Beroep bij Raad van State tegen Hollandse Kust (zuid) I en II

Ons beroep bij de Raad van State diende op 30 mei   In het Haarlems Dagblad troffen wij dit zeer goede verslag aan

Vrije Horizon, Coöperatie Kottervisserij Nederland en burgers richten zich tot Raad van State

’Kosten leidend bij molens’

Van onze verslaggever

,,Kijk naar de kou­de cij­fers van alle rap­por­ten en niet naar de twist die de mi­nis­ter er­aan geeft.’’ Het ad­vies dat Al­bert Kor­per, voor­man van Stich­ting Vrije Ho­ri­zon, gis­te­ren gaf aan de Raad van Sta­te was door­dacht. Bij be­stu­de­ring van die fei­ten kan de be­stuurs­rech­ter niet tot een an­de­re con­clu­sie ko­men dan dat het plan voor een groot wind­park voor de kust van Noord­wijk, Kat­wijk en Zand­voort on­za­lig is.
Rap­por­ten

Naast Vrije Ho­ri­zon me­nen ook de Coöpe­ra­tie Kot­ter­vis­se­rij en en­ke­le Noord­wij­kers dat de rap­por­ten van de rijks­over­heid een ver­keer­de voor­stel­ling van za­ken ge­ven over de win­ning van wind­ener­gie op zee, of dat de do­cu­men­ten on­vol­le­dig zijn. Zo zijn de na­de­li­ge ge­vol­gen voor de lo­ka­le eco­no­mie en het toe­ris­me veel gro­ter dan de be­re­ke­nin­gen van het mi­nis­te­rie dui­de­lijk ma­ken. De bad­plaat­sen vre­zen dat be­zoe­kers de kust­strook mij­den als de mo­lens van­af het strand zicht­baar zijn.

De te­gen­stan­ders me­nen bo­ven­dien dat de tur­bi­nes in het echt veel va­ker te zien zijn dan de mo­del­len van de over­heid aan­to­nen. En dan ging het in de be­roeps­zaak van gis­te­ren nog om mo­lens die op ruim 22 ki­lo­me­ter af­stand in zee ko­men te staan. Het par­le­ment heeft in­mid­dels in­ge­stemd met pa­len op een af­stand van 18,5 ki­lo­me­ter. De rechts­zaak te­gen die be­slis­sing zal waar­schijn­lijk pas in 2018 die­nen.

Veel van de ar­gu­men­ten van gis­te­ren zul­len dan on­ge­twij­feld op­nieuw wor­den aan­ge­voerd. Zo is het voor veel te­gen­stan­ders niet te ver­te­ren dat er on­vol­doen­de is ge­ke­ken naar het al­ter­na­tief IJ­mui­den Ver. Deze lo­ca­tie vele tien­tal­len ki­lo­me­ters op zee heeft de voor­keur van de kust­be­wo­ners, om­dat de tur­bi­nes dan on­zicht­baar zijn. Vol­gens het mi­nis­te­rie van Eco­no­mi­sche Za­ken een va­ri­ant die al­leen al van­we­ge de stroom­ka­bel naar land 1,4 mil­jard euro duur­der uit­valt dan het park bij de Hol­land­se kust.

Kos­ten

On­zin meent Kor­per. Hij wees de Raad van Sta­te op een ei­gen rap­port dat aan­toont dat de ho­ge­re ener­gie­op­brengst – ver op zee blaast de wind door­gaans har­der dan dich­ter bij de kust – ruim­schoots op­weegt te­gen die ex­tra kos­ten. Bo­ven­dien zou­den de kos­ten lei­dend zijn bij de keu­ze voor een wind­park. Met de na­de­li­ge ge­vol­gen voor bij­voor­beeld vo­gels, zee­zoog­die­ren, land­schap, scheep­vaart­vei­lig­heid en vis­se­rij zou veel min­der re­ke­ning zijn ge­hou­den.

Met de keu­ze voor het wind­park bij de Hol­land­se kust gaat voor kot­ter­vis­sers op­nieuw een goe­de vis­grond ver­lo­ren. Met de al re­cent op­ge­le­ver­de en de nog ge­plan­de wind­par­ken op zee, wordt de spoe­ling voor de vis­sers steeds dun­ner. ,,Wij ma­ken ons ern­stig zor­gen over het voort­be­staan van onze sec­tor”, be­toog­de voor­zit­ter Maar­ten Drij­ver na­mens de kot­ter­vis­sers. Noord­wij­ker Van Over­beeke wees op het ge­vaar van een olie­ramp aan de kust als een schip in aan­va­ring zou ko­men met een wind­mo­len, of de trans­for­ma­to­ren van de tur­bi­nes zou­den gaan lek­ken.

Dat de keu­ze voor IJ­mui­den Ver nog geen rol speelt, heeft vol­gens Rob Slij­pe, ad­vo­caat van het mi­nis­te­rie, te ma­ken met de volg­or­de waar­in de par­ken wor­den ge­re­a­li­seerd. IJ­mui­den Ver staat na 2023 ge­pland. Deze rou­te zou markt­par­tij­en dui­de­lijk­heid bie­den en dat scheelt in sub­si­die­kos­ten.

De Raad van Sta­te velt bin­nen twaalf we­ken een oor­deel over deze kwes­tie.

Vrije Horizon in beroep bij Raad van State (en ander updates)

UPDATE!!

De datum voor de beroepsprocedure bij de Raad van State is bekend.

30 mei om 10.00 uur. Adres: Den Haag, Kneuterdijk 22.

Deze zitting is openbaar. Wanneer je bij de beroepsprocedure wiltbijwonen, dien je uiterlijk 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Een identificatiebewijs is verplicht.

Wij hopen dat veel belangstellenden deze procedure zullen bijwonen.

Het is even stil geweest in de berichtgeving vanuit Vrije Horizon. Dat was een zelfverkozen stilte. Waarom? Ook Vrije Horizon is natuurlijk teleurgesteld in de reactie van de 2′ Kamer om de uitbreiding tot 10 mijl mogelijk te maken. Er is een goede engelstalige uitdrukking voor: “in your face’. Kabinet en Kamerleden (de meesten niet gehinderd door kennis hieromtrent) gaan ervan uit dat dit hekwerk ‘soms zichtbaar zal zijn’. Ze vertrouwen op de Minister EZ, die aangeeft dat dit hekwerk 35% van de tijd zichtbaar zal zijn. Vrije Horizon komt op basis van langjarige KNMI metingen op 65% – 75%. Toch een heel ander plaatje.

Waarom die ‘zelfverkozen stilte’? Vrije Horizon wilde zich juridisch goed voorbereiden op een beroep bij de Raad van State. Dat kost tijd en vereist zorgvuldigheid. Die fase hebben we nu achter de rug. 26 januari heeft Vrije Horizon, mede namens dertien andere belanghebbenden (privé en belangenorganisaties) beroep ingediend bij de Raad van State. Dit beroep heeft geen opschortende werking. Maar uit ervaring weten wij dat de industrie liever geen tender indient zolang de Raad van State zich niet heeft uitgesproken.

Hoe lang gaat dit duren? Over het algemeen zal een beroep dat onder de ‘Crisis en Herstelwet’ valt, binnen een half jaar behandeld worden. Zodra wij de exacte datum door krijgen, zullen wij daarover berichten. Ook in de verwachting dat (veel van) onze lezers aanwezig willen zijn bij de beroepsprocedure.

Hoe nu verder?

Momenteel ligt de  Concept Notitie Reikwijdte Detailniveau kavelbesluiten III en IV Hollandse Kust (zuid) ter inzage.  Klik op deze link voor alle informatie. Hierop kan tot 2 februari 23.59 uur een zienswijze ingediend worden. Deze notitie, samen met de ingediende zienswijzen, zijn input voor de Milieu Effect Rapportages (MER).

Wanneer de MER uitgevoerd is, komt hiervan een aankondiging, vergezeld van een voorlopig kavelbesluit voor Kavels III en IV. Deze kavels liggen voor de Hollandse Kust Zuid, op 18 km uit de kust. 65% van de tijd zeer goed zichtbaar! Op dit ‘voorlopig besluit’ kan weer een zienswijze ingediend worden. Wij verwachten dat dit in augustus/september 2017 ingediend kan worden.

Na indienen van de zienswijzen op de kavelbesluiten zal er een definitief kavelbesluit genomen worden door het dan zittende kabinet. Wij verwachten dat dit eind 2017 begin 2018 zal plaatsvinden. Tegen deze kavelbesluiten is beroep bij de Raad van State mogelijk.

Vrije Horizon is in elk geval van plan dit hele proces- indien nodig – te doorlopen. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat IJmuiden Ver een beter alternatief is. Dit wordt versterkt door de laatste tender voor Borssele III en IV, gewonnen door een ‘Nederlands consortium’ bestaand uit Shell, Eneco, Van Oord en Mitshubishi. Kosten per kWh 5,45 eurocent. En dat terwijl ECN en de Minister EZ rekenden met 12,4 ct/kWh.  Waarom wij denken dat IJmuiden Ver een beter alternatief is, moge inmiddels duidelijk zijn. Maar wij laten ook de rijksoverheid in onderstaande tabel even aan het woord (bron: MER Borssele III en IV). Alleen op kosten scoort IJmuiden Ver iets slechter. Dit houdt echter geen rekening met de 7% meer windopbrengst. De vraag die deze minister, maar ook het volgend kabinet zich moeten stellen is: gaan we voor ‘zo voordelig mogelijk’ of gaan we voor ‘zoveel mogelijk windenergie’? Waarbij de uitkomsten van ‘zo voordelig mogelijk’ bij ons in elk geval ter discussie staat.

schermafbeelding-2016-10-11-om-10-18-36