Noordzee windmolenparken

Besluiten naar aanleiding van het Algemeen Overleg Windenergiegebieden

Algemeen Overleg Windenergiegebieden d.d. 24 april 2014

 

Minister Schultz (IenM) en minister Kamp (EZ) spraken op 24 april 2014 met de Tweede Kamer over windenergiegebieden. Dit betrof zowel windenergie op land als op zee. Tijdens dit Algemeen Overleg gaven de beide ministers aan dat de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee (buiten de 12- mijlszone). de Haalbaarheidsstudie windenergie binnen de 12- mijlszone, de routekaart voor de uitrol van windenergie op zee en het besluit over een net op zee in samenhang met elkaar dienen worden te bekeken.  Afgesproken is om de Tweede Kamer hierover voor de zomer van 2014 nader te informeren.

Kavelbesluiten Borssele

Daarnaast gaf minister Kamp aan dat hij voornemens om in 2015 kavelbesluiten te nemen voor windparken in het gebied Borssele. Het gebied Borssele ligt buiten de 12-mijlszone voor de kust van Zeeland. Het is, samen met het gebied IJmuiden Ver, in 2009 in het Nationaal Waterplan aangewezen als gebied voor windenergie.

Het voornemen is om voor het gebied Borssele een ontwerp te maken van een kavelindeling en voor de aansluiting van de windparken op het elektriciteitsnet. Daarvoor worden de benodigde onderzoeken gestart, onder meer een milieueffectrapport. De windenergiesector, de gebruikers van het gebied en belangengroepen worden betrokken bij de planvorming. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken zal het Rijk keuzes voorbereiden voor een kavelbesluit, zoals beschreven in het wetsvoorstel windenergie op zee. Het doel is dat in 2015, na inwerkingtreding van de Wet windenergie op zee, een ontwerp-kavelbesluit kan worden genomen. Een toelichting op de voorgenomen wet en de betekenis van kavelbesluiten kunt u vinden opwww.internetconsultatie.nl/wetwindenergieopzee. De consultatie was van 19 maart tot en met 16 april 2014.

Organisatie en aanpak

Bij het project Windenergie op Zee werken medewerkers van het ministerie van Economische zaken nauw samen met medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat. Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak hoe te komen tot kavelbesluiten voor het gebied Borssele. Onderdeel hiervan is het betrekken van de Zeeuwse overheden en relevante stakeholders. Meer informatie hierover volgt later dit jaar.

 

Voor een duidelijk overzicht van alle geplande ontwikkelingen op de Noordzee, klik op Noordzeestructuurvisiekaart

Het gebied Borssele is op de kaart in dit artikel weergegeven als het lichtgroene gebied ten westen van het eiland Walcheren.