beachclub 5

Bijeenkomst Platform Maritieme Windmolenparken

Hoe ver(w)industrialiseer je een Vrije Horizon?

Op 3 februari organiseerde de Stuurgroep van het Platform Maritieme Windmolenparken (PMW)  een zeer druk bezochte bijeenkomst. De bijeenkomst vond plaats bij strandpaviljoen Beachclub 5 in Zandvoort.

 

IMG_0094

De ruim 80 deelnemers vertegenwoordigden raadslieden en wethouders uit kust-gemeenten, van Schagen tot Veere, vertegenwoordigers van Greenpeace, Natuur en Milieu, de Provincie NH, Stichting Vrije Horizon, inwoners en ondernemers uit deze kustgemeenten.

In de presentatie door de Zandvoortse wethouder Gerard Kuipers – namens de Stuurgroep PMW – behandelde de heer Kuipers de stand van zaken met betrekking tot de plannen van minister Kamp. Tevens informeerde hij de toehoorders over de rol van de Gemeenten en de door hen genomen en nog te nemen acties. Deze richten zich voornamelijk op informeren van burgers en (rijks)overheden over de plannen en de gevolgen hiervan voor de kust-gemeenten, maar focust ook op een actieve lobby in Den Haag. Gesprekken met vertegenwoordigers van alle partijen in de Kamer, en het uitbrengen van een Position Paper. De boodschap van het PMW is helder: Bescherm het vrije uitzicht en streef naar een duurzaam Nederland door te kiezen voor IJmuiden Ver. En realiseer daarbij volgens schema de afgesproken doelstellingen voor 2020 en 2023.

In het tweede deel van zijn presentatie adresseerde de heer Kuiper de ‘politieke tijdlijn’. Wanneer worden welke besluiten verwacht? De belangrijkste momenten zijn:

  1. De aanpassing van de Wet Stroom (februari) – deze zal naar verwachting door de beide Kamers geaccordeerd worden
  2. De Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffect rapport Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust (zuid) – dit op de Milieu effect Rapportage voorbereidend document ligt op dit moment ter inzage bij alle Gemeenten en is hier  te downladen. Iedereen die dat wenst kan daarop zijn/haar visie geven door op deze link te klikken.  18 februari is er een voorlichtingssessie door Rijkswaterstaat over dit onderwerp. Locatie: Conference Centre De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. 17 februari in Kijkduin. Voor details over deze bijeenkomsten,  klik op deze link.
  3. De ‘Gedeeltelijke herziening Rijksstructuurvisie Windenergie op zee – de aanvulling van de gebieden voor de Hollandse Kust met de 10 – 12 mijlzone. Verwachting: zomer 2016. Hierop kan door iedereen die eerder een zienswijze heeft ingediend, bezwaar aangetekend worden. (Stichting Vrije Horizon houdt u hiervan op de hoogte. red.)

Na de presentatie van de heer Kuipers was het woord aan Albert Korper, voorzitter van de Stichting Vrije Horizon. In zijn  presentatie  bracht hij in herinnering wat wij tot nu toe hebben gedaan, wat er inmiddels bereikt is en wat wij nog kunnen doen om de minister te overtuigen van het betere alternatief IJmuiden Ver.

Daarnaast maakte hij melding van overleg met ECN om de werkelijke meerkosten van IJmuiden Ver t.o.v. de kustgebieden te berekenen. Stichting Vrije Horizon wil deze berekeningen graag boven tafel hebben omdat de Minister schermt met meerkosten variërend van € 900 miljoen (geëxtrapoleerd door Vrije Horizon n.a.v. een brief van de Minister aan de Tweede Kamer) tot € 1,2 miljard. Daar deed Greenpeace tijdens de bijeenkomst nog een schepje bovenop door te stellen dat het verplaatsen naar IJmuiden Ver € 3 miljard meer zou kosten. Dit is ‘nieuw nieuws’ voor ons. Zeker gezien recente rapporten van ECN die een heel ander beeld laten zien. Tijd dus voor duidelijkheid.

Dat de bijeenkomst veel teweeg bracht, blijkt wel uit het grote aantal vragen aan het eind van de bijeenkomst. Zoals gememoreerd in de presentaties: De kust-gemeenten en Vrije Horizon beschouwen de plannen van Minister Kamp nog niet als een ‘gelopen race’. Maar alle hulp van lokale en provinciale overheden, ondernemers en belanghebbenden is welkom en nodig om de Minister op andere gedachten te brengen. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via korperal@gmail.com.

Schermafbeelding 2016-02-05 om 12.35.15

Dong Energy gaat het grootste windpark op zee ter wereld bouwen

 ‘Zijn wij nou zo dom of zijn zij nou zo slim?’

 

In het FD van 4 februari 2016 lazen wij: “Het Deense energiebedrijf Dong Energy gaat het grootste windpark op zee bouwen. Het wordt het eerste windpark op zee met een capaciteit van meer dan 1 gigawatt. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. De geplande capaciteit van 1,2 gigawatt voor het Hornsea-windpark is voldoende om meer dan een miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Het Hornsea-windmolenpark moet naar verwachting in 2020 volledig in bedrijf zijn en is een belangrijk onderdeel van de doelstelling van Dong om in 2020 in totaal 6,5 g­igawatt offshorewindcapaciteit te hebben geïnstalleerd.Hornsea is groter dan het offshorewindpark Walney Extension van Dong dat in oktober vorig jaar het groene licht kreeg en volgens Dong tot nu het grootste offshorewindpark ter wereld zou moeten worden. Walney, dat in 2018 in bedrijf moet zijn, krijgt een capaciteit van 660 megawatt.Hornsea komt ongeveer 120 kilometer uit de Yorkshirekust te liggen en beslaat een gebied van bijna 407 vierkante kilometer. De windmolens worden geleverd door Siemens.”
Je kunt je afvragen of de rekenmeesters van EZ nu zoveel slimmer zijn, of dat de aanleg van een mega-veld op 120 km uit de kust mogelijk ander voordelen biedt. Tenslotte is dit niet het eerste veld wat Dong aanlegt!
Voor meer informatie, volg deze link voor alle data over Hornsea. Klik hier om een goed beeld te krijgen van alle windturbinevelden op de Noordzee.
IMG_0018

Truth or dare?

In De Volkskrant vandaag weer een echt ‘doorwrocht artikel‘ van de hand van Jeroen Trommelen met de kop ‘Windmolen stoort badgasten amper – Lobby kustgemeenten gesmoord’.

De heer Trommelen haalt een aantal zaken door elkaar en gaat daarbij gierend uit de bocht. Hieronder de feiten:

Er is – op verzoek van Kamerleden Mulder en Van Veldhoven – verzocht om aanvullend onderzoek naar de regionale effecten wanneer de horizon ver(w)industrialiseert wordt met windturbines. Vanaf Bergen tot voorbij Scheveningen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Decisio.

Uit dit onderzoek citeert De Volkskrant: ‘Het aantal toeristen dat wegblijft vanwege windmolens aan de horizon ligt volgens onderzoekers ‘tussen de 0 en 10 procent’. Dat is nogal een bandbreedte! Nul procent is prima. Maken wij ons zorgen om niets. Maar 10% is dramatisch en heeft enorme impact op de lokale economie!

Het is eigenaardig te noemen dat het rapport al ‘maanden zwerft tussen het Ministerie van EZ en diverse belangenbehartigers die de uitkomst liever anders gezien hadden’. Een voorbarige conclusie van de journalist in kwestie? Kan het zijn dat de ‘belangenbehartigers’ het mogelijk niet eens zijn met de basis-uitgangspunten van dit rapport?

Is er bijvoorbeeld nieuw onderzoek gedaan naar het gedrag van strandbezoekers op basis van de nieuwe plannen van de Minister? Een hele horizon vol in plaats van een ‘parkje’ van 30 windturbines van 3 MW (i.p.v. 8 MW), op 23 km uit de kust i.p.v. 18 kilometer?

Zijn de laatst beschikbare cijfers over de meerkosten van IJmuiden Ver door ECN gebruikt? Een meerprijs van 0,76 cent per kWh? ECN 042015 Of heeft Decisio de oude meerprijs van 1,2 cent per kWh gebruikt en daarmee de meerkosten op € 1,2 miljard gehouden?

Wij denken dat Jeroen van Trommelen de antwoorden op deze vragen niet heeft, evenmin als Stichting Vrije Horizon die heeft. Dan past ook bescheidenheid in de opstelling van de kop van het artikel. Niet vooruitlopen, maar afwachten!

Schermafbeelding 2015-10-12 om 09.36.09

Geen dubbeltje te veel!!

Het lijkt erop dat de Minister van EZ de lokatie voor windturbinevelden op zee – wel of niet in het zicht van de kust  – uitsluitend op financiële gronden neemt. Geen dubbeltje teveel! En dat terwijl de weerstand hiertegen sterk toeneemt. Inmiddels hebben ook de kustgemeenten Bergen en Wassenaar zich aangesloten bij het Platform Maritieme Windmolenparken, het overlegorgaan van kustgemeenten, provincies, ondernemers, bewoners en belangenorganisaties.

Stichting Vrije Horizon heeft berekend wat de door de Minister geclaimde meerkosten – 1,2 cent per kWh – per gemiddeld huishouden in Nederland betekent. Dit is een verhoging van nog geen 86 cent per jaar op de energierekening. OK, dat zijn bijna negen dubbeltjes per jaar, maar wij vragen ons oprecht af of de waarde van een vrije horizon in geld uit te drukken is. Jesse Klaver, gedreven voorman van Groen Links zegt hierover  in zijn boek ‘De mythe van het economische': ‘Ik wil de status quo doorbreken. Het is mijn inzet om de steeds sterkere tendens om iedere maatschappelijke kwestie te reduceren tot een rekensom tegen te gaan. We weten van alles de prijs maar van bijna niks de waarde.’

Reden voor Stichting Vrije Horizon een ingezonden brief te sturen naar ROmagazine, het vakblad voor ruimtelijke ontwikkeling. Ook veel gelezen op de ministeries. Wij stellen ons op het standpunt dat de (beleving van) een vrije horizon niet in geld is uit te drukken.

Nieuwsgierig? klik hier voor het hele artikel.

Thorium-Based-Fuel-Cycle

Alternatief voor CO2 vrije energie

Kernfusie is ‘besmet’ in Nederland. Een benadering met oogkleppen. Wij hebben het al eerder genoemd. Er is een vorm van kernenergie die absoluut CO2 vrij is, aanmerkelijk minder en vooral ongevaarlijk restafval kent, maar bovenal met een wereldwijde voorraad voor honderdduizenden jaren! Thorium!!

Een Vandaag wijdde er een reportage aan. Te zien door hier te klikken. Wil je meer informatie over Thorium, zoek dan op youtube naar thorium.

 

images

Draaien windmolens op subsidie?

Ter herinnering: Een veel aangehaalde uitspraak van Mark Rutte is dat windmolens op subsidie draaien. Terug te zien op youtube. Dit wordt door Ed Nijpels middels zijn ‘fact checken’ – deels – bevestigd. Zie hieronder de uitkomst.

‘Conclusie: Draaien windmolens vooral op subsidie?

De inkomsten van een windproject dat voldoende rendement genereert voor investeerders, bestaat voor 40-50 procent uit de verkoop van elektriciteit en voor de rest uit subsidie-inkomsten. Of windturbines draaien op subsidie is de vraag stellen: zouden er windmolens zijn zonder subsidies?

Het antwoord daarop is tweeledig. Ten eerste, nieuwe windprojecten zullen zonder subsidie financieel onaantrekkelijk zijn voor investeerders. Ten tweede, sommige bestaande windprojecten zullen stoppen als de subsidie wordt gestopt, maar dit zal niet voor alle projecten gelden. De stelling is dus deels waar.’

De aanloop naar deze conclusie kunt u hier nalezen. De conclusie lijkt ons in elk geval duidelijk.

Om misverstanden te voorkomen: Vrije Horizon is niet tegen windenergie of welke andere vorm van schone energie. Wij realiseren ons dat dit – op zee zelfs aanmerkelijk – duurder is dan bestaande, fossiele bronnen. Wat wij dit kabinet vragen is tweeledig.

1. Ontwikkel een strategische visie tot 2050! En houd op met het ‘sokken stoppen’ waar wij nu mee bezig zijn. 52,6 miljard euro om te komen tot 16% schone energie is heel veel geld! En volgens de Algemene Rekenkamer redden wij het niet met 52,6 miljard, en is er een extra 12, 8 miljard nodig om tot 16% in 2023 te komen. Hoeveel is er nodig tot 2050 om 100% te realiseren? Het lijkt ons dat je daar wel een strategische visie op los mag laten! Het energieakkoord zou deze visie moeten weergeven. Nijpels zal claimen dat deze visie in het Energieakkoord zit. Is dat zo?

Even naar de werkelijkheid: – duurdere – gascentrales liggen stil omdat kolen voor kolencentrales veel goedkoper zijn. En ook veel vervuilender! De deelnemers aan het Energieakkoord, en dan met name de energieleveranciers, kiezen dus voor hun eigen portemonnee. Prima, maar zeg dat dan. En de overheden? De EU heeft ervoor gekozen dat nieuw verkochte dieselmotoren tot 2020 de norm met ruim 200% mogen overschrijden. Waarom? De EU kiest voor de werkgelegenheid van grote autofabrikanten, niet voor schone lucht. En Nederland? Wij reserveren tot 2023 52,6 miljard tot 65,4 miljard euro in de veronderstelling dat wij daarmee minder CO2 uitstoten. Het zou Ed Nijpels als hoeder van het Energieakkoord een fact check waard moeten zijn. Of in elk geval een voortschrijdingsrapportage.

2. Wanneer je zoveel investeert in schone energie, zonder daarbij de garantie te hebben op vermindering van CO2 uitstoot, zorg dan in elk geval dat de natuurlijke uitstraling van onze Noordzee intact blijft. Ontwikkel de turbinevelden op IJmuiden Ver. Dat geeft in elk geval de zekerheid dat de Noordzeekust haar rust en weidsheid behoudt.  En dat is een garantie, in tegenstelling tot de CO2 afspraken uit het Energieakkoord. En dat mag best 2% meer kosten!

Schermafbeelding 2015-10-14 om 10.33.56

Energieverkenning 2015 gepubliceerd – eerste reacties.

Hierbij de eerste reacties op de Nationale Energieverkenning 2015. Zeer interessant is pagina 15. Na verdere bestudering volgen er mogelijk meer opmerkingen.

Op pagina 15 – samenvatting – staat onder meer:

Het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix stijgt, het doel van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 ligt nog niet binnen bereik. Het aandeel hernieuwbare energie in het bruto eindverbruik is in de periode tot 2013 geleidelijk gestegen tot 4,8 procent. In 2014 is dit verder toegenomen tot 5,6 procent. Het verschil tussen 2014 en 2013 wordt voor een groot deel verklaard door het lagere bruto finale eindverbruik in 2014, en voor een beperkt deel door toegenomen productie van hernieuwbare energie. Het lagere eindverbruik in 2014 wordt naast de eerder genoemde redenen mede verklaard door een zachte winter. Met het vastgestelde beleid stijgt het aandeel naar verwachting verder tot 11,1 procent [10 tot 12 procent] in 2020. Bij voorgenomen beleid stijgt het aandeel naar 11,9 procent [11 tot 13 procent]. Hiermee ligt het doel van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 nog niet binnen bereik. Er zijn verschillende redenen waarom dit doel naar verwachting niet wordt gehaald; er is niet één specifieke oorzaak aan te wijzen. In 2023 ligt het aandeel hernieuwbare energie bij vastgesteld beleid op 15,1 procent [14 tot 16 procent] en bij voorgenomen beleid op 15,7 procent [14 tot 16 procent]. In vergelijking met de NEV 2014 is de onzeker- heidsbandbreedte voor 2020 verkleind en het verwachte aandeel in 2023 door invulling van de voorgenomen maatregelen uit het Energieakkoord hoger geworden.

Je kunt je afvragen in hoeverre (staat niet beschreven) de zachte winter bijgedragen heeft aan dit resultaat. M.a.w. was het verbruik bij een strenge winter groter geweest (aannemelijk) en daardoor het aandeel van hernieuwbare energie lager (zeer aannemelijk want maximaal meegerekend)? Het lijkt ook interessant om te weten waar het voorgenomen beleid afwijkt van het vastgestelde beleid.
Mocht je geïnteresseerd zijn in het hele rapport, klik dan hier.
 Erg interessant is ook de tabellenbijlage. Na een snelle scan lijkt opmerkelijk dat men uitgaat van verhoging van de olieprijzen (Noordzee Brent) naar € 140 per vat. Dit, waar de CEO van Shell aangeeft, dat de prijzen van de olie nog vele jaren laag zullen blijven. Dit lijkt ook meer in de rede. Wanneer de productie van schone energie toeneemt, zal de vraag naar fossiele brandstoffen afnemen. Vraag en aanbod bepalen de prijs. M.a.w. afnemende vraag veroorzaakt dalende prijs.
De link naar de tabellenbijlage (en meer) vind je hier.
4VLayNgd

De Monitor – Inspraak is een illusie

Hier word je dus heel erg boos van. In deze uitzending van De Monitor legt de verslaggever uit dat inspraak bij projecten van de overheid een illusie is. Burgers worden tegen elkaar uitgespeeld en als er geen draagvlak is, dan druk je gewoon je besluiten door met behulp van de daartoe ontworpen Rijkscoördinatieregeling. Ook voor windmolens in de Drentse veenkoloniën. Vanaf ca 11 minuten.

De arrogantie van bestuurders is stuitend! Kijk hier het programma terug en oordeel zelf.

IMG_6853

Paalzitactie voor IJmuiden Ver doorslaand succes

 

Schermafbeelding 2015-09-07 om 20.25.16

Huig Molenaar Sr.

‘He had a dream’. Huig Molenaar, strandpachter in Zandvoort en eigenaar van jaarrond paviljoen Thalassa was boos.  Zo boos, dat hij besloot op een paal in zee te gaan zitten. 50.000 handtekeningen ophalen. Om minister Kamp te bewegen de windturbinevelden voor de Hollandse kust te verplaatsen naar IJmuiden Ver.

Huig had een iets ander idee van een ‘paal’. Het werd een 14 meter hoog bouwwerk. Met een platform, dat bij elke nieuwe stand een stuk langs de paal omhoog gehesen werd.

 

Elf dagen en nachten hebben 41 vrijwilligers, vrouwen en mannen, op het platform gezeten. 6 Uur lang. Sommigen langer, anderen iets korter ivm de veiligheid of (dreiging van) onweer. Bij zon, regen, snoeiharde, dagenlange noordwesten wind, springtij en heftige golven. Anderen,  aan de kant en in het water, hielpen de paalzitters veilig het platform te bereiken.

6815

Wethouder Jacco Knape uit Noordwijk probeert de paal te bereiken.

De eerste en de laatste paalzit werden door Huig voor zijn rekening genomen. Zondag om 18.30 kwam Huig van de paal af, onder luid gejuich van talrijke toeschouwers.

Het resultaat van de handtekeningenactie op zondagavond? 38.568 handtekeningen. En het gaat verder. De handtekeningen worden eind oktober aan de minister aangeboden. Je kunt dus nog tekenen op www.petities24.com/verzetwindmolens.

Voor prachtige beelden van deze zeer bijzondere actie, die door radio, tv en schrijvende pers werd overgenomen, klik je op deze link.

Bijzondere video’s, via deze link.

Verslag RTV NH via deze link. Het verslag van Hart van Nederland zien? Klik hier.

Inmiddels wordt de paal afgebroken en gereed gemaakt voor een tour langs de badplaatsen van de Hollandse kust.