beachclub 5

Bijeenkomst Platform Maritieme Windmolenparken

Hoe ver(w)industrialiseer je een Vrije Horizon?

Op 3 februari organiseerde de Stuurgroep van het Platform Maritieme Windmolenparken (PMW)  een zeer druk bezochte bijeenkomst. De bijeenkomst vond plaats bij strandpaviljoen Beachclub 5 in Zandvoort.

 

IMG_0094

De ruim 80 deelnemers vertegenwoordigden raadslieden en wethouders uit kust-gemeenten, van Schagen tot Veere, vertegenwoordigers van Greenpeace, Natuur en Milieu, de Provincie NH, Stichting Vrije Horizon, inwoners en ondernemers uit deze kustgemeenten.

In de presentatie door de Zandvoortse wethouder Gerard Kuipers – namens de Stuurgroep PMW – behandelde de heer Kuipers de stand van zaken met betrekking tot de plannen van minister Kamp. Tevens informeerde hij de toehoorders over de rol van de Gemeenten en de door hen genomen en nog te nemen acties. Deze richten zich voornamelijk op informeren van burgers en (rijks)overheden over de plannen en de gevolgen hiervan voor de kust-gemeenten, maar focust ook op een actieve lobby in Den Haag. Gesprekken met vertegenwoordigers van alle partijen in de Kamer, en het uitbrengen van een Position Paper. De boodschap van het PMW is helder: Bescherm het vrije uitzicht en streef naar een duurzaam Nederland door te kiezen voor IJmuiden Ver. En realiseer daarbij volgens schema de afgesproken doelstellingen voor 2020 en 2023.

In het tweede deel van zijn presentatie adresseerde de heer Kuiper de ‘politieke tijdlijn’. Wanneer worden welke besluiten verwacht? De belangrijkste momenten zijn:

  1. De aanpassing van de Wet Stroom (februari) – deze zal naar verwachting door de beide Kamers geaccordeerd worden
  2. De Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffect rapport Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust (zuid) – dit op de Milieu effect Rapportage voorbereidend document ligt op dit moment ter inzage bij alle Gemeenten en is hier  te downladen. Iedereen die dat wenst kan daarop zijn/haar visie geven door op deze link te klikken.  18 februari is er een voorlichtingssessie door Rijkswaterstaat over dit onderwerp. Locatie: Conference Centre De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. 17 februari in Kijkduin. Voor details over deze bijeenkomsten,  klik op deze link.
  3. De ‘Gedeeltelijke herziening Rijksstructuurvisie Windenergie op zee – de aanvulling van de gebieden voor de Hollandse Kust met de 10 – 12 mijlzone. Verwachting: zomer 2016. Hierop kan door iedereen die eerder een zienswijze heeft ingediend, bezwaar aangetekend worden. (Stichting Vrije Horizon houdt u hiervan op de hoogte. red.)

Na de presentatie van de heer Kuipers was het woord aan Albert Korper, voorzitter van de Stichting Vrije Horizon. In zijn  presentatie  bracht hij in herinnering wat wij tot nu toe hebben gedaan, wat er inmiddels bereikt is en wat wij nog kunnen doen om de minister te overtuigen van het betere alternatief IJmuiden Ver.

Daarnaast maakte hij melding van overleg met ECN om de werkelijke meerkosten van IJmuiden Ver t.o.v. de kustgebieden te berekenen. Stichting Vrije Horizon wil deze berekeningen graag boven tafel hebben omdat de Minister schermt met meerkosten variërend van € 900 miljoen (geëxtrapoleerd door Vrije Horizon n.a.v. een brief van de Minister aan de Tweede Kamer) tot € 1,2 miljard. Daar deed Greenpeace tijdens de bijeenkomst nog een schepje bovenop door te stellen dat het verplaatsen naar IJmuiden Ver € 3 miljard meer zou kosten. Dit is ‘nieuw nieuws’ voor ons. Zeker gezien recente rapporten van ECN die een heel ander beeld laten zien. Tijd dus voor duidelijkheid.

Dat de bijeenkomst veel teweeg bracht, blijkt wel uit het grote aantal vragen aan het eind van de bijeenkomst. Zoals gememoreerd in de presentaties: De kust-gemeenten en Vrije Horizon beschouwen de plannen van Minister Kamp nog niet als een ‘gelopen race’. Maar alle hulp van lokale en provinciale overheden, ondernemers en belanghebbenden is welkom en nodig om de Minister op andere gedachten te brengen. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via korperal@gmail.com.