NOS

Berichtgeving NOS kantelt binnen 12 uur 180°

Een ‘bijzondere ervaring’. De berichtgeving van de NOS over windmolenparken pal voor de kust is in de loop van de dag behoorlijk ‘gekanteld’. Onzorgvuldige berichtgeving? In elk geval reden om onderstaand bericht naar de redactie te sturen.

Geachte redactie,
Ik heb met toenemende verbazing uw item over windmolens in het Journaal van 20 uur bekeken. Wat mij verbaast, is het volgende:
1. U laat 2 toeristen en 2 strandpachters aan het woord die zeggen dat ‘zij het niet zo erg vinden’ en ‘niet gemerkt hebben dat toeristen wegbleven’.
2. Bij Egmond staan ca 30 molens op 12 km afstand van de kust, met een hoogte van ca 130 meter.
3. In een eventueel nieuwe situatie is er sprake van ca 1000 molens, op 5,4 km uit de kust, elk ca 170 m hoog. Vanaf Bergen tot Wassenaar. Dit creëert een heel ander beeld.
4. Onderzoek vanuit het ministerie van I&M geeft als uitslag dat ca 22% van de ondervraagde toeristen aangeeft minder of niet meer naar de kust te komen. Dit als resultaat van een foto waarop 30 windmolens te zien zijn, geen honderden.
De algemene verwachting is, dat het percentage wegblijvers daardoor nog hoger zal uitvallen.
5. U stelt dat het plaatsen achter de horizon op bijvoorbeeld IJmuiden Ver veel duurder is. Dat is pertinent onjuist. Onderzoek, uitgevoerd door EZ laat zien dat dit minder dan 1% scheelt op de totaal investering van €15 miljard bouwkosten en €18 miljard subsidie. Een percentage dat verdwijnt in de marge van een dergelijk project.
6. De Rijksoverheid wil dit onderzoek pas openbaar maken na de beslissing van de ministers. Dit ‘om onrust bij elk rapport te voorkomen ‘. De naam van dit rapport is de Maatschappelijke Kosten Baten analyse.
7. Het lijkt erop dat uw verslaggeving van dit item in de loop van de dag gekanteld is. Ik weet niet waar u uw info hebt gekregen. In mijn ogen – en die van vele andere betrokkenen – is de verslaggeving in elk geval incompleet en op sommige punten onjuist.
8. De kustgemeenten hebben – omdat zij verstookt blijven van officiële informatie vanuit Den Haag – contra rapporten opgesteld die bovenstaande (kosten) onderschrijven en concluderen dat er tot 6000 banen zullen verdwijnen.

Ik hoop dat u uw missie (onafhankelijke en feitelijke berichtgeving) zult volgen en een compleet, feitelijk juist verslag zult doen van de situatie zoals die dreigt te ontstaan.

Ik ben graag bereid een en ander ook mondeling toe te lichten.
Voor een juiste beeldvorming en de door mij geciteerde rapporten kunt u zich informeren op www.vrijehorizon.nl

Met vriendelijke groet,

Albert Korper
Voorzitter Bewonersplatform Leefbare Kust.