    8,   75

240,20160805,    9,   75

240,20160805,   10,   75

240,20160805,   11,   46

240,20160805,   12,   75

240,20160805,   13,   80

240,20160805,   14,   80

240,20160805,   15,   80

240,20160805,   16,   80

240,20160805,   17,   80

240,20160805,   18,   75

240,20160805,   19,   75

240,20160805,   20,   70

240,20160805,   21,   75

240,20160805,   22,   70

240,20160805,   23,   70

240,20160805,   24,   65

240,20160806,    1,   64

240,20160806,    2,   59

240,20160806,    3,   58

240,20160806,    4,   57

240,20160806,    5,   57

240,20160806,    6,   65

240,20160806,    7,   58

240,20160806,    8,   50

240,20160806,    9,   58

240,20160806,   10,   75

240,20160806,   11,   75

240,20160806,   12,   75

240,20160806,   13,   80

240,20160806,   14,   80

240,20160806,   15,   81

240,20160806,   16,   81

240,20160806,   17,   81

240,20160806,   18,   82

240,20160806,   19,   75

240,20160806,   20,   75

240,20160806,   21,   75

240,20160806,   22,   70

240,20160806,   23,   70

240,20160806,   24,   70

240,20160807,    1,   70

240,20160807,    2,   70

240,20160807,    3,   68

240,20160807,    4,   69

240,20160807,    5,   70

240,20160807,    6,   70

240,20160807,    7,   68

240,20160807,    8,   63

240,20160807,    9,   56

240,20160807,   10,   62

240,20160807,   11,   70

240,20160807,   12,   70

240,20160807,   13,   68

240,20160807,   14,   75

240,20160807,   15,   75

240,20160807,   16,   75

240,20160807,   17,   75

240,20160807,   18,   75

240,20160807,   19,   75

240,20160807,   20,   70

240,20160807,   21,   75

240,20160807,   22,   74

240,20160807,   23,   67

240,20160807,   24,   62

240,20160808,    1,   60

240,20160808,    2,   60

240,20160808,    3,   63

240,20160808,    4,   70

240,20160808,    5,   70

240,20160808,    6,   69

240,20160808,    7,   69

240,20160808,    8,   76

240,20160808,    9,   80

240,20160808,   10,   72

240,20160808,   11,   80

240,20160808,   12,   78

240,20160808,   13,   80

240,20160808,   14,   80

240,20160808,   15,   75

240,20160808,   16,   79

240,20160808,   17,   80

240,20160808,   18,   75

240,20160808,   19,   74

240,20160808,   20,   75

240,20160808,   21,   70

240,20160808,   22,   70

240,20160808,   23,   65

240,20160808,   24,   65

240,20160809,    1,   65

240,20160809,    2,   65

240,20160809,    3,    8

240,20160809,    4,   65

240,20160809,    5,   65

240,20160809,    6,   65

240,20160809,    7,   70

240,20160809,    8,   70

240,20160809,    9,   70

240,20160809,   10,   70

240,20160809,   11,   80

240,20160809,   12,   73

240,20160809,   13,   71

240,20160809,   14,   78

240,20160809,   15,   80

240,20160809,   16,   79

240,20160809,   17,   78

240,20160809,   18,   79

240,20160809,   19,   75

240,20160809,   20,   75

240,20160809,   21,   75

240,20160809,   22,   80

240,20160809,   23,   70

240,20160809,   24,   70

240,20160810,    1,   64

240,20160810,    2,   65

240,20160810,    3,   65

240,20160810,    4,   65

240,20160810,    5,   65

240,20160810,    6,   75

240,20160810,    7,   75

240,20160810,    8,   70

240,20160810,    9,   80

240,20160810,   10,   80

240,20160810,   11,   80

240,20160810,   12,   80

240,20160810,   13,   81

240,20160810,   14,   81

240,20160810,   15,   78

240,20160810,   16,   81

240,20160810,   17,   75

240,20160810,   18,   80

240,20160810,   19,   80

240,20160810,   20,   75

240,20160810,   21,   75

240,20160810,   22,   70

240,20160810,   23,   70

240,20160810,   24,   70

240,20160811,    1,   70

240,20160811,    2,   75

240,20160811,    3,   75

240,20160811,    4,   75

240,20160811,    5,   70

240,20160811,    6,   70

240,20160811,    7,   62

240,20160811,    8,   58

240,20160811,    9,   59

240,20160811,   10,   58

240,20160811,   11,   67

240,20160811,   12,   57

240,20160811,   13,   56

240,20160811,   14,   62

240,20160811,   15,   57

240,20160811,   16,   58

240,20160811,   17,   62

240,20160811,   18,   59

240,20160811,   19,   44

240,20160811,   20,   65

240,20160811,   21,   57

240,20160811,   22,   59

240,20160811,   23,   50

240,20160811,   24,   29

240,20160812,    1,   49

240,20160812,    2,   65

240,20160812,    3,   65

240,20160812,    4,   65

240,20160812,    5,   65

240,20160812,    6,   65

240,20160812,    7,   70

240,20160812,    8,   70

240,20160812,    9,   70

240,20160812,   10,   70

240,20160812,   11,   70

240,20160812,   12,   70

240,20160812,   13,   75

240,20160812,   14,   75

240,20160812,   15,   72

240,20160812,   16,   75

240,20160812,   17,   75

240,20160812,   18,   75

240,20160812,   19,   75

240,20160812,   20,   75

240,20160812,   21,   70

240,20160812,   22,   70

240,20160812,   23,   70

240,20160812,   24,   70

240,20160813,    1,   61

240,20160813,    2,   58

240,20160813,    3,   50

240,20160813,    4,   56

240,20160813,    5,   70

240,20160813,    6,   70

240,20160813,    7,   70

240,20160813,    8,   75

240,20160813,    9,   75

240,20160813,   10,   75

240,20160813,   11,   75

240,20160813,   12,   75

240,20160813,   13,   75

240,20160813,   14,   75

240,20160813,   15,   75

240,20160813,   16,   75

240,20160813,   17,   75

240,20160813,   18,   75

240,20160813,   19,   70

240,20160813,   20,   70

240,20160813,   21,   70

240,20160813,   22,   70

240,20160813,   23,   70

240,20160813,   24,   70

240,20160814,    1,   65

240,20160814,    2,   65

240,20160814,    3,   65

240,20160814,    4,   65

240,20160814,    5,   65

240,20160814,    6,   65

240,20160814,    7,   70

240,20160814,    8,   75

240,20160814,    9,   75

240,20160814,   10,   75

240,20160814,   11,   75

240,20160814,   12,   82

240,20160814,   13,   81

240,20160814,   14,   82

240,20160814,   15,   81

240,20160814,   16,   82

240,20160814,   17,   83

240,20160814,   18,   83

240,20160814,   19,   75

240,20160814,   20,   75

240,20160814,   21,   70

240,20160814,   22,   70

240,20160814,   23,   65

240,20160814,   24,   65

240,20160815,    1,   65

240,20160815,    2,   65

240,20160815,    3,   65

240,20160815,    4,   65

240,20160815,    5,   65

240,20160815,    6,   70

240,20160815,    7,   75

240,20160815,    8,   80

240,20160815,    9,   80

240,20160815,   10,   81

240,20160815,   11,   82

240,20160815,   12,   81

240,20160815,   13,   80

240,20160815,   14,   82

240,20160815,   15,   81

240,20160815,   16,   81

240,20160815,   17,   81

240,20160815,   18,   75

240,20160815,   19,   75

240,20160815,   20,   75

240,20160815,   21,   75

240,20160815,   22,   70

240,20160815,   23,   70

240,20160815,   24,   70

240,20160816,    1,   70

240,20160816,    2,   70

240,20160816,    3,   70

240,20160816,    4,   70

240,20160816,    5,   70

240,20160816,    6,   70

240,20160816,    7,   75

240,20160816,    8,   75

240,20160816,    9,   80

240,20160816,   10,   81

240,20160816,   11,   80

240,20160816,   12,   81

240,20160816,   13,   80

240,20160816,   14,   80

240,20160816,   15,   80

240,20160816,   16,   80

240,20160816,   17,   80

240,20160816,   18,   81

240,20160816,   19,   75

240,20160816,   20,   75

240,20160816,   21,   70

240,20160816,   22,   70

240,20160816,   23,   70

240,20160816,   24,   70

240,20160817,    1,   70

240,20160817,    2,   70

240,20160817,    3,   70

240,20160817,    4,   67

240,20160817,    5,   65

240,20160817,    6,   71

240,20160817,    7,   75

240,20160817,    8,   80

240,20160817,    9,   80

240,20160817,   10,   81

240,20160817,   11,   80

240,20160817,   12,   81

240,20160817,   13,   80

240,20160817,   14,   80

240,20160817,   15,   81

240,20160817,   16,   82

240,20160817,   17,   83

240,20160817,   18,   83

240,20160817,   19,   83

240,20160817,   20,   75

240,20160817,   21,   75

240,20160817,   22,   75

240,20160817,   23,   70

240,20160817,   24,   70

240,20160818,    1,   70

240,20160818,    2,   70

240,20160818,    3,   70

240,20160818,    4,   70

240,20160818,    5,   68

240,20160818,    6,   70

240,20160818,    7,   75

240,20160818,    8,   75

240,20160818,    9,   76

240,20160818,   10,   81

240,20160818,   11,   81

240,20160818,   12,   75

240,20160818,   13,   81

240,20160818,   14,   80

240,20160818,   15,   80

240,20160818,   16,   82

240,20160818,   17,   81

240,20160818,   18,   80

240,20160818,   19,   75

240,20160818,   20,   70

240,20160818,   21,   70

240,20160818,   22,   64

240,20160818,   23,   65

240,20160818,   24,   70

240,20160819,    1,   70

240,20160819,    2,   65

240,20160819,    3,   62

240,20160819,    4,   61

240,20160819,    5,   58

240,20160819,    6,   63

240,20160819,    7,   67

240,20160819,    8,   75

240,20160819,    9,   72

240,20160819,   10,   78

240,20160819,   11,   78

240,20160819,   12,   69

240,20160819,   13,   66

240,20160819,   14,   63

240,20160819,   15,   59

240,20160819,   16,   58

240,20160819,   17,   56

240,20160819,   18,   57

240,20160819,   19,   14

240,20160819,   20,   11

240,20160819,   21,   61

240,20160819,   22,   39

240,20160819,   23,   58

240,20160819,   24,   65

240,20160820,    1,   65

240,20160820,    2,   65

240,20160820,    3,   63

240,20160820,    4,   65

240,20160820,    5,   65

240,20160820,    6,   62

240,20160820,    7,   64

240,20160820,    8,   67

240,20160820,    9,   64

240,20160820,   10,   63

240,20160820,   11,   71

240,20160820,   12,   78

240,20160820,   13,   75

240,20160820,   14,   70

240,20160820,   15,   71

240,20160820,   16,   67

240,20160820,   17,   72

240,20160820,   18,   69

240,20160820,   19,   74

240,20160820,   20,   73

240,20160820,   21,   70

240,20160820,   22,   75

240,20160820,   23,   74

240,20160820,   24,   70

240,20160821,    1,   70

240,20160821,    2,   58

240,20160821,    3,   66

240,20160821,    4,   65

240,20160821,    5,   57

240,20160821,    6,   58

240,20160821,    7,   59

240,20160821,    8,   50

240,20160821,    9,   65

240,20160821,   10,   44

240,20160821,   11,   65

240,20160821,   12,   61

240,20160821,   13,   75

240,20160821,   14,   75

240,20160821,   15,   75

240,20160821,   16,   75

240,20160821,   17,   75

240,20160821,   18,   75

240,20160821,   19,   70

240,20160821,   20,   70

240,20160821,   21,   68

240,20160821,   22,   63

240,20160821,   23,   61

240,20160821,   24,   60

240,20160822,    1,   60

240,20160822,    2,   59

240,20160822,    3,   60

240,20160822,    4,   38

240,20160822,    5,   24

240,20160822,    6,   59

240,20160822,    7,   65

240,20160822,    8,   64

240,20160822,    9,   66

240,20160822,   10,   50

240,20160822,   11,   64

240,20160822,   12,   65

240,20160822,   13,   67

240,20160822,   14,   71

240,20160822,   15,   70

240,20160822,   16,   69

240,20160822,   17,   72

240,20160822,   18,   74

240,20160822,   19,   70

240,20160822,   20,   70

240,20160822,   21,   70

240,20160822,   22,   65

240,20160822,   23,   66

240,20160822,   24,   66

240,20160823,    1,   65

240,20160823,    2,   65

240,20160823,    3,   65

240,20160823,    4,   61

240,20160823,    5,   64

240,20160823,    6,   65

240,20160823,    7,   70

240,20160823,    8,   75

240,20160823,    9,   72

240,20160823,   10,   78

240,20160823,   11,   65

240,20160823,   12,   80

240,20160823,   13,   80

240,20160823,   14,   80

240,20160823,   15,   80

240,20160823,   16,   82

240,20160823,   17,   80

240,20160823,   18,   81

240,20160823,   19,   75

240,20160823,   20,   70

240,20160823,   21,   75

240,20160823,   22,   75

240,20160823,   23,   75

240,20160823,   24,   75

240,20160824,    1,   74

240,20160824,    2,   74

240,20160824,    3,   70

240,20160824,    4,   70

240,20160824,    5,   69

240,20160824,    6,   69

240,20160824,    7,   70

240,20160824,    8,   73

240,20160824,    9,   79

240,20160824,   10,   79

240,20160824,   11,   77

240,20160824,   12,   72

240,20160824,   13,   74

240,20160824,   14,   79

240,20160824,   15,   80

240,20160824,   16,   80

240,20160824,   17,   81

240,20160824,   18,   81

240,20160824,   19,   83

240,20160824,   20,   75

240,20160824,   21,   75

240,20160824,   22,   75

240,20160824,   23,   75

240,20160824,   24,   75

240,20160825,    1,   70

240,20160825,    2,   70

240,20160825,    3,   70

240,20160825,    4,   75

240,20160825,    5,   70

240,20160825,    6,   70

240,20160825,    7,   69

240,20160825,    8,   72

240,20160825,    9,   79

240,20160825,   10,   81

240,20160825,   11,   74

240,20160825,   12,   80

240,20160825,   13,   79

240,20160825,   14,   79

240,20160825,   15,   79

240,20160825,   16,   80

240,20160825,   17,   80

240,20160825,   18,   81

240,20160825,   19,   70

240,20160825,   20,   70

240,20160825,   21,   70

240,20160825,   22,   71

240,20160825,   23,   66

240,20160825,   24,   64

240,20160826,    1,   60

240,20160826,    2,   60

240,20160826,    3,   40

240,20160826,    4,   42

240,20160826,    5,   32

240,20160826,    6,   36

240,20160826,    7,   58

240,20160826,    8,   61

240,20160826,    9,   65

240,20160826,   10,   74

240,20160826,   11,   81

240,20160826,   12,   75

240,20160826,   13,   81

240,20160826,   14,   82

240,20160826,   15,   76

240,20160826,   16,   82

240,20160826,   17,   83

240,20160826,   18,   80

240,20160826,   19,   75

240,20160826,   20,   75

240,20160826,   21,   75

240,20160826,   22,   68

240,20160826,   23,   70

240,20160826,   24,   66

240,20160827,    1,   65

240,20160827,    2,   64

240,20160827,    3,   63

240,20160827,    4,   65

240,20160827,    5,   65

240,20160827,    6,   64

240,20160827,    7,   70

240,20160827,    8,   80

240,20160827,    9,   80

240,20160827,   10,   81

240,20160827,   11,   80

240,20160827,   12,   81

240,20160827,   13,   80

240,20160827,   14,   80

240,20160827,   15,   81

240,20160827,   16,   81

240,20160827,   17,   81

240,20160827,   18,   75

240,20160827,   19,   75

240,20160827,   20,   75

240,20160827,   21,   75

240,20160827,   22,   70

240,20160827,   23,   70

240,20160827,   24,   65

240,20160828,    1,   61

240,20160828,    2,   57

240,20160828,    3,   56

240,20160828,    4,   40

240,20160828,    5,   36

240,20160828,    6,   40

240,20160828,    7,   50

240,20160828,    8,   33

240,20160828,    9,   56

240,20160828,   10,   61

240,20160828,   11,   62

240,20160828,   12,   74

240,20160828,   13,   75

240,20160828,   14,   80

240,20160828,   15,   75

240,20160828,   16,   75

240,20160828,   17,   75

240,20160828,   18,   73

240,20160828,   19,   67

240,20160828,   20,   67

240,20160828,   21,   65

240,20160828,   22,   67

240,20160828,   23,   70

240,20160828,   24,   70

240,20160829,    1,   70

240,20160829,    2,   70

240,20160829,    3,   70

240,20160829,    4,   70

240,20160829,    5,   65

240,20160829,    6,   65

240,20160829,    7,   70

240,20160829,    8,   70

240,20160829,    9,   75

240,20160829,   10,   75

240,20160829,   11,   75

240,20160829,   12,   80

240,20160829,   13,   80

240,20160829,   14,   81

240,20160829,   15,   80

240,20160829,   16,   81

240,20160829,   17,   80

240,20160829,   18,   75

240,20160829,   19,   75

240,20160829,   20,   70

240,20160829,   21,   70

240,20160829,   22,   65

240,20160829,   23,   65

240,20160829,   24,   65

240,20160830,    1,   65

240,20160830,    2,   65

240,20160830,    3,   65

240,20160830,    4,   65

240,20160830,    5,   65

240,20160830,    6,   65

240,20160830,    7,   70

240,20160830,    8,   75

240,20160830,    9,   75

240,20160830,   10,   79

240,20160830,   11,   77

240,20160830,   12,   80

240,20160830,   13,   81

240,20160830,   14,   80

240,20160830,   15,   75

240,20160830,   16,   80

240,20160830,   17,   80

240,20160830,   18,   75

240,20160830,   19,   70

240,20160830,   20,   70

240,20160830,   21,   65

240,20160830,   22,   65

240,20160830,   23,   65

240,20160830,   24,   64

240,20160831,    1,   62

240,20160831,    2,   65

240,20160831,    3,   62

240,20160831,    4,   65

240,20160831,    5,   65

240,20160831,    6,   68

240,20160831,    7,   70

240,20160831,    8,   70

240,20160831,    9,   68

240,20160831,   10,   69

240,20160831,   11,   72

240,20160831,   12,   74

240,20160831,   13,   79

240,20160831,   14,   80

240,20160831,   15,   80

240,20160831,   16,   81

240,20160831,   17,   70

240,20160831,   18,   67

240,20160831,   19,   69

240,20160831,   20,   63

240,20160831,   21,   61

240,20160831,   22,   63

240,20160831,   23,   58

240,20160831,   24,   57

240,20160901,    1,   50

240,20160901,    2,   50

240,20160901,    3,   50

240,20160901,    4,   50

240,20160901,    5,   58

240,20160901,    6,   59

240,20160901,    7,   70

240,20160901,    8,   75

240,20160901,    9,   77

240,20160901,   10,   80

240,20160901,   11,   81

240,20160901,   12,   81

240,20160901,   13,   80

240,20160901,   14,   80

240,20160901,   15,   80

240,20160901,   16,   80

240,20160901,   17,   80

240,20160901,   18,   75

240,20160901,   19,   75

240,20160901,   20,   70

240,20160901,   21,   70

240,20160901,   22,   65

240,20160901,   23,   65

240,20160901,   24,   65

240,20160902,    1,   62

240,20160902,    2,   62

240,20160902,    3,   60

240,20160902,    4,   61

240,20160902,    5,   60

240,20160902,    6,   59

240,20160902,    7,   59

240,20160902,    8,   63

240,20160902,    9,   66

240,20160902,   10,   68

240,20160902,   11,   73

240,20160902,   12,   79

240,20160902,   13,   75

240,20160902,   14,   75

240,20160902,   15,   80

240,20160902,   16,   75

240,20160902,   17,   75

240,20160902,   18,   74

240,20160902,   19,   75

240,20160902,   20,   70

240,20160902,   21,   65

240,20160902,   22,   70

240,20160902,   23,   70

240,20160902,   24,   70

240,20160903,    1,   70

240,20160903,    2,   37

240,20160903,    3,   60

240,20160903,    4,   58

240,20160903,    5,   50

240,20160903,    6,   56

240,20160903,    7,   64

240,20160903,    8,   70

240,20160903,    9,   75

240,20160903,   10,   80

240,20160903,   11,   74

240,20160903,   12,   72

240,20160903,   13,   74

240,20160903,   14,   80

240,20160903,   15,   80

240,20160903,   16,   75

240,20160903,   17,   80

240,20160903,   18,   75

240,20160903,   19,   75

240,20160903,   20,   71

240,20160903,   21,   70

240,20160903,   22,   64

240,20160903,   23,   63

240,20160903,   24,   70

240,20160904,    1,   65

240,20160904,    2,   65

240,20160904,    3,   65

240,20160904,    4,   63

240,20160904,    5,   62

240,20160904,    6,   70

240,20160904,    7,   70

240,20160904,    8,   70

240,20160904,    9,   70

240,20160904,   10,   79

240,20160904,   11,   61

240,20160904,   12,   75

240,20160904,   13,   75

240,20160904,   14,   75

240,20160904,   15,   75

240,20160904,   16,   66

240,20160904,   17,   60

240,20160904,   18,   70

240,20160904,   19,   75

240,20160904,   20,   75

240,20160904,   21,   75

240,20160904,   22,   75

240,20160904,   23,   75

240,20160904,   24,   75

240,20160905,    1,   65

240,20160905,    2,   56

240,20160905,    3,   65

240,20160905,    4,   70

240,20160905,    5,   70

240,20160905,    6,   70

240,20160905,    7,   70

240,20160905,    8,   75

240,20160905,    9,   75

240,20160905,   10,   75

240,20160905,   11,   80

240,20160905,   12,   75

240,20160905,   13,   74

240,20160905,   14,   75

240,20160905,   15,   80

240,20160905,   16,   81

240,20160905,   17,   82

240,20160905,   18,   80

240,20160905,   19,   70

240,20160905,   20,   65

240,20160905,   21,   70

240,20160905,   22,   65

240,20160905,   23,   38

240,20160905,   24,   48

240,20160906,    1,   65

240,20160906,    2,   62

240,20160906,    3,   62

240,20160906,    4,   59

240,20160906,    5,   58

240,20160906,    6,   57

240,20160906,    7,   58

240,20160906,    8,   60

240,20160906,    9,   64

240,20160906,   10,   68

240,20160906,   11,   73

240,20160906,   12,   70

240,20160906,   13,   75

240,20160906,   14,   75

240,20160906,   15,   75

240,20160906,   16,   75

240,20160906,   17,   75

240,20160906,   18,   70

240,20160906,   19,   70

240,20160906,   20,   65

240,20160906,   21,   63

240,20160906,   22,   59

240,20160906,   23,    6

240,20160906,   24,    7

240,20160907,    1,   56

240,20160907,    2,   39

240,20160907,    3,    9

240,20160907,    4,   57

240,20160907,    5,   56

240,20160907,    6,   59

240,20160907,    7,   59

240,20160907,    8,   60

240,20160907,    9,   62

240,20160907,   10,   69

240,20160907,   11,   80

240,20160907,   12,   82

240,20160907,   13,   75

240,20160907,   14,   80

240,20160907,   15,   79

240,20160907,   16,   80

240,20160907,   17,   80

240,20160907,   18,   75

240,20160907,   19,   72

240,20160907,   20,   70

240,20160907,   21,   64

240,20160907,   22,   70

240,20160907,   23,   70

240,20160907,   24,   70

240,20160908,    1,   70

240,20160908,    2,   70

240,20160908,    3,   70

240,20160908,    4,   70

240,20160908,    5,   66

240,20160908,    6,   65

240,20160908,    7,   62

240,20160908,    8,   62

240,20160908,    9,   63

240,20160908,   10,   65

240,20160908,   11,   64

240,20160908,   12,   69

240,20160908,   13,   80

240,20160908,   14,   79

240,20160908,   15,   80

240,20160908,   16,   75

240,20160908,   17,   69

240,20160908,   18,   71

240,20160908,   19,   69

240,20160908,   20,   66

240,20160908,   21,   64

240,20160908,   22,   63

240,20160908,   23,   62

240,20160908,   24,   61

240,20160909,    1,   61

240,20160909,    2,   62

240,20160909,    3,   63

240,20160909,    4,   65

240,20160909,    5,   65

240,20160909,    6,   61

240,20160909,    7,   62

240,20160909,    8,   63

240,20160909,    9,   65

240,20160909,   10,   70

240,20160909,   11,   76

240,20160909,   12,   75

240,20160909,   13,   76

240,20160909,   14,   80

240,20160909,   15,   80

240,20160909,   16,   80

240,20160909,   17,   80

240,20160909,   18,   75

240,20160909,   19,   70

240,20160909,   20,   70

240,20160909,   21,   70

240,20160909,   22,   70

240,20160909,   23,   70

240,20160909,   24,   70

240,20160910,    1,   70

240,20160910,    2,   68

240,20160910,    3,   69

240,20160910,    4,   70

240,20160910,    5,   70

240,20160910,    6,   70

240,20160910,    7,   75

240,20160910,    8,   76

240,20160910,    9,   75

240,20160910,   10,   77

240,20160910,   11,   80

240,20160910,   12,   75

240,20160910,   13,   78

240,20160910,   14,   75

240,20160910,   15,   80

240,20160910,   16,   80

240,20160910,   17,   80

240,20160910,   18,   75

240,20160910,   19,   80

240,20160910,   20,   75

240,20160910,   21,   70

240,20160910,   22,   70

240,20160910,   23,   70

240,20160910,   24,   70

240,20160911,    1,   70

240,20160911,    2,   70

240,20160911,    3,   65

240,20160911,    4,   62

240,20160911,    5,   59

240,20160911,    6,   65

240,20160911,    7,   70

240,20160911,    8,   70

240,20160911,    9,   75

240,20160911,   10,   75

240,20160911,   11,   75

240,20160911,   12,   80

240,20160911,   13,   75

240,20160911,   14,   75

240,20160911,   15,   75

240,20160911,   16,   75

240,20160911,   17,   70

240,20160911,   18,   70

240,20160911,   19,   70

240,20160911,   20,   70

240,20160911,   21,   65

240,20160911,   22,   60

240,20160911,   23,   60

240,20160911,   24,   59

240,20160912,    1,   57

240,20160912,    2,   57

240,20160912,    3,   58

240,20160912,    4,   59

240,20160912,    5,   59

240,20160912,    6,   60

240,20160912,    7,   64

240,20160912,    8,   65

240,20160912,    9,   72

240,20160912,   10,   77

240,20160912,   11,   79

240,20160912,   12,   78

240,20160912,   13,   80

240,20160912,   14,   77

240,20160912,   15,   80

240,20160912,   16,   81

240,20160912,   17,   81

240,20160912,   18,   81

240,20160912,   19,   70

240,20160912,   20,   70

240,20160912,   21,   70

240,20160912,   22,   65

240,20160912,   23,   70

240,20160912,   24,   65

240,20160913,    1,   65

240,20160913,    2,   70

240,20160913,    3,   70

240,20160913,    4,   71

240,20160913,    5,   68

240,20160913,    6,   65

240,20160913,    7,   63

240,20160913,    8,   63

240,20160913,    9,   67

240,20160913,   10,   73

240,20160913,   11,   76

240,20160913,   12,   80

240,20160913,   13,   80

240,20160913,   14,   81

240,20160913,   15,   81

240,20160913,   16,   81

240,20160913,   17,   81

240,20160913,   18,   80

240,20160913,   19,   75

240,20160913,   20,   80

240,20160913,   21,   75

240,20160913,   22,   77

240,20160913,   23,   75

240,20160913,   24,   75

240,20160914,    1,   70

240,20160914,    2,   70

240,20160914,    3,   68

240,20160914,    4,   66

240,20160914,    5,   66

240,20160914,    6,   66

240,20160914,    7,   69

240,20160914,    8,   71

240,20160914,    9,   71

240,20160914,   10,   73

240,20160914,   11,   71

240,20160914,   12,   73

240,20160914,   13,   79

240,20160914,   14,   70

240,20160914,   15,   75

240,20160914,   16,   81

240,20160914,   17,   66

240,20160914,   18,   64

240,20160914,   19,   62

240,20160914,   20,   61

240,20160914,   21,   70

240,20160914,   22,   69

240,20160914,   23,   65

240,20160914,   24,   64

240,20160915,    1,   62

240,20160915,    2,   62

240,20160915,    3,   64

240,20160915,    4,   64

240,20160915,    5,   64

240,20160915,    6,   64

240,20160915,    7,   64

240,20160915,    8,   64

240,20160915,    9,   67

240,20160915,   10,   67

240,20160915,   11,   67

240,20160915,   12,   70

240,20160915,   13,   66

240,20160915,   14,   72

240,20160915,   15,   72

240,20160915,   16,   72

240,20160915,   17,   73

240,20160915,   18,   67

240,20160915,   19,   57

240,20160915,   20,   56

240,20160915,   21,   70

240,20160915,   22,   70

240,20160915,   23,   75

240,20160915,   24,   67

240,20160916,    1,   65

240,20160916,    2,   60

240,20160916,    3,   56

240,20160916,    4,   56

240,20160916,    5,   45

240,20160916,    6,   43

240,20160916,    7,   56

240,20160916,    8,   60

240,20160916,    9,   61

240,20160916,   10,   61

240,20160916,   11,   64

240,20160916,   12,   59

240,20160916,   13,   59

240,20160916,   14,   64

240,20160916,   15,   75

240,20160916,   16,   80

240,20160916,   17,   75

240,20160916,   18,   75

240,20160916,   19,   70

240,20160916,   20,   75

240,20160916,   21,   75

240,20160916,   22,   75

240,20160916,   23,   70

240,20160916,   24,   70

240,20160917,    1,   70

240,20160917,    2,   70

240,20160917,    3,   70

240,20160917,    4,   62

240,20160917,    5,   62

240,20160917,    6,   58

240,20160917,    7,   56

240,20160917,    8,   50

240,20160917,    9,   57

240,20160917,   10,   61

240,20160917,   11,   67

240,20160917,   12,   76

240,20160917,   13,   75

240,20160917,   14,   75

240,20160917,   15,   75

240,20160917,   16,   75

240,20160917,   17,   73

240,20160917,   18,   60

240,20160917,   19,   65

240,20160917,   20,   62

240,20160917,   21,   59

240,20160917,   22,   56

240,20160917,   23,   60

240,20160917,   24,   64

240,20160918,    1,   70

240,20160918,    2,   70

240,20160918,    3,   70

240,20160918,    4,   65

240,20160918,    5,   65

240,20160918,    6,   64

240,20160918,    7,   68

240,20160918,    8,   70

240,20160918,    9,   75

240,20160918,   10,   80

240,20160918,   11,   80

240,20160918,   12,   80

240,20160918,   13,   80

240,20160918,   14,   81

240,20160918,   15,   81

240,20160918,   16,   82

240,20160918,   17,   80

240,20160918,   18,   75

240,20160918,   19,   75

240,20160918,   20,   75

240,20160918,   21,   70

240,20160918,   22,   70

240,20160918,   23,   70

240,20160918,   24,   70

240,20160919,    1,   70

240,20160919,    2,   65

240,20160919,    3,   65

240,20160919,    4,   65

240,20160919,    5,   70

240,20160919,    6,   70

240,20160919,    7,   70

240,20160919,    8,   59

240,20160919,    9,   75

240,20160919,   10,   75

240,20160919,   11,   80

240,20160919,   12,   75

240,20160919,   13,   80

240,20160919,   14,   81

240,20160919,   15,   81

240,20160919,   16,   80

240,20160919,   17,   75

240,20160919,   18,   75

240,20160919,   19,   75

240,20160919,   20,   75

240,20160919,   21,   70

240,20160919,   22,   70

240,20160919,   23,   70

240,20160919,   24,   70

240,20160920,    1,   70

240,20160920,    2,   70

240,20160920,    3,   70

240,20160920,    4,   70

240,20160920,    5,   65

240,20160920,    6,   65

240,20160920,    7,   70

240,20160920,    8,   80

240,20160920,    9,   71

240,20160920,   10,   82

240,20160920,   11,   83

240,20160920,   12,   81

240,20160920,   13,   82

240,20160920,   14,   83

240,20160920,   15,   82

240,20160920,   16,   80

240,20160920,   17,   75

240,20160920,   18,   75

240,20160920,   19,   75

240,20160920,   20,   75

240,20160920,   21,   70

240,20160920,   22,   68

240,20160920,   23,   66

240,20160920,   24,   64

240,20160921,    1,   64

240,20160921,    2,   70

240,20160921,    3,   70

240,20160921,    4,   70

240,20160921,    5,   70

240,20160921,    6,   70

240,20160921,    7,   75

240,20160921,    8,   80

240,20160921,    9,   80

240,20160921,   10,   80

240,20160921,   11,   80

240,20160921,   12,   82

240,20160921,   13,   81

240,20160921,   14,   80

240,20160921,   15,   82

240,20160921,   16,   82

240,20160921,   17,   80

240,20160921,   18,   80

240,20160921,   19,   80

240,20160921,   20,   75

240,20160921,   21,   80

240,20160921,   22,   75

240,20160921,   23,   75

240,20160921,   24,   70

240,20160922,    1,   68

240,20160922,    2,   66

240,20160922,    3,   67

240,20160922,    4,   65

240,20160922,    5,   65

240,20160922,    6,   63

240,20160922,    7,   64

240,20160922,    8,   65

240,20160922,    9,   64

240,20160922,   10,   62

240,20160922,   11,   62

240,20160922,   12,   64

240,20160922,   13,   64

240,20160922,   14,   63

240,20160922,   15,   67

240,20160922,   16,   76

240,20160922,   17,   71

240,20160922,   18,   64

240,20160922,   19,   60

240,20160922,   20,   58

240,20160922,   21,   57

240,20160922,   22,   50

240,20160922,   23,   45

240,20160922,   24,   36

240,20160923,    1,   40

240,20160923,    2,   41

240,20160923,    3,   56

240,20160923,    4,   58

240,20160923,    5,   61

240,20160923,    6,   64

240,20160923,    7,   66

240,20160923,    8,   80

240,20160923,    9,   81

240,20160923,   10,   82

240,20160923,   11,   81

240,20160923,   12,   82

240,20160923,   13,   80

240,20160923,   14,   81

240,20160923,   15,   82

240,20160923,   16,   82

240,20160923,   17,   83

240,20160923,   18,   82

240,20160923,   19,   82

240,20160923,   20,   82

240,20160923,   21,   81

240,20160923,   22,   81

240,20160923,   23,   80

240,20160923,   24,   81

Bijlage 3

 

Bron: RVO: Borssele Wind Farm Zone Windfarm Sites III and IV, June 2016

IMG_7210

Windpark op IJmuiden Ver brengt realisatie Energieakkoord in stroomversnelling

Rekenmodel ECN voor kosten wind op zee niet meer geschikt voor locatiekeuze

Zandvoort, 14  september 2016    Windenergie op IJmuiden Ver kan veel goedkoper worden gerealiseerd dan tot nu toe werd aangenomen. Dit blijkt uit cijfers en berekeningen van ECN, en op basis van onderzoek door Ardo de Graaf Advies, bijeengebracht door Stichting Vrije Horizon (SVH). Op basis van deze onderzoeksresultaten is er alle reden om aan te nemen dat realisatie van 2100 megawatt (MW) op IJmuiden Ver goedkoper is en een economisch beter alternatief biedt dan plaatsing voor de Hollandse Kust. 

IJmuiden Ver heeft bovendien ruimte voor 6600 megawatt (MW) windenergie. Realisatie van windenergie op deze locatie betekent een enorme stap voorwaarts bij de uitvoering van het Energieakkoord. Concreet gaat het om een surplus van 4500 MW. Dat is goed voor de energievoorziening van ruim vijf miljoen huishoudens. SVH pleit ervoor om de onderzoeken nadrukkelijk te betrekken bij de besluitvorming.

Energieakkoord

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 op de Noordzee 4450 MW-windenergie gerealiseerd moet zijn. Hiervan is bijna 1000 MW gerealiseerd. De resterende 3500 MW is gepland voor de Zeeuwse en Hollandse Kust. De locaties in Zeeland zijn al aangewezen en de eerste vergunningen bij Borssele zijn inmiddels verstrekt. Voor de kust van Noord- en Zuid-Holland loopt de procedure nog. Het kabinet wil de parken, nodig om 2100 MW-windenergie te kunnen realiseren, plaatsen in het zicht van de kust vanaf 10 mijl. Naar verwachting gaat het om enkele honderden turbines van 200 meter hoog. De enige reden voor de aanleg van parken op deze afstand is, dat dit goedkoper zou zijn. Later dit jaar spreekt de Tweede Kamer over wind op zee voor de Hollandse Kust.

Uitzicht

Door de komvorm van de Hollandse Kust hebben windturbines in het zicht van de kust een onevenredig grote impact op het vrije uitzicht. Vanaf Bergen tot Hoek van Holland zal een horizon vullend hekwerk aan turbines te zien zijn. Dat betekent dat het unieke vrije uitzicht op een ongerepte horizon geschiedenis wordt. Ook in de nacht omdat windturbines zijn verlicht met knipperend rood licht. De internationale trend is dat zeer grote off shore parken juist ver uit de kust worden gerealiseerd.

Goedkoper

In een brief aan de Tweede Kamer (2016) schrijft minister Kamp dat plaatsing van windturbines voor de Hollandse Kust 1,3 miljard euro goedkoper is dan plaatsing op IJmuiden Ver. De minister baseert zich hierbij op berekeningen van ECN en Decisio. Maar door technische innovaties en door de uitgangspunten van het ECN-rekenmodel blijkt de locatie Hollandse Kust suboptimaal.

ECN-onderzoek

SVH heeft ECN gevraagd de meerkosten voor IJmuiden Ver van 1,3 miljard euro toe te lichten en op zoek te gaan naar mogelijkheden om die meerkosten te verlagen. ECN heeft daartoe de volgende mogelijkheden onderkend:

 1. De inkoopvoordelen van een grootschalige(r) aanbesteding, op één aaneengesloten locatie.
 2. De laatste technologische ontwikkelingen (grotere turbines).
 3. De financiële voordelen bij een optimalere plaatsing van de windturbines, waardoor minder ‘windschaduw’ optreedt en er een hogere opbrengst wordt gerealiseerd.

Deze voordelen van maximaal 1,26 miljard euro werden aan het eind van het onderzoek door ECN teruggebracht tot een verwacht voordeel van slechts 300 miljoen euro. Bovendien kon ECN het uitgangspunt, de 1,3 miljard euro meerkosten van IJmuiden Ver, niet adequaat onderbouwen, vanwege dataveroudering. ECN was niet in staat om de eigen rekenmethode aan te passen aan de laatste financiële en technische ontwikkelingen. Daarom heeft SVH de twee onderzoeksvragen opnieuw voorgelegd aan een derde partij: Ardo de Graaf Advies.

ECN deelt wel de conclusie dat het zeer waarschijnlijk is dat het eerder berekende verschil in kosten van 1,3 miljard euro voor IJmuiden Ver ten opzichte van Hollandse Kust, op basis van de door SVH gestelde vragen, aanmerkelijk lager kan uitvallen.

Extra validatie

De validatie is uitgevoerd door Ardo De Graaf Advies. Deze concludeert dat ontwikkeling op IJmuiden Ver een gunstiger scenario oplevert in vergelijking met de Hollandse Kust dan uit het rapport van ECN blijkt. Dit wordt veroorzaakt door;

 1. Een duidelijk lager startpunt voor de meerkosten van IJmuiden Ver: geen 1,3 miljard euro, maar 650 miljoen euro.
 2. De Graaf acht van de 1,26 miljard euro potentieel voordeel van ECN bijna 1 miljard euro realistisch, gezien de recente kostenontwikkelingen.
 3. Daarnaast ziet hij nog extra voordelen door meer wind en toepassing van 380 kV-kabels op IJmuiden Ver, van ca 700 miljoen euro.

Positief effect van innovatie en lagere financieringskosten

De techniek voor wind op zee is in een innovatieve stroomversnelling terecht gekomen. De windturbines worden hoger en hebben een hoger rendement, terwijl de kosten voor de aanleg juist dalen. Dat betekent dat de overheid minder subsidies dan gereserveerd hoeft te verstrekken aan de bedrijven die de parken realiseren. Een zeer actueel voorbeeld is de tender in Borssele. Volgens het ministerie van Economische Zaken betekent het winnende bod een besparing op van € 2,7 miljard euro ten opzicht van eerdere berekeningen.

De twee gegunde kavels in Borssele hebben betrekking op 700 MW geïnstalleerd vermogen. Dit is een vijfde deel van de totaal te realiseren hoeveelheid wind op zee in 2023. Als de door de minister genoemde besparing van € 2,7 miljard euro juist is, zou extrapolatie hiervan naar de geplande 3500 MW 13,5 miljard euro goedkoper uitpakken dan aanvankelijk werd voorzien.

Het verschil tussen de raming van het ministerie van Economische Zaken en de werkelijkheid van de aanbesteding is mede te verklaren doordat ECN binnen het gebruikte model rekent met een onrealistische fictieve financieringsrente van 8,35 procent. Met de al gereserveerde subsidies kan, op basis van de uitkomsten van Borssele, een flink deel van de extra capaciteit op IJmuiden Ver van 4500 MW op IJmuiden Ver gerealiseerd worden.

Plus op het Energieakkoord

Beide rapporten komen tot de conclusie dat het investeringskostenverschil tussen Hollandse Kust en IJmuiden Ver veel lager is dan de modelmatig berekende 1,3 miljard euro. SVH concludeert dat ontwikkeling van 2100 MW op IJmuiden Ver goedkoper is dan voor de Hollandse Kust.

Daarmee is het argument dat de economische schade aan de kust aanmerkelijk minder zou zijn dan de meerkosten voor IJmuiden Ver niet valide, ongeacht hoe men over de schade aan de kust denkt.

Bovendien zal de plaatsing van 2100 MW op IJmuiden Ver de realisatie van de overige 4500 MW op die locatie versnellen, omdat het voorbereidende werk dan al is uitgevoerd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om sneller dan gepland op zee extra windvermogen te realiseren. Een plus op het energieakkoord dus, die past binnen de budgettaire kaders.

SVH roept de politiek op de genoemde onderzoeken nadrukkelijk te betrekken bij de besluitvorming over wind op zee en stelt haar expertise graag ter beschikking. 

Noot voor de redactie:

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Vrije Horizon, Albert Korper. Dat kan via telefoon 06 52 42 05 27 of via e-mail vrijehorizon@gmail.com.

Bijbehorende rapporten kunt u vinden op www.vrijehorizon.nl.

 

Links naar de samenvatting en rapporten.

SVH – white-paper-samenvatting-onderzoeken-kosten-hollandse-kust-en-ijmuiden-ver

ECN –  Kosten IJmuiden Ver in relatie tot Hollandse Kust E-16-023

Ardo De Graaf Advies – Benchmarking Onderzoek offshore wind Hollandse Kust en IJmuiden Ver

IMG_0018

Een windhek vóór de horizon is echt niet slim

Dat is de kop boven de column van Vincent Dekker in Trouw (klik hierop 9 september. Vrije Horizon is het daar hartstochtelijk mee eens.

Wij hebben met toenemende verbazing de door Greenpeace aangehaalde argumenten gelezen. ‘We hebben elke ruimte nodig op zee’. Waarom dan niet op land, vragen wij ons af. Niet dat we daar voorstander van zijn, integendeel! Wij denken dat Greenpeace de plannen tot 2050 nog niet bestudeerd heeft. Daarin wordt een groot deel van de Noordzee geïndustrialiseerd. Niet alleen met windturbines, ook met andere vormen van energiewinning, zeewier-boerderijen enz. In de presentaties van Infrastructuur en Milieu die wij mochten bijwonen, was er dan sprake (na 2023) van plannen ver uit de kust. Diezelfde strategie kunt u – voor windturbines – ook lezen in het eerder door ons aangehaalde interview met de heer Eecen van ECN.

Wij stellen ons samen met de heer Dekker, de vraag of, wanneer je de energietransitie wilt doen slagen, draagvlak mogelijk een van de mede-bepalende factoren is. Vrije Horizon vindt van wel. En dat is wat Greenpeace en het kabinet met dit gedrag en deze uitlatingen niet van de grond krijgen. Waarom zou je, als er voldoende ruimte is voor windturbines verder uit de kust, in een prachtig stuk natuurbeleving een hek van turbines willen plaatsen? € 3 miljard duurde, stelt de Minister. Vertraging, zegt Greenpeace. Laten we wel wezen, de € 3 miljard die de minister noemt, blijft niet overeind, gezien de winnende tender van Dong in Borssele. En de twee jaar vertraging die Greenpeace noemt? Er zijn 2 ‘meetpunten’. 2020 en 2023. Voor respectievelijk 14% en 16% herwinbare energie.Niet 2021, niet 2022, nee, 2023. En laten nu net de ambtenaren van EZ en I&M verklaard hebben dat 2023 voor IJmuiden Ver realiseerbaar is!!

Vrije Horizon zal op 14 september de resultaten van twee onderzoeken overhandigen aan de colleges van B&W van de betrokken kustgemeenten en genodigde kamerleden. En aantonen dat IJmuiden Ver een veel beter alternatief is dan de kleinere locaties voor de Hollandse Kust. (Dit verklaarde Siemens overigens al in deze  presentatie in 2014, dia 10. Wij citeren: ‘Select IJmuiden Ver area as the main focus area’ en ‘Nearshore area is a nice-2-have for future projects’