logo

Hulp bij indienen zienswijze uitbreiding 10 – 12 mijlzone

Leeswijzer

Dit document is bedoeld als leidraad om jouw argumenten voor de zienswijze (een ‘Zienswijze’ is een document waarop wij als burger kunnen aangeven welke informatie wij missen en waarop wij extra onderzoek zouden willen zien) te formuleren.

Het staat je vrij hier toevoegingen bij te maken en/of je eigen woordkeuze te gebruiken.

De Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust’ kun je inzien op:

http://www.platformparticipatie.nl/Images/Ontwerprijksstructuurvisie%20Windenergie%20op%20Zee%20Aanvulling%20gebied%20Hollandse%20Kust_tcm318-377556.PDF

Het digitale formulier waarop je jouw zienswijze kunt indienen, vind je op: 

http://fd2.formdesk.com/minienm/Zienswijzenprocedure_Wind_op_Zee

Hieronder de argumenten die wij van belang achten. Dit suggereert niet dat dit compleet is. In cursief ons verzoek voor meer informatie en/of aanvullend onderzoek. Let op: hoe meer zienswijzen er binnenkomen, hoe beter. Vertrouw er dus niet op dat de zienswijze van Stichting Vrije Horizon voldoende is. Men rekent in Den Haag al op honderden zienswijzen. Stel hen niet teleur.

Let op: Wij hebben ook een ‘zienswijze argumenten’ document gemaakt voor de ‘Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust (zuid)’.

Dat is een andere zienswijze op een ander rapport. Zie voor meer info onze site www.vrijehorizon.nl. Nu kun je deze zienswijze indienen, maar ook de andere. Succes en bedankt. (en vergeet niet zoveel mogelijk vrienden en familie te vragen ook hun zienswijzen in te dienen).

 

Hieronder de tekstdelen of het gehele document dat je kunt invoegen op het digitale formulier. Dit kan met copy/paste (knippen en plakken)

Zienswijze Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust.

RVO nodigt uit om zienswijzen in te dienen. Men stuurt daarbij circa 3000 pagina’s tekst mee.

Dit is voor geen enkele lezer te lezen en te begrijpen binnen de periode waarin men de zienswijzen kan indienen.

De reactiedocumenten op zienswijzen in een voorafgaand stadium tonen het volgende aan:

  1. De reacties worden wel gelezen, maar niet meegenomen in de besluitvorming
  2. Op alle reacties worden antwoorden gegeven die uitleggen waarom een besluit / oplossing genomen of gekozen is
  3. Op aanwijsbare fouten in de besluitvorming wordt niet serieus gereageerd. Men ‘houdt vast aan het uitleggen waarom er gekozen is, en weerlegt niet de genoemde argumenten c.q. besluit niet tot aanvullend of nieuw onderzoek

Alegemeen:

De aanpassing van de Rijksstructuurvisie Wind op Zee Hollandse Kust is volstrekt overbodig. De enige aangevoerde reden om hiervoor te kiezen is het vermeende kostenvoordeel op Hollandse Kust t.o.v. IJmuiden Ver. Op alle overige aspecten scoort IJmuiden Ver beter tot veel beter dan de Hollandse Kust. (bijlage 1)

Stichting Vrije Horizon heeft inmiddels studies laten uitvoeren door ECN en Ardo de Graaf Advies, waaruit blijkt dat het vermeende kostenvoordeel door de recente ontwikkelingen en door het

benchmarken van de uitgangspunten van de eerder gedane berekeningen niet langer valide zijn.

In onderstaand document zal ik dit verder toelichten en verwijzingen aanbrengen naar de betreffende onderzoeken.

2.4.4 Routekaart windenergie op zee

Het kabinet heeft in september 2014, in de beleidsbrief die bekend staat als de ‘Routekaart’, de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee gebieden Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden, de Haalbaarheidsstudie en de plannen om de opgave uit het Energieakkoord te realiseren.

Uitgaande van het zo kosteneffectief mogelijk realiseren van de opgave uit het Energieakkoord heeft het kabinet een afweging gemaakt tussen de aangewezen windenergiegebieden (Borssele, IJmuiden-Ver, Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden). De aangewezen gebieden Borssele en Hollandse Kust ter hoogte van Noord- en Zuid-Holland zijn goedkoper dan gebieden verder op zee.

Het kabinet hee  in deze beleidsbrief geconcludeerd dat een gecoördineerde netaansluiting van windparken op zee leidt tot lagere maatschappelijke kosten en een kleinere impact op de leefomgeving. De opgave voor windenergie op zee kan het meest kosteneffectief worden gerealiseerd door de aanleg van een net op zee met standaardplatforms, waarop per platform 700 MW (twee parken van 350 MW) kan worden aangesloten. Daarom is gezocht naar gebieden waar eenheden van 700 MW gerealiseerd kunnen worden. De inzet is

drie grote windparken: Borssele (1.400 MW) en Hollandse Kust (2.100 MW). Dat is goedkoper en zo blij  er ruimte over voor andere gebruikers op de Noordzee, zoals bijvoorbeeld de scheepvaart.

Als gevolg van deze strategie hee  het kabinet besloten de gebieden binnen de 12 NM voor Ameland, Maasvlakte en Zeeuwse Kust af te laten vallen. Het kabinet wil verder zo min mogelijk gebruik maken van de 12-mijlszone en zal daarom een minimale afstand van 10 NM (18,5 km) uit de kust hanteren. Dat betekent voor de gebieden binnen de 12 NM voor de Noord- en Zuid-Hollandse Kust dat is besloten geen gebruik te maken van de stroken van 3 NM tot 10 NM uit de kust.

Reactie

De aanname dat de gebieden Hollandse Kust goedkoper zijn dan de gebieden verder op zee zijn niet meer dan aannamen.

Stichting Vrije Horizon heeft studies laten uitvoeren door ECN en (aanvullend) door Ardo de Graaf Advies.

Uit deze studies komen de volgende feiten naar voren:

  1. De onderzoeken van ECN zijn gebaseerd op reeds achterhaalde gegevens. ECN onderkent dit in haar rapport en stelt dat er ‘in deze studie maar ook in alle eerdere studies grote onzekerheidsmarges bestaan’. Dit geldt derhalve ook voor de studies op basis waarvan de routekaart is vastgesteld
  2. In alle studies, leidend tot de routekaart is voornamelijk gekeken naar de meerkosten van IJmuiden Ver t.o.v. de Hollandse Kust.. De meerkosten voor IJmuiden Ver (zie tabel achterin studie E16023) bestaan voor het grootste deel uit kabellengte en een grotere diepte / fundering. 
  3. In de studie E16023 eindigt ECN met een veronderstelde extra kabelkosten van € 840 miljoen, ofwel € 2,33 miljoen per gelegde kilometer. Benchmarks vanuit de industrie en laten een bedrag zien van maximaal € 1,24 miljoen per gelegde kilometer. Deze verschillen worden door ECN verklaard door een ‘consultatie met de industrie die ons adviseerde een factor 2x toe te passen’.
  4. Er is niet gekeken naar mogelijke besparingen veroorzaakt door grotere aanbesteding, aanleg op 1 centrale plek,  eenvoudiger aanlandingsmogelijkheden, en meeropbrengst doordat er op IJmuiden Ver meer wind ‘geoogst’ kan worden. Dit laatste resulteert in een meeropbrengst – gerekend tegen € 0,0723 per kWh – van € 566 miljoen. Berekend met de kosten zoals door de minister gehanteerd van € 0,124 per kwh – hetgeen realistisch is t.o.v. de € 1,3 miljard meerkosten – levert dit € 944 miljoen extra inkomsten op. Allen op basis van 2100 MW geïnstalleerd vermogen. Terwijl op IJmuiden Ver een drievoud aan turbines opgesteld kan worden.
  5. Voor een meer gedetailleerd overzicht van ‘meerkosten, besparingen en opbrengsten verwijzen wij naar http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroomversnelling/.

Conclusie:

Wij verzoeken de minister de uitkomsten van de studies zoals onder punt 5 aangegeven, zeer serieus mee te nemen en op basis van het door de minister genoemde argument ‘hogere kosten’ de routekaart te herzien. Temeer daar uit onderzoek van RVO blijkt dat IJmuiden Ver op alle andere delen (ecologie, landschap en overigen) veel beter scoort dan de gebieden Hollandse Kust.  (zie bijlage 1). 

Aanpassing van de routekaart leidt niet tot vertraging in de uitrol van de plannen tot 2023 en geeft een voorsprong voor de uitrol van wind op zee in de periode na 2023. 

Zichtbaarheid en dominantie

Zoals de Rijksstructuurvisie WIndenergie op Zee – aanvulling gebied Hollandse Kust (hierna RSVHK) al aangeeft, is er bij zowel de plaatsing op 12 mijl als op 10 mijl sprake van een zeer dominante situatie. De aangehaalde cijfers (25% / 35% zichtbaarheid gedurende het jaar) zijn misleidend. De zichtbaarheid gedurende bijvoorbeeld de zomer is aanmerkelijk hoger. Volgens KNMI data in de zomer 45%  / 55%van de tijd (daglicht). Uit onze eigen observaties zijn de turbines bij daglicht mee dan 50% van de tijd zichtbaar, bij nacht zelfs meer dan 80% van de tijd.

De gebruikte visualisaties zijn niet in lijn met de werkelijkheid. Dit wordt ook door Motivaction aangehaald in de door hen gedane studie. Een windturbine (Luchterduinen, 3 MW) is nu goed zichtbaar vanaf de kust. Een 8 MW turbine op 10 mijl uit de kust wordt als 2 keer hoger waargenomen. Dit is niet zichtbaar in de visualisatie en derhalve bewust misleidend.

Recreatie en werkgelegenheid

Ook op dit onderdeel is sprake van misleidend gebruik van studies. Zo wordt gesteld dat ‘ een minderheid van de geïnterviewden aangeeft, dat zij een strand waarbij windturbines zichtbaar zijn niet of minder vaak zullen bezoeken. Omdat uit ander onderzoek bekend is dat lang niet alle mensen doen wat ze vooraf aangeven, zijn de effecten op de kustrecreatie onzeker. Bovendien is uit het aanvullende belevingsonderzoek gebleken dat ook in dit opzicht er geen significant verschil is tussen 10 en 12 NM’

Reactie

Ik verzoek u de verschillen tussen mijn waarnemingen betreffende de zichtbaarheid en de in de RSVHK aangegeven zichtbaarheidsgegevens te verklaren.

In de onderzoeken wordt geen juiste weergaven gebruikt van de werkelijkheid. Zie ook ‘Zichtbaarheid en dominantie’. En zelfs dan nog wordt er door 20% van de ondervraagden gesteld dat zij niet meer naar de gebieden komen waar windmolens zichtbaar zijn. Dat heeft een enorme maatschappelijke en economische impact op de kustgemeenten. Eigen onafhankelijk onderzoek geeft nog ernstiger cijfers, waarbij + 30% van de ondervraagden aangeeft niet meer naar deze stranden te komen. (http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf)

De in de RSVHK aangehaalde ‘werkgelegenheidseffecdten en economische effecten’ zijn niet juist. Decisio stelt in haar rapport dat er sprake is van verlies van  ‘maximaal 1250  FTE’ en stelt daarbij de schade op ‘maximaal € 260 miljoen over 20 jaar’. 

Decisio baseert zich daarbij op een ‘omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvlloeiende kosten’. 

  1. Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg.
  2. Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van € 80.000/jaar. 1250 FTE’s x € 80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van € 2,25 miljard. Toen wij Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, verklaarde men: ‘ jullie hebben gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een MKBA’.

Conclusie: De impact langs de kust is aanmerkelijk hoger dan in de RSVHK wordt voorgesteld. Graag correctie hiervan. 

Ten slotte:

De routekaart in de RSVHK houdt geen rekening met zaken die niet in geld te vatten zijn, maar in ‘waarde’.

Bezoekers beleven de weidsheid van de lege horizon, de rust die de zee uitstraalt en de prachtige zonsondergangen. Dit alles wordt teniet gedaan en ingeruild voor een vermeende kostenbesparing van € 1,3 miljard. Inmiddels zijn al deze hieraan ten grondslag liggende berekeningen achterhaald door de in opdracht van Stichting Vrije Horizon uitgevoerde studies en door de uitkomsten van de winnende tender bij Borssele.

We hebben in Nederland maar één kust. Die wordt totaal volgezet met zeer zichtbare windturbines. Je kunt die horizon, die vrijheid, maar één keer verpesten. Wij roepen u op dat niet te doen!

Zoals de heer Klaver zegt: ‘Wij kennen bijna overal de prijs van, maar van bijna niets de waarde’.

Wat vindt u de waarde van deze beleving?

Bijlage 1. 

Link naar tabel RVO selectiecriteria ontwikkelgebieden

RVO: Borssele Wind Farm Zone Windfarm Sites III and IV, June 2016