WINDMOLENPARKEN IN ZEE CATASTROFAAL VOOR VISSEN EN ZEEZOOGDIEREN

‘De aanleg van grootschalige windmolenparken in de Noordzee heeft een ernstig verstorend effect op vissen en zeezoogdieren zoals de beschermde bruinvissen’, aldus de heer Verboom van TNO. En op niet zo’n heel vriendelijke wijze. “Het heien van de stalen buizen van de windmolens in de zeebodem is al het eerste probleem. In de Verenigde Staten heeft onderzoek opgeleverd dat vissen al bij 165 dB gehoorbeschadiging oplopen. Uit metingen blijkt dat heien onder water een geluidsniveau van 262 dB (decibel) bereikt, een geluidsniveau dat zeker 30.000 keer sterker is. Voor het heien van één paal zijn zo’n 1500 klappen nodig. “Vissen die in de onmiddellijke omgeving van de heiplaats zwemmen zijn dus direct dood”, aldus Verboom.

Nieuw onderzoek? Nee, zeker niet. Dit dateert uit de tijd voor de aanleg van park Egmond. Is daarmee dit onderzoek achterhaald? Volgens Joris Wijnhoven, campagnevoerder en lobbyist van Greenpeace wel. Zie de afbeeldingen van tweets tussen Greenpeace en Dirk Kraak.

schermafbeelding-2017-07-27-om-09-46-51                                 schermafbeelding-2017-07-27-om-09-47-28

Onze conclusie: Joris Wijnhoven, in dienst bij Greenpeace, vind de enige waarheid zijn waarheid. 11 Maanden per jaar zijn bruinvissen drachtig. Er mag (volgens Joris) maar 6 maanden per jaar geheid worden. Dan heb je toch nog 5 maanden ‘te pakken’. Ik dacht dat Greenpeace voor natuurbescherming stond. Kan mij nog herinneren dat zij ‘oorlog’ voerden om walvissen te beschermen. En terecht. Maar bruinvissen horen toch ook tot de zeezoogdieren, een ondersoort van de dolfijnenfamilie? Hoet zit dat dan, Joris Wijnhoven?

Of is dat ‘collateral damage’? Zoals Wijnhoven eerder stelde, maar dat niet meer wist. Wijnhoven vertelde dat in een interview op 23 februari 2016 bij Radio West.  Sowieso interessant om te horen op welke punten Greenpeace en Vrije Horizon verschillen van mening. Het lijkt erop dat Wijnhoven een selectief geheugen heeft (zie tweet hieronder). Of ervan overtuigd is dat zijn gelijk het enige gelijk is, ongeacht of dat onderbouwd, correct of aantoonbaar onjuist is. Ons advies: volg op twitter @jorisw-gp, en laat hem weten (of ons) wanneer je denkt dat hij weer ‘fake nieuws’ lanceert. Blijkbaar is Trump niet de enige.

He hele interview is terug te luisteren op deze link, vanaf ongeveer 10 minuten. Studio-Haagsche-Bluf. Dat er ‘een paar bruinvissen geslachtofferd worden’ staat op ongeveer 45 minuten. Vrije Horizon gaat vanaf nu Wijnhoven’s tweets op feitelijkheid checken. Alleen al omdat Greenpeace zich moet realiseren dat je niet ongevraagd onjuistheden de wereld in kunt slingeren zonder dat je deze feitelijk checkt. Er zijn teveel mensen die Greenpeace op hun woord geloven. Wordt vervolgd.

schermafbeelding-2017-07-27-om-09-55-51

 

 

Beroep bij Raad van State tegen Hollandse Kust (zuid) I en II

Ons beroep bij de Raad van State diende op 30 mei   In het Haarlems Dagblad troffen wij dit zeer goede verslag aan

Vrije Horizon, Coöperatie Kottervisserij Nederland en burgers richten zich tot Raad van State

’Kosten leidend bij molens’

Van onze verslaggever

,,Kijk naar de kou­de cij­fers van alle rap­por­ten en niet naar de twist die de mi­nis­ter er­aan geeft.’’ Het ad­vies dat Al­bert Kor­per, voor­man van Stich­ting Vrije Ho­ri­zon, gis­te­ren gaf aan de Raad van Sta­te was door­dacht. Bij be­stu­de­ring van die fei­ten kan de be­stuurs­rech­ter niet tot een an­de­re con­clu­sie ko­men dan dat het plan voor een groot wind­park voor de kust van Noord­wijk, Kat­wijk en Zand­voort on­za­lig is.
Rap­por­ten

Naast Vrije Ho­ri­zon me­nen ook de Coöpe­ra­tie Kot­ter­vis­se­rij en en­ke­le Noord­wij­kers dat de rap­por­ten van de rijks­over­heid een ver­keer­de voor­stel­ling van za­ken ge­ven over de win­ning van wind­ener­gie op zee, of dat de do­cu­men­ten on­vol­le­dig zijn. Zo zijn de na­de­li­ge ge­vol­gen voor de lo­ka­le eco­no­mie en het toe­ris­me veel gro­ter dan de be­re­ke­nin­gen van het mi­nis­te­rie dui­de­lijk ma­ken. De bad­plaat­sen vre­zen dat be­zoe­kers de kust­strook mij­den als de mo­lens van­af het strand zicht­baar zijn.

De te­gen­stan­ders me­nen bo­ven­dien dat de tur­bi­nes in het echt veel va­ker te zien zijn dan de mo­del­len van de over­heid aan­to­nen. En dan ging het in de be­roeps­zaak van gis­te­ren nog om mo­lens die op ruim 22 ki­lo­me­ter af­stand in zee ko­men te staan. Het par­le­ment heeft in­mid­dels in­ge­stemd met pa­len op een af­stand van 18,5 ki­lo­me­ter. De rechts­zaak te­gen die be­slis­sing zal waar­schijn­lijk pas in 2018 die­nen.

Veel van de ar­gu­men­ten van gis­te­ren zul­len dan on­ge­twij­feld op­nieuw wor­den aan­ge­voerd. Zo is het voor veel te­gen­stan­ders niet te ver­te­ren dat er on­vol­doen­de is ge­ke­ken naar het al­ter­na­tief IJ­mui­den Ver. Deze lo­ca­tie vele tien­tal­len ki­lo­me­ters op zee heeft de voor­keur van de kust­be­wo­ners, om­dat de tur­bi­nes dan on­zicht­baar zijn. Vol­gens het mi­nis­te­rie van Eco­no­mi­sche Za­ken een va­ri­ant die al­leen al van­we­ge de stroom­ka­bel naar land 1,4 mil­jard euro duur­der uit­valt dan het park bij de Hol­land­se kust.

Kos­ten

On­zin meent Kor­per. Hij wees de Raad van Sta­te op een ei­gen rap­port dat aan­toont dat de ho­ge­re ener­gie­op­brengst – ver op zee blaast de wind door­gaans har­der dan dich­ter bij de kust – ruim­schoots op­weegt te­gen die ex­tra kos­ten. Bo­ven­dien zou­den de kos­ten lei­dend zijn bij de keu­ze voor een wind­park. Met de na­de­li­ge ge­vol­gen voor bij­voor­beeld vo­gels, zee­zoog­die­ren, land­schap, scheep­vaart­vei­lig­heid en vis­se­rij zou veel min­der re­ke­ning zijn ge­hou­den.

Met de keu­ze voor het wind­park bij de Hol­land­se kust gaat voor kot­ter­vis­sers op­nieuw een goe­de vis­grond ver­lo­ren. Met de al re­cent op­ge­le­ver­de en de nog ge­plan­de wind­par­ken op zee, wordt de spoe­ling voor de vis­sers steeds dun­ner. ,,Wij ma­ken ons ern­stig zor­gen over het voort­be­staan van onze sec­tor”, be­toog­de voor­zit­ter Maar­ten Drij­ver na­mens de kot­ter­vis­sers. Noord­wij­ker Van Over­beeke wees op het ge­vaar van een olie­ramp aan de kust als een schip in aan­va­ring zou ko­men met een wind­mo­len, of de trans­for­ma­to­ren van de tur­bi­nes zou­den gaan lek­ken.

Dat de keu­ze voor IJ­mui­den Ver nog geen rol speelt, heeft vol­gens Rob Slij­pe, ad­vo­caat van het mi­nis­te­rie, te ma­ken met de volg­or­de waar­in de par­ken wor­den ge­re­a­li­seerd. IJ­mui­den Ver staat na 2023 ge­pland. Deze rou­te zou markt­par­tij­en dui­de­lijk­heid bie­den en dat scheelt in sub­si­die­kos­ten.

De Raad van Sta­te velt bin­nen twaalf we­ken een oor­deel over deze kwes­tie.

Vrije Horizon in beroep bij Raad van State (en ander updates)

UPDATE!!

De datum voor de beroepsprocedure bij de Raad van State is bekend.

30 mei om 10.00 uur. Adres: Den Haag, Kneuterdijk 22.

Deze zitting is openbaar. Wanneer je bij de beroepsprocedure wiltbijwonen, dien je uiterlijk 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Een identificatiebewijs is verplicht.

Wij hopen dat veel belangstellenden deze procedure zullen bijwonen.

Het is even stil geweest in de berichtgeving vanuit Vrije Horizon. Dat was een zelfverkozen stilte. Waarom? Ook Vrije Horizon is natuurlijk teleurgesteld in de reactie van de 2′ Kamer om de uitbreiding tot 10 mijl mogelijk te maken. Er is een goede engelstalige uitdrukking voor: “in your face’. Kabinet en Kamerleden (de meesten niet gehinderd door kennis hieromtrent) gaan ervan uit dat dit hekwerk ‘soms zichtbaar zal zijn’. Ze vertrouwen op de Minister EZ, die aangeeft dat dit hekwerk 35% van de tijd zichtbaar zal zijn. Vrije Horizon komt op basis van langjarige KNMI metingen op 65% – 75%. Toch een heel ander plaatje.

Waarom die ‘zelfverkozen stilte’? Vrije Horizon wilde zich juridisch goed voorbereiden op een beroep bij de Raad van State. Dat kost tijd en vereist zorgvuldigheid. Die fase hebben we nu achter de rug. 26 januari heeft Vrije Horizon, mede namens dertien andere belanghebbenden (privé en belangenorganisaties) beroep ingediend bij de Raad van State. Dit beroep heeft geen opschortende werking. Maar uit ervaring weten wij dat de industrie liever geen tender indient zolang de Raad van State zich niet heeft uitgesproken.

Hoe lang gaat dit duren? Over het algemeen zal een beroep dat onder de ‘Crisis en Herstelwet’ valt, binnen een half jaar behandeld worden. Zodra wij de exacte datum door krijgen, zullen wij daarover berichten. Ook in de verwachting dat (veel van) onze lezers aanwezig willen zijn bij de beroepsprocedure.

Hoe nu verder?

Momenteel ligt de  Concept Notitie Reikwijdte Detailniveau kavelbesluiten III en IV Hollandse Kust (zuid) ter inzage.  Klik op deze link voor alle informatie. Hierop kan tot 2 februari 23.59 uur een zienswijze ingediend worden. Deze notitie, samen met de ingediende zienswijzen, zijn input voor de Milieu Effect Rapportages (MER).

Wanneer de MER uitgevoerd is, komt hiervan een aankondiging, vergezeld van een voorlopig kavelbesluit voor Kavels III en IV. Deze kavels liggen voor de Hollandse Kust Zuid, op 18 km uit de kust. 65% van de tijd zeer goed zichtbaar! Op dit ‘voorlopig besluit’ kan weer een zienswijze ingediend worden. Wij verwachten dat dit in augustus/september 2017 ingediend kan worden.

Na indienen van de zienswijzen op de kavelbesluiten zal er een definitief kavelbesluit genomen worden door het dan zittende kabinet. Wij verwachten dat dit eind 2017 begin 2018 zal plaatsvinden. Tegen deze kavelbesluiten is beroep bij de Raad van State mogelijk.

Vrije Horizon is in elk geval van plan dit hele proces- indien nodig – te doorlopen. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat IJmuiden Ver een beter alternatief is. Dit wordt versterkt door de laatste tender voor Borssele III en IV, gewonnen door een ‘Nederlands consortium’ bestaand uit Shell, Eneco, Van Oord en Mitshubishi. Kosten per kWh 5,45 eurocent. En dat terwijl ECN en de Minister EZ rekenden met 12,4 ct/kWh.  Waarom wij denken dat IJmuiden Ver een beter alternatief is, moge inmiddels duidelijk zijn. Maar wij laten ook de rijksoverheid in onderstaande tabel even aan het woord (bron: MER Borssele III en IV). Alleen op kosten scoort IJmuiden Ver iets slechter. Dit houdt echter geen rekening met de 7% meer windopbrengst. De vraag die deze minister, maar ook het volgend kabinet zich moeten stellen is: gaan we voor ‘zo voordelig mogelijk’ of gaan we voor ‘zoveel mogelijk windenergie’? Waarbij de uitkomsten van ‘zo voordelig mogelijk’ bij ons in elk geval ter discussie staat.

schermafbeelding-2016-10-11-om-10-18-36

Windpark op Noordzee zonder subsidie!

 

 

Het Duitse EnWB bouwt een windpark op de Noordzee van 900 MW. Zonder daarvoor subsidie nodig te hebben. Nul euro subsidie!! Toch heel bijzonder, wanneer je de argumenten leest waardoor dit mogelijk wordt. “Het He Dreiht-windpark komt dichtbij andere windvelden van EnBW. Dat leidt tot synergie en kostenefficiëntie, stelt het bedrijf in een verklaring. Hierdoor zijn er lage kosten om elektriciteit op te wekken en kan het windpark worden neergezet zonder subsidies”.

Zoals Vrije Horizon al sinds 2014 aan de ambtenaren van EZ uitlegt (maar daar blijkbaar niet aankomt): Bij elkaar plaatsen in grote getale levert kostenvoordeel op! Dit Duitse park komt op ruim 80 km uit de kust van Helgoland. Dicht bij andere parken van EnBW. Vergelijkbaar met plaatsing op IJmuiden Ver. De argumenten dat het netwerk van TenneT ‘niet op tijd klaar zou zijn’ of ‘veel duurder (3 miljard euro)’ zou worden, houden geen stand. Enerzijds omdat TenneT zelf in een verklaring aangeeft voor 2023 wel 1 park van 700 MW te kunnen aansluiten op IJmuiden Ver, en in een andere verklaring beweert nog niet zover te zijn. Noem het merkwaardig, of tegenstrijdig. Anderzijds, omdat inmiddels duidelijk is dat IJmuiden Ver en de Doggerbank op termijn toch volgezet worden met windturbines. En daarvoor heb je kabels nodig. Nu kost – onze berekeningen op basis van de vergunde opdracht voor Borssele – de aanleg van 2100 MW op IJmuiden Ver ca € 400 miljoen extra. Vraag is, wat ‘extra’ inhoud als je deze kabels (een paar jaar later) toch moet aanleggen. Is het niet verstandig om dit soort investeringen te doen wanneer de rente heel laag staat, zoals nu?

En wat beslist (inmiddels demissionair) minister Kamp: plaatsing op 18,5 km uit de kust is voordeliger!! Volgens ons niet. Kost 6 miljard euro subsidie volgens de laatste quotes van de minister. Of kiest het nieuwe kabinet voor 0 euro subsidie en gaat voor 6000 MW op IJmuiden Ver? En daarna voor 20.000 MW (Shell) verder op zee? Veel, groot en dicht bij elkaar. Dat levert voordeel op. Wij zullen het de onderhandelende partijen vragen dit onderwerp e maken bij de lopende kabinetsformatie.

Lees het artikel in het FD en vergelijk het met de door Vrije Horizon aangevoerde argumenten. Fact check.

Wat zijn de werkelijke kabelkosten? Fact check

Vrije Horizon bestrijdt al sinds het prille begin de plannen van de Minister EZ dat IJmuiden Ver zoveel duurder zal zijn als de Minister EZ ons wil laten geloven. Het was echter – tot nu – niet mogelijk om echt de vinger te krijgen achter de netwerkkosten (TenneT). Reden: concurrentiegevoelig, en dus niet openbaar.

Aan alles komt een eind. Ook aan het ontbreken van deze gegevens. Bij de tender van Borssele III en IV is bekend geworden wat de kosten voor kabel en aanleg hiervan zijn.  Wat wij meenemen in onze berekening is dat ECN aan Vrije Horizon heeft laten weten dat ‘tot een afstand van ca. 90 km uit de kust de door TenneT voorgestelde netwerkconfiguratie zonder extra tussenstations mogelijk is’. In andere woorden: De meerkosten voor het netwerk worden alleen bepaald door kabellengte. De meerkosten voor onderhoud, diepte etc. worden volgens ECN  in het rapport kosten wind op zee 2016  goedgemaakt door de meeropbrengsten.

De meerkosten van windparken (exclusief netaansluiting) in gebieden als IJmuiden Ver, waar de inves- teringen duidelijk hoger liggen dan voor de Hollandse Kust, worden in deze doorrekening bijna geheel gecompenseerd door de hogere elektriciteitsproductie ten gevolge van de hogere windsnelheid. De snelle introductie van grote windturbines van 8 MW maakt het mogelijk om de hogere windsnelheid ook effectief te benutten voor kostprijsverlaging. Het aantal vollasturen loopt uiteen van ca. 4000 uur voor de Hollandse Kust (zuid) tot ca. 4300 voor IJmuiden Ver, wat correspondeert met een ca. 7% hogere elektriciteitsproductie voor IJmuiden Ver dan voor Hollandse Kust (zuid). Ook de lage kosten van kapitaal zorgen ervoor dat de hogere investeringskosten makkelijker terugverdiend kunnen wor- den door een hogere elektriciteitsproductie. Tevens is de bouwtijd van windparken korter geworden. Hierdoor wordt er sneller elektriciteit geproduceerd, zodat inkomsten eerder beschikbaar komen.’ (bron ECN – kosten wind op zee 2016, pagina 1 alinea 2)

Resten dus de kabelkosten. Welnu, hierbij de berekeningen zoals Vrije Horizon die loslaat op de gewonnen tender bij Borssele III en IV. Gebaseerd op de persberichten van de winnaars, NKT kabels (Denemarken) en Van Oord (Nederland).

  1. De meerafstand tussen Hollandse Kust Zuid en IJmuiden Ver bedraagt ca 60 kilometer. Toevallig dezelfde afstand als van Borssele naar het aanlandpunt, ook  twee kabels van elk 60 kilometer.
  2. Er komen op IJmuiden Ver / Hollandse Kust drie verdeelstations, met elk twee kabels naar de kust. Totaal zes kabels, elk van zestig kilometer, totaal driehonderdzestig kilometer.
  3. De opdracht die NKT in de wacht sleept voor de kabels, heeft een orderwaarde van € 77 miljoen.
  4. De opdracht die Van Oord in de wacht sleept voor het baggeren, heeft een orderwaarde van € 70 miljoen. Opgeteld € 147 miljoen.
  5. Om de meerkosten voor IJmuiden Ver te berekenen – zes kabels in plaats van twee) moet dit bedrag dus met een factor drie vermenigvuldigd worden.
  6. Volgens Vrije Horizon zijn de meerkosten voor IJmuiden Ver dus (3 x € 147 miljoen = ) € 441 miljoen.

Dit valt ruim binnen de bandbreedte die Vrije Horizon altijd al aanhield, te weten € 400 – € 600 miljoen. Wij begrijpen nog steeds niet dat de Minister EZ nog steeds schermt met € 1,6 miljard. Wij vragen ons dus nog steeds af welk kamerlid dit tot zich door laat dringen en de Minister EZ om opheldering vraagt. Iets voor Agnes Mulder (CDA), de enige partij die geen plaatsing binnen de 12 mijlzone wenst?

 

(klik op de afbeeldingen om deze te vergroten)

schermafbeelding-2017-01-26-om-12-06-15schermafbeelding-2017-01-26-om-12-01-55