Vrije Horizon opnieuw naar de Raad van State

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de ontwikkeling van twee windturbinevelden binnen de 10-mijl zone (18 kilometer uit de kust). Beginnend aan de zuid-oostelijke punt van Luchterduinen. Hier vandaan strekt het te ontwikkelen veld zich uit tot aan Scheveningen. Daarmee wordt het zicht op een vrije horizon voor alle bezoekers en bewoners van dit deel van de kust voorgoed teniet gedaan.  En het enige argument – destijds – van de Minister van EZ en Klimaat is, dat dit goedkoper zou zijn.

Inmiddels is gebleken dat niets minder waar is. Er worden grote windturbinevelden (ver) op zee ontwikkeld zonder enige vorm van subsidie. Dit dankzij – al in 2013 door SVH aangevoerd – uniformiteit, grootte van ontwikkeling op 1 locatie, en voortschrijdend inzicht in kosten en techniek. Daarmee heeft die Minister van EZ aangetoond dat hij niet over de juiste informatie beschikte of, indien dit wel het geval is, deze terzijde heeft geschoven! Hiermee maakt de Minster van EZ zich een ongeloofwaardige gesprekspartner. Reden voor SVH voor een nieuwe gang naar de Raad van State. In de verwachting dat de Raad van State zich niet alleen beperkt tot de gevoerde procedure, maar ook de rapporten inhoudelijk toetst of hier opdracht toe geeft.  De ontwikkelingen bij vliegveld Lelystad heeft aangetoond dat de door de Minister aangevoerd rapporten niet uitblinken door zorgvuldigheid, en meer ‘toegeschreven zijn naar het resultaat’.

Wij verwachten dat het beroep bij de Raad van State in september of oktober zal dienen. Het beroepschrift is te lezen via beroepschrift kavelbesluiten 3 en 4 HKZ. De door SVH opgezette tijdlijn, waarop informatie bij de minister bekend was (of verondersteld mocht worden) lees je tijdlijn beslissingsproces.

De overige ingeleverde – en van belang zijnde producties – zijn:

productie 1: Kosten wind op zee 2016

productie 2: Kosten IJmuiden Ver in relatie tot Hollandse Kust

productie 3: Kosten aanleg kabel Borssele

productie 4: Staatscourant kabeltraject HKZ naar Maasvlakte 2.

productie 5: Decisio – regionale effecten windmolenparken op zee 3

productie 6: Plan Mer Rijksstructuurvisie WOZ – aanvulling HK

productie 7: Plan MER Hollandse Kust Zuid – kavel 3

productie 8: Plan MER HKZ kavel 4

productie 9: Verbruik hernieuwbare energie naar energiebron – CBS 2016

productie 10: Hernieuwbare energie in Nederland 2016- CBS

WINDMOLENPARKEN IN ZEE CATASTROFAAL VOOR VISSEN EN ZEEZOOGDIEREN

‘De aanleg van grootschalige windmolenparken in de Noordzee heeft een ernstig verstorend effect op vissen en zeezoogdieren zoals de beschermde bruinvissen’, aldus de heer Verboom van TNO. En op niet zo’n heel vriendelijke wijze. “Het heien van de stalen buizen van de windmolens in de zeebodem is al het eerste probleem. In de Verenigde Staten heeft onderzoek opgeleverd dat vissen al bij 165 dB gehoorbeschadiging oplopen. Uit metingen blijkt dat heien onder water een geluidsniveau van 262 dB (decibel) bereikt, een geluidsniveau dat zeker 30.000 keer sterker is. Voor het heien van één paal zijn zo’n 1500 klappen nodig. “Vissen die in de onmiddellijke omgeving van de heiplaats zwemmen zijn dus direct dood”, aldus Verboom.

Nieuw onderzoek? Nee, zeker niet. Dit dateert uit de tijd voor de aanleg van park Egmond. Is daarmee dit onderzoek achterhaald? Volgens Joris Wijnhoven, campagnevoerder en lobbyist van Greenpeace wel. Zie de afbeeldingen van tweets tussen Greenpeace en Dirk Kraak.

schermafbeelding-2017-07-27-om-09-46-51                                 schermafbeelding-2017-07-27-om-09-47-28

Onze conclusie: Joris Wijnhoven, in dienst bij Greenpeace, vind de enige waarheid zijn waarheid. 11 Maanden per jaar zijn bruinvissen drachtig. Er mag (volgens Joris) maar 6 maanden per jaar geheid worden. Dan heb je toch nog 5 maanden ‘te pakken’. Ik dacht dat Greenpeace voor natuurbescherming stond. Kan mij nog herinneren dat zij ‘oorlog’ voerden om walvissen te beschermen. En terecht. Maar bruinvissen horen toch ook tot de zeezoogdieren, een ondersoort van de dolfijnenfamilie? Hoet zit dat dan, Joris Wijnhoven?

Of is dat ‘collateral damage’? Zoals Wijnhoven eerder stelde, maar dat niet meer wist. Wijnhoven vertelde dat in een interview op 23 februari 2016 bij Radio West.  Sowieso interessant om te horen op welke punten Greenpeace en Vrije Horizon verschillen van mening. Het lijkt erop dat Wijnhoven een selectief geheugen heeft (zie tweet hieronder). Of ervan overtuigd is dat zijn gelijk het enige gelijk is, ongeacht of dat onderbouwd, correct of aantoonbaar onjuist is. Ons advies: volg op twitter @jorisw-gp, en laat hem weten (of ons) wanneer je denkt dat hij weer ‘fake nieuws’ lanceert. Blijkbaar is Trump niet de enige.

He hele interview is terug te luisteren op deze link, vanaf ongeveer 10 minuten. Studio-Haagsche-Bluf. Dat er ‘een paar bruinvissen geslachtofferd worden’ staat op ongeveer 45 minuten. Vrije Horizon gaat vanaf nu Wijnhoven’s tweets op feitelijkheid checken. Alleen al omdat Greenpeace zich moet realiseren dat je niet ongevraagd onjuistheden de wereld in kunt slingeren zonder dat je deze feitelijk checkt. Er zijn teveel mensen die Greenpeace op hun woord geloven. Wordt vervolgd.

schermafbeelding-2017-07-27-om-09-55-51

 

 

Beroep bij Raad van State tegen Hollandse Kust (zuid) I en II

Ons beroep bij de Raad van State diende op 30 mei   In het Haarlems Dagblad troffen wij dit zeer goede verslag aan

Vrije Horizon, Coöperatie Kottervisserij Nederland en burgers richten zich tot Raad van State

’Kosten leidend bij molens’

Van onze verslaggever

,,Kijk naar de kou­de cij­fers van alle rap­por­ten en niet naar de twist die de mi­nis­ter er­aan geeft.’’ Het ad­vies dat Al­bert Kor­per, voor­man van Stich­ting Vrije Ho­ri­zon, gis­te­ren gaf aan de Raad van Sta­te was door­dacht. Bij be­stu­de­ring van die fei­ten kan de be­stuurs­rech­ter niet tot een an­de­re con­clu­sie ko­men dan dat het plan voor een groot wind­park voor de kust van Noord­wijk, Kat­wijk en Zand­voort on­za­lig is.
Rap­por­ten

Naast Vrije Ho­ri­zon me­nen ook de Coöpe­ra­tie Kot­ter­vis­se­rij en en­ke­le Noord­wij­kers dat de rap­por­ten van de rijks­over­heid een ver­keer­de voor­stel­ling van za­ken ge­ven over de win­ning van wind­ener­gie op zee, of dat de do­cu­men­ten on­vol­le­dig zijn. Zo zijn de na­de­li­ge ge­vol­gen voor de lo­ka­le eco­no­mie en het toe­ris­me veel gro­ter dan de be­re­ke­nin­gen van het mi­nis­te­rie dui­de­lijk ma­ken. De bad­plaat­sen vre­zen dat be­zoe­kers de kust­strook mij­den als de mo­lens van­af het strand zicht­baar zijn.

De te­gen­stan­ders me­nen bo­ven­dien dat de tur­bi­nes in het echt veel va­ker te zien zijn dan de mo­del­len van de over­heid aan­to­nen. En dan ging het in de be­roeps­zaak van gis­te­ren nog om mo­lens die op ruim 22 ki­lo­me­ter af­stand in zee ko­men te staan. Het par­le­ment heeft in­mid­dels in­ge­stemd met pa­len op een af­stand van 18,5 ki­lo­me­ter. De rechts­zaak te­gen die be­slis­sing zal waar­schijn­lijk pas in 2018 die­nen.

Veel van de ar­gu­men­ten van gis­te­ren zul­len dan on­ge­twij­feld op­nieuw wor­den aan­ge­voerd. Zo is het voor veel te­gen­stan­ders niet te ver­te­ren dat er on­vol­doen­de is ge­ke­ken naar het al­ter­na­tief IJ­mui­den Ver. Deze lo­ca­tie vele tien­tal­len ki­lo­me­ters op zee heeft de voor­keur van de kust­be­wo­ners, om­dat de tur­bi­nes dan on­zicht­baar zijn. Vol­gens het mi­nis­te­rie van Eco­no­mi­sche Za­ken een va­ri­ant die al­leen al van­we­ge de stroom­ka­bel naar land 1,4 mil­jard euro duur­der uit­valt dan het park bij de Hol­land­se kust.

Kos­ten

On­zin meent Kor­per. Hij wees de Raad van Sta­te op een ei­gen rap­port dat aan­toont dat de ho­ge­re ener­gie­op­brengst – ver op zee blaast de wind door­gaans har­der dan dich­ter bij de kust – ruim­schoots op­weegt te­gen die ex­tra kos­ten. Bo­ven­dien zou­den de kos­ten lei­dend zijn bij de keu­ze voor een wind­park. Met de na­de­li­ge ge­vol­gen voor bij­voor­beeld vo­gels, zee­zoog­die­ren, land­schap, scheep­vaart­vei­lig­heid en vis­se­rij zou veel min­der re­ke­ning zijn ge­hou­den.

Met de keu­ze voor het wind­park bij de Hol­land­se kust gaat voor kot­ter­vis­sers op­nieuw een goe­de vis­grond ver­lo­ren. Met de al re­cent op­ge­le­ver­de en de nog ge­plan­de wind­par­ken op zee, wordt de spoe­ling voor de vis­sers steeds dun­ner. ,,Wij ma­ken ons ern­stig zor­gen over het voort­be­staan van onze sec­tor”, be­toog­de voor­zit­ter Maar­ten Drij­ver na­mens de kot­ter­vis­sers. Noord­wij­ker Van Over­beeke wees op het ge­vaar van een olie­ramp aan de kust als een schip in aan­va­ring zou ko­men met een wind­mo­len, of de trans­for­ma­to­ren van de tur­bi­nes zou­den gaan lek­ken.

Dat de keu­ze voor IJ­mui­den Ver nog geen rol speelt, heeft vol­gens Rob Slij­pe, ad­vo­caat van het mi­nis­te­rie, te ma­ken met de volg­or­de waar­in de par­ken wor­den ge­re­a­li­seerd. IJ­mui­den Ver staat na 2023 ge­pland. Deze rou­te zou markt­par­tij­en dui­de­lijk­heid bie­den en dat scheelt in sub­si­die­kos­ten.

De Raad van Sta­te velt bin­nen twaalf we­ken een oor­deel over deze kwes­tie.

Vrije Horizon in beroep bij Raad van State (en ander updates)

UPDATE!!

De datum voor de beroepsprocedure bij de Raad van State is bekend.

30 mei om 10.00 uur. Adres: Den Haag, Kneuterdijk 22.

Deze zitting is openbaar. Wanneer je bij de beroepsprocedure wiltbijwonen, dien je uiterlijk 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Een identificatiebewijs is verplicht.

Wij hopen dat veel belangstellenden deze procedure zullen bijwonen.

Het is even stil geweest in de berichtgeving vanuit Vrije Horizon. Dat was een zelfverkozen stilte. Waarom? Ook Vrije Horizon is natuurlijk teleurgesteld in de reactie van de 2′ Kamer om de uitbreiding tot 10 mijl mogelijk te maken. Er is een goede engelstalige uitdrukking voor: “in your face’. Kabinet en Kamerleden (de meesten niet gehinderd door kennis hieromtrent) gaan ervan uit dat dit hekwerk ‘soms zichtbaar zal zijn’. Ze vertrouwen op de Minister EZ, die aangeeft dat dit hekwerk 35% van de tijd zichtbaar zal zijn. Vrije Horizon komt op basis van langjarige KNMI metingen op 65% – 75%. Toch een heel ander plaatje.

Waarom die ‘zelfverkozen stilte’? Vrije Horizon wilde zich juridisch goed voorbereiden op een beroep bij de Raad van State. Dat kost tijd en vereist zorgvuldigheid. Die fase hebben we nu achter de rug. 26 januari heeft Vrije Horizon, mede namens dertien andere belanghebbenden (privé en belangenorganisaties) beroep ingediend bij de Raad van State. Dit beroep heeft geen opschortende werking. Maar uit ervaring weten wij dat de industrie liever geen tender indient zolang de Raad van State zich niet heeft uitgesproken.

Hoe lang gaat dit duren? Over het algemeen zal een beroep dat onder de ‘Crisis en Herstelwet’ valt, binnen een half jaar behandeld worden. Zodra wij de exacte datum door krijgen, zullen wij daarover berichten. Ook in de verwachting dat (veel van) onze lezers aanwezig willen zijn bij de beroepsprocedure.

Hoe nu verder?

Momenteel ligt de  Concept Notitie Reikwijdte Detailniveau kavelbesluiten III en IV Hollandse Kust (zuid) ter inzage.  Klik op deze link voor alle informatie. Hierop kan tot 2 februari 23.59 uur een zienswijze ingediend worden. Deze notitie, samen met de ingediende zienswijzen, zijn input voor de Milieu Effect Rapportages (MER).

Wanneer de MER uitgevoerd is, komt hiervan een aankondiging, vergezeld van een voorlopig kavelbesluit voor Kavels III en IV. Deze kavels liggen voor de Hollandse Kust Zuid, op 18 km uit de kust. 65% van de tijd zeer goed zichtbaar! Op dit ‘voorlopig besluit’ kan weer een zienswijze ingediend worden. Wij verwachten dat dit in augustus/september 2017 ingediend kan worden.

Na indienen van de zienswijzen op de kavelbesluiten zal er een definitief kavelbesluit genomen worden door het dan zittende kabinet. Wij verwachten dat dit eind 2017 begin 2018 zal plaatsvinden. Tegen deze kavelbesluiten is beroep bij de Raad van State mogelijk.

Vrije Horizon is in elk geval van plan dit hele proces- indien nodig – te doorlopen. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat IJmuiden Ver een beter alternatief is. Dit wordt versterkt door de laatste tender voor Borssele III en IV, gewonnen door een ‘Nederlands consortium’ bestaand uit Shell, Eneco, Van Oord en Mitshubishi. Kosten per kWh 5,45 eurocent. En dat terwijl ECN en de Minister EZ rekenden met 12,4 ct/kWh.  Waarom wij denken dat IJmuiden Ver een beter alternatief is, moge inmiddels duidelijk zijn. Maar wij laten ook de rijksoverheid in onderstaande tabel even aan het woord (bron: MER Borssele III en IV). Alleen op kosten scoort IJmuiden Ver iets slechter. Dit houdt echter geen rekening met de 7% meer windopbrengst. De vraag die deze minister, maar ook het volgend kabinet zich moeten stellen is: gaan we voor ‘zo voordelig mogelijk’ of gaan we voor ‘zoveel mogelijk windenergie’? Waarbij de uitkomsten van ‘zo voordelig mogelijk’ bij ons in elk geval ter discussie staat.

schermafbeelding-2016-10-11-om-10-18-36

Windpark op Noordzee zonder subsidie!

 

 

Het Duitse EnWB bouwt een windpark op de Noordzee van 900 MW. Zonder daarvoor subsidie nodig te hebben. Nul euro subsidie!! Toch heel bijzonder, wanneer je de argumenten leest waardoor dit mogelijk wordt. “Het He Dreiht-windpark komt dichtbij andere windvelden van EnBW. Dat leidt tot synergie en kostenefficiëntie, stelt het bedrijf in een verklaring. Hierdoor zijn er lage kosten om elektriciteit op te wekken en kan het windpark worden neergezet zonder subsidies”.

Zoals Vrije Horizon al sinds 2014 aan de ambtenaren van EZ uitlegt (maar daar blijkbaar niet aankomt): Bij elkaar plaatsen in grote getale levert kostenvoordeel op! Dit Duitse park komt op ruim 80 km uit de kust van Helgoland. Dicht bij andere parken van EnBW. Vergelijkbaar met plaatsing op IJmuiden Ver. De argumenten dat het netwerk van TenneT ‘niet op tijd klaar zou zijn’ of ‘veel duurder (3 miljard euro)’ zou worden, houden geen stand. Enerzijds omdat TenneT zelf in een verklaring aangeeft voor 2023 wel 1 park van 700 MW te kunnen aansluiten op IJmuiden Ver, en in een andere verklaring beweert nog niet zover te zijn. Noem het merkwaardig, of tegenstrijdig. Anderzijds, omdat inmiddels duidelijk is dat IJmuiden Ver en de Doggerbank op termijn toch volgezet worden met windturbines. En daarvoor heb je kabels nodig. Nu kost – onze berekeningen op basis van de vergunde opdracht voor Borssele – de aanleg van 2100 MW op IJmuiden Ver ca € 400 miljoen extra. Vraag is, wat ‘extra’ inhoud als je deze kabels (een paar jaar later) toch moet aanleggen. Is het niet verstandig om dit soort investeringen te doen wanneer de rente heel laag staat, zoals nu?

En wat beslist (inmiddels demissionair) minister Kamp: plaatsing op 18,5 km uit de kust is voordeliger!! Volgens ons niet. Kost 6 miljard euro subsidie volgens de laatste quotes van de minister. Of kiest het nieuwe kabinet voor 0 euro subsidie en gaat voor 6000 MW op IJmuiden Ver? En daarna voor 20.000 MW (Shell) verder op zee? Veel, groot en dicht bij elkaar. Dat levert voordeel op. Wij zullen het de onderhandelende partijen vragen dit onderwerp e maken bij de lopende kabinetsformatie.

Lees het artikel in het FD en vergelijk het met de door Vrije Horizon aangevoerde argumenten. Fact check.

Wat zijn de werkelijke kabelkosten? Fact check

Vrije Horizon bestrijdt al sinds het prille begin de plannen van de Minister EZ dat IJmuiden Ver zoveel duurder zal zijn als de Minister EZ ons wil laten geloven. Het was echter – tot nu – niet mogelijk om echt de vinger te krijgen achter de netwerkkosten (TenneT). Reden: concurrentiegevoelig, en dus niet openbaar.

Aan alles komt een eind. Ook aan het ontbreken van deze gegevens. Bij de tender van Borssele III en IV is bekend geworden wat de kosten voor kabel en aanleg hiervan zijn.  Wat wij meenemen in onze berekening is dat ECN aan Vrije Horizon heeft laten weten dat ‘tot een afstand van ca. 90 km uit de kust de door TenneT voorgestelde netwerkconfiguratie zonder extra tussenstations mogelijk is’. In andere woorden: De meerkosten voor het netwerk worden alleen bepaald door kabellengte. De meerkosten voor onderhoud, diepte etc. worden volgens ECN  in het rapport kosten wind op zee 2016  goedgemaakt door de meeropbrengsten.

De meerkosten van windparken (exclusief netaansluiting) in gebieden als IJmuiden Ver, waar de inves- teringen duidelijk hoger liggen dan voor de Hollandse Kust, worden in deze doorrekening bijna geheel gecompenseerd door de hogere elektriciteitsproductie ten gevolge van de hogere windsnelheid. De snelle introductie van grote windturbines van 8 MW maakt het mogelijk om de hogere windsnelheid ook effectief te benutten voor kostprijsverlaging. Het aantal vollasturen loopt uiteen van ca. 4000 uur voor de Hollandse Kust (zuid) tot ca. 4300 voor IJmuiden Ver, wat correspondeert met een ca. 7% hogere elektriciteitsproductie voor IJmuiden Ver dan voor Hollandse Kust (zuid). Ook de lage kosten van kapitaal zorgen ervoor dat de hogere investeringskosten makkelijker terugverdiend kunnen wor- den door een hogere elektriciteitsproductie. Tevens is de bouwtijd van windparken korter geworden. Hierdoor wordt er sneller elektriciteit geproduceerd, zodat inkomsten eerder beschikbaar komen.’ (bron ECN – kosten wind op zee 2016, pagina 1 alinea 2)

Resten dus de kabelkosten. Welnu, hierbij de berekeningen zoals Vrije Horizon die loslaat op de gewonnen tender bij Borssele III en IV. Gebaseerd op de persberichten van de winnaars, NKT kabels (Denemarken) en Van Oord (Nederland).

 1. De meerafstand tussen Hollandse Kust Zuid en IJmuiden Ver bedraagt ca 60 kilometer. Toevallig dezelfde afstand als van Borssele naar het aanlandpunt, ook  twee kabels van elk 60 kilometer.
 2. Er komen op IJmuiden Ver / Hollandse Kust drie verdeelstations, met elk twee kabels naar de kust. Totaal zes kabels, elk van zestig kilometer, totaal driehonderdzestig kilometer.
 3. De opdracht die NKT in de wacht sleept voor de kabels, heeft een orderwaarde van € 77 miljoen.
 4. De opdracht die Van Oord in de wacht sleept voor het baggeren, heeft een orderwaarde van € 70 miljoen. Opgeteld € 147 miljoen.
 5. Om de meerkosten voor IJmuiden Ver te berekenen – zes kabels in plaats van twee) moet dit bedrag dus met een factor drie vermenigvuldigd worden.
 6. Volgens Vrije Horizon zijn de meerkosten voor IJmuiden Ver dus (3 x € 147 miljoen = ) € 441 miljoen.

Dit valt ruim binnen de bandbreedte die Vrije Horizon altijd al aanhield, te weten € 400 – € 600 miljoen. Wij begrijpen nog steeds niet dat de Minister EZ nog steeds schermt met € 1,6 miljard. Wij vragen ons dus nog steeds af welk kamerlid dit tot zich door laat dringen en de Minister EZ om opheldering vraagt. Iets voor Agnes Mulder (CDA), de enige partij die geen plaatsing binnen de 12 mijlzone wenst?

 

(klik op de afbeeldingen om deze te vergroten)

schermafbeelding-2017-01-26-om-12-06-15schermafbeelding-2017-01-26-om-12-01-55

 

Henk Kamp geeft toelichting op werkzaamheden

Minister Kamp niet transparant

 De afgelopen weken werd door het ministerie van EZ regelmatig gevraagd ‘wanneer de validatie’ van het rapport van Ardo de Graaf Advies zou komen. En natuurlijk, transparant als wij zijn, hebben wij de validatie  afgelopen donderdag volledig  publiek gemaakt, dus ook aan het ministerie (voor deze documenten, zie de blog van 14 november).

Echter, in de beantwoording (hier) aan de Kamer beperkt de minister zich tot de rapporten van 14 september, zoals gevraagd door de Kamer, en gaat hij jammer genoeg voorbij aan de validatie door DNV GL en de aanpassingen op advies van DNV GL door De Graaf en SVH aangebracht in het rapport van De Graaf. Dit is weergegeven in een addendum bij het oorspronkelijke rapport.

Daarnaast publiceert de minister een nieuw rapport van ECN  (hier), waarin – het spijt ons dat te moeten constateren – geen onderbouwing van de genoemde cijfers te bekennen valt. Transparantie? Daar doen we niet aan.

Natuurlijk reageert SVH naar de kamer op deze stukken van de minister. Deze reactie vindt u hier.

Zijn wij de enigen die zich druk maken om zoveel gebrek aan transparantie? Nee, zeker niet. Vandaag doen de burgemeesters van de getroffen kustgemeenten een  oproep in De Volkskrant (hier): ‘Politiek, laat een historische beslissing niet ontaarden in een historische vergissing!!’.  En ook in Trouw een blog (hier), met een heel belangrijke conclusie: wat je niet vraagt, hoef je ook niet te beantwoorden. En dat is precies wat de minister doet. Hij stelt vragen die hém uitkomen om zijn doelstelling te realiseren en negeert dat wat niet welgevallig is.

Wij hebben ook Ardo de Graaf gevraagd om een reactie op de kamerbrief van de minister. Zijn reactie vindt u hier. Ook hij concludeert dat de minister een zeer onvolledige reactie geeft, selectief citeert, en toewerkt naar conclusies die de minister goed uitkomen. Wat SVH betreft geen ministeriële opstelling.

 

schermafbeelding-2016-11-08-om-10-05-20

Plaatsing windpark op IJmuiden Ver niet duurder dan Hollandse Kust.

Deze zomer heeft Stichting Vrije Horizon (SVH) geconcludeerd dat het plaatsen van windturbineparken verder uit de kust aanmerkelijk voordeliger is dan door minister Kamp werd gepresenteerd. Dit op basis van verkennende onderzoeken in opdracht van SVH aan ECN en duurzaamheidsadviseur Ardo de Graaf.

De Graaf concludeerde op basis van langjarige KNMI metingen en benchmarks van buitenlandse off shore windparken dat de tarieven waarmee ECN en de minister rekenen veel te hoog zijn. De recente inschrijvingen bij Borssele en Krigers Flak (DK) bevestigen deze conclusies.

SVH koos ervoor om de verkenning van De Graaf te laten valideren door Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL) een wereldwijd opererend bureau op energiegebied.

Tijdens de eerste beoordeling heeft DNV GL een aantal aanbevelingen gedaan.  Stichting Vrije Horizon heeft Ardo de Graaf Advies gevraagd deze aanbevelingen uit te werken. De uitwerking hiervan is met DNV GL besproken en verwerkt in een zelfstandig leesbaar addendum op het rapport AdG van 9 september. Dit addendum, opgezet als een voor dit dossier tot dusverre nog niet uitgevoerde verkennende overzichtsstudie, is wederom aan DNV GL ter beoordeling gegeven. Dit addendum is, samen met de    validatie van DNV GL en een begeleidende brief waarin de belangrijkste conclusies samengevat zijn, aan EZ en de leden van de Tweede en Eerste Kamer verstuurd.

De validatie concludeert dat nauwkeuriger moet worden gekeken dan op basis van verkennend onderzoek, maar laat de belangrijkste conclusie intact. Volgens de aanwijzingen van DNV GL blijkt de opbrengst van IJmuiden Ver hoger dan bij de eerdere verkenning, namelijk 8-8,5% als gevolg van meer wind. De hogere opbrengsten zijn, gerekend met de tarieven van Borssele, voldoende om de meerkosten van ontwikkelen op IJmuiden Ver te compenseren. De door de minister genoemde meerkosten zijn ingehaald door de snelle ontwikkelingen op dit gebied.

Volgens SVH kunnen de doelstellingen voor 2023 uit het energieakkoord ook gehaald worden wanneer de Kamer besluit tot plaatsing op IJmuiden Ver in plaats van op de Hollandse Kust. Niet onbelangrijk: dit besluit zal bijdragen aan het versneld realiseren van de Parijse klimaatdoelstellingen doordat op deze locatie ruimte is voor bijna drie keer zoveel capaciteit. Geen versnippering op verschillende locaties, maar concentratie op één locatie. Met daarbij behorende schaalvoordelen.

logo

Hulp bij indienen zienswijze uitbreiding 10 – 12 mijlzone

Leeswijzer

Dit document is bedoeld als leidraad om jouw argumenten voor de zienswijze (een ‘Zienswijze’ is een document waarop wij als burger kunnen aangeven welke informatie wij missen en waarop wij extra onderzoek zouden willen zien) te formuleren.

Het staat je vrij hier toevoegingen bij te maken en/of je eigen woordkeuze te gebruiken.

De Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust’ kun je inzien op:

http://www.platformparticipatie.nl/Images/Ontwerprijksstructuurvisie%20Windenergie%20op%20Zee%20Aanvulling%20gebied%20Hollandse%20Kust_tcm318-377556.PDF

Het digitale formulier waarop je jouw zienswijze kunt indienen, vind je op: 

http://fd2.formdesk.com/minienm/Zienswijzenprocedure_Wind_op_Zee

Hieronder de argumenten die wij van belang achten. Dit suggereert niet dat dit compleet is. In cursief ons verzoek voor meer informatie en/of aanvullend onderzoek. Let op: hoe meer zienswijzen er binnenkomen, hoe beter. Vertrouw er dus niet op dat de zienswijze van Stichting Vrije Horizon voldoende is. Men rekent in Den Haag al op honderden zienswijzen. Stel hen niet teleur.

Let op: Wij hebben ook een ‘zienswijze argumenten’ document gemaakt voor de ‘Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust (zuid)’.

Dat is een andere zienswijze op een ander rapport. Zie voor meer info onze site www.vrijehorizon.nl. Nu kun je deze zienswijze indienen, maar ook de andere. Succes en bedankt. (en vergeet niet zoveel mogelijk vrienden en familie te vragen ook hun zienswijzen in te dienen).

 

Hieronder de tekstdelen of het gehele document dat je kunt invoegen op het digitale formulier. Dit kan met copy/paste (knippen en plakken)

Zienswijze Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust.

RVO nodigt uit om zienswijzen in te dienen. Men stuurt daarbij circa 3000 pagina’s tekst mee.

Dit is voor geen enkele lezer te lezen en te begrijpen binnen de periode waarin men de zienswijzen kan indienen.

De reactiedocumenten op zienswijzen in een voorafgaand stadium tonen het volgende aan:

 1. De reacties worden wel gelezen, maar niet meegenomen in de besluitvorming
 2. Op alle reacties worden antwoorden gegeven die uitleggen waarom een besluit / oplossing genomen of gekozen is
 3. Op aanwijsbare fouten in de besluitvorming wordt niet serieus gereageerd. Men ‘houdt vast aan het uitleggen waarom er gekozen is, en weerlegt niet de genoemde argumenten c.q. besluit niet tot aanvullend of nieuw onderzoek

Alegemeen:

De aanpassing van de Rijksstructuurvisie Wind op Zee Hollandse Kust is volstrekt overbodig. De enige aangevoerde reden om hiervoor te kiezen is het vermeende kostenvoordeel op Hollandse Kust t.o.v. IJmuiden Ver. Op alle overige aspecten scoort IJmuiden Ver beter tot veel beter dan de Hollandse Kust. (bijlage 1)

Stichting Vrije Horizon heeft inmiddels studies laten uitvoeren door ECN en Ardo de Graaf Advies, waaruit blijkt dat het vermeende kostenvoordeel door de recente ontwikkelingen en door het

benchmarken van de uitgangspunten van de eerder gedane berekeningen niet langer valide zijn.

In onderstaand document zal ik dit verder toelichten en verwijzingen aanbrengen naar de betreffende onderzoeken.

2.4.4 Routekaart windenergie op zee

Het kabinet heeft in september 2014, in de beleidsbrief die bekend staat als de ‘Routekaart’, de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee gebieden Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden, de Haalbaarheidsstudie en de plannen om de opgave uit het Energieakkoord te realiseren.

Uitgaande van het zo kosteneffectief mogelijk realiseren van de opgave uit het Energieakkoord heeft het kabinet een afweging gemaakt tussen de aangewezen windenergiegebieden (Borssele, IJmuiden-Ver, Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden). De aangewezen gebieden Borssele en Hollandse Kust ter hoogte van Noord- en Zuid-Holland zijn goedkoper dan gebieden verder op zee.

Het kabinet hee  in deze beleidsbrief geconcludeerd dat een gecoördineerde netaansluiting van windparken op zee leidt tot lagere maatschappelijke kosten en een kleinere impact op de leefomgeving. De opgave voor windenergie op zee kan het meest kosteneffectief worden gerealiseerd door de aanleg van een net op zee met standaardplatforms, waarop per platform 700 MW (twee parken van 350 MW) kan worden aangesloten. Daarom is gezocht naar gebieden waar eenheden van 700 MW gerealiseerd kunnen worden. De inzet is

drie grote windparken: Borssele (1.400 MW) en Hollandse Kust (2.100 MW). Dat is goedkoper en zo blij  er ruimte over voor andere gebruikers op de Noordzee, zoals bijvoorbeeld de scheepvaart.

Als gevolg van deze strategie hee  het kabinet besloten de gebieden binnen de 12 NM voor Ameland, Maasvlakte en Zeeuwse Kust af te laten vallen. Het kabinet wil verder zo min mogelijk gebruik maken van de 12-mijlszone en zal daarom een minimale afstand van 10 NM (18,5 km) uit de kust hanteren. Dat betekent voor de gebieden binnen de 12 NM voor de Noord- en Zuid-Hollandse Kust dat is besloten geen gebruik te maken van de stroken van 3 NM tot 10 NM uit de kust.

Reactie

De aanname dat de gebieden Hollandse Kust goedkoper zijn dan de gebieden verder op zee zijn niet meer dan aannamen.

Stichting Vrije Horizon heeft studies laten uitvoeren door ECN en (aanvullend) door Ardo de Graaf Advies.

Uit deze studies komen de volgende feiten naar voren:

 1. De onderzoeken van ECN zijn gebaseerd op reeds achterhaalde gegevens. ECN onderkent dit in haar rapport en stelt dat er ‘in deze studie maar ook in alle eerdere studies grote onzekerheidsmarges bestaan’. Dit geldt derhalve ook voor de studies op basis waarvan de routekaart is vastgesteld
 2. In alle studies, leidend tot de routekaart is voornamelijk gekeken naar de meerkosten van IJmuiden Ver t.o.v. de Hollandse Kust.. De meerkosten voor IJmuiden Ver (zie tabel achterin studie E16023) bestaan voor het grootste deel uit kabellengte en een grotere diepte / fundering. 
 3. In de studie E16023 eindigt ECN met een veronderstelde extra kabelkosten van € 840 miljoen, ofwel € 2,33 miljoen per gelegde kilometer. Benchmarks vanuit de industrie en laten een bedrag zien van maximaal € 1,24 miljoen per gelegde kilometer. Deze verschillen worden door ECN verklaard door een ‘consultatie met de industrie die ons adviseerde een factor 2x toe te passen’.
 4. Er is niet gekeken naar mogelijke besparingen veroorzaakt door grotere aanbesteding, aanleg op 1 centrale plek,  eenvoudiger aanlandingsmogelijkheden, en meeropbrengst doordat er op IJmuiden Ver meer wind ‘geoogst’ kan worden. Dit laatste resulteert in een meeropbrengst – gerekend tegen € 0,0723 per kWh – van € 566 miljoen. Berekend met de kosten zoals door de minister gehanteerd van € 0,124 per kwh – hetgeen realistisch is t.o.v. de € 1,3 miljard meerkosten – levert dit € 944 miljoen extra inkomsten op. Allen op basis van 2100 MW geïnstalleerd vermogen. Terwijl op IJmuiden Ver een drievoud aan turbines opgesteld kan worden.
 5. Voor een meer gedetailleerd overzicht van ‘meerkosten, besparingen en opbrengsten verwijzen wij naar http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroomversnelling/.

Conclusie:

Wij verzoeken de minister de uitkomsten van de studies zoals onder punt 5 aangegeven, zeer serieus mee te nemen en op basis van het door de minister genoemde argument ‘hogere kosten’ de routekaart te herzien. Temeer daar uit onderzoek van RVO blijkt dat IJmuiden Ver op alle andere delen (ecologie, landschap en overigen) veel beter scoort dan de gebieden Hollandse Kust.  (zie bijlage 1). 

Aanpassing van de routekaart leidt niet tot vertraging in de uitrol van de plannen tot 2023 en geeft een voorsprong voor de uitrol van wind op zee in de periode na 2023. 

Zichtbaarheid en dominantie

Zoals de Rijksstructuurvisie WIndenergie op Zee – aanvulling gebied Hollandse Kust (hierna RSVHK) al aangeeft, is er bij zowel de plaatsing op 12 mijl als op 10 mijl sprake van een zeer dominante situatie. De aangehaalde cijfers (25% / 35% zichtbaarheid gedurende het jaar) zijn misleidend. De zichtbaarheid gedurende bijvoorbeeld de zomer is aanmerkelijk hoger. Volgens KNMI data in de zomer 45%  / 55%van de tijd (daglicht). Uit onze eigen observaties zijn de turbines bij daglicht mee dan 50% van de tijd zichtbaar, bij nacht zelfs meer dan 80% van de tijd.

De gebruikte visualisaties zijn niet in lijn met de werkelijkheid. Dit wordt ook door Motivaction aangehaald in de door hen gedane studie. Een windturbine (Luchterduinen, 3 MW) is nu goed zichtbaar vanaf de kust. Een 8 MW turbine op 10 mijl uit de kust wordt als 2 keer hoger waargenomen. Dit is niet zichtbaar in de visualisatie en derhalve bewust misleidend.

Recreatie en werkgelegenheid

Ook op dit onderdeel is sprake van misleidend gebruik van studies. Zo wordt gesteld dat ‘ een minderheid van de geïnterviewden aangeeft, dat zij een strand waarbij windturbines zichtbaar zijn niet of minder vaak zullen bezoeken. Omdat uit ander onderzoek bekend is dat lang niet alle mensen doen wat ze vooraf aangeven, zijn de effecten op de kustrecreatie onzeker. Bovendien is uit het aanvullende belevingsonderzoek gebleken dat ook in dit opzicht er geen significant verschil is tussen 10 en 12 NM’

Reactie

Ik verzoek u de verschillen tussen mijn waarnemingen betreffende de zichtbaarheid en de in de RSVHK aangegeven zichtbaarheidsgegevens te verklaren.

In de onderzoeken wordt geen juiste weergaven gebruikt van de werkelijkheid. Zie ook ‘Zichtbaarheid en dominantie’. En zelfs dan nog wordt er door 20% van de ondervraagden gesteld dat zij niet meer naar de gebieden komen waar windmolens zichtbaar zijn. Dat heeft een enorme maatschappelijke en economische impact op de kustgemeenten. Eigen onafhankelijk onderzoek geeft nog ernstiger cijfers, waarbij + 30% van de ondervraagden aangeeft niet meer naar deze stranden te komen. (http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf)

De in de RSVHK aangehaalde ‘werkgelegenheidseffecdten en economische effecten’ zijn niet juist. Decisio stelt in haar rapport dat er sprake is van verlies van  ‘maximaal 1250  FTE’ en stelt daarbij de schade op ‘maximaal € 260 miljoen over 20 jaar’. 

Decisio baseert zich daarbij op een ‘omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvlloeiende kosten’. 

 1. Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg.
 2. Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van € 80.000/jaar. 1250 FTE’s x € 80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van € 2,25 miljard. Toen wij Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, verklaarde men: ‘ jullie hebben gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een MKBA’.

Conclusie: De impact langs de kust is aanmerkelijk hoger dan in de RSVHK wordt voorgesteld. Graag correctie hiervan. 

Ten slotte:

De routekaart in de RSVHK houdt geen rekening met zaken die niet in geld te vatten zijn, maar in ‘waarde’.

Bezoekers beleven de weidsheid van de lege horizon, de rust die de zee uitstraalt en de prachtige zonsondergangen. Dit alles wordt teniet gedaan en ingeruild voor een vermeende kostenbesparing van € 1,3 miljard. Inmiddels zijn al deze hieraan ten grondslag liggende berekeningen achterhaald door de in opdracht van Stichting Vrije Horizon uitgevoerde studies en door de uitkomsten van de winnende tender bij Borssele.

We hebben in Nederland maar één kust. Die wordt totaal volgezet met zeer zichtbare windturbines. Je kunt die horizon, die vrijheid, maar één keer verpesten. Wij roepen u op dat niet te doen!

Zoals de heer Klaver zegt: ‘Wij kennen bijna overal de prijs van, maar van bijna niets de waarde’.

Wat vindt u de waarde van deze beleving?

Bijlage 1. 

Link naar tabel RVO selectiecriteria ontwikkelgebieden

RVO: Borssele Wind Farm Zone Windfarm Sites III and IV, June 2016

schermafbeelding-2016-09-26-om-14-34-45

Hulp bij het invullen van de Zienswijze Kavelbesluiten I

Betreft: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten I  Hollandse Kust (zuid) – hierna te noemen MER kavelbesluiten I .

Leeswijzer

Dit document is bedoeld als leidraad om jouw argumenten voor de zienswijze (een ‘Zienswijze’ is een document waarop wij als burger kunnen aangeven welke informatie wij missen en waarop wij extra onderzoek zouden willen zien) voor de MER kavelbesluiten I en II te selecteren. Het staat je vrij hier toevoegingen bij te maken en/of je eigen woordkeuze te gebruiken.

LET OP: DE KAVELBESLUITEN ZIJN GESPLITST IN I EN II. DIT BETEKENT DAT JE VOOR BEIDEN EEN ZIENSWIJZE IN MOET DIENEN. VOOR KAVEL II VERWIJZEN WIJ JE NAAR ‘HULP BIJ HET INVULLEN VAN DE ZIENSWIJZE KAVELBESLTUIEN II. DE VERSCHILLEN ZIJN MINIMAAL, MAAR MET NAME HET DEEL DAT HANDELT OVER DE ZICHTBAARHEID WIJKT AF V.W.B. DE  GEKOZEN ZICHTPUNTEN

Per argument staat beschreven op welk deel van de ‘MER kavelbesluiten I en II’ dit betrekking heeft.

De ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER kavelbesluiten I en II’ kun je inzien op:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken/woz-kavels-hollandse-kust-zuid-i/ii/fase-1

Het digitale formulier waarop je jouw zienswijze kunt indienen, vind je op: 

https://respons.itera.nl/Formulier/ontwerpkavelbesluiten-HKZ-I-II. LET OP!! SOMS LUKT HET NIET HET FORMULIER NA INVULLING TE VERZENDEN! SVH HEEFT HIEROVER CONTACT OPGENOMEN MET RVO. ER WORDT AAN GEWERKT. JE KUNT JOUW ZIENSWIJZE OOK OPSTUREN NAAR korper@ziggo.nl. Wij zorgen dan dat het doorgestuurd wordt.

Hieronder de argumenten die wij van belang achten. Dit suggereert niet dat dit compleet is.

Let op: hoe meer zienswijzen er binnenkomen, hoe beter. Vertrouw er dus niet op dat de zienswijze van Stichting Vrije Horizon voldoende is. Men rekent in Den Haag al op honderden zienswijzen. Stel hen niet teleur.

Let op 2: Wij hebben ook een ‘zienswijze argumenten’ document gemaakt voor  de Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust’.

Dat is een andere zienswijze op een ander rapport. Zie voor meer info onze site www.vrijehorizon.nl. Nu kun je deze zienswijze indienen, maar ook de andere. Succes en bedankt. (en vergeet niet zoveel mogelijk vrienden en familie te vragen ook hun zienswijzen in te dienen).

Ter verduidelijking een deel van de procedure

“De besluiten worden in een vaste volgorde genomen met de volgende mogelijkheden voor inspraak of beroep:

• Eerst kunt u inspreken op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau die beschrijft  wat er onderzocht zal worden. U kunt daarbij aangeven wat er naar uw mening in het milieue ectrapport (meer, of anders) onderzocht moet worden om tot een (ontwerp)besluit te komen.

• Als het onderzoek naar de milieueffecten is afgerond, kunt u inspreken op de ontwerpbesluiten en aangeven wat er volgens u aan veranderd zou moeten worden.

 • Definitieve kavelbesluiten en de besluiten die worden genomen onder de rijkscoördinatieregeling staan open voor beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de Rijksstructuurvisie is geen beroep mogelijk”.

Dus: als je nu geen zienswijze indient, kun je t.z.t. niet in beroep gaan bij de Raad van State!!

Hieronder de tekstdelen of het gehele document dat je kunt invoegen op het digitale formulier

DELEN WORDT OP PRIJS GESTELD!!

Zienswijze Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust

Algemeen.

Stichting Vrije Horizon (SVH) concludeert dat in de MER geen rekening wordt gehouden met het cumulatieve effect van de aanbestedingen III en IV. Dit wil SVH opgenomen zien in alle afwegingen voor Kavelbesluiten I t/m 4 voor de Hollandse Kust Zuid, toekomstige kavelbesluitetne I en II voor de Hollandse Kust Noord. Daarbij willen wij dezelfde effecten onderzocht hebben wanneer deze 2100 MW op IJmuiden Ver ontwikkeld zouden worden.

Op pagina 13 wordt gesteld dat er tempo gehouden moet worden. Dan bevreemdt het SVH dat er uitsluitend gesproken wordt over ontwikkeling op HK en dat IJV niet in deze overwegingen wordt meegenomen.

De zone tussen 10 en 12 mijl moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Vooruitgelopend op deze onderzoeken zonder de alternatieven verder op zee gelijktijdig te onderzoeken duidt op vooringenomenheid en een ‘luister- en inspraakprocedure’ waarbij de ontvangen informatie niet serieus wordt genomen.

De onderzoeken waaraan in deze documenten wordt gerefereerd, gaan uit van inmiddels achterhaalde, niet up to date uitgangspunten. Aan de basis van alle onderzoeken staat ECN data. ECN onderkent zelf dat deze omgeven zijn met ‘grote onzekereidsfactoren’. Mede veroorzaakt omdat de (door ECN) geraadpleegde industrie ‘uit concurrentieoverwegingen’ geen detailinformatie wenst te geven.

Eerder onderzoek gedaan op basis van waterdiepte, windsnelheid en afstand heeft geresulteertd in een maximaal SDE+ bedrag van van 12,4 cent voor 2016. De winnende tender van Borssele (7,26 cent/kWh) laat zien dat de gebruikte data achterhaald is en een zeer hoge ‘voorzichtigheidsfactor’ heeft. Dit geldt ook voor de door ECN in hun rekenmodel gebruikte 8,35% financieringsrente, waar in de MKBA momenteel 3% voorgeschreven wordt. Dit heeft ook effect op de kostenvergelijkingen tussen IJmuiden Ver en Hollandse Kust.

IJmuiden Ver kent veel minder obstakels dan Hollandse Kust en is daardoor makkelijker te ontwikkelen.

Aanlanding voor Hollandse Kust Zuid zal plaatsvinden op hetzij Wateringen of de Maasvlakte. Beiden zijn lastig. Wateringen doordat er door een historisch landschap gegraven moet worden, IJmuiden Ver omdat de kabel door de vaargeul aangelegd moet worden. De aanlandingspunten voor IJmuiden Ver kennen deze obstakels niet. Dit zal ongetwijfeld een – niet door ons berekend – kosteneffecdt hebben.

Afname productiviteit bestaande windparken

Uit onderzoek11 is gebleken dat de energieopbrengst van Luchterduinen, als gevolg van de realisatie van alle vier de kavels van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), maximaal 7,8 % lager zal zijn. Voor windpark Egmond aan Zee en het Prinses Amalia windpark wordt de afname van de energieopbrengst berekend op 1,6 %.

Reactie

De opbrengst neemt af bij ontwikkeling van meer locaties.

Is er onderzoek gedaan naar het cumuliatieve effect zoals hierboven omschreven? Waar is dat onderzoek in te zien.

Waarom wordt niet gekozen voor een locatie IJmuiden Ver, waar de hogere windopbrengst (ruim 8%) ruimschoots opweegt tegen de hier genoemde productieafname? Of, waar anders gezegd, gekozen kan worden voor 8% minder turbines waarbij de opbrengsten gelijk blijven?

Zichtbaarheid vanaf de kust

De zichtbaarheid van de windparken is in het MER aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve criteria in kaart gebracht. De zichtbaarheid van de windturbines kan op basis van deze criteria objectief worden weergegeven. De afstand waarop een object voor het menselijke oog nog zichtbaar is, hangt af van een aantal factoren:

– Eigenschappen van het object

– De kromming van de aarde

– De visus van het menselijke oog

– De meteorologische omstandigheden

Uit het MER (zichtbaarheidsanalyse) volgt dat het windpark maximaal 17,25 % van de tijd gedurende de zomermaanden (1 mei – 30 september) in de dagperiode (07.00 uur – 21.00 uur), vanaf het dichtstbijzijnde strand op land (Noordwijk) zichtbaar is. Buiten de zomerperiode is het zichtbaarheidspercentage van de windturbines lager. Daarnaast is het zichtbaarheidspercentage van de windturbines vanuit andere locaties aan de kust die verder van het windpark liggen lager, respectievelijk Zandvoort (9,57 %), Scheveningen (3,16 %) en Hoek van Holland (0,32 %).

De zichtbaarheid van de windturbines vanaf de kustgebieden wordt voornamelijk bepaald door de weersomstandigheden en in mindere mate door de grootte van de turbines. Grotere windturbines zijn bij goede zichtomstandigheden wel tot een grotere afstand zichtbaar. Echter bij het gebruik van windturbines met een groter vermogen, zullen er minder turbines nodig zijn om tot hetzelfde vermogen te komen.

Er wordt het volgende gesteld: ‘De mate waarin de aanwezigheid van windparken de beleving van het landschap en met name het vrije uitzicht over zee beïnvloedt, is niet voor iedereen eenduidig vast te stellen op basis van objectieve criteria. Beleving is subjectief, wat betekent dat dit voor eenieder anders kan zijn.’

Reactie

Zoals de Rijksstructuurvisie WIndenergie op Zee – aanvullng gebied Hollandse Kust (hierna RSVHK) al aangeeft, is er bij zowel de plaatsing op 12 mijl als op 10 mijl sprake van een zeer dominante situatie. De aangehaalde cijfers (25% / 35% zichtbaarheid gedurende het jaar) zijn misleidend en staan bovendien in schril contrast met het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust, hierboven weergegeven.

De zichtbaarheid gedurende bijvoorbeeld de zomer is aanmerkelijk hoger. Volgens KNMI data in de zomer 45%  / 55%van de tijd (daglicht). Uit onze eigen observaties zijn de turbines bij daglicht mee dan 50% van de tijd zichtbaar, bij nacht zelfs meer dan 80% van de tijd.

Dit observaties worden ook onderschreven door de zichtbaarheidsmetingen welke door het KNMI voor Schiphol en De Kooy gemeten zijn. (Zie bijlage 1 en 2). Hieruit blijkt dat de zichtbaarheid gedurende deze willekeurige periode ruim meer dan 50% van de meetperiode beslaat.

Graag willen wij toelichting op beide afwijkende – door u gepubliceerde – percentages zichtbaarheid.

Graag willen wij toelichting op de afwijking van beide rapporten t.o.v. de door ons in de bijlagen aangeleverde percentages zichtbaarheid en de afstanden waarover deze zichtbaar zouden zijn.

Reactie beleving

Beleving is subjectief. Stoort men zich aan wat men ziet of doet men dat niet. Wat wel duidelijk meetbaar is, is de zichtbaarheid. Wij vinden in dit besluit geen (langjarige) zichtbaarheidmeting van bijvoorbeeld Luchterduinen of Amalia. Uitsluitend afgeleide, geextrapoleerde metingen, die bovendien sterk afwijken van de metingen zoals in de bijlage 1 en 2 staan.

De alinea waarin de beleving benoemd wordt, is daarmee suggestief en niet ter zake doende. Wij willen van u zien wat u werkelijk gezien hebt van Luchterduinen gedurende een langere periode.

Recreatie en tourisme

De kust is een geliefde plek voor verschillende soorten recreatie. De Noordzeebadplaatsen zijn zowel bij binnenlandse als buitenlandse toeristen populaire bestemmingen. Daarnaast vinden er aan de kust veelvuldig watersportactiviteiten, recreatievaart en sportvisserij plaats.

Om de effecten te onderzoeken van de windparken op de kustrecreatie- en het toerisme zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd waar tevens in het MER naar is verwezen.

In het Decisio rapport18 is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten en de regionale economische impact van de aanleg van een windenergiegebied op zee op de kustregio. Hieruit blijkt dat de mogelijk negatieve maatschappelijke effecten op de strandrecreatie aanzienlijk geringer zijn dan de positieve effecten op de maatschappelijke kosten. Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat de effecten op de werkgelegenheid in de toeristische sector – hoewel niet met zekerheid te kunnen vaststellen – van beperkte omvang zijn. Daarnaast levert de aanleg en exploitatie van windparken op zee positieve werkgelegenheidseffecten op, ook voor de kustregio.

Een aanvullend belevingsonderzoek dat op verzoek van de betrokken regionale overheden heeft plaatsgevonden en tegelijk met de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling Hollandse Kust aan de Tweede Kamer is toegezonden, heeft niet tot afwijkende conclusies geleid.

Reactie

In de genoemde onderzoeken worden geen juiste weergaven gebruikt van de werkelijkheid. Zie ook ‘Zichtbaarheid  vanaf de kust’. En zelfs dan nog wordt er door 20% van de ondervraagden gesteld dat zij niet meer naar de gebieden komen waar windmolens zichtbaar zijn. Dat heeft een enorme maatschappelijke en economische impact op de kustgemeenten. Eigen onafhankelijk onderzoek geeft nog ernstiger cijfers, waarbij + 30% van de ondervraagden aangeeft niet meer naar deze stranden te komen. (http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf)

De aangehaalde ‘werkgelegenheidseffecdten en economische effecten’ zijn niet juist. Decisio stelt in haar rapport dat er sprake is van verlies van  ‘maximaal 1250  FTE’ en stelt daarbij de schade op ‘maximaal € 260 miljoen over 20 jaar’.

Decisio baseert zich daarbij op een ‘omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvloeiende kosten’. Echter:

 1. Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg.
 2. Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van € 80.000/jaar. 1250 FTE’s x € 80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van € 2,25 miljard. Toen wij Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, verklaarde men: ‘ jullie hebben gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een MKBA’.

Conclusie: De impact langs de kust is aanmerkelijk hoger dan in het aangehaalde Decisio rapport wordt voorgesteld en strijdig met uw afweging 6.3.2.Graag correctie hiervan.

Daarnaast wordt hier gesteld dat ‘ echter gelet op het grote belang van windenergie, en de geringe negatieve effecten in vergelijking met het positieve effect op de maatschappelijke kosten, worden deze negatieve effecten als aanvaardbaar beschouwd.’

Wij vinden dit een loze kreet, niet onderbouwd. De kosten voor  ontwikkeling van IJmuiden Ver . t.o.v. de Hollandse Kust zijn volgens de minister € 1,3 miljard hoger. Dit is weerlegd in de onderzoeken gedaan door ECN en Arde de Graaf Advies. http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroomversnelling/ en vanuit de tenders voor Borssele I en II niet houdbaar. Ontwikkeling op IJmuiden Ver kan een besparing opleveren van € 1 miljard. (zie bovengenoemde link). Daarboven op wordt ook de schade aan de kust (zie punt 2 hierboven) verkeerd voorgesteld op basis van een ‘rekenmodel’ door Decisio gehanteerd.

Weer en Klimaat

Uit het MER blijkt dat een windpark lokaal effect kan hebben op het weer. De turbulentie van de atmosfeer neemt binnen een windpark toe, waardoor dit in enkele gevallen kan leiden tot extra wolkenvorming. Echter komt dit effect slechts zeer incidenteel voor, omdat dit zich alleen voordoet bij zeer specifieke meteorologische omstandigheden. Derhalve zal dit geen significante effecten hebben op recreatie en toerisme.

Reactie

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de werkelijke effecten op lokaal niveau, veroorzaakt door menging van koude en warme luchtlagen. Er is derhalve ook niet bekend of dit ‘zeer incidenteel’ voorkomt. Daarom is de stelling dat dit geen significante effecten zal hebben op recreatie en toerisme, niet valide.

Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten zijn van plaatsing van windturbines op zee op het weer langs de kust.

Morfology en hydrologie

Alle morfologische en hydrologische veranderingen die het gevolg zijn van de aanleg, exploitatie, verwijdering en onderhoud van het windpark zijn, voor zover de huidige kennis inzichten geeft, lokaal, beperkt van omvang en tijdelijk van aard.

Reactie

Wij kunnen niets teruglezen over amfidromen. IJmuiden Ver ligt in een amfidroomgebied. (zie http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/09/Ardo-De-Graaf-Advies-.pdf pagina 13 e.v.

Een amfidroom heeft zeer weinig getijdenverschil. Met als gevolg weinig bodemverplaatsing, en daardoor goedkopere fundering. Dit gegeven is niet opgenomen in MER of in het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust.

Wij missen onderzoek hiernaar en zouden dat graag aangevuld willen zien.

Ecologie

In het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust worden allerlei maatregelen en mitigerende acties opgenomen om scade aan ecologie te beperken.

In bijlage 3 staat weergegeven dat IJmuiden Ver op ecologisch gebied aanmerkelijk gunstiger scoort dan Hollandse Kust. Controlende en mitigerende maatregelen werken kostenverhogend. Kunt u aangeven waarom toch gekozen wordt voor kostenverhogende maatregelen voor de Hollandse Kust t.o.v. IJmuiden Ver, waarbij de keuze voor Hollandse Kust uitsluitend gebaseerd is op vermeende meerkosten.

Dwingende redenen van openbaar belang

In dit hoofdstuk wordt het volgende gesteld: ‘Door de overheid is de ambitie vastgelegd om in het jaar 2023 23% van de jaarlijkse energiebehoefte te verkrijgen uit (meerdere typen) hernieuwbare (duurzame) energiebronnen. Deze doelstelling is mede ingegeven door ambities op Europees niveau. Ten aanzien van de betreffende bronnen valt te denken aan windenergie (windturbines), zonne-energie (zonnepanelen), biomassa (vergisting), bodem (aardwarmte) en water(kracht). Deze voorgenomen duurzame ontwikkeling en doelstelling zal de komende jaren voornamelijk worden toegeschreven aan windenergie, aangezien dit een van de goedkoopste en makkelijkste manieren is om hernieuwbare energie te produceren. Het onderhavige windpark in de Noordzee zal substantieel bijdragen aan de doelstelling. Daarnaast zal Nederland minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.’

Reactie

De Europese doelstelling is het terugdringen van CO2 uitstoot. In dit document wordt geen gewag gemaakt van de impact van deze ontwikkelingen op het terugdringen van de CO2 uitstoot, noch wat de verwachte / berekende bijdrage is van de locaties Hollandse Kust hierop. Graag willen wij deze onderbouwde verwachtingen opgenomen zien.

Algemeen

Het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust bol  van de algemeenheden en onzekerheden. Veel gebruikte woorden als ‘kunnen (76 keer), kan (125 keer) mogelijk( 69 keer)’

geven een beeld van onzorgvuldigheid en veel voorbehoud.

Ten slotte:

 • Wij zijn van mening dat het voornemen plaatsing van windturbinevelden in het zicht van onze kust stoelt op ondoordachte, niet goed uitgewerkte onderbouwingen, achterhaalde gegevens (ECN, Decisio) en geen c.q. onvoldoende rekening houdt met de effecten op lokaal niveau. (Motivaction, Decisio)
 • Wij zijn van mening dat EZ de tijdsdruk als leidend neemt, in plaats van verantwoord bestuur.
 • Wij zijn van mening dat de economische belangen voorrang krijgen ten opzichte van de leefbaarheids- en belevingsbelangen. People, planet, profit.
 • Wij zijn van mening dat een van de laatste ongerepte natuurgebieden onherstelbaar veranderd wordt.
 • Wij zijn van mening dat IJmuiden Ver in deze fase nooit een serieus alternatief is en stoelen dit op gesprekken met EZ, discussies in de deelname aan participatiebijeenkomsten, maar vooral aan het gekozen argument (vermeende) meerkosten. Zonder dat door EZ / I&M grondig onderzocht is of dit stand houdt bij een grotere aanbesteding op 1 locatie met ca. 10% meer windopbrengst.
 • Wij zijn van mening dat de volksgezondheid, door het wegnemen van de eindeloosheid van de zee, op termijn schade zal ondervinden.

De ontwikkeling Hollandse Kust houdt geen rekening met zaken die niet in geld te vatten zijn, maar in ‘waarde’.

Bezoekers beleven de weidsheid van de lege horizon, de rust die de zee uitstraalt en de prachtige zonsondergangen. Dit alles wordt teniet gedaan en ingeruild voor een vermeende kostenbesparing van € 1,3 miljard. Inmiddels zijn al deze hieraan ten grondslag liggende berekeningen achterhaald door de in opdracht van Stichting Vrije Horizon uitgevoerde studies en door de uitkomsten van de winnende tender bij Borssele.

We hebben in Nederland maar één kust. Die wordt totaal volgezet met zeer zichtbare windturbines. Je kunt die horizon, die vrijheid, maar één keer verpesten. Wij roepen u op dat niet te doen!

Zoals de heer Klaver van Groen links zegt: ‘Wij kennen bijna overal de prijs van, maar van bijna niets de waarde’.

Wat vindt u de waarde van deze beleving?

Bijlagen

Bijlage 1 Meting zichtbaarheid De Kooy 1/8/2016 – 23/9/2016

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)

Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken zijn deze tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat deze reeks van gemeten waarden niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we naar de gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal Nederland Temperatuur <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/# STN      LON(east)   LAT(north)     ALT(m)  NAME

235:         4.785       52.924       0.50  DE KOOY

 

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag);

HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT;

VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 2=200-300m,…, 49=4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, …, 79=29-30km, 80=30-35km, 81=35-40km,…, 89=meer dan 70km);

 

STN,YYYYMMDD,   HH,   VV

 

235,20160801,    1,   80

235,20160801,    2,   80

235,20160801,    3,   80

235,20160801,    4,   75

235,20160801,    5,   75

235,20160801,    6,   69

235,20160801,    7,   75

235,20160801,    8,   75

235,20160801,    9,   80

235,20160801,   10,   75

235,20160801,   11,   80

235,20160801,   12,   80

235,20160801,   13,   80

235,20160801,   14,   80

235,20160801,   15,   80

235,20160801,   16,   80

235,20160801,   17,   80

235,20160801,   18,   75

235,20160801,   19,   75

235,20160801,   20,   75

235,20160801,   21,   70

235,20160801,   22,   64

235,20160801,   23,   70

235,20160801,   24,   70

235,20160802,    1,   70

235,20160802,    2,   57

235,20160802,    3,   56

235,20160802,    4,   65

235,20160802,    5,   61

235,20160802,    6,   60

235,20160802,    7,   60

235,20160802,    8,   61

235,20160802,    9,   65

235,20160802,   10,   75

235,20160802,   11,   70

235,20160802,   12,   75

235,20160802,   13,   75

235,20160802,   14,   75

235,20160802,   15,   70

235,20160802,   16,   60

235,20160802,   17,   64

235,20160802,   18,   48

235,20160802,   19,   60

235,20160802,   20,   56

235,20160802,   21,   46

235,20160802,   22,   25

235,20160802,   23,   33

235,20160802,   24,   56

235,20160803,    1,   50

235,20160803,    2,   56

235,20160803,    3,   38

235,20160803,    4,   26

235,20160803,    5,   58

235,20160803,    6,   50

235,20160803,    7,   32

235,20160803,    8,   39

235,20160803,    9,   61

235,20160803,   10,   63

235,20160803,   11,   63

235,20160803,   12,   63

235,20160803,   13,   62

235,20160803,   14,   64

235,20160803,   15,   64

235,20160803,   16,   64

235,20160803,   17,   65

235,20160803,   18,   65

235,20160803,   19,   65

235,20160803,   20,   64

235,20160803,   21,   62

235,20160803,   22,   61

235,20160803,   23,   61

235,20160803,   24,   60

235,20160804,    1,   61

235,20160804,    2,   61

235,20160804,    3,   62

235,20160804,    4,   63

235,20160804,    5,   64

235,20160804,    6,   61

235,20160804,    7,   72

235,20160804,    8,   71

235,20160804,    9,   68

235,20160804,   10,   68

235,20160804,   11,   69

235,20160804,   12,   72

235,20160804,   13,   70

235,20160804,   14,   69

235,20160804,   15,   68

235,20160804,   16,   69

235,20160804,   17,   69

235,20160804,   18,   66

235,20160804,   19,   63

235,20160804,   20,   65

235,20160804,   21,   60

235,20160804,   22,   66

235,20160804,   23,   70

235,20160804,   24,   70

235,20160805,    1,   70

235,20160805,    2,   70

235,20160805,    3,   70

235,20160805,    4,   70

235,20160805,    5,   70

235,20160805,    6,   70

235,20160805,    7,   75

235,20160805,    8,   75

235,20160805,    9,   75

235,20160805,   10,   75

235,20160805,   11,   75

235,20160805,   12,   74

235,20160805,   13,   75

235,20160805,   14,   80

235,20160805,   15,   69

235,20160805,   16,   77

235,20160805,   17,   75

235,20160805,   18,   75

235,20160805,   19,   75

235,20160805,   20,   75

235,20160805,   21,   70

235,20160805,   22,   70

235,20160805,   23,   70

235,20160805,   24,   70

235,20160806,    1,   70

235,20160806,    2,   65

235,20160806,    3,   60

235,20160806,    4,   59

235,20160806,    5,   71

235,20160806,    6,   75

235,20160806,    7,   75

235,20160806,    8,   75

235,20160806,    9,   80

235,20160806,   10,   75

235,20160806,   11,   75

235,20160806,   12,   75

235,20160806,   13,   75

235,20160806,   14,   80

235,20160806,   15,   75

235,20160806,   16,   79

235,20160806,   17,   80

235,20160806,   18,   75

235,20160806,   19,   75

235,20160806,   20,   70

235,20160806,   21,   70

235,20160806,   22,   70

235,20160806,   23,   70

235,20160806,   24,   70

235,20160807,    1,   70

235,20160807,    2,   63

235,20160807,    3,   58

235,20160807,    4,   61

235,20160807,    5,   70

235,20160807,    6,   70

235,20160807,    7,   66

235,20160807,    8,   65

235,20160807,    9,   63

235,20160807,   10,   63

235,20160807,   11,   67

235,20160807,   12,   64

235,20160807,   13,   64

235,20160807,   14,   66

235,20160807,   15,   64

235,20160807,   16,   63

235,20160807,   17,   63

235,20160807,   18,   63

235,20160807,   19,   62

235,20160807,   20,   61

235,20160807,   21,   59

235,20160807,   22,   59

235,20160807,   23,   58

235,20160807,   24,   60

235,20160808,    1,   65

235,20160808,    2,   68

235,20160808,    3,   67

235,20160808,    4,   68

235,20160808,    5,   68

235,20160808,    6,   68

235,20160808,    7,   69

235,20160808,    8,   71

235,20160808,    9,   70

235,20160808,   10,   67

235,20160808,   11,   75

235,20160808,   12,   64

235,20160808,   13,   67

235,20160808,   14,   68

235,20160808,   15,   71

235,20160808,   16,   64

235,20160808,   17,   69

235,20160808,   18,   72

235,20160808,   19,   73

235,20160808,   20,   69

235,20160808,   21,   71

235,20160808,   22,   70

235,20160808,   23,   75

235,20160808,   24,   75

235,20160809,    1,   80

235,20160809,    2,   80

235,20160809,    3,   80

235,20160809,    4,   70

235,20160809,    5,   75

235,20160809,    6,   70

235,20160809,    7,   75

235,20160809,    8,   73

235,20160809,    9,   78

235,20160809,   10,   79

235,20160809,   11,   77

235,20160809,   12,   78

235,20160809,   13,   71

235,20160809,   14,   65

235,20160809,   15,   74

235,20160809,   16,   74

235,20160809,   17,   77

235,20160809,   18,   80

235,20160809,   19,   80

235,20160809,   20,   80

235,20160809,   21,   82

235,20160809,   22,   58

235,20160809,   23,   57

235,20160809,   24,   70

235,20160810,    1,   70

235,20160810,    2,   70

235,20160810,    3,   80

235,20160810,    4,   80

235,20160810,    5,   80

235,20160810,    6,   82

235,20160810,    7,   80

235,20160810,    8,   81

235,20160810,    9,   80

235,20160810,   10,   66

235,20160810,   11,   65

235,20160810,   12,   77

235,20160810,   13,   80

235,20160810,   14,   81

235,20160810,   15,   79

235,20160810,   16,   81

235,20160810,   17,   81

235,20160810,   18,   82

235,20160810,   19,   83

235,20160810,   20,   82

235,20160810,   21,   75

235,20160810,   22,   75

235,20160810,   23,   75

235,20160810,   24,   80

235,20160811,    1,   83

235,20160811,    2,   83

235,20160811,    3,   80

235,20160811,    4,   75

235,20160811,    5,   70

235,20160811,    6,   50

235,20160811,    7,   56

235,20160811,    8,   70

235,20160811,    9,   74

235,20160811,   10,   75

235,20160811,   11,   66

235,20160811,   12,   27

235,20160811,   13,   56

235,20160811,   14,   60

235,20160811,   15,   56

235,20160811,   16,   65

235,20160811,   17,   56

235,20160811,   18,   65

235,20160811,   19,   65

235,20160811,   20,   40

235,20160811,   21,   28

235,20160811,   22,   65

235,20160811,   23,   35

235,20160811,   24,   48

235,20160812,    1,   62

235,20160812,    2,   61

235,20160812,    3,   63

235,20160812,    4,   58

235,20160812,    5,   65

235,20160812,    6,   65

235,20160812,    7,   65

235,20160812,    8,   69

235,20160812,    9,   69

235,20160812,   10,   70

235,20160812,   11,   69

235,20160812,   12,   70

235,20160812,   13,   69

235,20160812,   14,   70

235,20160812,   15,   70

235,20160812,   16,   68

235,20160812,   17,   67

235,20160812,   18,   66

235,20160812,   19,   63

235,20160812,   20,   61

235,20160812,   21,   61

235,20160812,   22,   61

235,20160812,   23,   60

235,20160812,   24,   59

235,20160813,    1,   62

235,20160813,    2,   68

235,20160813,    3,   75

235,20160813,    4,   75

235,20160813,    5,   75

235,20160813,    6,   70

235,20160813,    7,   75

235,20160813,    8,   75

235,20160813,    9,   73

235,20160813,   10,   71

235,20160813,   11,   75

235,20160813,   12,   70

235,20160813,   13,   70

235,20160813,   14,   70

235,20160813,   15,   70

235,20160813,   16,   75

235,20160813,   17,   75

235,20160813,   18,   75

235,20160813,   19,   75

235,20160813,   20,   70

235,20160813,   21,   70

235,20160813,   22,   70

235,20160813,   23,   70

235,20160813,   24,   65

235,20160814,    1,   70

235,20160814,    2,   70

235,20160814,    3,   70

235,20160814,    4,   70

235,20160814,    5,   65

235,20160814,    6,   65

235,20160814,    7,   75

235,20160814,    8,   75

235,20160814,    9,   75

235,20160814,   10,   75

235,20160814,   11,   75

235,20160814,   12,   80

235,20160814,   13,   80

235,20160814,   14,   80

235,20160814,   15,   82

235,20160814,   16,   80

235,20160814,   17,   75

235,20160814,   18,   75

235,20160814,   19,   75

235,20160814,   20,   75

235,20160814,   21,   70

235,20160814,   22,   70

235,20160814,   23,   65

235,20160814,   24,   65

235,20160815,    1,   65

235,20160815,    2,   58

235,20160815,    3,   65

235,20160815,    4,   62

235,20160815,    5,   70

235,20160815,    6,   70

235,20160815,    7,   70

235,20160815,    8,   75

235,20160815,    9,   75

235,20160815,   10,   75

235,20160815,   11,   75

235,20160815,   12,   80

235,20160815,   13,   80

235,20160815,   14,   80

235,20160815,   15,   80

235,20160815,   16,   80

235,20160815,   17,   75

235,20160815,   18,   75

235,20160815,   19,   75

235,20160815,   20,   75

235,20160815,   21,   75

235,20160815,   22,   70

235,20160815,   23,   70

235,20160815,   24,   75

235,20160816,    1,   70

235,20160816,    2,   75

235,20160816,    3,   75

235,20160816,    4,   75

235,20160816,    5,   75

235,20160816,    6,   75

235,20160816,    7,   75

235,20160816,    8,   75

235,20160816,    9,   75

235,20160816,   10,   75

235,20160816,   11,   75

235,20160816,   12,   75

235,20160816,   13,   80

235,20160816,   14,   80

235,20160816,   15,   80

235,20160816,   16,   80

235,20160816,   17,   80

235,20160816,   18,   80

235,20160816,   19,   75

235,20160816,   20,   75

235,20160816,   21,   75

235,20160816,   22,   70

235,20160816,   23,   70

235,20160816,   24,   70

235,20160817,    1,   65

235,20160817,    2,   65

235,20160817,    3,   64

235,20160817,    4,   64

235,20160817,    5,   65

235,20160817,    6,   61

235,20160817,    7,   65

235,20160817,    8,   70

235,20160817,    9,   70

235,20160817,   10,   71

235,20160817,   11,   75

235,20160817,   12,   80

235,20160817,   13,   80

235,20160817,   14,   80

235,20160817,   15,   80

235,20160817,   16,   80

235,20160817,   17,   75

235,20160817,   18,   75

235,20160817,   19,   75

235,20160817,   20,   75

235,20160817,   21,   75

235,20160817,   22,   75

235,20160817,   23,   75

235,20160817,   24,   75

235,20160818,    1,   70

235,20160818,    2,   70

235,20160818,    3,   70

235,20160818,    4,   70

235,20160818,    5,   70

235,20160818,    6,   70

235,20160818,    7,   70

235,20160818,    8,   75

235,20160818,    9,   75

235,20160818,   10,   75

235,20160818,   11,   75

235,20160818,   12,   75

235,20160818,   13,   75

235,20160818,   14,   75

235,20160818,   15,   75

235,20160818,   16,   75

235,20160818,   17,   75

235,20160818,   18,   75

235,20160818,   19,   75

235,20160818,   20,   70

235,20160818,   21,   70

235,20160818,   22,   70

235,20160818,   23,   68

235,20160818,   24,   67

235,20160819,    1,   65

235,20160819,    2,   65

235,20160819,    3,   65

235,20160819,    4,   65

235,20160819,    5,   63

235,20160819,    6,   64

235,20160819,    7,   64

235,20160819,    8,   72

235,20160819,    9,   70

235,20160819,   10,   76

235,20160819,   11,   75

235,20160819,   12,   74

235,20160819,   13,   77

235,20160819,   14,   76

235,20160819,   15,   77

235,20160819,   16,   66

235,20160819,   17,   59

235,20160819,   18,   59

235,20160819,   19,   22

235,20160819,   20,   10

235,20160819,   21,   24

235,20160819,   22,   44

235,20160819,   23,   61

235,20160819,   24,   58

235,20160820,    1,   65

235,20160820,    2,   69

235,20160820,    3,   66

235,20160820,    4,   65

235,20160820,    5,   65

235,20160820,    6,   66

235,20160820,    7,   67

235,20160820,    8,   69

235,20160820,    9,   67

235,20160820,   10,   68

235,20160820,   11,   70

235,20160820,   12,   67

235,20160820,   13,   65

235,20160820,   14,   68

235,20160820,   15,   66

235,20160820,   16,   67

235,20160820,   17,   69

235,20160820,   18,   65

235,20160820,   19,   66

235,20160820,   20,   64

235,20160820,   21,   63

235,20160820,   22,   62

235,20160820,   23,   61

235,20160820,   24,   61

235,20160821,    1,   61

235,20160821,    2,   57

235,20160821,    3,   50

235,20160821,    4,   66

235,20160821,    5,   67

235,20160821,    6,   21

235,20160821,    7,   56

235,20160821,    8,   65

235,20160821,    9,   69

235,20160821,   10,   70

235,20160821,   11,   72

235,20160821,   12,   70

235,20160821,   13,   75

235,20160821,   14,   75

235,20160821,   15,   75

235,20160821,   16,   74

235,20160821,   17,   70

235,20160821,   18,   70

235,20160821,   19,   70

235,20160821,   20,   70

235,20160821,   21,   67

235,20160821,   22,   67

235,20160821,   23,   67

235,20160821,   24,   65

235,20160822,    1,   68

235,20160822,    2,   69

235,20160822,    3,   70

235,20160822,    4,   25

235,20160822,    5,   41

235,20160822,    6,   50

235,20160822,    7,   60

235,20160822,    8,   64

235,20160822,    9,   56

235,20160822,   10,   58

235,20160822,   11,   56

235,20160822,   12,   64

235,20160822,   13,   63

235,20160822,   14,   63

235,20160822,   15,   63

235,20160822,   16,   62

235,20160822,   17,   61

235,20160822,   18,   59

235,20160822,   19,   60

235,20160822,   20,   61

235,20160822,   21,   62

235,20160822,   22,   63

235,20160822,   23,   61

235,20160822,   24,   61

235,20160823,    1,   60

235,20160823,    2,   59

235,20160823,    3,   58

235,20160823,    4,   57

235,20160823,    5,   57

235,20160823,    6,   60

235,20160823,    7,   62

235,20160823,    8,   68

235,20160823,    9,   65

235,20160823,   10,   70

235,20160823,   11,   66

235,20160823,   12,   68

235,20160823,   13,   68

235,20160823,   14,   66

235,20160823,   15,   65

235,20160823,   16,   65

235,20160823,   17,   72

235,20160823,   18,   80

235,20160823,   19,   75

235,20160823,   20,   68

235,20160823,   21,   68

235,20160823,   22,   70

235,20160823,   23,   75

235,20160823,   24,   70

235,20160824,    1,   75

235,20160824,    2,   70

235,20160824,    3,   70

235,20160824,    4,   66

235,20160824,    5,   64

235,20160824,    6,   67

235,20160824,    7,   69

235,20160824,    8,   78

235,20160824,    9,   76

235,20160824,   10,   80

235,20160824,   11,   79

235,20160824,   12,   80

235,20160824,   13,   80

235,20160824,   14,   81

235,20160824,   15,   81

235,20160824,   16,   80

235,20160824,   17,   80

235,20160824,   18,   81

235,20160824,   19,   80

235,20160824,   20,   75

235,20160824,   21,   80

235,20160824,   22,   75

235,20160824,   23,   75

235,20160824,   24,   70

235,20160825,    1,   65

235,20160825,    2,   59

235,20160825,    3,   65

235,20160825,    4,   59

235,20160825,    5,   62

235,20160825,    6,   61

235,20160825,    7,   66

235,20160825,    8,   67

235,20160825,    9,   72

235,20160825,   10,   74

235,20160825,   11,   77

235,20160825,   12,   69

235,20160825,   13,   68

235,20160825,   14,   66

235,20160825,   15,   60

235,20160825,   16,   74

235,20160825,   17,   81

235,20160825,   18,   76

235,20160825,   19,   70

235,20160825,   20,   68

235,20160825,   21,   63

235,20160825,   22,   63

235,20160825,   23,   61

235,20160825,   24,   61

235,20160826,    1,   56

235,20160826,    2,   33

235,20160826,    3,   16

235,20160826,    4,   19

235,20160826,    5,   19

235,20160826,    6,   48

235,20160826,    7,   56

235,20160826,    8,   70

235,20160826,    9,   67

235,20160826,   10,   75

235,20160826,   11,   75

235,20160826,   12,   75

235,20160826,   13,   75

235,20160826,   14,   75

235,20160826,   15,   75

235,20160826,   16,   75

235,20160826,   17,   75

235,20160826,   18,   75

235,20160826,   19,   70

235,20160826,   20,   65

235,20160826,   21,   70

235,20160826,   22,   70

235,20160826,   23,   70

235,20160826,   24,   70

235,20160827,    1,   70

235,20160827,    2,   70

235,20160827,    3,   75

235,20160827,    4,   75

235,20160827,    5,   70

235,20160827,    6,   75

235,20160827,    7,   75

235,20160827,    8,   75

235,20160827,    9,   75

235,20160827,   10,   74

235,20160827,   11,   75

235,20160827,   12,   70

235,20160827,   13,   80

235,20160827,   14,   80

235,20160827,   15,   68

235,20160827,   16,   57

235,20160827,   17,   63

235,20160827,   18,   65

235,20160827,   19,   67

235,20160827,   20,   70

235,20160827,   21,   70

235,20160827,   22,   70

235,20160827,   23,   70

235,20160827,   24,   70

235,20160828,    1,   65

235,20160828,    2,   60

235,20160828,    3,   44

235,20160828,    4,   25

235,20160828,    5,   19

235,20160828,    6,   21

235,20160828,    7,   26

235,20160828,    8,   22

235,20160828,    9,   50

235,20160828,   10,   50

235,20160828,   11,   50

235,20160828,   12,   59

235,20160828,   13,   61

235,20160828,   14,   70

235,20160828,   15,   71

235,20160828,   16,   65

235,20160828,   17,   64

235,20160828,   18,   62

235,20160828,   19,   63

235,20160828,   20,   62

235,20160828,   21,   66

235,20160828,   22,   69

235,20160828,   23,   70

235,20160828,   24,   69

235,20160829,    1,   70

235,20160829,    2,   75

235,20160829,    3,   70

235,20160829,    4,   75

235,20160829,    5,   70

235,20160829,    6,   70

235,20160829,    7,   75

235,20160829,    8,   75

235,20160829,    9,   75

235,20160829,   10,   75

235,20160829,   11,   80

235,20160829,   12,   81

235,20160829,   13,   80

235,20160829,   14,   80

235,20160829,   15,   80

235,20160829,   16,   80

235,20160829,   17,   80

235,20160829,   18,   75

235,20160829,   19,   70

235,20160829,   20,   70

235,20160829,   21,   65

235,20160829,   22,   65

235,20160829,   23,   65

235,20160829,   24,   65

235,20160830,    1,   65

235,20160830,    2,   65

235,20160830,    3,   65

235,20160830,    4,   65

235,20160830,    5,   65

235,20160830,    6,   65

235,20160830,    7,   70

235,20160830,    8,   75

235,20160830,    9,   75

235,20160830,   10,   75

235,20160830,   11,   80

235,20160830,   12,   78

235,20160830,   13,   80

235,20160830,   14,   80

235,20160830,   15,   81

235,20160830,   16,   80

235,20160830,   17,   80

235,20160830,   18,   75

235,20160830,   19,   70

235,20160830,   20,   75

235,20160830,   21,   75

235,20160830,   22,   67

235,20160830,   23,   62

235,20160830,   24,   61

235,20160831,    1,   60

235,20160831,    2,   62

235,20160831,    3,   60

235,20160831,    4,   56

235,20160831,    5,   45

235,20160831,    6,   63

235,20160831,    7,   70

235,20160831,    8,   72

235,20160831,    9,   76

235,20160831,   10,   68

235,20160831,   11,   75

235,20160831,   12,   73

235,20160831,   13,   68

235,20160831,   14,   70

235,20160831,   15,   65

235,20160831,   16,   61

235,20160831,   17,   58

235,20160831,   18,   58

235,20160831,   19,   61

235,20160831,   20,   70

235,20160831,   21,   70

235,20160831,   22,   64

235,20160831,   23,   60

235,20160831,   24,   47

235,20160901,    1,   45

235,20160901,    2,   62

235,20160901,    3,   70

235,20160901,    4,   75

235,20160901,    5,   70

235,20160901,    6,   70

235,20160901,    7,   75

235,20160901,    8,   75

235,20160901,    9,   75

235,20160901,   10,   75

235,20160901,   11,   75

235,20160901,   12,   80

235,20160901,   13,   75

235,20160901,   14,   80

235,20160901,   15,   80

235,20160901,   16,   80

235,20160901,   17,   80

235,20160901,   18,   75

235,20160901,   19,   75

235,20160901,   20,   70

235,20160901,   21,   70

235,20160901,   22,   65

235,20160901,   23,   65

235,20160901,   24,   60

235,20160902,    1,   58

235,20160902,    2,   59

235,20160902,    3,   60

235,20160902,    4,   59

235,20160902,    5,   58

235,20160902,    6,   60

235,20160902,    7,   70

235,20160902,    8,   75

235,20160902,    9,   75

235,20160902,   10,   75

235,20160902,   11,   75

235,20160902,   12,   70

235,20160902,   13,   68

235,20160902,   14,   72

235,20160902,   15,   72

235,20160902,   16,   69

235,20160902,   17,   32

235,20160902,   18,   70

235,20160902,   19,   63

235,20160902,   20,   63

235,20160902,   21,   61

235,20160902,   22,   62

235,20160902,   23,   62

235,20160902,   24,   65

235,20160903,    1,   65

235,20160903,    2,   70

235,20160903,    3,   75

235,20160903,    4,   72

235,20160903,    5,   75

235,20160903,    6,   75

235,20160903,    7,   75

235,20160903,    8,   75

235,20160903,    9,   75

235,20160903,   10,   76

235,20160903,   11,   80

235,20160903,   12,   80

235,20160903,   13,   80

235,20160903,   14,   75

235,20160903,   15,   75

235,20160903,   16,   75

235,20160903,   17,   75

235,20160903,   18,   75

235,20160903,   19,   63

235,20160903,   20,   49

235,20160903,   21,   57

235,20160903,   22,   42

235,20160903,   23,   57

235,20160903,   24,   61

235,20160904,    1,   64

235,20160904,    2,   65

235,20160904,    3,   64

235,20160904,    4,   66

235,20160904,    5,   58

235,20160904,    6,   63

235,20160904,    7,   66

235,20160904,    8,   58

235,20160904,    9,   65

235,20160904,   10,   61

235,20160904,   11,   70

235,20160904,   12,   62

235,20160904,   13,   71

235,20160904,   14,   70

235,20160904,   15,   75

235,20160904,   16,   73

235,20160904,   17,   73

235,20160904,   18,   70

235,20160904,   19,   68

235,20160904,   20,   69

235,20160904,   21,   60

235,20160904,   22,   70

235,20160904,   23,   57

235,20160904,   24,   62

235,20160905,    1,   68

235,20160905,    2,   66

235,20160905,    3,   69

235,20160905,    4,   69

235,20160905,    5,   70

235,20160905,    6,   70

235,20160905,    7,   70

235,20160905,    8,   70

235,20160905,    9,   75

235,20160905,   10,   75

235,20160905,   11,   75

235,20160905,   12,   75

235,20160905,   13,   75

235,20160905,   14,   75

235,20160905,   15,   75

235,20160905,   16,   75

235,20160905,   17,   75

235,20160905,   18,   70

235,20160905,   19,   70

235,20160905,   20,   65

235,20160905,   21,   65

235,20160905,   22,   65

235,20160905,   23,   65

235,20160905,   24,   65

235,20160906,    1,   64

235,20160906,    2,   62

235,20160906,    3,   59

235,20160906,    4,   62

235,20160906,    5,   63

235,20160906,    6,   63

235,20160906,    7,   60

235,20160906,    8,   59

235,20160906,    9,   58

235,20160906,   10,   62

235,20160906,   11,   61

235,20160906,   12,   64

235,20160906,   13,   69

235,20160906,   14,   64

235,20160906,   15,   71

235,20160906,   16,   64

235,20160906,   17,   61

235,20160906,   18,   67

235,20160906,   19,   59

235,20160906,   20,   56

235,20160906,   21,   48

235,20160906,   22,   56

235,20160906,   23,   56

235,20160906,   24,   50

235,20160907,    1,   35

235,20160907,    2,   33

235,20160907,    3,   28

235,20160907,    4,   12

235,20160907,    5,   22

235,20160907,    6,   36

235,20160907,    7,   56

235,20160907,    8,   58

235,20160907,    9,   66

235,20160907,   10,   70

235,20160907,   11,   63

235,20160907,   12,   57

235,20160907,   13,   62

235,20160907,   14,   67

235,20160907,   15,   64

235,20160907,   16,   70

235,20160907,   17,   80

235,20160907,   18,   80

235,20160907,   19,   60

235,20160907,   20,   61

235,20160907,   21,   50

235,20160907,   22,   59

235,20160907,   23,   63

235,20160907,   24,   63

235,20160908,    1,   67

235,20160908,    2,   69

235,20160908,    3,   65

235,20160908,    4,   61

235,20160908,    5,   58

235,20160908,    6,   60

235,20160908,    7,   61

235,20160908,    8,   63

235,20160908,    9,   65

235,20160908,   10,   69

235,20160908,   11,   75

235,20160908,   12,   75

235,20160908,   13,   63

235,20160908,   14,   74

235,20160908,   15,   69

235,20160908,   16,   75

235,20160908,   17,   64

235,20160908,   18,   60

235,20160908,   19,   60

235,20160908,   20,   70

235,20160908,   21,   70

235,20160908,   22,   70

235,20160908,   23,   65

235,20160908,   24,   65

235,20160909,    1,   70

235,20160909,    2,   75

235,20160909,    3,   70

235,20160909,    4,   70

235,20160909,    5,   65

235,20160909,    6,   70

235,20160909,    7,   70

235,20160909,    8,   75

235,20160909,    9,   72

235,20160909,   10,   68

235,20160909,   11,   70

235,20160909,   12,   80

235,20160909,   13,   75

235,20160909,   14,   75

235,20160909,   15,   75

235,20160909,   16,   80

235,20160909,   17,   78

235,20160909,   18,   75

235,20160909,   19,   75

235,20160909,   20,   70

235,20160909,   21,   70

235,20160909,   22,   70

235,20160909,   23,   70

235,20160909,   24,   69

235,20160910,    1,   67

235,20160910,    2,   67

235,20160910,    3,   67

235,20160910,    4,   69

235,20160910,    5,   68

235,20160910,    6,   70

235,20160910,    7,   70

235,20160910,    8,   72

235,20160910,    9,   80

235,20160910,   10,   80

235,20160910,   11,   81

235,20160910,   12,   72

235,20160910,   13,   79

235,20160910,   14,   80

235,20160910,   15,   80

235,20160910,   16,   75

235,20160910,   17,   75

235,20160910,   18,   75

235,20160910,   19,   70

235,20160910,   20,   70

235,20160910,   21,   70

235,20160910,   22,   70

235,20160910,   23,   70

235,20160910,   24,   70

235,20160911,    1,   65

235,20160911,    2,   59

235,20160911,    3,   65

235,20160911,    4,   70

235,20160911,    5,   70

235,20160911,    6,   75

235,20160911,    7,   75

235,20160911,    8,   80

235,20160911,    9,   78

235,20160911,   10,   80

235,20160911,   11,   81

235,20160911,   12,   80

235,20160911,   13,   78

235,20160911,   14,   80

235,20160911,   15,   80

235,20160911,   16,   80

235,20160911,   17,   75

235,20160911,   18,   75

235,20160911,   19,   75

235,20160911,   20,   70

235,20160911,   21,   70

235,20160911,   22,   65

235,20160911,   23,   58

235,20160911,   24,   58

235,20160912,    1,   62

235,20160912,    2,   60

235,20160912,    3,   57

235,20160912,    4,   50

235,20160912,    5,   56

235,20160912,    6,   56

235,20160912,    7,   57

235,20160912,    8,   58

235,20160912,    9,   64

235,20160912,   10,   80

235,20160912,   11,   77

235,20160912,   12,   81

235,20160912,   13,   80

235,20160912,   14,   82

235,20160912,   15,   83

235,20160912,   16,   83

235,20160912,   17,   82

235,20160912,   18,   70

235,20160912,   19,   70

235,20160912,   20,   65

235,20160912,   21,   70

235,20160912,   22,   62

235,20160912,   23,   57

235,20160912,   24,   60

235,20160913,    1,   60

235,20160913,    2,   61

235,20160913,    3,   61

235,20160913,    4,   63

235,20160913,    5,   69

235,20160913,    6,   68

235,20160913,    7,   64

235,20160913,    8,   62

235,20160913,    9,   61

235,20160913,   10,   60

235,20160913,   11,   61

235,20160913,   12,   74

235,20160913,   13,   66

235,20160913,   14,   69

235,20160913,   15,   70

235,20160913,   16,   77

235,20160913,   17,   76

235,20160913,   18,   71

235,20160913,   19,   68

235,20160913,   20,   67

235,20160913,   21,   64

235,20160913,   22,   61

235,20160913,   23,   62

235,20160913,   24,   59

235,20160914,    1,   62

235,20160914,    2,   64

235,20160914,    3,   63

235,20160914,    4,   62

235,20160914,    5,   61

235,20160914,    6,   61

235,20160914,    7,   62

235,20160914,    8,   64

235,20160914,    9,   65

235,20160914,   10,   64

235,20160914,   11,   65

235,20160914,   12,   67

235,20160914,   13,   69

235,20160914,   14,   67

235,20160914,   15,   67

235,20160914,   16,   69

235,20160914,   17,   66

235,20160914,   18,   64

235,20160914,   19,   64

235,20160914,   20,   60

235,20160914,   21,   60

235,20160914,   22,   59

235,20160914,   23,   59

235,20160914,   24,   58

235,20160915,    1,   56

235,20160915,    2,   57

235,20160915,    3,   58

235,20160915,    4,   60

235,20160915,    5,   60

235,20160915,    6,   61

235,20160915,    7,   63

235,20160915,    8,   68

235,20160915,    9,   68

235,20160915,   10,   67

235,20160915,   11,   67

235,20160915,   12,   70

235,20160915,   13,   72

235,20160915,   14,   71

235,20160915,   15,   75

235,20160915,   16,   70

235,20160915,   17,   72

235,20160915,   18,   70

235,20160915,   19,   80

235,20160915,   20,   80

235,20160915,   21,   75

235,20160915,   22,   23

235,20160915,   23,   70

235,20160915,   24,   65

235,20160916,    1,   75

235,20160916,    2,   70

235,20160916,    3,   65

235,20160916,    4,   65

235,20160916,    5,   46

235,20160916,    6,   50

235,20160916,    7,   43

235,20160916,    8,   50

235,20160916,    9,   56

235,20160916,   10,   58

235,20160916,   11,   68

235,20160916,   12,   64

235,20160916,   13,   64

235,20160916,   14,   65

235,20160916,   15,   64

235,20160916,   16,   61

235,20160916,   17,   63

235,20160916,   18,   70

235,20160916,   19,   70

235,20160916,   20,   70

235,20160916,   21,   70

235,20160916,   22,   75

235,20160916,   23,   70

235,20160916,   24,   70

235,20160917,    1,   70

235,20160917,    2,   70

235,20160917,    3,   70

235,20160917,    4,   69

235,20160917,    5,   70

235,20160917,    6,   63

235,20160917,    7,   63

235,20160917,    8,   69

235,20160917,    9,   67

235,20160917,   10,   68

235,20160917,   11,   63

235,20160917,   12,   69

235,20160917,   13,   67

235,20160917,   14,   63

235,20160917,   15,   75

235,20160917,   16,   62

235,20160917,   17,   63

235,20160917,   18,   62

235,20160917,   19,   61

235,20160917,   20,   63

235,20160917,   21,   64

235,20160917,   22,   75

235,20160917,   23,   75

235,20160917,   24,   75

235,20160918,    1,   70

235,20160918,    2,   70

235,20160918,    3,   70

235,20160918,    4,   70

235,20160918,    5,   70

235,20160918,    6,   70

235,20160918,    7,   75

235,20160918,    8,   75

235,20160918,    9,   75

235,20160918,   10,   75

235,20160918,   11,   75

235,20160918,   12,   81

235,20160918,   13,   82

235,20160918,   14,   82

235,20160918,   15,   82

235,20160918,   16,   82

235,20160918,   17,   80

235,20160918,   18,   80

235,20160918,   19,   75

235,20160918,   20,   75

235,20160918,   21,   75

235,20160918,   22,   80

235,20160918,   23,   80

235,20160918,   24,   75

235,20160919,    1,   75

235,20160919,    2,   75

235,20160919,    3,   75

235,20160919,    4,   75

235,20160919,    5,   75

235,20160919,    6,   70

235,20160919,    7,   75

235,20160919,    8,   75

235,20160919,    9,   75

235,20160919,   10,   83

235,20160919,   11,   80

235,20160919,   12,   80

235,20160919,   13,   82

235,20160919,   14,   81

235,20160919,   15,   83

235,20160919,   16,   80

235,20160919,   17,   80

235,20160919,   18,   75

235,20160919,   19,   75

235,20160919,   20,   61

235,20160919,   21,   65

235,20160919,   22,   65

235,20160919,   23,   65

235,20160919,   24,   65

235,20160920,    1,   75

235,20160920,    2,   70

235,20160920,    3,   70

235,20160920,    4,   70

235,20160920,    5,   59

235,20160920,    6,   59

235,20160920,    7,   70

235,20160920,    8,   75

235,20160920,    9,   75

235,20160920,   10,   80

235,20160920,   11,   83

235,20160920,   12,   81

235,20160920,   13,   81

235,20160920,   14,   82

235,20160920,   15,   81

235,20160920,   16,   83

235,20160920,   17,   83

235,20160920,   18,   83

235,20160920,   19,   75

235,20160920,   20,   71

235,20160920,   21,   71

235,20160920,   22,   68

235,20160920,   23,   72

235,20160920,   24,   75

235,20160921,    1,   75

235,20160921,    2,   75

235,20160921,    3,   75

235,20160921,    4,   75

235,20160921,    5,   75

235,20160921,    6,   75

235,20160921,    7,   75

235,20160921,    8,   80

235,20160921,    9,   83

235,20160921,   10,   83

235,20160921,   11,   82

235,20160921,   12,   82

235,20160921,   13,   81

235,20160921,   14,   83

235,20160921,   15,   81

235,20160921,   16,   83

235,20160921,   17,   82

235,20160921,   18,   83

235,20160921,   19,   80

235,20160921,   20,   75

235,20160921,   21,   75

235,20160921,   22,   80

235,20160921,   23,   80

235,20160921,   24,   75

235,20160922,    1,   75

235,20160922,    2,   71

235,20160922,    3,   64

235,20160922,    4,   60

235,20160922,    5,   60

235,20160922,    6,   62

235,20160922,    7,   65

235,20160922,    8,   70

235,20160922,    9,   71

235,20160922,   10,   69

235,20160922,   11,   65

235,20160922,   12,   62

235,20160922,   13,   67

235,20160922,   14,   64

235,20160922,   15,   67

235,20160922,   16,   68

235,20160922,   17,   68

235,20160922,   18,   59

235,20160922,   19,   60

235,20160922,   20,   68

235,20160922,   21,   70

235,20160922,   22,   70

235,20160922,   23,   70

235,20160922,   24,   60

235,20160923,    1,   56

235,20160923,    2,   28

235,20160923,    3,   50

235,20160923,    4,   64

235,20160923,    5,   75

235,20160923,    6,   83

235,20160923,    7,   83

235,20160923,    8,   83

235,20160923,    9,   83

235,20160923,   10,   80

235,20160923,   11,   78

235,20160923,   12,   81

235,20160923,   13,   82

235,20160923,   14,   80

235,20160923,   15,   82

235,20160923,   16,   82

235,20160923,   17,   82

235,20160923,   18,   68

235,20160923,   19,   83

235,20160923,   20,   83

235,20160923,   21,   82

235,20160923,   22,   81

235,20160923,   23,   80

235,20160923,   24,   80

Bijlage 2 Meting zichtbaarheid Schiphol 1/8/2016 – 24/9/2016

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)

Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken zijn deze tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat deze reeks van gemeten waarden niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we naar de gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal Nederland Temperatuur <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/CNT/>.

 

 

STN      LON(east)   LAT(north)     ALT(m)  NAME

240:         4.774       52.301      -4.40  SCHIPHOL

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag);

HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT;

VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 2=200-300m,…, =4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, …, 79=29-30km, 80=30-35km, 81=35-40km,…, 89=meer dan 70km);

 

STN,YYYYMMDD,   HH,   VV

 

240,20160801,    1,   70

240,20160801,    2,   70

240,20160801,    3,   67

240,20160801,    4,   68

240,20160801,    5,   69

240,20160801,    6,   70

240,20160801,    7,   70

240,20160801,    8,   80

240,20160801,    9,   80

240,20160801,   10,   80

240,20160801,   11,   80

240,20160801,   12,   81

240,20160801,   13,   82

240,20160801,   14,   81

240,20160801,   15,   81

240,20160801,   16,   81

240,20160801,   17,   80

240,20160801,   18,   80

240,20160801,   19,   75

240,20160801,   20,   75

240,20160801,   21,   75

240,20160801,   22,   70

240,20160801,   23,   75

240,20160801,   24,   70

240,20160802,    1,   75

240,20160802,    2,   66

240,20160802,    3,   62

240,20160802,    4,   58

240,20160802,    5,   56

240,20160802,    6,   43

240,20160802,    7,   65

240,20160802,    8,   68

240,20160802,    9,   64

240,20160802,   10,   57

240,20160802,   11,   70

240,20160802,   12,   59

240,20160802,   13,   70

240,20160802,   14,   50

240,20160802,   15,   56

240,20160802,   16,   35

240,20160802,   17,   57

240,20160802,   18,   24

240,20160802,   19,   24

240,20160802,   20,   56

240,20160802,   21,   48

240,20160802,   22,   31

240,20160802,   23,   23

240,20160802,   24,   30

240,20160803,    1,   56

240,20160803,    2,   50

240,20160803,    3,   61

240,20160803,    4,   50

240,20160803,    5,   59

240,20160803,    6,   50

240,20160803,    7,   32

240,20160803,    8,   59

240,20160803,    9,   65

240,20160803,   10,   68

240,20160803,   11,   70

240,20160803,   12,   75

240,20160803,   13,   75

240,20160803,   14,   75

240,20160803,   15,   75

240,20160803,   16,   75

240,20160803,   17,   75

240,20160803,   18,   75

240,20160803,   19,   75

240,20160803,   20,   75

240,20160803,   21,   75

240,20160803,   22,   68

240,20160803,   23,   65

240,20160803,   24,   64

240,20160804,    1,   63

240,20160804,    2,   63

240,20160804,    3,   62

240,20160804,    4,   64

240,20160804,    5,   65

240,20160804,    6,   68

240,20160804,    7,   70

240,20160804,    8,   73

240,20160804,    9,   67

240,20160804,   10,   72

240,20160804,   11,   75

240,20160804,   12,   69

240,20160804,   13,   74

240,20160804,   14,   71

240,20160804,   15,   72

240,20160804,   16,   69

240,20160804,   17,   72

240,20160804,   18,   75

240,20160804,   19,   70

240,20160804,   20,   65

240,20160804,   21,   63

240,20160804,   22,   63

240,20160804,   23,   62

240,20160804,   24,   64

240,20160805,    1,   60

240,20160805,    2,   65

240,20160805,    3,   65

240,20160805,    4,   65

240,20160805,    5,   65

240,20160805,    6,   70

240,20160805,    7,   75

240,20160805,    8,   75

240,20160805,    9,   75

240,20160805,   10,   75

240,20160805,   11,   46

240,20160805,   12,   75

240,20160805,   13,   80

240,20160805,   14,   80

240,20160805,   15,   80

240,20160805,   16,   80

240,20160805,   17,   80

240,20160805,   18,   75

240,20160805,   19,   75

240,20160805,   20,   70

240,20160805,   21,   75

240,20160805,   22,   70

240,20160805,   23,   70

240,20160805,   24,   65

240,20160806,    1,   64

240,20160806,    2,   59

240,20160806,    3,   58

240,20160806,    4,   57

240,20160806,    5,   57

240,20160806,    6,   65

240,20160806,    7,   58

240,20160806,    8,   50

240,20160806,    9,   58

240,20160806,   10,   75

240,20160806,   11,   75

240,20160806,   12,   75

240,20160806,   13,   80

240,20160806,   14,   80

240,20160806,   15,   81

240,20160806,   16,   81

240,20160806,   17,   81

240,20160806,   18,   82

240,20160806,   19,   75

240,20160806,   20,   75

240,20160806,   21,   75

240,20160806,   22,   70

240,20160806,   23,   70

240,20160806,   24,   70

240,20160807,    1,   70

240,20160807,    2,   70

240,20160807,    3,   68

240,20160807,    4,   69

240,20160807,    5,   70

240,20160807,    6,   70

240,20160807,    7,   68

240,20160807,    8,   63

240,20160807,    9,   56

240,20160807,   10,   62

240,20160807,   11,   70

240,20160807,   12,   70

240,20160807,   13,   68

240,20160807,   14,   75

240,20160807,   15,   75

240,20160807,   16,   75

240,20160807,   17,   75

240,20160807,   18,   75

240,20160807,   19,   75

240,20160807,   20,   70

240,20160807,   21,   75

240,20160807,   22,   74

240,20160807,   23,   67

240,20160807,   24,   62

240,20160808,    1,   60

240,20160808,    2,   60

240,20160808,    3,   63

240,20160808,    4,   70

240,20160808,    5,   70

240,20160808,    6,   69

240,20160808,    7,   69

240,20160808,    8,   76

240,20160808,    9,   80

240,20160808,   10,   72

240,20160808,   11,   80

240,20160808,   12,   78

240,20160808,   13,   80

240,20160808,   14,   80

240,20160808,   15,   75

240,20160808,   16,   79

240,20160808,   17,   80

240,20160808,   18,   75

240,20160808,   19,   74

240,20160808,   20,   75

240,20160808,   21,   70

240,20160808,   22,   70

240,20160808,   23,   65

240,20160808,   24,   65

240,20160809,    1,   65

240,20160809,    2,   65

240,20160809,    3,    8

240,20160809,    4,   65

240,20160809,    5,   65

240,20160809,    6,   65

240,20160809,    7,   70

240,20160809,    8,   70

240,20160809,    9,   70

240,20160809,   10,   70

240,20160809,   11,   80

240,20160809,   12,   73

240,20160809,   13,   71

240,20160809,   14,   78

240,20160809,   15,   80

240,20160809,   16,   79

240,20160809,   17,   78

240,20160809,   18,   79

240,20160809,   19,   75

240,20160809,   20,   75

240,20160809,   21,   75

240,20160809,   22,   80

240,20160809,   23,   70

240,20160809,   24,   70

240,20160810,    1,   64

240,20160810,    2,   65

240,20160810,    3,   65

240,20160810,    4,   65

240,20160810,    5,   65

240,20160810,    6,   75

240,20160810,    7,   75

240,20160810,    8,   70

240,20160810,    9,   80

240,20160810,   10,   80

240,20160810,   11,   80

240,20160810,   12,   80

240,20160810,   13,   81

240,20160810,   14,   81

240,20160810,   15,   78

240,20160810,   16,   81

240,20160810,   17,   75

240,20160810,   18,   80

240,20160810,   19,   80

240,20160810,   20,   75

240,20160810,   21,   75

240,20160810,   22,   70

240,20160810,   23,   70

240,20160810,   24,   70

240,20160811,    1,   70

240,20160811,    2,   75

240,20160811,    3,   75

240,20160811,    4,   75

240,20160811,    5,   70

240,20160811,    6,   70

240,20160811,    7,   62

240,20160811,    8,   58

240,20160811,    9,   59

240,20160811,   10,   58

240,20160811,   11,   67

240,20160811,   12,   57

240,20160811,   13,   56

240,20160811,   14,   62

240,20160811,   15,   57

240,20160811,   16,   58

240,20160811,   17,   62

240,20160811,   18,   59

240,20160811,   19,   44

240,20160811,   20,   65

240,20160811,   21,   57

240,20160811,   22,   59

240,20160811,   23,   50

240,20160811,   24,   29

240,20160812,    1,   49

240,20160812,    2,   65

240,20160812,    3,   65

240,20160812,    4,   65

240,20160812,    5,   65

240,20160812,    6,   65

240,20160812,    7,   70

240,20160812,    8,   70

240,20160812,    9,   70

240,20160812,   10,   70

240,20160812,   11,   70

240,20160812,   12,   70

240,20160812,   13,   75

240,20160812,   14,   75

240,20160812,   15,   72

240,20160812,   16,   75

240,20160812,   17,   75

240,20160812,   18,   75

240,20160812,   19,   75

240,20160812,   20,   75

240,20160812,   21,   70

240,20160812,   22,   70

240,20160812,   23,   70

240,20160812,   24,   70

240,20160813,    1,   61

240,20160813,    2,   58

240,20160813,    3,   50

240,20160813,    4,   56

240,20160813,    5,   70

240,20160813,    6,   70

240,20160813,    7,   70

240,20160813,    8,   75

240,20160813,    9,   75

240,20160813,   10,   75

240,20160813,   11,   75

240,20160813,   12,   75

240,20160813,   13,   75

240,20160813,   14,   75

240,20160813,   15,   75

240,20160813,   16,   75

240,20160813,   17,   75

240,20160813,   18,   75

240,20160813,   19,   70

240,20160813,   20,   70

240,20160813,   21,   70

240,20160813,   22,   70

240,20160813,   23,   70

240,20160813,   24,   70

240,20160814,    1,   65

240,20160814,    2,   65

240,20160814,    3,   65

240,20160814,    4,   65

240,20160814,    5,   65

240,20160814,    6,   65

240,20160814,    7,   70

240,20160814,    8,   75

240,20160814,    9,   75

240,20160814,   10,   75

240,20160814,   11,   75

240,20160814,   12,   82

240,20160814,   13,   81

240,20160814,   14,   82

240,20160814,   15,   81

240,20160814,   16,   82

240,20160814,   17,   83

240,20160814,   18,   83

240,20160814,   19,   75

240,20160814,   20,   75

240,20160814,   21,   70

240,20160814,   22,   70

240,20160814,   23,   65

240,20160814,   24,   65

240,20160815,    1,   65

240,20160815,    2,   65

240,20160815,    3,   65

240,20160815,    4,   65

240,20160815,    5,   65

240,20160815,    6,   70

240,20160815,    7,   75

240,20160815,    8,   80

240,20160815,    9,   80

240,20160815,   10,   81

240,20160815,   11,   82

240,20160815,   12,   81

240,20160815,   13,   80

240,20160815,   14,   82

240,20160815,   15,   81

240,20160815,   16,   81

240,20160815,   17,   81

240,20160815,   18,   75

240,20160815,   19,   75

240,20160815,   20,   75

240,20160815,   21,   75

240,20160815,   22,   70

240,20160815,   23,   70

240,20160815,   24,   70

240,20160816,    1,   70

240,20160816,    2,   70

240,20160816,    3,   70

240,20160816,    4,   70

240,20160816,    5,   70

240,20160816,    6,   70

240,20160816,    7,   75

240,20160816,    8,   75

240,20160816,    9,   80

240,20160816,   10,   81

240,20160816,   11,   80

240,20160816,   12,   81

240,20160816,   13,   80

240,20160816,   14,   80

240,20160816,   15,   80

240,20160816,   16,   80

240,20160816,   17,   80

240,20160816,   18,   81

240,20160816,   19,   75

240,20160816,   20,   75

240,20160816,   21,   70

240,20160816,   22,   70

240,20160816,   23,   70

240,20160816,   24,   70

240,20160817,    1,   70

240,20160817,    2,   70

240,20160817,    3,   70

240,20160817,    4,   67

240,20160817,    5,   65

240,20160817,    6,   71

240,20160817,    7,   75

240,20160817,    8,   80

240,20160817,    9,   80

240,20160817,   10,   81

240,20160817,   11,   80

240,20160817,   12,   81

240,20160817,   13,   80

240,20160817,   14,   80

240,20160817,   15,   81

240,20160817,   16,   82

240,20160817,   17,   83

240,20160817,   18,   83

240,20160817,   19,   83

240,20160817,   20,   75

240,20160817,   21,   75

240,20160817,   22,   75

240,20160817,   23,   70

240,20160817,   24,   70

240,20160818,    1,   70

240,20160818,    2,   70

240,20160818,    3,   70

240,20160818,    4,   70

240,20160818,    5,   68

240,20160818,    6,   70

240,20160818,    7,   75

240,20160818,    8,   75

240,20160818,    9,   76

240,20160818,   10,   81

240,20160818,   11,   81

240,20160818,   12,   75

240,20160818,   13,   81

240,20160818,   14,   80

240,20160818,   15,   80

240,20160818,   16,   82

240,20160818,   17,   81

240,20160818,   18,   80

240,20160818,   19,   75

240,20160818,   20,   70

240,20160818,   21,   70

240,20160818,   22,   64

240,20160818,   23,   65

240,20160818,   24,   70

240,20160819,    1,   70

240,20160819,    2,   65

240,20160819,    3,   62

240,20160819,    4,   61

240,20160819,    5,   58

240,20160819,    6,   63

240,20160819,    7,   67

240,20160819,    8,   75

240,20160819,    9,   72

240,20160819,   10,   78

240,20160819,   11,   78

240,20160819,   12,   69

240,20160819,   13,   66

240,20160819,   14,   63

240,20160819,   15,   59

240,20160819,   16,   58

240,20160819,   17,   56

240,20160819,   18,   57

240,20160819,   19,   14

240,20160819,   20,   11

240,20160819,   21,   61

240,20160819,   22,   39

240,20160819,   23,   58

240,20160819,   24,   65

240,20160820,    1,   65

240,20160820,    2,   65

240,20160820,    3,   63

240,20160820,    4,   65

240,20160820,    5,   65

240,20160820,    6,   62

240,20160820,    7,   64

240,20160820,    8,   67

240,20160820,    9,   64

240,20160820,   10,   63

240,20160820,   11,   71

240,20160820,   12,   78

240,20160820,   13,   75

240,20160820,   14,   70

240,20160820,   15,   71

240,20160820,   16,   67

240,20160820,   17,   72

240,20160820,   18,   69

240,20160820,   19,   74

240,20160820,   20,   73

240,20160820,   21,   70

240,20160820,   22,   75

240,20160820,   23,   74

240,20160820,   24,   70

240,20160821,    1,   70

240,20160821,    2,   58

240,20160821,    3,   66

240,20160821,    4,   65

240,20160821,    5,   57

240,20160821,    6,   58

240,20160821,    7,   59

240,20160821,    8,   50

240,20160821,    9,   65

240,20160821,   10,   44

240,20160821,   11,   65

240,20160821,   12,   61

240,20160821,   13,   75

240,20160821,   14,   75

240,20160821,   15,   75

240,20160821,   16,   75

240,20160821,   17,   75

240,20160821,   18,   75

240,20160821,   19,   70

240,20160821,   20,   70

240,20160821,   21,   68

240,20160821,   22,   63

240,20160821,   23,   61

240,20160821,   24,   60

240,20160822,    1,   60

240,20160822,    2,   59

240,20160822,    3,   60

240,20160822,    4,   38

240,20160822,    5,   24

240,20160822,    6,   59

240,20160822,    7,   65

240,20160822,    8,   64

240,20160822,    9,   66

240,20160822,   10,   50

240,20160822,   11,   64

240,20160822,   12,   65

240,20160822,   13,   67

240,20160822,   14,   71

240,20160822,   15,   70

240,20160822,   16,   69

240,20160822,   17,   72

240,20160822,   18,   74

240,20160822,   19,   70

240,20160822,   20,   70

240,20160822,   21,   70

240,20160822,   22,   65

240,20160822,   23,   66

240,20160822,   24,   66

240,20160823,    1,   65

240,20160823,    2,   65

240,20160823,    3,   65

240,20160823,    4,   61

240,20160823,    5,   64

240,20160823,    6,   65

240,20160823,    7,   70

240,20160823,    8,   75

240,20160823,    9,   72

240,20160823,   10,   78

240,20160823,   11,   65

240,20160823,   12,   80

240,20160823,   13,   80

240,20160823,   14,   80

240,20160823,   15,   80

240,20160823,   16,   82

240,20160823,   17,   80

240,20160823,   18,   81

240,20160823,   19,   75

240,20160823,   20,   70

240,20160823,   21,   75

240,20160823,   22,   75

240,20160823,   23,   75

240,20160823,   24,   75

240,20160824,    1,   74

240,20160824,    2,   74

240,20160824,    3,   70

240,20160824,    4,   70

240,20160824,    5,   69

240,20160824,    6,   69

240,20160824,    7,   70

240,20160824,    8,   73

240,20160824,    9,   79

240,20160824,   10,   79

240,20160824,   11,   77

240,20160824,   12,   72

240,20160824,   13,   74

240,20160824,   14,   79

240,20160824,   15,   80

240,20160824,   16,   80

240,20160824,   17,   81

240,20160824,   18,   81

240,20160824,   19,   83

240,20160824,   20,   75

240,20160824,   21,   75

240,20160824,   22,   75

240,20160824,   23,   75

240,20160824,   24,   75

240,20160825,    1,   70

240,20160825,    2,   70

240,20160825,    3,   70

240,20160825,    4,   75

240,20160825,    5,   70

240,20160825,    6,   70

240,20160825,    7,   69

240,20160825,    8,   72

240,20160825,    9,   79

240,20160825,   10,   81

240,20160825,   11,   74

240,20160825,   12,   80

240,20160825,   13,   79

240,20160825,   14,   79

240,20160825,   15,   79

240,20160825,   16,   80

240,20160825,   17,   80

240,20160825,   18,   81

240,20160825,   19,   70

240,20160825,   20,   70

240,20160825,   21,   70

240,20160825,   22,   71

240,20160825,   23,   66

240,20160825,   24,   64

240,20160826,    1,   60

240,20160826,    2,   60

240,20160826,    3,   40

240,20160826,    4,   42

240,20160826,    5,   32

240,20160826,    6,   36

240,20160826,    7,   58

240,20160826,    8,   61

240,20160826,    9,   65

240,20160826,   10,   74

240,20160826,   11,   81

240,20160826,   12,   75

240,20160826,   13,   81

240,20160826,   14,   82

240,20160826,   15,   76

240,20160826,   16,   82

240,20160826,   17,   83

240,20160826,   18,   80

240,20160826,   19,   75

240,20160826,   20,   75

240,20160826,   21,   75

240,20160826,   22,   68

240,20160826,   23,   70

240,20160826,   24,   66

240,20160827,    1,   65

240,20160827,    2,   64

240,20160827,    3,   63

240,20160827,    4,   65

240,20160827,    5,   65

240,20160827,    6,   64

240,20160827,    7,   70

240,20160827,    8,   80

240,20160827,    9,   80

240,20160827,   10,   81

240,20160827,   11,   80

240,20160827,   12,   81

240,20160827,   13,   80

240,20160827,   14,   80

240,20160827,   15,   81

240,20160827,   16,   81

240,20160827,   17,   81

240,20160827,   18,   75

240,20160827,   19,   75

240,20160827,   20,   75

240,20160827,   21,   75

240,20160827,   22,   70

240,20160827,   23,   70

240,20160827,   24,   65

240,20160828,    1,   61

240,20160828,    2,   57

240,20160828,    3,   56

240,20160828,    4,   40

240,20160828,    5,   36

240,20160828,    6,   40

240,20160828,    7,   50

240,20160828,    8,   33

240,20160828,    9,   56

240,20160828,   10,   61

240,20160828,   11,   62

240,20160828,   12,   74

240,20160828,   13,   75

240,20160828,   14,   80

240,20160828,   15,   75

240,20160828,   16,   75

240,20160828,   17,   75

240,20160828,   18,   73

240,20160828,   19,   67

240,20160828,   20,   67

240,20160828,   21,   65

240,20160828,   22,   67

240,20160828,   23,   70

240,20160828,   24,   70

240,20160829,    1,   70

240,20160829,    2,   70

240,20160829,    3,   70

240,20160829,    4,   70

240,20160829,    5,   65

240,20160829,    6,   65

240,20160829,    7,   70

240,20160829,    8,   70

240,20160829,    9,   75

240,20160829,   10,   75

240,20160829,   11,   75

240,20160829,   12,   80

240,20160829,   13,   80

240,20160829,   14,   81

240,20160829,   15,   80

240,20160829,   16,   81

240,20160829,   17,   80

240,20160829,   18,   75

240,20160829,   19,   75

240,20160829,   20,   70

240,20160829,   21,   70

240,20160829,   22,   65

240,20160829,   23,   65

240,20160829,   24,   65

240,20160830,    1,   65

240,20160830,    2,   65

240,20160830,    3,   65

240,20160830,    4,   65

240,20160830,    5,   65

240,20160830,    6,   65

240,20160830,    7,   70

240,20160830,    8,   75

240,20160830,    9,   75

240,20160830,   10,   79

240,20160830,   11,   77

240,20160830,   12,   80

240,20160830,   13,   81

240,20160830,   14,   80

240,20160830,   15,   75

240,20160830,   16,   80

240,20160830,   17,   80

240,20160830,   18,   75

240,20160830,   19,   70

240,20160830,   20,   70

240,20160830,   21,   65

240,20160830,   22,   65

240,20160830,   23,   65

240,20160830,   24,   64

240,20160831,    1,   62

240,20160831,    2,   65

240,20160831,    3,   62

240,20160831,    4,   65

240,20160831,    5,   65

240,20160831,    6,   68

240,20160831,    7,   70

240,20160831,    8,   70

240,20160831,    9,   68

240,20160831,   10,   69

240,20160831,   11,   72

240,20160831,   12,   74

240,20160831,   13,   79

240,20160831,   14,   80

240,20160831,   15,   80

240,20160831,   16,   81

240,20160831,   17,   70

240,20160831,   18,   67

240,20160831,   19,   69

240,20160831,   20,   63

240,20160831,   21,   61

240,20160831,   22,   63

240,20160831,   23,   58

240,20160831,   24,   57

240,20160901,    1,   50

240,20160901,    2,   50

240,20160901,    3,   50

240,20160901,    4,   50

240,20160901,    5,   58

240,20160901,    6,   59

240,20160901,    7,   70

240,20160901,    8,   75

240,20160901,    9,   77

240,20160901,   10,   80

240,20160901,   11,   81

240,20160901,   12,   81

240,20160901,   13,   80

240,20160901,   14,   80

240,20160901,   15,   80

240,20160901,   16,   80

240,20160901,   17,   80

240,20160901,   18,   75

240,20160901,   19,   75

240,20160901,   20,   70

240,20160901,   21,   70

240,20160901,   22,   65

240,20160901,   23,   65

240,20160901,   24,   65

240,20160902,    1,   62

240,20160902,    2,   62

240,20160902,    3,   60

240,20160902,    4,   61

240,20160902,    5,   60

240,20160902,    6,   59

240,20160902,    7,   59

240,20160902,    8,   63

240,20160902,    9,   66

240,20160902,   10,   68

240,20160902,   11,   73

240,20160902,   12,   79

240,20160902,   13,   75

240,20160902,   14,   75

240,20160902,   15,   80

240,20160902,   16,   75

240,20160902,   17,   75

240,20160902,   18,   74

240,20160902,   19,   75

240,20160902,   20,   70

240,20160902,   21,   65

240,20160902,   22,   70

240,20160902,   23,   70

240,20160902,   24,   70

240,20160903,    1,   70

240,20160903,    2,   37

240,20160903,    3,   60

240,20160903,    4,   58

240,20160903,    5,   50

240,20160903,    6,   56

240,20160903,    7,   64

240,20160903,    8,   70

240,20160903,    9,   75

240,20160903,   10,   80

240,20160903,   11,   74

240,20160903,   12,   72

240,20160903,   13,   74

240,20160903,   14,   80

240,20160903,   15,   80

240,20160903,   16,   75

240,20160903,   17,   80

240,20160903,   18,   75

240,20160903,   19,   75

240,20160903,   20,   71

240,20160903,   21,   70

240,20160903,   22,   64

240,20160903,   23,   63

240,20160903,   24,   70

240,20160904,    1,   65

240,20160904,    2,   65

240,20160904,    3,   65

240,20160904,    4,   63

240,20160904,    5,   62

240,20160904,    6,   70

240,20160904,    7,   70

240,20160904,    8,   70

240,20160904,    9,   70

240,20160904,   10,   79

240,20160904,   11,   61

240,20160904,   12,   75

240,20160904,   13,   75

240,20160904,   14,   75

240,20160904,   15,   75

240,20160904,   16,   66

240,20160904,   17,   60

240,20160904,   18,   70

240,20160904,   19,   75

240,20160904,   20,   75

240,20160904,   21,   75

240,20160904,   22,   75

240,20160904,   23,   75

240,20160904,   24,   75

240,20160905,    1,   65

240,20160905,    2,   56

240,20160905,    3,   65

240,20160905,    4,   70

240,20160905,    5,   70

240,20160905,    6,   70

240,20160905,    7,   70

240,20160905,    8,   75

240,20160905,    9,   75

240,20160905,   10,   75

240,20160905,   11,   80

240,20160905,   12,   75

240,20160905,   13,   74

240,20160905,   14,   75

240,20160905,   15,   80

240,20160905,   16,   81

240,20160905,   17,   82

240,20160905,   18,   80

240,20160905,   19,   70

240,20160905,   20,   65

240,20160905,   21,   70

240,20160905,   22,   65

240,20160905,   23,   38

240,20160905,   24,   48

240,20160906,    1,   65

240,20160906,    2,   62

240,20160906,    3,   62

240,20160906,    4,   59

240,20160906,    5,   58

240,20160906,    6,   57

240,20160906,    7,   58

240,20160906,    8,   60

240,20160906,    9,   64

240,20160906,   10,   68

240,20160906,   11,   73

240,20160906,   12,   70

240,20160906,   13,   75

240,20160906,   14,   75

240,20160906,   15,   75

240,20160906,   16,   75

240,20160906,   17,   75

240,20160906,   18,   70

240,20160906,   19,   70

240,20160906,   20,   65

240,20160906,   21,   63

240,20160906,   22,   59

240,20160906,   23,    6

240,20160906,   24,    7

240,20160907,    1,   56

240,20160907,    2,   39

240,20160907,    3,    9

240,20160907,    4,   57

240,20160907,    5,   56

240,20160907,    6,   59

240,20160907,    7,   59

240,20160907,    8,   60

240,20160907,    9,   62

240,20160907,   10,   69

240,20160907,   11,   80

240,20160907,   12,   82

240,20160907,   13,   75

240,20160907,   14,   80

240,20160907,   15,   79

240,20160907,   16,   80

240,20160907,   17,   80

240,20160907,   18,   75

240,20160907,   19,   72

240,20160907,   20,   70

240,20160907,   21,   64

240,20160907,   22,   70

240,20160907,   23,   70

240,20160907,   24,   70

240,20160908,    1,   70

240,20160908,    2,   70

240,20160908,    3,   70

240,20160908,    4,   70

240,20160908,    5,   66

240,20160908,    6,   65

240,20160908,    7,   62

240,20160908,    8,   62

240,20160908,    9,   63

240,20160908,   10,   65

240,20160908,   11,   64

240,20160908,   12,   69

240,20160908,   13,   80

240,20160908,   14,   79

240,20160908,   15,   80

240,20160908,   16,   75

240,20160908,   17,   69

240,20160908,   18,   71

240,20160908,   19,   69

240,20160908,   20,   66

240,20160908,   21,   64

240,20160908,   22,   63

240,20160908,   23,   62

240,20160908,   24,   61

240,20160909,    1,   61

240,20160909,    2,   62

240,20160909,    3,   63

240,20160909,    4,   65

240,20160909,    5,   65

240,20160909,    6,   61

240,20160909,    7,   62

240,20160909,    8,   63

240,20160909,    9,   65

240,20160909,   10,   70

240,20160909,   11,   76

240,20160909,   12,   75

240,20160909,   13,   76

240,20160909,   14,   80

240,20160909,   15,   80

240,20160909,   16,   80

240,20160909,   17,   80

240,20160909,   18,   75

240,20160909,   19,   70

240,20160909,   20,   70

240,20160909,   21,   70

240,20160909,   22,   70

240,20160909,   23,   70

240,20160909,   24,   70

240,20160910,    1,   70

240,20160910,    2,   68

240,20160910,    3,   69

240,20160910,    4,   70

240,20160910,    5,   70

240,20160910,    6,   70

240,20160910,    7,   75

240,20160910,    8,   76

240,20160910,    9,   75

240,20160910,   10,   77

240,20160910,   11,   80

240,20160910,   12,   75

240,20160910,   13,   78

240,20160910,   14,   75

240,20160910,   15,   80

240,20160910,   16,   80

240,20160910,   17,   80

240,20160910,   18,   75

240,20160910,   19,   80

240,20160910,   20,   75

240,20160910,   21,   70

240,20160910,   22,   70

240,20160910,   23,   70

240,20160910,   24,   70

240,20160911,    1,   70

240,20160911,    2,   70

240,20160911,    3,   65

240,20160911,    4,   62

240,20160911,    5,   59

240,20160911,    6,   65

240,20160911,    7,   70

240,20160911,    8,   70

240,20160911,    9,   75

240,20160911,   10,   75

240,20160911,   11,   75

240,20160911,   12,   80

240,20160911,   13,   75

240,20160911,   14,   75

240,20160911,   15,   75

240,20160911,   16,   75

240,20160911,   17,   70

240,20160911,   18,   70

240,20160911,   19,   70

240,20160911,   20,   70

240,20160911,   21,   65

240,20160911,   22,   60

240,20160911,   23,   60

240,20160911,   24,   59

240,20160912,    1,   57

240,20160912,    2,   57

240,20160912,    3,   58

240,20160912,    4,   59

240,20160912,    5,   59

240,20160912,    6,   60

240,20160912,    7,   64

240,20160912,    8,   65

240,20160912,    9,   72

240,20160912,   10,   77

240,20160912,   11,   79

240,20160912,   12,   78

240,20160912,   13,   80

240,20160912,   14,   77

240,20160912,   15,   80

240,20160912,   16,   81

240,20160912,   17,   81

240,20160912,   18,   81

240,20160912,   19,   70

240,20160912,   20,   70

240,20160912,   21,   70

240,20160912,   22,   65

240,20160912,   23,   70

240,20160912,   24,   65

240,20160913,    1,   65

240,20160913,    2,   70

240,20160913,    3,   70

240,20160913,    4,   71

240,20160913,    5,   68

240,20160913,    6,   65

240,20160913,    7,   63

240,20160913,    8,   63

240,20160913,    9,   67

240,20160913,   10,   73

240,20160913,   11,   76

240,20160913,   12,   80

240,20160913,   13,   80

240,20160913,   14,   81

240,20160913,   15,   81

240,20160913,   16,   81

240,20160913,   17,   81

240,20160913,   18,   80

240,20160913,   19,   75

240,20160913,   20,   80

240,20160913,   21,   75

240,20160913,   22,   77

240,20160913,   23,   75

240,20160913,   24,   75

240,20160914,    1,   70

240,20160914,    2,   70

240,20160914,    3,   68

240,20160914,    4,   66

240,20160914,    5,   66

240,20160914,    6,   66

240,20160914,    7,   69

240,20160914,    8,   71

240,20160914,    9,   71

240,20160914,   10,   73

240,20160914,   11,   71

240,20160914,   12,   73

240,20160914,   13,   79

240,20160914,   14,   70

240,20160914,   15,   75

240,20160914,   16,   81

240,20160914,   17,   66

240,20160914,   18,   64

240,20160914,   19,   62

240,20160914,   20,   61

240,20160914,   21,   70

240,20160914,   22,   69

240,20160914,   23,   65

240,20160914,   24,   64

240,20160915,    1,   62

240,20160915,    2,   62

240,20160915,    3,   64

240,20160915,    4,   64

240,20160915,    5,   64

240,20160915,    6,   64

240,20160915,    7,   64

240,20160915,    8,   64

240,20160915,    9,   67

240,20160915,   10,   67

240,20160915,   11,   67

240,20160915,   12,   70

240,20160915,   13,   66

240,20160915,   14,   72

240,20160915,   15,   72

240,20160915,   16,   72

240,20160915,   17,   73

240,20160915,   18,   67

240,20160915,   19,   57

240,20160915,   20,   56

240,20160915,   21,   70

240,20160915,   22,   70

240,20160915,   23,   75

240,20160915,   24,   67

240,20160916,    1,   65

240,20160916,    2,   60

240,20160916,    3,   56

240,20160916,    4,   56

240,20160916,    5,   45

240,20160916,    6,   43

240,20160916,    7,   56

240,20160916,    8,   60

240,20160916,    9,   61

240,20160916,   10,   61

240,20160916,   11,   64

240,20160916,   12,   59

240,20160916,   13,   59

240,20160916,   14,   64

240,20160916,   15,   75

240,20160916,   16,   80

240,20160916,   17,   75

240,20160916,   18,   75

240,20160916,   19,   70

240,20160916,   20,   75

240,20160916,   21,   75

240,20160916,   22,   75

240,20160916,   23,   70

240,20160916,   24,   70

240,20160917,    1,   70

240,20160917,    2,   70

240,20160917,    3,   70

240,20160917,    4,   62

240,20160917,    5,   62

240,20160917,    6,   58

240,20160917,    7,   56

240,20160917,    8,   50

240,20160917,    9,   57

240,20160917,   10,   61

240,20160917,   11,   67

240,20160917,   12,   76

240,20160917,   13,   75

240,20160917,   14,   75

240,20160917,   15,   75

240,20160917,   16,   75

240,20160917,   17,   73

240,20160917,   18,   60

240,20160917,   19,   65

240,20160917,   20,   62

240,20160917,   21,   59

240,20160917,   22,   56

240,20160917,   23,   60

240,20160917,   24,   64

240,20160918,    1,   70

240,20160918,    2,   70

240,20160918,    3,   70

240,20160918,    4,   65

240,20160918,    5,   65

240,20160918,    6,   64

240,20160918,    7,   68

240,20160918,    8,   70

240,20160918,    9,   75

240,20160918,   10,   80

240,20160918,   11,   80

240,20160918,   12,   80

240,20160918,   13,   80

240,20160918,   14,   81

240,20160918,   15,   81

240,20160918,   16,   82

240,20160918,   17,   80

240,20160918,   18,   75

240,20160918,   19,   75

240,20160918,   20,   75

240,20160918,   21,   70

240,20160918,   22,   70

240,20160918,   23,   70

240,20160918,   24,   70

240,20160919,    1,   70

240,20160919,    2,   65

240,20160919,    3,   65

240,20160919,    4,   65

240,20160919,    5,   70

240,20160919,    6,   70

240,20160919,    7,   70

240,20160919,    8,   59

240,20160919,    9,   75

240,20160919,   10,   75

240,20160919,   11,   80

240,20160919,   12,   75

240,20160919,   13,   80

240,20160919,   14,   81

240,20160919,   15,   81

240,20160919,   16,   80

240,20160919,   17,   75

240,20160919,   18,   75

240,20160919,   19,   75

240,20160919,   20,   75

240,20160919,   21,   70

240,20160919,   22,   70

240,20160919,   23,   70

240,20160919,   24,   70

240,20160920,    1,   70

240,20160920,    2,   70

240,20160920,    3,   70

240,20160920,    4,   70

240,20160920,    5,   65

240,20160920,    6,   65

240,20160920,    7,   70

240,20160920,    8,   80

240,20160920,    9,   71

240,20160920,   10,   82

240,20160920,   11,   83

240,20160920,   12,   81

240,20160920,   13,   82

240,20160920,   14,   83

240,20160920,   15,   82

240,20160920,   16,   80

240,20160920,   17,   75

240,20160920,   18,   75

240,20160920,   19,   75

240,20160920,   20,   75

240,20160920,   21,   70

240,20160920,   22,   68

240,20160920,   23,   66

240,20160920,   24,   64

240,20160921,    1,   64

240,20160921,    2,   70

240,20160921,    3,   70

240,20160921,    4,   70

240,20160921,    5,   70

240,20160921,    6,   70

240,20160921,    7,   75

240,20160921,    8,   80

240,20160921,    9,   80

240,20160921,   10,   80

240,20160921,   11,   80

240,20160921,   12,   82

240,20160921,   13,   81

240,20160921,   14,   80

240,20160921,   15,   82

240,20160921,   16,   82

240,20160921,   17,   80

240,20160921,   18,   80

240,20160921,   19,   80

240,20160921,   20,   75

240,20160921,   21,   80

240,20160921,   22,   75

240,20160921,   23,   75

240,20160921,   24,   70

240,20160922,    1,   68

240,20160922,    2,   66

240,20160922,    3,   67

240,20160922,    4,   65

240,20160922,    5,   65

240,20160922,    6,   63

240,20160922,    7,   64

240,20160922,    8,   65

240,20160922,    9,   64

240,20160922,   10,   62

240,20160922,   11,   62

240,20160922,   12,   64

240,20160922,   13,   64

240,20160922,   14,   63

240,20160922,   15,   67

240,20160922,   16,   76

240,20160922,   17,   71

240,20160922,   18,   64

240,20160922,   19,   60

240,20160922,   20,   58

240,20160922,   21,   57

240,20160922,   22,   50

240,20160922,   23,   45

240,20160922,   24,   36

240,20160923,    1,   40

240,20160923,    2,   41

240,20160923,    3,   56

240,20160923,    4,   58

240,20160923,    5,   61

240,20160923,    6,   64

240,20160923,    7,   66

240,20160923,    8,   80

240,20160923,    9,   81

240,20160923,   10,   82

240,20160923,   11,   81

240,20160923,   12,   82

240,20160923,   13,   80

240,20160923,   14,   81

240,20160923,   15,   82

240,20160923,   16,   82

240,20160923,   17,   83

240,20160923,   18,   82

240,20160923,   19,   82

240,20160923,   20,   82

240,20160923,   21,   81

240,20160923,   22,   81

240,20160923,   23,   80

240,20160923,   24,   81

Bijlage 3

link naar tabel RVO

Bron: RVO: Borssele Wind Farm Zone Windfarm Sites III and IV, June 2016