Henk Kamp geeft toelichting op werkzaamheden

Minister Kamp niet transparant

 De afgelopen weken werd door het ministerie van EZ regelmatig gevraagd ‘wanneer de validatie’ van het rapport van Ardo de Graaf Advies zou komen. En natuurlijk, transparant als wij zijn, hebben wij de validatie  afgelopen donderdag volledig  publiek gemaakt, dus ook aan het ministerie (voor deze documenten, zie de blog van 14 november).

Echter, in de beantwoording (hier) aan de Kamer beperkt de minister zich tot de rapporten van 14 september, zoals gevraagd door de Kamer, en gaat hij jammer genoeg voorbij aan de validatie door DNV GL en de aanpassingen op advies van DNV GL door De Graaf en SVH aangebracht in het rapport van De Graaf. Dit is weergegeven in een addendum bij het oorspronkelijke rapport.

Daarnaast publiceert de minister een nieuw rapport van ECN  (hier), waarin – het spijt ons dat te moeten constateren – geen onderbouwing van de genoemde cijfers te bekennen valt. Transparantie? Daar doen we niet aan.

Natuurlijk reageert SVH naar de kamer op deze stukken van de minister. Deze reactie vindt u hier.

Zijn wij de enigen die zich druk maken om zoveel gebrek aan transparantie? Nee, zeker niet. Vandaag doen de burgemeesters van de getroffen kustgemeenten een  oproep in De Volkskrant (hier): ‘Politiek, laat een historische beslissing niet ontaarden in een historische vergissing!!’.  En ook in Trouw een blog (hier), met een heel belangrijke conclusie: wat je niet vraagt, hoef je ook niet te beantwoorden. En dat is precies wat de minister doet. Hij stelt vragen die hém uitkomen om zijn doelstelling te realiseren en negeert dat wat niet welgevallig is.

Wij hebben ook Ardo de Graaf gevraagd om een reactie op de kamerbrief van de minister. Zijn reactie vindt u hier. Ook hij concludeert dat de minister een zeer onvolledige reactie geeft, selectief citeert, en toewerkt naar conclusies die de minister goed uitkomen. Wat SVH betreft geen ministeriële opstelling.

 

schermafbeelding-2016-11-08-om-10-05-20

Plaatsing windpark op IJmuiden Ver niet duurder dan Hollandse Kust.

Deze zomer heeft Stichting Vrije Horizon (SVH) geconcludeerd dat het plaatsen van windturbineparken verder uit de kust aanmerkelijk voordeliger is dan door minister Kamp werd gepresenteerd. Dit op basis van verkennende onderzoeken in opdracht van SVH aan ECN en duurzaamheidsadviseur Ardo de Graaf.

De Graaf concludeerde op basis van langjarige KNMI metingen en benchmarks van buitenlandse off shore windparken dat de tarieven waarmee ECN en de minister rekenen veel te hoog zijn. De recente inschrijvingen bij Borssele en Krigers Flak (DK) bevestigen deze conclusies.

SVH koos ervoor om de verkenning van De Graaf te laten valideren door Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL) een wereldwijd opererend bureau op energiegebied.

Tijdens de eerste beoordeling heeft DNV GL een aantal aanbevelingen gedaan.  Stichting Vrije Horizon heeft Ardo de Graaf Advies gevraagd deze aanbevelingen uit te werken. De uitwerking hiervan is met DNV GL besproken en verwerkt in een zelfstandig leesbaar addendum op het rapport AdG van 9 september. Dit addendum, opgezet als een voor dit dossier tot dusverre nog niet uitgevoerde verkennende overzichtsstudie, is wederom aan DNV GL ter beoordeling gegeven. Dit addendum is, samen met de    validatie van DNV GL en een begeleidende brief waarin de belangrijkste conclusies samengevat zijn, aan EZ en de leden van de Tweede en Eerste Kamer verstuurd.

De validatie concludeert dat nauwkeuriger moet worden gekeken dan op basis van verkennend onderzoek, maar laat de belangrijkste conclusie intact. Volgens de aanwijzingen van DNV GL blijkt de opbrengst van IJmuiden Ver hoger dan bij de eerdere verkenning, namelijk 8-8,5% als gevolg van meer wind. De hogere opbrengsten zijn, gerekend met de tarieven van Borssele, voldoende om de meerkosten van ontwikkelen op IJmuiden Ver te compenseren. De door de minister genoemde meerkosten zijn ingehaald door de snelle ontwikkelingen op dit gebied.

Volgens SVH kunnen de doelstellingen voor 2023 uit het energieakkoord ook gehaald worden wanneer de Kamer besluit tot plaatsing op IJmuiden Ver in plaats van op de Hollandse Kust. Niet onbelangrijk: dit besluit zal bijdragen aan het versneld realiseren van de Parijse klimaatdoelstellingen doordat op deze locatie ruimte is voor bijna drie keer zoveel capaciteit. Geen versnippering op verschillende locaties, maar concentratie op één locatie. Met daarbij behorende schaalvoordelen.