Schermafbeelding 2016-03-01 om 14.56.19

Hulp bij het invullen van de Zienswijze Kavelbesluiten II

Betreft: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapporten kavelbesluiten II  Hollandse Kust (zuid) – hierna te noemen MER kavelbesluiten II .

Leeswijzer

Dit document is bedoeld als leidraad om jouw argumenten voor de zienswijze (een ‘Zienswijze’ is een document waarop wij als burger kunnen aangeven welke informatie wij missen en waarop wij extra onderzoek zouden willen zien) voor HET MER kavelbesluit II te selecteren. Het staat je vrij hier toevoegingen bij te maken en/of je eigen woordkeuze te gebruiken.

LET OP: DE KAVELBESLUITEN ZIJN GESPLITST IN I EN II. DIT BETEKENT DAT JE VOOR BEIDEN EEN ZIENSWIJZE IN MOET DIENEN. VOOR KAVEL I VERWIJZEN WIJ JE NAAR ‘HULP BIJ HET INVULLEN VAN DE ZIENSWIJZE KAVELBESLUITEN I . DE VERSCHILLEN ZIJN MINIMAAL, MAAR MET NAME HET DEEL DAT HANDELT OVER DE ZICHTBAARHEID WIJKT AF V.W.B. DE  GEKOZEN ZICHTPUNTEN

Per argument staat beschreven op welk deel van het kavelbesluit dit betrekking heeft.

De ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER kavelbesluiten II’ kun je inzien op:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken/woz-kavels-hollandse-kust-zuid-i/ii/fase-1

Het digitale formulier waarop je jouw zienswijze kunt indienen, vind je op: 

https://respons.itera.nl/Formulier/ontwerpkavelbesluiten-HKZ-I-II LET OP!! SOMS LUKT HET NIET HET FORMULIER NA INVULLING TE VERZENDEN! SVH HEEFT HIEROVER CONTACT OPGENOMEN MET RVO. ER WORDT AAN GEWERKT. JE KUNT JOUW ZIENSWIJZE OOK OPSTUREN NAAR korper@ziggo.nl. Wij zorgen dan dat het doorgestuurd wordt.

Hieronder de argumenten die wij van belang achten. Dit suggereert niet dat dit compleet is.

Let op: hoe meer zienswijzen er binnenkomen, hoe beter. Vertrouw er dus niet op dat de zienswijze van Stichting Vrije Horizon voldoende is. Men rekent in Den Haag al op honderden zienswijzen. Stel hen niet teleur.

Let op 2: Wij hebben ook een ‘zienswijze argumenten’ document gemaakt voor  de Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust’.

Dat is een andere zienswijze op een ander rapport. Zie voor meer info onze site www.vrijehorizon.nl. Nu kun je deze zienswijze indienen, maar ook de anderen. Succes en bedankt. (en vergeet niet zoveel mogelijk vrienden en familie te vragen ook hun zienswijzen in te dienen).

Ter verduidelijking een deel van de procedure

“De besluiten worden in een vaste volgorde genomen met de volgende mogelijkheden voor inspraak of beroep:

• Eerst kunt u inspreken op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau die beschrijft  wat er onderzocht zal worden. U kunt daarbij aangeven wat er naar uw mening in het milieue ectrapport (meer, of anders) onderzocht moet worden om tot een (ontwerp)besluit te komen.

• Als het onderzoek naar de milieueffecten is afgerond, kunt u inspreken op de ontwerpbesluiten en aangeven wat er volgens u aan veranderd zou moeten worden.

 • Definitieve kavelbesluiten en de besluiten die worden genomen onder de rijkscoördinatieregeling staan open voor beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de Rijksstructuurvisie is geen beroep mogelijk”.

Dus: als je nu geen zienswijze indient, kun je t.z.t. niet in beroep gaan bij de Raad van State!!

Hieronder de tekstdelen of het gehele document dat je kunt invoegen op het digitale formulier

DELEN WORDT OP PRIJS GESTELD!!

Zienswijze Ontwerp Kavelbersluit II Windenergie Hollandse Kust

Algemeen.

Stichting Vrije Horizon (SVH) concludeert dat in de MER geen rekening wordt gehouden met het cumulatieve effect van de aanbestedingen III en IV. Dit wil SVH opgenomen zien in alle afwegingen voor Kavelbesluiten I t/m 4 voor de Hollandse Kust Zuid, toekomstige kavelbesluiten I en II voor de Hollandse Kust Noord. Daarbij willen wij dezelfde effecten onderzocht hebben wanneer deze 2100 MW op IJmuiden Ver ontwikkeld zouden worden.

Op pagina 13 wordt gesteld dat er tempo gehouden moet worden. Dan bevreemdt het SVH dat er uitsluitend gesproken wordt over ontwikkeling op Hollandse Kust en dat IJmuiden Ver niet in deze overwegingen wordt meegenomen.De zone tussen 10 en 12 mijl moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Vooruitlopend op deze onderzoeken zonder de alternatieven verder op zee gelijktijdig te onderzoeken duidt op vooringenomenheid en een ‘luister- en inspraakprocedure’ waarbij de ontvangen informatie niet serieus wordt genomen.

De onderzoeken waaraan in deze documenten wordt gerefereerd, gaan uit van inmiddels achterhaalde, niet up to date uitgangspunten. Aan de basis van alle onderzoeken staat ECN data. ECN onderkent zelf dat deze omgeven zijn met ‘grote onzekereidsfactoren’. Mede veroorzaakt omdat de (door ECN) geraadpleegde industrie ‘uit concurrentieoverwegingen’ geen detailinformatie wenst te geven.

Eerder onderzoek gedaan op basis van waterdiepte, windsnelheid en afstand heeft geresulteertd in een maximaal SDE+ bedrag van van 12,4 cent voor 2016. De winnende tender van Borssele (7,26 cent/kWh) laat zien dat de gebruikte data achterhaald is en een zeer hoge ‘voorzichtigheidsfactor’ heeft. Dit geldt ook voor de door ECN in hun rekenmodel gebruikte 8,35% financieringsrente, waar in de MKBA momenteel 3% voorgeschreven wordt. Dit heeft ook effect op de kostenvergelijkingen tussen IJmuiden Ver en Hollandse Kust.

IJmuiden Ver kent veel minder obstakels dan Hollandse Kust en is daardoor makkelijker te ontwikkelen.

Aanlanding voor Hollandse Kust Zuid zal plaatsvinden op hetzij Wateringen of de Maasvlakte. Beiden zijn lastig. Wateringen doordat er door een historisch landschap gegraven moet worden, IJmuiden Ver omdat de kabel door de vaargeul aangelegd moet worden. De aanlandingspunten voor IJmuiden Ver kennen deze obstakels niet. Dit zal ongetwijfeld een – niet door ons berekend – kosteneffecdt hebben.

Afname productiviteit bestaande windparken

Uit onderzoek11 is gebleken dat de energieopbrengst van Luchterduinen, als gevolg van de realisatie van alle vier de kavels van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), maximaal 7,8 % lager zal zijn. Voor windpark Egmond aan Zee en het Prinses Amalia windpark wordt de afname van de energieopbrengst berekend op 1,6 %.

Reactie

De opbrengst neemt af bij ontwikkeling van meer locaties.

Is er onderzoek gedaan naar het cumuliatieve effect zoals hierboven omschreven? Waar is dat onderzoek in te zien.

Waarom wordt niet gekozen voor een locatie IJmuiden Ver, waar de hogere windopbrengst (ruim 8%) ruimschoots opweegt tegen de hier genoemde productieafname? Of, waar anders gezegd, gekozen kan worden voor 8% minder turbines waarbij de opbrengsten gelijk blijven?

Zichtbaarheid vanaf de kust

De zichtbaarheid van de windparken is in het MER aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve criteria in kaart gebracht. De zichtbaarheid van de windturbines kan op basis van deze criteria objectief worden weergegeven. De afstand waarop een object voor het menselijke oog nog zichtbaar is, hangt af van een aantal factoren:

 • -  Eigenschappen van het object
 • -  De kromming van de aarde
 • -  De visus van het menselijke oog
 • -  De meteorologische omstandighedenUit het MER (zichtbaarheidsanalyse) volgt dat het windpark maximaal 18,38 % van de tijd gedurende de zomermaanden (1 mei – 30 september) in de dagperiode (07.00 uur – 21.00 uur), vanaf het dichtstbijzijnde strand op land (Scheveningen) zichtbaar is. Buiten de zomerperiode is het zichtbaarheidspercentage van de windturbines lager. Ook is het zichtbaarheidspercentage van de windturbines vanuit andere locaties aan de kust die verder van het windpark liggen lager, respectievelijk Katwijk (10,85 %), Noordwijk (10,78 %) en Monster-Ter Heijde (10,65 %).

De zichtbaarheid van de windturbines vanaf de kustgebieden wordt voornamelijk bepaald door de weersomstandigheden en in mindere mate door de grootte van de turbines. Grotere windturbines zijn bij goede zichtomstandigheden wel tot een grotere afstand zichtbaar. Echter bij het gebruik van windturbines met een groter vermogen, zullen er minder turbines nodig zijn om tot hetzelfde vermogen te komen.

Er wordt het volgende gesteld: ‘De mate waarin de aanwezigheid van windparken de beleving van het landschap en met name het vrije uitzicht over zee beïnvloedt, is niet voor iedereen eenduidig vast te stellen op basis van objectieve criteria. Beleving is subjectief, wat betekent dat dit voor eenieder anders kan zijn.’

Reactie

Zoals de Rijksstructuurvisie WIndenergie op Zee – aanvullng gebied Hollandse Kust (hierna RSVHK) al aangeeft, is er bij zowel de plaatsing op 12 mijl als op 10 mijl sprake van een zeer dominante situatie. De aangehaalde cijfers (25% / 35% zichtbaarheid gedurende het jaar) zijn misleidend en staan bovendien in schril contrast met het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust, hierboven weergegeven.

De zichtbaarheid gedurende bijvoorbeeld de zomer is aanmerkelijk hoger. Volgens KNMI data in de zomer 45%  / 55%van de tijd (daglicht). Uit onze eigen observaties zijn de turbines bij daglicht mee dan 50% van de tijd zichtbaar, bij nacht zelfs meer dan 80% van de tijd.

Dit observaties worden ook onderschreven door de zichtbaarheidsmetingen welke door het KNMI voor Schiphol en De Kooy gemeten zijn. (Zie bijlage 1 en 2). Hieruit blijkt dat de zichtbaarheid gedurende deze willekeurige periode ruim meer dan 50% van de meetperiode beslaat.

Graag willen wij toelichting op beide afwijkende – door u gepubliceerde – percentages zichtbaarheid.

Graag willen wij toelichting op de afwijking van beide rapporten t.o.v. de door ons in de bijlagen aangeleverde percentages zichtbaarheid en de afstanden waarover deze zichtbaar zouden zijn.

Reactie beleving

Beleving is subjectief. Stoort men zich aan wat men ziet of doet men dat niet. Wat wel duidelijk meetbaar is, is de zichtbaarheid. Wij vinden in dit besluit geen (langjarige) zichtbaarheidmeting van bijvoorbeeld Luchterduinen of Amalia. Uitsluitend afgeleide, geextrapoleerde metingen, die bovendien sterk afwijken van de metingen zoals in de bijlage 1 en 2 staan.

De alinea waarin de beleving benoemd wordt, is daarmee suggestief en niet ter zake doende. Wij willen van u zien wat u werkelijk gezien hebt van Luchterduinen gedurende een langere periode.

Recreatie en toerisme

De kust is een geliefde plek voor verschillende soorten recreatie. De Noordzeebadplaatsen zijn zowel bij binnenlandse als buitenlandse toeristen populaire bestemmingen. Daarnaast vinden er aan de kust veelvuldig watersportactiviteiten, recreatievaart en sportvisserij plaats.

Om de effecten te onderzoeken van de windparken op de kustrecreatie- en het toerisme zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd waar tevens in het MER naar is verwezen.

In het Decisio rapport18 is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten en de regionale economische impact van de aanleg van een windenergiegebied op zee op de kustregio. Hieruit blijkt dat de mogelijk negatieve maatschappelijke effecten op de strandrecreatie aanzienlijk geringer zijn dan de positieve effecten op de maatschappelijke kosten. Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat de effecten op de werkgelegenheid in de toeristische sector – hoewel niet met zekerheid te kunnen vaststellen – van beperkte omvang zijn. Daarnaast levert de aanleg en exploitatie van windparken op zee positieve werkgelegenheidseffecten op, ook voor de kustregio.

Een aanvullend belevingsonderzoek dat op verzoek van de betrokken regionale overheden heeft plaatsgevonden en tegelijk met de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling Hollandse Kust aan de Tweede Kamer is toegezonden, heeft niet tot afwijkende conclusies geleid.

Reactie

In de genoemde onderzoeken worden geen juiste weergaven gebruikt van de werkelijkheid. Zie ook ‘Zichtbaarheid  vanaf de kust’. En zelfs dan nog wordt er door 20% van de ondervraagden gesteld dat zij niet meer naar de gebieden komen waar windmolens zichtbaar zijn. Dat heeft een enorme maatschappelijke en economische impact op de kustgemeenten. Eigen onafhankelijk onderzoek geeft nog ernstiger cijfers, waarbij + 30% van de ondervraagden aangeeft niet meer naar deze stranden te komen. (http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/02/20151110-Enquêtes-invloed-windmolens-op-strandbezoek-definitief.pdf)

De aangehaalde ‘werkgelegenheidseffecdten en economische effecten’ zijn niet juist. Decisio stelt in haar rapport dat er sprake is van verlies van  ‘maximaal 1250  FTE’ en stelt daarbij de schade op ‘maximaal € 260 miljoen over 20 jaar’.

Decisio baseert zich daarbij op een ‘omrijdfactor van ca 15 km en de daaruit voortvloeiende kosten’. Echter:

 1. Ook met 15 km omrijden blijven de windturbines zichtbaar en de wegblijvers weg.
 2. Volgens cijfers van Misset Horeca heeft een FTE op het strand een omzet van € 80.000/jaar. 1250 FTE’s x € 80.0000 x 20 jaar levert een inkomstenderving op van € 2,25 miljard. Toen wij Decisio om opheldering vroegen over deze afwijkende cijfers, verklaarde men: ‘ jullie hebben gelijk, maar zo rekenen wij niet binnen een MKBA’.

Conclusie: De impact langs de kust is aanmerkelijk hoger dan in het aangehaalde Decisio rapport wordt voorgesteld en strijdig met uw afweging 6.3.2.Graag correctie hiervan.

Daarnaast wordt hier gesteld dat ‘ echter gelet op het grote belang van windenergie, en de geringe negatieve effecten in vergelijking met het positieve effect op de maatschappelijke kosten, worden deze negatieve effecten als aanvaardbaar beschouwd.’

Wij vinden dit een loze kreet, niet onderbouwd. De kosten voor  ontwikkeling van IJmuiden Ver . t.o.v. de Hollandse Kust zijn volgens de minister € 1,3 miljard hoger. Dit is weerlegd in de onderzoeken gedaan door ECN en Arde de Graaf Advies. http://vrijehorizon.nl/windpark-op-ijmuiden-ver-brengt-realisatie-energieakkoord-in-stroomversnelling/ en vanuit de tenders voor Borssele I en II niet houdbaar. Ontwikkeling op IJmuiden Ver kan een besparing opleveren van € 1 miljard. (zie bovengenoemde link). Daarboven op wordt ook de schade aan de kust (zie punt 2 hierboven) verkeerd voorgesteld op basis van een ‘rekenmodel’ door Decisio gehanteerd.

Weer en Klimaat

Uit het MER blijkt dat een windpark lokaal effect kan hebben op het weer. De turbulentie van de atmosfeer neemt binnen een windpark toe, waardoor dit in enkele gevallen kan leiden tot extra wolkenvorming. Echter komt dit effect slechts zeer incidenteel voor, omdat dit zich alleen voordoet bij zeer specifieke meteorologische omstandigheden. Derhalve zal dit geen significante effecten hebben op recreatie en toerisme.

Reactie

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de werkelijke effecten op lokaal niveau, veroorzaakt door menging van koude en warme luchtlagen. Er is derhalve ook niet bekend of dit ‘zeer incidenteel’ voorkomt. Daarom is de stelling dat dit geen significante effecten zal hebben op recreatie en toerisme, niet valide.

Wij verzoeken u te onderzoeken wat de effecten zijn van plaatsing van windturbines op zee op het weer langs de kust.

Morfology en hydrologie

Alle morfologische en hydrologische veranderingen die het gevolg zijn van de aanleg, exploitatie, verwijdering en onderhoud van het windpark zijn, voor zover de huidige kennis inzichten geeft, lokaal, beperkt van omvang en tijdelijk van aard.

Reactie

Wij kunnen niets teruglezen over amfidromen. IJmuiden Ver ligt in een amfidroomgebied. (zie http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2016/09/Ardo-De-Graaf-Advies-.pdf pagina 13 e.v.

Een amfidroom heeft zeer weinig getijdenverschil. Met als gevolg weinig bodemverplaatsing, en daardoor goedkopere fundering. Dit gegeven is niet opgenomen in MER of in het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust.

Wij missen onderzoek hiernaar en zouden dat graag aangevuld willen zien.

Ecologie

In het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust worden allerlei maatregelen en mitigerende acties opgenomen om scade aan ecologie te beperken.

In bijlage 3 staat weergegeven dat IJmuiden Ver op ecologisch gebied aanmerkelijk gunstiger scoort dan Hollandse Kust. Controlende en mitigerende maatregelen werken kostenverhogend. Kunt u aangeven waarom toch gekozen wordt voor kostenverhogende maatregelen voor de Hollandse Kust t.o.v. IJmuiden Ver, waarbij de keuze voor Hollandse Kust uitsluitend gebaseerd is op vermeende meerkosten.

Dwingende redenen van openbaar belang

In dit hoofdstuk wordt het volgende gesteld: ‘Door de overheid is de ambitie vastgelegd om in het jaar 2023 23% van de jaarlijkse energiebehoefte te verkrijgen uit (meerdere typen) hernieuwbare (duurzame) energiebronnen. Deze doelstelling is mede ingegeven door ambities op Europees niveau. Ten aanzien van de betreffende bronnen valt te denken aan windenergie (windturbines), zonne-energie (zonnepanelen), biomassa (vergisting), bodem (aardwarmte) en water(kracht). Deze voorgenomen duurzame ontwikkeling en doelstelling zal de komende jaren voornamelijk worden toegeschreven aan windenergie, aangezien dit een van de goedkoopste en makkelijkste manieren is om hernieuwbare energie te produceren. Het onderhavige windpark in de Noordzee zal substantieel bijdragen aan de doelstelling. Daarnaast zal Nederland minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.’

Reactie

De Europese doelstelling is het terugdringen van CO2 uitstoot. In dit document wordt geen gewag gemaakt van de impact van deze ontwikkelingen op het terugdringen van de CO2 uitstoot, noch wat de verwachte / berekende bijdrage is van de locaties Hollandse Kust hierop. Graag willen wij deze onderbouwde verwachtingen opgenomen zien.

Algemeen

Het Ontwerp Kavelbersluit I Windenergie Hollandse Kust bol  van de algemeenheden en onzekerheden. Veel gebruikte woorden als ‘kunnen (76 keer), kan (125 keer) mogelijk( 69 keer)’

geven een beeld van onzorgvuldigheid en veel voorbehoud.

Ten slotte:

 • Wij zijn van mening dat het voornemen plaatsing van windturbinevelden in het zicht van onze kust stoelt op ondoordachte, niet goed uitgewerkte onderbouwingen, achterhaalde gegevens (ECN, Decisio) en geen c.q. onvoldoende rekening houdt met de effecten op lokaal niveau. (Motivaction, Decisio)
 • Wij zijn van mening dat EZ de tijdsdruk als leidend neemt, in plaats van verantwoord bestuur.
 • Wij zijn van mening dat de economische belangen voorrang krijgen ten opzichte van de leefbaarheids- en belevingsbelangen. People, planet, profit.
 • Wij zijn van mening dat een van de laatste ongerepte natuurgebieden onherstelbaar veranderd wordt.
 • Wij zijn van mening dat IJmuiden Ver in deze fase nooit een serieus alternatief is en stoelen dit op gesprekken met EZ, discussies in de deelname aan participatiebijeenkomsten, maar vooral aan het gekozen argument (vermeende) meerkosten. Zonder dat door EZ / I&M grondig onderzocht is of dit stand houdt bij een grotere aanbesteding op 1 locatie met ca. 10% meer windopbrengst.
 • Wij zijn van mening dat de volksgezondheid, door het wegnemen van de eindeloosheid van de zee, op termijn schade zal ondervinden.

De ontwikkeling Hollandse Kust houdt geen rekening met zaken die niet in geld te vatten zijn, maar in ‘waarde’.

Bezoekers beleven de weidsheid van de lege horizon, de rust die de zee uitstraalt en de prachtige zonsondergangen. Dit alles wordt teniet gedaan en ingeruild voor een vermeende kostenbesparing van € 1,3 miljard. Inmiddels zijn al deze hieraan ten grondslag liggende berekeningen achterhaald door de in opdracht van Stichting Vrije Horizon uitgevoerde studies en door de uitkomsten van de winnende tender bij Borssele.

We hebben in Nederland maar één kust. Die wordt totaal volgezet met zeer zichtbare windturbines. Je kunt die horizon, die vrijheid, maar één keer verpesten. Wij roepen u op dat niet te doen!

Zoals de heer Klaver van Groen links zegt: ‘Wij kennen bijna overal de prijs van, maar van bijna niets de waarde’.

Wat vindt u de waarde van deze beleving?

Bijlagen

Bijlage 1 Meting zichtbaarheid De Kooy 1/8/2016 – 23/9/2016

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)

Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken zijn deze tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat deze reeks van gemeten waarden niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we naar de gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal Nederland Temperatuur <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/# STN      LON(east)   LAT(north)     ALT(m)  NAME

235:         4.785       52.924       0.50  DE KOOY

 

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag);

HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT;

VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 2=200-300m,…, 49=4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, …, 79=29-30km, 80=30-35km, 81=35-40km,…, 89=meer dan 70km);

 

STN,YYYYMMDD,   HH,   VV

 

235,20160801,    1,   80

235,20160801,    2,   80

235,20160801,    3,   80

235,20160801,    4,   75

235,20160801,    5,   75

235,20160801,    6,   69

235,20160801,    7,   75

235,20160801,    8,   75

235,20160801,    9,   80

235,20160801,   10,   75

235,20160801,   11,   80

235,20160801,   12,   80

235,20160801,   13,   80

235,20160801,   14,   80

235,20160801,   15,   80

235,20160801,   16,   80

235,20160801,   17,   80

235,20160801,   18,   75

235,20160801,   19,   75

235,20160801,   20,   75

235,20160801,   21,   70

235,20160801,   22,   64

235,20160801,   23,   70

235,20160801,   24,   70

235,20160802,    1,   70

235,20160802,    2,   57

235,20160802,    3,   56

235,20160802,    4,   65

235,20160802,    5,   61

235,20160802,    6,   60

235,20160802,    7,   60

235,20160802,    8,   61

235,20160802,    9,   65

235,20160802,   10,   75

235,20160802,   11,   70

235,20160802,   12,   75

235,20160802,   13,   75

235,20160802,   14,   75

235,20160802,   15,   70

235,20160802,   16,   60

235,20160802,   17,   64

235,20160802,   18,   48

235,20160802,   19,   60

235,20160802,   20,   56

235,20160802,   21,   46

235,20160802,   22,   25

235,20160802,   23,   33

235,20160802,   24,   56

235,20160803,    1,   50

235,20160803,    2,   56

235,20160803,    3,   38

235,20160803,    4,   26

235,20160803,    5,   58

235,20160803,    6,   50

235,20160803,    7,   32

235,20160803,    8,   39

235,20160803,    9,   61

235,20160803,   10,   63

235,20160803,   11,   63

235,20160803,   12,   63

235,20160803,   13,   62

235,20160803,   14,   64

235,20160803,   15,   64

235,20160803,   16,   64

235,20160803,   17,   65

235,20160803,   18,   65

235,20160803,   19,   65

235,20160803,   20,   64

235,20160803,   21,   62

235,20160803,   22,   61

235,20160803,   23,   61

235,20160803,   24,   60

235,20160804,    1,   61

235,20160804,    2,   61

235,20160804,    3,   62

235,20160804,    4,   63

235,20160804,    5,   64

235,20160804,    6,   61

235,20160804,    7,   72

235,20160804,    8,   71

235,20160804,    9,   68

235,20160804,   10,   68

235,20160804,   11,   69

235,20160804,   12,   72

235,20160804,   13,   70

235,20160804,   14,   69

235,20160804,   15,   68

235,20160804,   16,   69

235,20160804,   17,   69

235,20160804,   18,   66

235,20160804,   19,   63

235,20160804,   20,   65

235,20160804,   21,   60

235,20160804,   22,   66

235,20160804,   23,   70

235,20160804,   24,   70

235,20160805,    1,   70

235,20160805,    2,   70

235,20160805,    3,   70

235,20160805,    4,   70

235,20160805,    5,   70

235,20160805,    6,   70

235,20160805,    7,   75

235,20160805,    8,   75

235,20160805,    9,   75

235,20160805,   10,   75

235,20160805,   11,   75

235,20160805,   12,   74

235,20160805,   13,   75

235,20160805,   14,   80

235,20160805,   15,   69

235,20160805,   16,   77

235,20160805,   17,   75

235,20160805,   18,   75

235,20160805,   19,   75

235,20160805,   20,   75

235,20160805,   21,   70

235,20160805,   22,   70

235,20160805,   23,   70

235,20160805,   24,   70

235,20160806,    1,   70

235,20160806,    2,   65

235,20160806,    3,   60

235,20160806,    4,   59

235,20160806,    5,   71

235,20160806,    6,   75

235,20160806,    7,   75

235,20160806,    8,   75

235,20160806,    9,   80

235,20160806,   10,   75

235,20160806,   11,   75

235,20160806,   12,   75

235,20160806,   13,   75

235,20160806,   14,   80

235,20160806,   15,   75

235,20160806,   16,   79

235,20160806,   17,   80

235,20160806,   18,   75

235,20160806,   19,   75

235,20160806,   20,   70

235,20160806,   21,   70

235,20160806,   22,   70

235,20160806,   23,   70

235,20160806,   24,   70

235,20160807,    1,   70

235,20160807,    2,   63

235,20160807,    3,   58

235,20160807,    4,   61

235,20160807,    5,   70

235,20160807,    6,   70

235,20160807,    7,   66

235,20160807,    8,   65

235,20160807,    9,   63

235,20160807,   10,   63

235,20160807,   11,   67

235,20160807,   12,   64

235,20160807,   13,   64

235,20160807,   14,   66

235,20160807,   15,   64

235,20160807,   16,   63

235,20160807,   17,   63

235,20160807,   18,   63

235,20160807,   19,   62

235,20160807,   20,   61

235,20160807,   21,   59

235,20160807,   22,   59

235,20160807,   23,   58

235,20160807,   24,   60

235,20160808,    1,   65

235,20160808,    2,   68

235,20160808,    3,   67

235,20160808,    4,   68

235,20160808,    5,   68

235,20160808,    6,   68

235,20160808,    7,   69

235,20160808,    8,   71

235,20160808,    9,   70

235,20160808,   10,   67

235,20160808,   11,   75

235,20160808,   12,   64

235,20160808,   13,   67

235,20160808,   14,   68

235,20160808,   15,   71

235,20160808,   16,   64

235,20160808,   17,   69

235,20160808,   18,   72

235,20160808,   19,   73

235,20160808,   20,   69

235,20160808,   21,   71

235,20160808,   22,   70

235,20160808,   23,   75

235,20160808,   24,   75

235,20160809,    1,   80

235,20160809,    2,   80

235,20160809,    3,   80

235,20160809,    4,   70

235,20160809,    5,   75

235,20160809,    6,   70

235,20160809,    7,   75

235,20160809,    8,   73

235,20160809,    9,   78

235,20160809,   10,   79

235,20160809,   11,   77

235,20160809,   12,   78

235,20160809,   13,   71

235,20160809,   14,   65

235,20160809,   15,   74

235,20160809,   16,   74

235,20160809,   17,   77

235,20160809,   18,   80

235,20160809,   19,   80

235,20160809,   20,   80

235,20160809,   21,   82

235,20160809,   22,   58

235,20160809,   23,   57

235,20160809,   24,   70

235,20160810,    1,   70

235,20160810,    2,   70

235,20160810,    3,   80

235,20160810,    4,   80

235,20160810,    5,   80

235,20160810,    6,   82

235,20160810,    7,   80

235,20160810,    8,   81

235,20160810,    9,   80

235,20160810,   10,   66

235,20160810,   11,   65

235,20160810,   12,   77

235,20160810,   13,   80

235,20160810,   14,   81

235,20160810,   15,   79

235,20160810,   16,   81

235,20160810,   17,   81

235,20160810,   18,   82

235,20160810,   19,   83

235,20160810,   20,   82

235,20160810,   21,   75

235,20160810,   22,   75

235,20160810,   23,   75

235,20160810,   24,   80

235,20160811,    1,   83

235,20160811,    2,   83

235,20160811,    3,   80

235,20160811,    4,   75

235,20160811,    5,   70

235,20160811,    6,   50

235,20160811,    7,   56

235,20160811,    8,   70

235,20160811,    9,   74

235,20160811,   10,   75

235,20160811,   11,   66

235,20160811,   12,   27

235,20160811,   13,   56

235,20160811,   14,   60

235,20160811,   15,   56

235,20160811,   16,   65

235,20160811,   17,   56

235,20160811,   18,   65

235,20160811,   19,   65

235,20160811,   20,   40

235,20160811,   21,   28

235,20160811,   22,   65

235,20160811,   23,   35

235,20160811,   24,   48

235,20160812,    1,   62

235,20160812,    2,   61

235,20160812,    3,   63

235,20160812,    4,   58

235,20160812,    5,   65

235,20160812,    6,   65

235,20160812,    7,   65

235,20160812,    8,   69

235,20160812,    9,   69

235,20160812,   10,   70

235,20160812,   11,   69

235,20160812,   12,   70

235,20160812,   13,   69

235,20160812,   14,   70

235,20160812,   15,   70

235,20160812,   16,   68

235,20160812,   17,   67

235,20160812,   18,   66

235,20160812,   19,   63

235,20160812,   20,   61

235,20160812,   21,   61

235,20160812,   22,   61

235,20160812,   23,   60

235,20160812,   24,   59

235,20160813,    1,   62

235,20160813,    2,   68

235,20160813,    3,   75

235,20160813,    4,   75

235,20160813,    5,   75

235,20160813,    6,   70

235,20160813,    7,   75

235,20160813,    8,   75

235,20160813,    9,   73

235,20160813,   10,   71

235,20160813,   11,   75

235,20160813,   12,   70

235,20160813,   13,   70

235,20160813,   14,   70

235,20160813,   15,   70

235,20160813,   16,   75

235,20160813,   17,   75

235,20160813,   18,   75

235,20160813,   19,   75

235,20160813,   20,   70

235,20160813,   21,   70

235,20160813,   22,   70

235,20160813,   23,   70

235,20160813,   24,   65

235,20160814,    1,   70

235,20160814,    2,   70

235,20160814,    3,   70

235,20160814,    4,   70

235,20160814,    5,   65

235,20160814,    6,   65

235,20160814,    7,   75

235,20160814,    8,   75

235,20160814,    9,   75

235,20160814,   10,   75

235,20160814,   11,   75

235,20160814,   12,   80

235,20160814,   13,   80

235,20160814,   14,   80

235,20160814,   15,   82

235,20160814,   16,   80

235,20160814,   17,   75

235,20160814,   18,   75

235,20160814,   19,   75

235,20160814,   20,   75

235,20160814,   21,   70

235,20160814,   22,   70

235,20160814,   23,   65

235,20160814,   24,   65

235,20160815,    1,   65

235,20160815,    2,   58

235,20160815,    3,   65

235,20160815,    4,   62

235,20160815,    5,   70

235,20160815,    6,   70

235,20160815,    7,   70

235,20160815,    8,   75

235,20160815,    9,   75

235,20160815,   10,   75

235,20160815,   11,   75

235,20160815,   12,   80

235,20160815,   13,   80

235,20160815,   14,   80

235,20160815,   15,   80

235,20160815,   16,   80

235,20160815,   17,   75

235,20160815,   18,   75

235,20160815,   19,   75

235,20160815,   20,   75

235,20160815,   21,   75

235,20160815,   22,   70

235,20160815,   23,   70

235,20160815,   24,   75

235,20160816,    1,   70

235,20160816,    2,   75

235,20160816,    3,   75

235,20160816,    4,   75

235,20160816,    5,   75

235,20160816,    6,   75

235,20160816,    7,   75

235,20160816,    8,   75

235,20160816,    9,   75

235,20160816,   10,   75

235,20160816,   11,   75

235,20160816,   12,   75

235,20160816,   13,   80

235,20160816,   14,   80

235,20160816,   15,   80

235,20160816,   16,   80

235,20160816,   17,   80

235,20160816,   18,   80

235,20160816,   19,   75

235,20160816,   20,   75

235,20160816,   21,   75

235,20160816,   22,   70

235,20160816,   23,   70

235,20160816,   24,   70

235,20160817,    1,   65

235,20160817,    2,   65

235,20160817,    3,   64

235,20160817,    4,   64

235,20160817,    5,   65

235,20160817,    6,   61

235,20160817,    7,   65

235,20160817,    8,   70

235,20160817,    9,   70

235,20160817,   10,   71

235,20160817,   11,   75

235,20160817,   12,   80

235,20160817,   13,   80

235,20160817,   14,   80

235,20160817,   15,   80

235,20160817,   16,   80

235,20160817,   17,   75

235,20160817,   18,   75

235,20160817,   19,   75

235,20160817,   20,   75

235,20160817,   21,   75

235,20160817,   22,   75

235,20160817,   23,   75

235,20160817,   24,   75

235,20160818,    1,   70

235,20160818,    2,   70

235,20160818,    3,   70

235,20160818,    4,   70

235,20160818,    5,   70

235,20160818,    6,   70

235,20160818,    7,   70

235,20160818,    8,   75

235,20160818,    9,   75

235,20160818,   10,   75

235,20160818,   11,   75

235,20160818,   12,   75

235,20160818,   13,   75

235,20160818,   14,   75

235,20160818,   15,   75

235,20160818,   16,   75

235,20160818,   17,   75

235,20160818,   18,   75

235,20160818,   19,   75

235,20160818,   20,   70

235,20160818,   21,   70

235,20160818,   22,   70

235,20160818,   23,   68

235,20160818,   24,   67

235,20160819,    1,   65

235,20160819,    2,   65

235,20160819,    3,   65

235,20160819,    4,   65

235,20160819,    5,   63

235,20160819,    6,   64

235,20160819,    7,   64

235,20160819,    8,   72

235,20160819,    9,   70

235,20160819,   10,   76

235,20160819,   11,   75

235,20160819,   12,   74

235,20160819,   13,   77

235,20160819,   14,   76

235,20160819,   15,   77

235,20160819,   16,   66

235,20160819,   17,   59

235,20160819,   18,   59

235,20160819,   19,   22

235,20160819,   20,   10

235,20160819,   21,   24

235,20160819,   22,   44

235,20160819,   23,   61

235,20160819,   24,   58

235,20160820,    1,   65

235,20160820,    2,   69

235,20160820,    3,   66

235,20160820,    4,   65

235,20160820,    5,   65

235,20160820,    6,   66

235,20160820,    7,   67

235,20160820,    8,   69

235,20160820,    9,   67

235,20160820,   10,   68

235,20160820,   11,   70

235,20160820,   12,   67

235,20160820,   13,   65

235,20160820,   14,   68

235,20160820,   15,   66

235,20160820,   16,   67

235,20160820,   17,   69

235,20160820,   18,   65

235,20160820,   19,   66

235,20160820,   20,   64

235,20160820,   21,   63

235,20160820,   22,   62

235,20160820,   23,   61

235,20160820,   24,   61

235,20160821,    1,   61

235,20160821,    2,   57

235,20160821,    3,   50

235,20160821,    4,   66

235,20160821,    5,   67

235,20160821,    6,   21

235,20160821,    7,   56

235,20160821,    8,   65

235,20160821,    9,   69

235,20160821,   10,   70

235,20160821,   11,   72

235,20160821,   12,   70

235,20160821,   13,   75

235,20160821,   14,   75

235,20160821,   15,   75

235,20160821,   16,   74

235,20160821,   17,   70

235,20160821,   18,   70

235,20160821,   19,   70

235,20160821,   20,   70

235,20160821,   21,   67

235,20160821,   22,   67

235,20160821,   23,   67

235,20160821,   24,   65

235,20160822,    1,   68

235,20160822,    2,   69

235,20160822,    3,   70

235,20160822,    4,   25

235,20160822,    5,   41

235,20160822,    6,   50

235,20160822,    7,   60

235,20160822,    8,   64

235,20160822,    9,   56

235,20160822,   10,   58

235,20160822,   11,   56

235,20160822,   12,   64

235,20160822,   13,   63

235,20160822,   14,   63

235,20160822,   15,   63

235,20160822,   16,   62

235,20160822,   17,   61

235,20160822,   18,   59

235,20160822,   19,   60

235,20160822,   20,   61

235,20160822,   21,   62

235,20160822,   22,   63

235,20160822,   23,   61

235,20160822,   24,   61

235,20160823,    1,   60

235,20160823,    2,   59

235,20160823,    3,   58

235,20160823,    4,   57

235,20160823,    5,   57

235,20160823,    6,   60

235,20160823,    7,   62

235,20160823,    8,   68

235,20160823,    9,   65

235,20160823,   10,   70

235,20160823,   11,   66

235,20160823,   12,   68

235,20160823,   13,   68

235,20160823,   14,   66

235,20160823,   15,   65

235,20160823,   16,   65

235,20160823,   17,   72

235,20160823,   18,   80

235,20160823,   19,   75

235,20160823,   20,   68

235,20160823,   21,   68

235,20160823,   22,   70

235,20160823,   23,   75

235,20160823,   24,   70

235,20160824,    1,   75

235,20160824,    2,   70

235,20160824,    3,   70

235,20160824,    4,   66

235,20160824,    5,   64

235,20160824,    6,   67

235,20160824,    7,   69

235,20160824,    8,   78

235,20160824,    9,   76

235,20160824,   10,   80

235,20160824,   11,   79

235,20160824,   12,   80

235,20160824,   13,   80

235,20160824,   14,   81

235,20160824,   15,   81

235,20160824,   16,   80

235,20160824,   17,   80

235,20160824,   18,   81

235,20160824,   19,   80

235,20160824,   20,   75

235,20160824,   21,   80

235,20160824,   22,   75

235,20160824,   23,   75

235,20160824,   24,   70

235,20160825,    1,   65

235,20160825,    2,   59

235,20160825,    3,   65

235,20160825,    4,   59

235,20160825,    5,   62

235,20160825,    6,   61

235,20160825,    7,   66

235,20160825,    8,   67

235,20160825,    9,   72

235,20160825,   10,   74

235,20160825,   11,   77

235,20160825,   12,   69

235,20160825,   13,   68

235,20160825,   14,   66

235,20160825,   15,   60

235,20160825,   16,   74

235,20160825,   17,   81

235,20160825,   18,   76

235,20160825,   19,   70

235,20160825,   20,   68

235,20160825,   21,   63

235,20160825,   22,   63

235,20160825,   23,   61

235,20160825,   24,   61

235,20160826,    1,   56

235,20160826,    2,   33

235,20160826,    3,   16

235,20160826,    4,   19

235,20160826,    5,   19

235,20160826,    6,   48

235,20160826,    7,   56

235,20160826,    8,   70

235,20160826,    9,   67

235,20160826,   10,   75

235,20160826,   11,   75

235,20160826,   12,   75

235,20160826,   13,   75

235,20160826,   14,   75

235,20160826,   15,   75

235,20160826,   16,   75

235,20160826,   17,   75

235,20160826,   18,   75

235,20160826,   19,   70

235,20160826,   20,   65

235,20160826,   21,   70

235,20160826,   22,   70

235,20160826,   23,   70

235,20160826,   24,   70

235,20160827,    1,   70

235,20160827,    2,   70

235,20160827,    3,   75

235,20160827,    4,   75

235,20160827,    5,   70

235,20160827,    6,   75

235,20160827,    7,   75

235,20160827,    8,   75

235,20160827,    9,   75

235,20160827,   10,   74

235,20160827,   11,   75

235,20160827,   12,   70

235,20160827,   13,   80

235,20160827,   14,   80

235,20160827,   15,   68

235,20160827,   16,   57

235,20160827,   17,   63

235,20160827,   18,   65

235,20160827,   19,   67

235,20160827,   20,   70

235,20160827,   21,   70

235,20160827,   22,   70

235,20160827,   23,   70

235,20160827,   24,   70

235,20160828,    1,   65

235,20160828,    2,   60

235,20160828,    3,   44

235,20160828,    4,   25

235,20160828,    5,   19

235,20160828,    6,   21

235,20160828,    7,   26

235,20160828,    8,   22

235,20160828,    9,   50

235,20160828,   10,   50

235,20160828,   11,   50

235,20160828,   12,   59

235,20160828,   13,   61

235,20160828,   14,   70

235,20160828,   15,   71

235,20160828,   16,   65

235,20160828,   17,   64

235,20160828,   18,   62

235,20160828,   19,   63

235,20160828,   20,   62

235,20160828,   21,   66

235,20160828,   22,   69

235,20160828,   23,   70

235,20160828,   24,   69

235,20160829,    1,   70

235,20160829,    2,   75

235,20160829,    3,   70

235,20160829,    4,   75

235,20160829,    5,   70

235,20160829,    6,   70

235,20160829,    7,   75

235,20160829,    8,   75

235,20160829,    9,   75

235,20160829,   10,   75

235,20160829,   11,   80

235,20160829,   12,   81

235,20160829,   13,   80

235,20160829,   14,   80

235,20160829,   15,   80

235,20160829,   16,   80

235,20160829,   17,   80

235,20160829,   18,   75

235,20160829,   19,   70

235,20160829,   20,   70

235,20160829,   21,   65

235,20160829,   22,   65

235,20160829,   23,   65

235,20160829,   24,   65

235,20160830,    1,   65

235,20160830,    2,   65

235,20160830,    3,   65

235,20160830,    4,   65

235,20160830,    5,   65

235,20160830,    6,   65

235,20160830,    7,   70

235,20160830,    8,   75

235,20160830,    9,   75

235,20160830,   10,   75

235,20160830,   11,   80

235,20160830,   12,   78

235,20160830,   13,   80

235,20160830,   14,   80

235,20160830,   15,   81

235,20160830,   16,   80

235,20160830,   17,   80

235,20160830,   18,   75

235,20160830,   19,   70

235,20160830,   20,   75

235,20160830,   21,   75

235,20160830,   22,   67

235,20160830,   23,   62

235,20160830,   24,   61

235,20160831,    1,   60

235,20160831,    2,   62

235,20160831,    3,   60

235,20160831,    4,   56

235,20160831,    5,   45

235,20160831,    6,   63

235,20160831,    7,   70

235,20160831,    8,   72

235,20160831,    9,   76

235,20160831,   10,   68

235,20160831,   11,   75

235,20160831,   12,   73

235,20160831,   13,   68

235,20160831,   14,   70

235,20160831,   15,   65

235,20160831,   16,   61

235,20160831,   17,   58

235,20160831,   18,   58

235,20160831,   19,   61

235,20160831,   20,   70

235,20160831,   21,   70

235,20160831,   22,   64

235,20160831,   23,   60

235,20160831,   24,   47

235,20160901,    1,   45

235,20160901,    2,   62

235,20160901,    3,   70

235,20160901,    4,   75

235,20160901,    5,   70

235,20160901,    6,   70

235,20160901,    7,   75

235,20160901,    8,   75

235,20160901,    9,   75

235,20160901,   10,   75

235,20160901,   11,   75

235,20160901,   12,   80

235,20160901,   13,   75

235,20160901,   14,   80

235,20160901,   15,   80

235,20160901,   16,   80

235,20160901,   17,   80

235,20160901,   18,   75

235,20160901,   19,   75

235,20160901,   20,   70

235,20160901,   21,   70

235,20160901,   22,   65

235,20160901,   23,   65

235,20160901,   24,   60

235,20160902,    1,   58

235,20160902,    2,   59

235,20160902,    3,   60

235,20160902,    4,   59

235,20160902,    5,   58

235,20160902,    6,   60

235,20160902,    7,   70

235,20160902,    8,   75

235,20160902,    9,   75

235,20160902,   10,   75

235,20160902,   11,   75

235,20160902,   12,   70

235,20160902,   13,   68

235,20160902,   14,   72

235,20160902,   15,   72

235,20160902,   16,   69

235,20160902,   17,   32

235,20160902,   18,   70

235,20160902,   19,   63

235,20160902,   20,   63

235,20160902,   21,   61

235,20160902,   22,   62

235,20160902,   23,   62

235,20160902,   24,   65

235,20160903,    1,   65

235,20160903,    2,   70

235,20160903,    3,   75

235,20160903,    4,   72

235,20160903,    5,   75

235,20160903,    6,   75

235,20160903,    7,   75

235,20160903,    8,   75

235,20160903,    9,   75

235,20160903,   10,   76

235,20160903,   11,   80

235,20160903,   12,   80

235,20160903,   13,   80

235,20160903,   14,   75

235,20160903,   15,   75

235,20160903,   16,   75

235,20160903,   17,   75

235,20160903,   18,   75

235,20160903,   19,   63

235,20160903,   20,   49

235,20160903,   21,   57

235,20160903,   22,   42

235,20160903,   23,   57

235,20160903,   24,   61

235,20160904,    1,   64

235,20160904,    2,   65

235,20160904,    3,   64

235,20160904,    4,   66

235,20160904,    5,   58

235,20160904,    6,   63

235,20160904,    7,   66

235,20160904,    8,   58

235,20160904,    9,   65

235,20160904,   10,   61

235,20160904,   11,   70

235,20160904,   12,   62

235,20160904,   13,   71

235,20160904,   14,   70

235,20160904,   15,   75

235,20160904,   16,   73

235,20160904,   17,   73

235,20160904,   18,   70

235,20160904,   19,   68

235,20160904,   20,   69

235,20160904,   21,   60

235,20160904,   22,   70

235,20160904,   23,   57

235,20160904,   24,   62

235,20160905,    1,   68

235,20160905,    2,   66

235,20160905,    3,   69

235,20160905,    4,   69

235,20160905,    5,   70

235,20160905,    6,   70

235,20160905,    7,   70

235,20160905,    8,   70

235,20160905,    9,   75

235,20160905,   10,   75

235,20160905,   11,   75

235,20160905,   12,   75

235,20160905,   13,   75

235,20160905,   14,   75

235,20160905,   15,   75

235,20160905,   16,   75

235,20160905,   17,   75

235,20160905,   18,   70

235,20160905,   19,   70

235,20160905,   20,   65

235,20160905,   21,   65

235,20160905,   22,   65

235,20160905,   23,   65

235,20160905,   24,   65

235,20160906,    1,   64

235,20160906,    2,   62

235,20160906,    3,   59

235,20160906,    4,   62

235,20160906,    5,   63

235,20160906,    6,   63

235,20160906,    7,   60

235,20160906,    8,   59

235,20160906,    9,   58

235,20160906,   10,   62

235,20160906,   11,   61

235,20160906,   12,   64

235,20160906,   13,   69

235,20160906,   14,   64

235,20160906,   15,   71

235,20160906,   16,   64

235,20160906,   17,   61

235,20160906,   18,   67

235,20160906,   19,   59

235,20160906,   20,   56

235,20160906,   21,   48

235,20160906,   22,   56

235,20160906,   23,   56

235,20160906,   24,   50

235,20160907,    1,   35

235,20160907,    2,   33

235,20160907,    3,   28

235,20160907,    4,   12

235,20160907,    5,   22

235,20160907,    6,   36

235,20160907,    7,   56

235,20160907,    8,   58

235,20160907,    9,   66

235,20160907,   10,   70

235,20160907,   11,   63

235,20160907,   12,   57

235,20160907,   13,   62

235,20160907,   14,   67

235,20160907,   15,   64

235,20160907,   16,   70

235,20160907,   17,   80

235,20160907,   18,   80

235,20160907,   19,   60

235,20160907,   20,   61

235,20160907,   21,   50

235,20160907,   22,   59

235,20160907,   23,   63

235,20160907,   24,   63

235,20160908,    1,   67

235,20160908,    2,   69

235,20160908,    3,   65

235,20160908,    4,   61

235,20160908,    5,   58

235,20160908,    6,   60

235,20160908,    7,   61

235,20160908,    8,   63

235,20160908,    9,   65

235,20160908,   10,   69

235,20160908,   11,   75

235,20160908,   12,   75

235,20160908,   13,   63

235,20160908,   14,   74

235,20160908,   15,   69

235,20160908,   16,   75

235,20160908,   17,   64

235,20160908,   18,   60

235,20160908,   19,   60

235,20160908,   20,   70

235,20160908,   21,   70

235,20160908,   22,   70

235,20160908,   23,   65

235,20160908,   24,   65

235,20160909,    1,   70

235,20160909,    2,   75

235,20160909,    3,   70

235,20160909,    4,   70

235,20160909,    5,   65

235,20160909,    6,   70

235,20160909,    7,   70

235,20160909,    8,   75

235,20160909,    9,   72

235,20160909,   10,   68

235,20160909,   11,   70

235,20160909,   12,   80

235,20160909,   13,   75

235,20160909,   14,   75

235,20160909,   15,   75

235,20160909,   16,   80

235,20160909,   17,   78

235,20160909,   18,   75

235,20160909,   19,   75

235,20160909,   20,   70

235,20160909,   21,   70

235,20160909,   22,   70

235,20160909,   23,   70

235,20160909,   24,   69

235,20160910,    1,   67

235,20160910,    2,   67

235,20160910,    3,   67

235,20160910,    4,   69

235,20160910,    5,   68

235,20160910,    6,   70

235,20160910,    7,   70

235,20160910,    8,   72

235,20160910,    9,   80

235,20160910,   10,   80

235,20160910,   11,   81

235,20160910,   12,   72

235,20160910,   13,   79

235,20160910,   14,   80

235,20160910,   15,   80

235,20160910,   16,   75

235,20160910,   17,   75

235,20160910,   18,   75

235,20160910,   19,   70

235,20160910,   20,   70

235,20160910,   21,   70

235,20160910,   22,   70

235,20160910,   23,   70

235,20160910,   24,   70

235,20160911,    1,   65

235,20160911,    2,   59

235,20160911,    3,   65

235,20160911,    4,   70

235,20160911,    5,   70

235,20160911,    6,   75

235,20160911,    7,   75

235,20160911,    8,   80

235,20160911,    9,   78

235,20160911,   10,   80

235,20160911,   11,   81

235,20160911,   12,   80

235,20160911,   13,   78

235,20160911,   14,   80

235,20160911,   15,   80

235,20160911,   16,   80

235,20160911,   17,   75

235,20160911,   18,   75

235,20160911,   19,   75

235,20160911,   20,   70

235,20160911,   21,   70

235,20160911,   22,   65

235,20160911,   23,   58

235,20160911,   24,   58

235,20160912,    1,   62

235,20160912,    2,   60

235,20160912,    3,   57

235,20160912,    4,   50

235,20160912,    5,   56

235,20160912,    6,   56

235,20160912,    7,   57

235,20160912,    8,   58

235,20160912,    9,   64

235,20160912,   10,   80

235,20160912,   11,   77

235,20160912,   12,   81

235,20160912,   13,   80

235,20160912,   14,   82

235,20160912,   15,   83

235,20160912,   16,   83

235,20160912,   17,   82

235,20160912,   18,   70

235,20160912,   19,   70

235,20160912,   20,   65

235,20160912,   21,   70

235,20160912,   22,   62

235,20160912,   23,   57

235,20160912,   24,   60

235,20160913,    1,   60

235,20160913,    2,   61

235,20160913,    3,   61

235,20160913,    4,   63

235,20160913,    5,   69

235,20160913,    6,   68

235,20160913,    7,   64

235,20160913,    8,   62

235,20160913,    9,   61

235,20160913,   10,   60

235,20160913,   11,   61

235,20160913,   12,   74

235,20160913,   13,   66

235,20160913,   14,   69

235,20160913,   15,   70

235,20160913,   16,   77

235,20160913,   17,   76

235,20160913,   18,   71

235,20160913,   19,   68

235,20160913,   20,   67

235,20160913,   21,   64

235,20160913,   22,   61

235,20160913,   23,   62

235,20160913,   24,   59

235,20160914,    1,   62

235,20160914,    2,   64

235,20160914,    3,   63

235,20160914,    4,   62

235,20160914,    5,   61

235,20160914,    6,   61

235,20160914,    7,   62

235,20160914,    8,   64

235,20160914,    9,   65

235,20160914,   10,   64

235,20160914,   11,   65

235,20160914,   12,   67

235,20160914,   13,   69

235,20160914,   14,   67

235,20160914,   15,   67

235,20160914,   16,   69

235,20160914,   17,   66

235,20160914,   18,   64

235,20160914,   19,   64

235,20160914,   20,   60

235,20160914,   21,   60

235,20160914,   22,   59

235,20160914,   23,   59

235,20160914,   24,   58

235,20160915,    1,   56

235,20160915,    2,   57

235,20160915,    3,   58

235,20160915,    4,   60

235,20160915,    5,   60

235,20160915,    6,   61

235,20160915,    7,   63

235,20160915,    8,   68

235,20160915,    9,   68

235,20160915,   10,   67

235,20160915,   11,   67

235,20160915,   12,   70

235,20160915,   13,   72

235,20160915,   14,   71

235,20160915,   15,   75

235,20160915,   16,   70

235,20160915,   17,   72

235,20160915,   18,   70

235,20160915,   19,   80

235,20160915,   20,   80

235,20160915,   21,   75

235,20160915,   22,   23

235,20160915,   23,   70

235,20160915,   24,   65

235,20160916,    1,   75

235,20160916,    2,   70

235,20160916,    3,   65

235,20160916,    4,   65

235,20160916,    5,   46

235,20160916,    6,   50

235,20160916,    7,   43

235,20160916,    8,   50

235,20160916,    9,   56

235,20160916,   10,   58

235,20160916,   11,   68

235,20160916,   12,   64

235,20160916,   13,   64

235,20160916,   14,   65

235,20160916,   15,   64

235,20160916,   16,   61

235,20160916,   17,   63

235,20160916,   18,   70

235,20160916,   19,   70

235,20160916,   20,   70

235,20160916,   21,   70

235,20160916,   22,   75

235,20160916,   23,   70

235,20160916,   24,   70

235,20160917,    1,   70

235,20160917,    2,   70

235,20160917,    3,   70

235,20160917,    4,   69

235,20160917,    5,   70

235,20160917,    6,   63

235,20160917,    7,   63

235,20160917,    8,   69

235,20160917,    9,   67

235,20160917,   10,   68

235,20160917,   11,   63

235,20160917,   12,   69

235,20160917,   13,   67

235,20160917,   14,   63

235,20160917,   15,   75

235,20160917,   16,   62

235,20160917,   17,   63

235,20160917,   18,   62

235,20160917,   19,   61

235,20160917,   20,   63

235,20160917,   21,   64

235,20160917,   22,   75

235,20160917,   23,   75

235,20160917,   24,   75

235,20160918,    1,   70

235,20160918,    2,   70

235,20160918,    3,   70

235,20160918,    4,   70

235,20160918,    5,   70

235,20160918,    6,   70

235,20160918,    7,   75

235,20160918,    8,   75

235,20160918,    9,   75

235,20160918,   10,   75

235,20160918,   11,   75

235,20160918,   12,   81

235,20160918,   13,   82

235,20160918,   14,   82

235,20160918,   15,   82

235,20160918,   16,   82

235,20160918,   17,   80

235,20160918,   18,   80

235,20160918,   19,   75

235,20160918,   20,   75

235,20160918,   21,   75

235,20160918,   22,   80

235,20160918,   23,   80

235,20160918,   24,   75

235,20160919,    1,   75

235,20160919,    2,   75

235,20160919,    3,   75

235,20160919,    4,   75

235,20160919,    5,   75

235,20160919,    6,   70

235,20160919,    7,   75

235,20160919,    8,   75

235,20160919,    9,   75

235,20160919,   10,   83

235,20160919,   11,   80

235,20160919,   12,   80

235,20160919,   13,   82

235,20160919,   14,   81

235,20160919,   15,   83

235,20160919,   16,   80

235,20160919,   17,   80

235,20160919,   18,   75

235,20160919,   19,   75

235,20160919,   20,   61

235,20160919,   21,   65

235,20160919,   22,   65

235,20160919,   23,   65

235,20160919,   24,   65

235,20160920,    1,   75

235,20160920,    2,   70

235,20160920,    3,   70

235,20160920,    4,   70

235,20160920,    5,   59

235,20160920,    6,   59

235,20160920,    7,   70

235,20160920,    8,   75

235,20160920,    9,   75

235,20160920,   10,   80

235,20160920,   11,   83

235,20160920,   12,   81

235,20160920,   13,   81

235,20160920,   14,   82

235,20160920,   15,   81

235,20160920,   16,   83

235,20160920,   17,   83

235,20160920,   18,   83

235,20160920,   19,   75

235,20160920,   20,   71

235,20160920,   21,   71

235,20160920,   22,   68

235,20160920,   23,   72

235,20160920,   24,   75

235,20160921,    1,   75

235,20160921,    2,   75

235,20160921,    3,   75

235,20160921,    4,   75

235,20160921,    5,   75

235,20160921,    6,   75

235,20160921,    7,   75

235,20160921,    8,   80

235,20160921,    9,   83

235,20160921,   10,   83

235,20160921,   11,   82

235,20160921,   12,   82

235,20160921,   13,   81

235,20160921,   14,   83

235,20160921,   15,   81

235,20160921,   16,   83

235,20160921,   17,   82

235,20160921,   18,   83

235,20160921,   19,   80

235,20160921,   20,   75

235,20160921,   21,   75

235,20160921,   22,   80

235,20160921,   23,   80

235,20160921,   24,   75

235,20160922,    1,   75

235,20160922,    2,   71

235,20160922,    3,   64

235,20160922,    4,   60

235,20160922,    5,   60

235,20160922,    6,   62

235,20160922,    7,   65

235,20160922,    8,   70

235,20160922,    9,   71

235,20160922,   10,   69

235,20160922,   11,   65

235,20160922,   12,   62

235,20160922,   13,   67

235,20160922,   14,   64

235,20160922,   15,   67

235,20160922,   16,   68

235,20160922,   17,   68

235,20160922,   18,   59

235,20160922,   19,   60

235,20160922,   20,   68

235,20160922,   21,   70

235,20160922,   22,   70

235,20160922,   23,   70

235,20160922,   24,   60

235,20160923,    1,   56

235,20160923,    2,   28

235,20160923,    3,   50

235,20160923,    4,   64

235,20160923,    5,   75

235,20160923,    6,   83

235,20160923,    7,   83

235,20160923,    8,   83

235,20160923,    9,   83

235,20160923,   10,   80

235,20160923,   11,   78

235,20160923,   12,   81

235,20160923,   13,   82

235,20160923,   14,   80

235,20160923,   15,   82

235,20160923,   16,   82

235,20160923,   17,   82

235,20160923,   18,   68

235,20160923,   19,   83

235,20160923,   20,   83

235,20160923,   21,   82

235,20160923,   22,   81

235,20160923,   23,   80

235,20160923,   24,   80

Bijlage 2 Meting zichtbaarheid Schiphol 1/8/2016 – 24/9/2016

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)

Opmerking: door stationsverplaatsingen en veranderingen in waarneemmethodieken zijn deze tijdreeksen van uurwaarden mogelijk inhomogeen! Dat betekent dat deze reeks van gemeten waarden niet geschikt is voor trendanalyse. Voor studies naar klimaatverandering verwijzen we naar de gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/homogeen_260/index.html> of de Centraal Nederland Temperatuur <http://www.knmi.nl/klimatologie/onderzoeksgegevens/CNT/>.

 

 

STN      LON(east)   LAT(north)     ALT(m)  NAME

240:         4.774       52.301      -4.40  SCHIPHOL

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag);

HH       = tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT;

VV       = Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 2=200-300m,…, =4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, …, 79=29-30km, 80=30-35km, 81=35-40km,…, 89=meer dan 70km);

 

STN,YYYYMMDD,   HH,   VV

 

240,20160801,    1,   70

240,20160801,    2,   70

240,20160801,    3,   67

240,20160801,    4,   68

240,20160801,    5,   69

240,20160801,    6,   70

240,20160801,    7,   70

240,20160801,    8,   80

240,20160801,    9,   80

240,20160801,   10,   80

240,20160801,   11,   80

240,20160801,   12,   81

240,20160801,   13,   82

240,20160801,   14,   81

240,20160801,   15,   81

240,20160801,   16,   81

240,20160801,   17,   80

240,20160801,   18,   80

240,20160801,   19,   75

240,20160801,   20,   75

240,20160801,   21,   75

240,20160801,   22,   70

240,20160801,   23,   75

240,20160801,   24,   70

240,20160802,    1,   75

240,20160802,    2,   66

240,20160802,    3,   62

240,20160802,    4,   58

240,20160802,    5,   56

240,20160802,    6,   43

240,20160802,    7,   65

240,20160802,    8,   68

240,20160802,    9,   64

240,20160802,   10,   57

240,20160802,   11,   70

240,20160802,   12,   59

240,20160802,   13,   70

240,20160802,   14,   50

240,20160802,   15,   56

240,20160802,   16,   35

240,20160802,   17,   57

240,20160802,   18,   24

240,20160802,   19,   24

240,20160802,   20,   56

240,20160802,   21,   48

240,20160802,   22,   31

240,20160802,   23,   23

240,20160802,   24,   30

240,20160803,    1,   56

240,20160803,    2,   50

240,20160803,    3,   61

240,20160803,    4,   50

240,20160803,    5,   59

240,20160803,    6,   50

240,20160803,    7,   32

240,20160803,    8,   59

240,20160803,    9,   65

240,20160803,   10,   68

240,20160803,   11,   70

240,20160803,   12,   75

240,20160803,   13,   75

240,20160803,   14,   75

240,20160803,   15,   75

240,20160803,   16,   75

240,20160803,   17,   75

240,20160803,   18,   75

240,20160803,   19,   75

240,20160803,   20,   75

240,20160803,   21,   75

240,20160803,   22,   68

240,20160803,   23,   65

240,20160803,   24,   64

240,20160804,    1,   63

240,20160804,    2,   63

240,20160804,    3,   62

240,20160804,    4,   64

240,20160804,    5,   65

240,20160804,    6,   68

240,20160804,    7,   70

240,20160804,    8,   73

240,20160804,    9,   67

240,20160804,   10,   72

240,20160804,   11,   75

240,20160804,   12,   69

240,20160804,   13,   74

240,20160804,   14,   71

240,20160804,   15,   72

240,20160804,   16,   69

240,20160804,   17,   72

240,20160804,   18,   75

240,20160804,   19,   70

240,20160804,   20,   65

240,20160804,   21,   63

240,20160804,   22,   63

240,20160804,   23,   62

240,20160804,   24,   64

240,20160805,    1,   60

240,20160805,    2,   65

240,20160805,    3,   65

240,20160805,    4,   65

240,20160805,    5,   65

240,20160805,    6,   70

240,20160805,    7,   75

240,20160805,    8,   75

240,20160805,    9,   75

240,20160805,   10,   75

240,20160805,   11,   46

240,20160805,   12,   75

240,20160805,   13,   80

240,20160805,   14,   80

240,20160805,   15,   80

240,20160805,   16,   80

240,20160805,   17,   80

240,20160805,   18,   75

240,20160805,   19,   75

240,20160805,   20,   70

240,20160805,   21,   75

240,20160805,   22,   70

240,20160805,   23,   70

240,20160805,   24,   65

240,20160806,    1,   64

240,20160806,    2,   59

240,20160806,    3,   58

240,20160806,    4,   57

240,20160806,    5,   57

240,20160806,    6,   65

240,20160806,    7,   58

240,20160806,    8,   50

240,20160806,    9,   58

240,20160806,   10,   75

240,20160806,   11,   75

240,20160806,   12,   75

240,20160806,   13,   80

240,20160806,   14,   80

240,20160806,   15,   81

240,20160806,   16,   81

240,20160806,   17,   81

240,20160806,   18,   82

240,20160806,   19,   75

240,20160806,   20,   75

240,20160806,   21,   75

240,20160806,   22,   70

240,20160806,   23,   70

240,20160806,   24,   70

240,20160807,    1,   70

240,20160807,    2,   70

240,20160807,    3,   68

240,20160807,    4,   69

240,20160807,    5,   70

240,20160807,    6,   70

240,20160807,    7,   68

240,20160807,    8,   63

240,20160807,    9,   56

240,20160807,   10,   62

240,20160807,   11,   70

240,20160807,   12,   70

240,20160807,   13,   68

240,20160807,   14,   75

240,20160807,   15,   75

240,20160807,   16,   75

240,20160807,   17,   75

240,20160807,   18,   75

240,20160807,   19,   75

240,20160807,   20,   70

240,20160807,   21,   75

240,20160807,   22,   74

240,20160807,   23,   67

240,20160807,   24,   62

240,20160808,    1,   60

240,20160808,    2,   60

240,20160808,    3,   63

240,20160808,    4,   70

240,20160808,    5,   70

240,20160808,    6,   69

240,20160808,    7,   69

240,20160808,    8,   76

240,20160808,    9,   80

240,20160808,   10,   72

240,20160808,   11,   80

240,20160808,   12,   78

240,20160808,   13,   80

240,20160808,   14,   80

240,20160808,   15,   75

240,20160808,   16,   79

240,20160808,   17,   80

240,20160808,   18,   75

240,20160808,   19,   74

240,20160808,   20,   75

240,20160808,   21,   70

240,20160808,   22,   70

240,20160808,   23,   65

240,20160808,   24,   65

240,20160809,    1,   65

240,20160809,    2,   65

240,20160809,    3,    8

240,20160809,    4,   65

240,20160809,    5,   65

240,20160809,    6,   65

240,20160809,    7,   70

240,20160809,    8,   70

240,20160809,    9,   70

240,20160809,   10,   70

240,20160809,   11,   80

240,20160809,   12,   73

240,20160809,   13,   71

240,20160809,   14,   78

240,20160809,   15,   80

240,20160809,   16,   79

240,20160809,   17,   78

240,20160809,   18,   79

240,20160809,   19,   75

240,20160809,   20,   75

240,20160809,   21,   75

240,20160809,   22,   80

240,20160809,   23,   70

240,20160809,   24,   70

240,20160810,    1,   64

240,20160810,    2,   65

240,20160810,    3,   65

240,20160810,    4,   65

240,20160810,    5,   65

240,20160810,    6,   75

240,20160810,    7,   75

240,20160810,    8,   70

240,20160810,    9,   80

240,20160810,   10,   80

240,20160810,   11,   80

240,20160810,   12,   80

240,20160810,   13,   81

240,20160810,   14,   81

240,20160810,   15,   78

240,20160810,   16,   81

240,20160810,   17,   75

240,20160810,   18,   80

240,20160810,   19,   80

240,20160810,   20,   75

240,20160810,   21,   75

240,20160810,   22,   70

240,20160810,   23,   70

240,20160810,   24,   70

240,20160811,    1,   70

240,20160811,    2,   75

240,20160811,    3,   75

240,20160811,    4,   75

240,20160811,    5,   70

240,20160811,    6,   70

240,20160811,    7,   62

240,20160811,    8,   58

240,20160811,    9,   59

240,20160811,   10,   58

240,20160811,   11,   67

240,20160811,   12,   57

240,20160811,   13,   56

240,20160811,   14,   62

240,20160811,   15,   57

240,20160811,   16,   58

240,20160811,   17,   62

240,20160811,   18,   59

240,20160811,   19,   44

240,20160811,   20,   65

240,20160811,   21,   57

240,20160811,   22,   59

240,20160811,   23,   50

240,20160811,   24,   29

240,20160812,    1,   49

240,20160812,    2,   65

240,20160812,    3,   65

240,20160812,    4,   65

240,20160812,    5,   65

240,20160812,    6,   65

240,20160812,    7,   70

240,20160812,    8,   70

240,20160812,    9,   70

240,20160812,   10,   70

240,20160812,   11,   70

240,20160812,   12,   70

240,20160812,   13,   75

240,20160812,   14,   75

240,20160812,   15,   72

240,20160812,   16,   75

240,20160812,   17,   75

240,20160812,   18,   75

240,20160812,   19,   75

240,20160812,   20,   75

240,20160812,   21,   70

240,20160812,   22,   70

240,20160812,   23,   70

240,20160812,   24,   70

240,20160813,    1,   61

240,20160813,    2,   58

240,20160813,    3,   50

240,20160813,    4,   56

240,20160813,    5,   70

240,20160813,    6,   70

240,20160813,    7,   70

240,20160813,    8,   75

240,20160813,    9,   75

240,20160813,   10,   75

240,20160813,   11,   75

240,20160813,   12,   75

240,20160813,   13,   75

240,20160813,   14,   75

240,20160813,   15,   75

240,20160813,   16,   75

240,20160813,   17,   75

240,20160813,   18,   75

240,20160813,   19,   70

240,20160813,   20,   70

240,20160813,   21,   70

240,20160813,   22,   70

240,20160813,   23,   70

240,20160813,   24,   70

240,20160814,    1,   65

240,20160814,    2,   65

240,20160814,    3,   65

240,20160814,    4,   65

240,20160814,    5,   65

240,20160814,    6,   65

240,20160814,    7,   70

240,20160814,    8,   75

240,20160814,    9,   75

240,20160814,   10,   75

240,20160814,   11,   75

240,20160814,   12,   82

240,20160814,   13,   81

240,20160814,   14,   82

240,20160814,   15,   81

240,20160814,   16,   82

240,20160814,   17,   83

240,20160814,   18,   83

240,20160814,   19,   75

240,20160814,   20,   75

240,20160814,   21,   70

240,20160814,   22,   70

240,20160814,   23,   65

240,20160814,   24,   65

240,20160815,    1,   65

240,20160815,    2,   65

240,20160815,    3,   65

240,20160815,    4,   65

240,20160815,    5,   65

240,20160815,    6,   70

240,20160815,    7,   75

240,20160815,    8,   80

240,20160815,    9,   80

240,20160815,   10,   81

240,20160815,   11,   82

240,20160815,   12,   81

240,20160815,   13,   80

240,20160815,   14,   82

240,20160815,   15,   81

240,20160815,   16,   81

240,20160815,   17,   81

240,20160815,   18,   75

240,20160815,   19,   75

240,20160815,   20,   75

240,20160815,   21,   75

240,20160815,   22,   70

240,20160815,   23,   70

240,20160815,   24,   70

240,20160816,    1,   70

240,20160816,    2,   70

240,20160816,    3,   70

240,20160816,    4,   70

240,20160816,    5,   70

240,20160816,    6,   70

240,20160816,    7,   75

240,20160816,    8,   75

240,20160816,    9,   80

240,20160816,   10,   81

240,20160816,   11,   80

240,20160816,   12,   81

240,20160816,   13,   80

240,20160816,   14,   80

240,20160816,   15,   80

240,20160816,   16,   80

240,20160816,   17,   80

240,20160816,   18,   81

240,20160816,   19,   75

240,20160816,   20,   75

240,20160816,   21,   70

240,20160816,   22,   70

240,20160816,   23,   70

240,20160816,   24,   70

240,20160817,    1,   70

240,20160817,    2,   70

240,20160817,    3,   70

240,20160817,    4,   67

240,20160817,    5,   65

240,20160817,    6,   71

240,20160817,    7,   75

240,20160817,    8,   80

240,20160817,    9,   80

240,20160817,   10,   81

240,20160817,   11,   80

240,20160817,   12,   81

240,20160817,   13,   80

240,20160817,   14,   80

240,20160817,   15,   81

240,20160817,   16,   82

240,20160817,   17,   83

240,20160817,   18,   83

240,20160817,   19,   83

240,20160817,   20,   75

240,20160817,   21,   75

240,20160817,   22,   75

240,20160817,   23,   70

240,20160817,   24,   70

240,20160818,    1,   70

240,20160818,    2,   70

240,20160818,    3,   70

240,20160818,    4,   70

240,20160818,    5,   68

240,20160818,    6,   70

240,20160818,    7,   75

240,20160818,    8,   75

240,20160818,    9,   76

240,20160818,   10,   81

240,20160818,   11,   81

240,20160818,   12,   75

240,20160818,   13,   81

240,20160818,   14,   80

240,20160818,   15,   80

240,20160818,   16,   82

240,20160818,   17,   81

240,20160818,   18,   80

240,20160818,   19,   75

240,20160818,   20,   70

240,20160818,   21,   70

240,20160818,   22,   64

240,20160818,   23,   65

240,20160818,   24,   70

240,20160819,    1,   70

240,20160819,    2,   65

240,20160819,    3,   62

240,20160819,    4,   61

240,20160819,    5,   58

240,20160819,    6,   63

240,20160819,    7,   67

240,20160819,    8,   75

240,20160819,    9,   72

240,20160819,   10,   78

240,20160819,   11,   78

240,20160819,   12,   69

240,20160819,   13,   66

240,20160819,   14,   63

240,20160819,   15,   59

240,20160819,   16,   58

240,20160819,   17,   56

240,20160819,   18,   57

240,20160819,   19,   14

240,20160819,   20,   11

240,20160819,   21,   61

240,20160819,   22,   39

240,20160819,   23,   58

240,20160819,   24,   65

240,20160820,    1,   65

240,20160820,    2,   65

240,20160820,    3,   63

240,20160820,    4,   65

240,20160820,    5,   65

240,20160820,    6,   62

240,20160820,    7,   64

240,20160820,    8,   67

240,20160820,    9,   64

240,20160820,   10,   63

240,20160820,   11,   71

240,20160820,   12,   78

240,20160820,   13,   75

240,20160820,   14,   70

240,20160820,   15,   71

240,20160820,   16,   67

240,20160820,   17,   72

240,20160820,   18,   69

240,20160820,   19,   74

240,20160820,   20,   73

240,20160820,   21,   70

240,20160820,   22,   75

240,20160820,   23,   74

240,20160820,   24,   70

240,20160821,    1,   70

240,20160821,    2,   58

240,20160821,    3,   66

240,20160821,    4,   65

240,20160821,    5,   57

240,20160821,    6,   58

240,20160821,    7,   59

240,20160821,    8,   50

240,20160821,    9,   65

240,20160821,   10,   44

240,20160821,   11,   65

240,20160821,   12,   61

240,20160821,   13,   75

240,20160821,   14,   75

240,20160821,   15,   75

240,20160821,   16,   75

240,20160821,   17,   75

240,20160821,   18,   75

240,20160821,   19,   70

240,20160821,   20,   70

240,20160821,   21,   68

240,20160821,   22,   63

240,20160821,   23,   61

240,20160821,   24,   60

240,20160822,    1,   60

240,20160822,    2,   59

240,20160822,    3,   60

240,20160822,    4,   38

240,20160822,    5,   24

240,20160822,    6,   59

240,20160822,    7,   65

240,20160822,    8,   64

240,20160822,    9,   66

240,20160822,   10,   50

240,20160822,   11,   64

240,20160822,   12,   65

240,20160822,   13,   67

240,20160822,   14,   71

240,20160822,   15,   70

240,20160822,   16,   69

240,20160822,   17,   72

240,20160822,   18,   74

240,20160822,   19,   70

240,20160822,   20,   70

240,20160822,   21,   70

240,20160822,   22,   65

240,20160822,   23,   66

240,20160822,   24,   66

240,20160823,    1,   65

240,20160823,    2,   65

240,20160823,    3,   65

240,20160823,    4,   61

240,20160823,    5,   64

240,20160823,    6,   65

240,20160823,    7,   70

240,20160823,    8,   75

240,20160823,    9,   72

240,20160823,   10,   78

240,20160823,   11,   65

240,20160823,   12,   80

240,20160823,   13,   80

240,20160823,   14,   80

240,20160823,   15,   80

240,20160823,   16,   82

240,20160823,   17,   80

240,20160823,   18,   81

240,20160823,   19,   75

240,20160823,   20,   70

240,20160823,   21,   75

240,20160823,   22,   75

240,20160823,   23,   75

240,20160823,   24,   75

240,20160824,    1,   74

240,20160824,    2,   74

240,20160824,    3,   70

240,20160824,    4,   70

240,20160824,    5,   69

240,20160824,    6,   69

240,20160824,    7,   70

240,20160824,    8,   73

240,20160824,    9,   79

240,20160824,   10,   79

240,20160824,   11,   77

240,20160824,   12,   72

240,20160824,   13,   74

240,20160824,   14,   79

240,20160824,   15,   80

240,20160824,   16,   80

240,20160824,   17,   81

240,20160824,   18,   81

240,20160824,   19,   83

240,20160824,   20,   75

240,20160824,   21,   75

240,20160824,   22,   75

240,20160824,   23,   75

240,20160824,   24,   75

240,20160825,    1,   70

240,20160825,    2,   70

240,20160825,    3,   70

240,20160825,    4,   75

240,20160825,    5,   70

240,20160825,    6,   70

240,20160825,    7,   69

240,20160825,    8,   72

240,20160825,    9,   79

240,20160825,   10,   81

240,20160825,   11,   74

240,20160825,   12,   80

240,20160825,   13,   79

240,20160825,   14,   79

240,20160825,   15,   79

240,20160825,   16,   80

240,20160825,   17,   80

240,20160825,   18,   81

240,20160825,   19,   70

240,20160825,   20,   70

240,20160825,   21,   70

240,20160825,   22,   71

240,20160825,   23,   66

240,20160825,   24,   64

240,20160826,    1,   60

240,20160826,    2,   60

240,20160826,    3,   40

240,20160826,    4,   42

240,20160826,    5,   32

240,20160826,    6,   36

240,20160826,    7,   58

240,20160826,    8,   61

240,20160826,    9,   65

240,20160826,   10,   74

240,20160826,   11,   81

240,20160826,   12,   75

240,20160826,   13,   81

240,20160826,   14,   82

240,20160826,   15,   76

240,20160826,   16,   82

240,20160826,   17,   83

240,20160826,   18,   80

240,20160826,   19,   75

240,20160826,   20,   75

240,20160826,   21,   75

240,20160826,   22,   68

240,20160826,   23,   70

240,20160826,   24,   66

240,20160827,    1,   65

240,20160827,    2,   64

240,20160827,    3,   63

240,20160827,    4,   65

240,20160827,    5,   65

240,20160827,    6,   64

240,20160827,    7,   70

240,20160827,    8,   80

240,20160827,    9,   80

240,20160827,   10,   81

240,20160827,   11,   80

240,20160827,   12,   81

240,20160827,   13,   80

240,20160827,   14,   80

240,20160827,   15,   81

240,20160827,   16,   81

240,20160827,   17,   81

240,20160827,   18,   75

240,20160827,   19,   75

240,20160827,   20,   75

240,20160827,   21,   75

240,20160827,   22,   70

240,20160827,   23,   70

240,20160827,   24,   65

240,20160828,    1,   61

240,20160828,    2,   57

240,20160828,    3,   56

240,20160828,    4,   40

240,20160828,    5,   36

240,20160828,    6,   40

240,20160828,    7,   50

240,20160828,    8,   33

240,20160828,    9,   56

240,20160828,   10,   61

240,20160828,   11,   62

240,20160828,   12,   74

240,20160828,   13,   75

240,20160828,   14,   80

240,20160828,   15,   75

240,20160828,   16,   75

240,20160828,   17,   75

240,20160828,   18,   73

240,20160828,   19,   67

240,20160828,   20,   67

240,20160828,   21,   65

240,20160828,   22,   67

240,20160828,   23,   70

240,20160828,   24,   70

240,20160829,    1,   70

240,20160829,    2,   70

240,20160829,    3,   70

240,20160829,    4,   70

240,20160829,    5,   65

240,20160829,    6,   65

240,20160829,    7,   70

240,20160829,    8,   70

240,20160829,    9,   75

240,20160829,   10,   75

240,20160829,   11,   75

240,20160829,   12,   80

240,20160829,   13,   80

240,20160829,   14,   81

240,20160829,   15,   80

240,20160829,   16,   81

240,20160829,   17,   80

240,20160829,   18,   75

240,20160829,   19,   75

240,20160829,   20,   70

240,20160829,   21,   70

240,20160829,   22,   65

240,20160829,   23,   65

240,20160829,   24,   65

240,20160830,    1,   65

240,20160830,    2,   65

240,20160830,    3,   65

240,20160830,    4,   65

240,20160830,    5,   65

240,20160830,    6,   65

240,20160830,    7,   70

240,20160830,    8,   75

240,20160830,    9,   75

240,20160830,   10,   79

240,20160830,   11,   77

240,20160830,   12,   80

240,20160830,   13,   81

240,20160830,   14,   80

240,20160830,   15,   75

240,20160830,   16,   80

240,20160830,   17,   80

240,20160830,   18,   75

240,20160830,   19,   70

240,20160830,   20,   70

240,20160830,   21,   65

240,20160830,   22,   65

240,20160830,   23,   65

240,20160830,   24,   64

240,20160831,    1,   62

240,20160831,    2,   65

240,20160831,    3,   62

240,20160831,    4,   65

240,20160831,    5,   65

240,20160831,    6,   68

240,20160831,    7,   70

240,20160831,    8,   70

240,20160831,    9,   68

240,20160831,   10,   69

240,20160831,   11,   72

240,20160831,   12,   74

240,20160831,   13,   79

240,20160831,   14,   80

240,20160831,   15,   80

240,20160831,   16,   81

240,20160831,   17,   70

240,20160831,   18,   67

240,20160831,   19,   69

240,20160831,   20,   63

240,20160831,   21,   61

240,20160831,   22,   63

240,20160831,   23,   58

240,20160831,   24,   57

240,20160901,    1,   50

240,20160901,    2,   50

240,20160901,    3,   50

240,20160901,    4,   50

240,20160901,    5,   58

240,20160901,    6,   59

240,20160901,    7,   70

240,20160901,    8,   75

240,20160901,    9,   77

240,20160901,   10,   80

240,20160901,   11,   81

240,20160901,   12,   81

240,20160901,   13,   80

240,20160901,   14,   80

240,20160901,   15,   80

240,20160901,   16,   80

240,20160901,   17,   80

240,20160901,   18,   75

240,20160901,   19,   75

240,20160901,   20,   70

240,20160901,   21,   70

240,20160901,   22,   65

240,20160901,   23,   65

240,20160901,   24,   65

240,20160902,    1,   62

240,20160902,    2,   62

240,20160902,    3,   60

240,20160902,    4,   61

240,20160902,    5,   60

240,20160902,    6,   59

240,20160902,    7,   59

240,20160902,    8,   63

240,20160902,    9,   66

240,20160902,   10,   68

240,20160902,   11,   73

240,20160902,   12,   79

240,20160902,   13,   75

240,20160902,   14,   75

240,20160902,   15,   80

240,20160902,   16,   75

240,20160902,   17,   75

240,20160902,   18,   74

240,20160902,   19,   75

240,20160902,   20,   70

240,20160902,   21,   65

240,20160902,   22,   70

240,20160902,   23,   70

240,20160902,   24,   70

240,20160903,    1,   70

240,20160903,    2,   37

240,20160903,    3,   60

240,20160903,    4,   58

240,20160903,    5,   50

240,20160903,    6,   56

240,20160903,    7,   64

240,20160903,    8,   70

240,20160903,    9,   75

240,20160903,   10,   80

240,20160903,   11,   74

240,20160903,   12,   72

240,20160903,   13,   74

240,20160903,   14,   80

240,20160903,   15,   80

240,20160903,   16,   75

240,20160903,   17,   80

240,20160903,   18,   75

240,20160903,   19,   75

240,20160903,   20,   71

240,20160903,   21,   70

240,20160903,   22,   64

240,20160903,   23,   63

240,20160903,   24,   70

240,20160904,    1,   65

240,20160904,    2,   65

240,20160904,    3,   65

240,20160904,    4,   63

240,20160904,    5,   62

240,20160904,    6,   70

240,20160904,    7,   70

240,20160904,    8,   70

240,20160904,    9,   70

240,20160904,   10,   79

240,20160904,   11,   61

240,20160904,   12,   75

240,20160904,   13,   75

240,20160904,   14,   75

240,20160904,   15,   75

240,20160904,   16,   66

240,20160904,   17,   60

240,20160904,   18,   70

240,20160904,   19,   75

240,20160904,   20,   75

240,20160904,   21,   75

240,20160904,   22,   75

240,20160904,   23,   75

240,20160904,   24,   75

240,20160905,    1,   65

240,20160905,    2,   56

240,20160905,    3,   65

240,20160905,    4,   70

240,20160905,    5,   70

240,20160905,    6,   70

240,20160905,    7,   70

240,20160905,    8,   75

240,20160905,    9,   75

240,20160905,   10,   75

240,20160905,   11,   80

240,20160905,   12,   75

240,20160905,   13,   74

240,20160905,   14,   75

240,20160905,   15,   80

240,20160905,   16,   81

240,20160905,   17,   82

240,20160905,   18,   80

240,20160905,   19,   70

240,20160905,   20,   65

240,20160905,   21,   70

240,20160905,   22,   65

240,20160905,   23,   38

240,20160905,   24,   48

240,20160906,    1,   65

240,20160906,    2,   62

240,20160906,    3,   62

240,20160906,    4,   59

240,20160906,    5,   58

240,20160906,    6,   57

240,20160906,    7,   58

240,20160906,    8,   60

240,20160906,    9,   64

240,20160906,   10,   68

240,20160906,   11,   73

240,20160906,   12,   70

240,20160906,   13,   75

240,20160906,   14,   75

240,20160906,   15,   75

240,20160906,   16,   75

240,20160906,   17,   75

240,20160906,   18,   70

240,20160906,   19,   70

240,20160906,   20,   65

240,20160906,   21,   63

240,20160906,   22,   59

240,20160906,   23,    6

240,20160906,   24,    7

240,20160907,    1,   56

240,20160907,    2,   39

240,20160907,    3,    9

240,20160907,    4,   57

240,20160907,    5,   56

240,20160907,    6,   59

240,20160907,    7,   59

240,20160907,    8,   60

240,20160907,    9,   62

240,20160907,   10,   69

240,20160907,   11,   80

240,20160907,   12,   82

240,20160907,   13,   75

240,20160907,   14,   80

240,20160907,   15,   79

240,20160907,   16,   80

240,20160907,   17,   80

240,20160907,   18,   75

240,20160907,   19,   72

240,20160907,   20,   70

240,20160907,   21,   64

240,20160907,   22,   70

240,20160907,   23,   70

240,20160907,   24,   70

240,20160908,    1,   70

240,20160908,    2,   70

240,20160908,    3,   70

240,20160908,    4,   70

240,20160908,    5,   66

240,20160908,    6,   65

240,20160908,    7,   62

240,20160908,    8,   62

240,20160908,    9,   63

240,20160908,   10,   65

240,20160908,   11,   64

240,20160908,   12,   69

240,20160908,   13,   80

240,20160908,   14,   79

240,20160908,   15,   80

240,20160908,   16,   75

240,20160908,   17,   69

240,20160908,   18,   71

240,20160908,   19,   69

240,20160908,   20,   66

240,20160908,   21,   64

240,20160908,   22,   63

240,20160908,   23,   62

240,20160908,   24,   61

240,20160909,    1,   61

240,20160909,    2,   62

240,20160909,    3,   63

240,20160909,    4,   65

240,20160909,    5,   65

240,20160909,    6,   61

240,20160909,    7,   62

240,20160909,    8,   63

240,20160909,    9,   65

240,20160909,   10,   70

240,20160909,   11,   76

240,20160909,   12,   75

240,20160909,   13,   76

240,20160909,   14,   80

240,20160909,   15,   80

240,20160909,   16,   80

240,20160909,   17,   80

240,20160909,   18,   75

240,20160909,   19,   70

240,20160909,   20,   70

240,20160909,   21,   70

240,20160909,   22,   70

240,20160909,   23,   70

240,20160909,   24,   70

240,20160910,    1,   70

240,20160910,    2,   68

240,20160910,    3,   69

240,20160910,    4,   70

240,20160910,    5,   70

240,20160910,    6,   70

240,20160910,    7,   75

240,20160910,    8,   76

240,20160910,    9,   75

240,20160910,   10,   77

240,20160910,   11,   80

240,20160910,   12,   75

240,20160910,   13,   78

240,20160910,   14,   75

240,20160910,   15,   80

240,20160910,   16,   80

240,20160910,   17,   80

240,20160910,   18,   75

240,20160910,   19,   80

240,20160910,   20,   75

240,20160910,   21,   70

240,20160910,   22,   70

240,20160910,   23,   70

240,20160910,   24,   70

240,20160911,    1,   70

240,20160911,    2,   70

240,20160911,    3,   65

240,20160911,    4,   62

240,20160911,    5,   59

240,20160911,    6,   65

240,20160911,    7,   70

240,20160911,    8,   70

240,20160911,    9,   75

240,20160911,   10,   75

240,20160911,   11,   75

240,20160911,   12,   80

240,20160911,   13,   75

240,20160911,   14,   75

240,20160911,   15,   75

240,20160911,   16,   75

240,20160911,   17,   70

240,20160911,   18,   70

240,20160911,   19,   70

240,20160911,   20,   70

240,20160911,   21,   65

240,20160911,   22,   60

240,20160911,   23,   60

240,20160911,   24,   59

240,20160912,    1,   57

240,20160912,    2,   57

240,20160912,    3,   58

240,20160912,    4,   59

240,20160912,    5,   59

240,20160912,    6,   60

240,20160912,    7,   64

240,20160912,    8,   65

240,20160912,    9,   72

240,20160912,   10,   77

240,20160912,   11,   79

240,20160912,   12,   78

240,20160912,   13,   80

240,20160912,   14,   77

240,20160912,   15,   80

240,20160912,   16,   81

240,20160912,   17,   81

240,20160912,   18,   81

240,20160912,   19,   70

240,20160912,   20,   70

240,20160912,   21,   70

240,20160912,   22,   65

240,20160912,   23,   70

240,20160912,   24,   65

240,20160913,    1,   65

240,20160913,    2,   70

240,20160913,    3,   70

240,20160913,    4,   71

240,20160913,    5,   68

240,20160913,    6,   65

240,20160913,    7,   63

240,20160913,    8,   63

240,20160913,    9,   67

240,20160913,   10,   73

240,20160913,   11,   76

240,20160913,   12,   80

240,20160913,   13,   80

240,20160913,   14,   81

240,20160913,   15,   81

240,20160913,   16,   81

240,20160913,   17,   81

240,20160913,   18,   80

240,20160913,   19,   75

240,20160913,   20,   80

240,20160913,   21,   75

240,20160913,   22,   77

240,20160913,   23,   75

240,20160913,   24,   75

240,20160914,    1,   70

240,20160914,    2,   70

240,20160914,    3,   68

240,20160914,    4,   66

240,20160914,    5,   66

240,20160914,    6,   66

240,20160914,    7,   69

240,20160914,    8,   71

240,20160914,    9,   71

240,20160914,   10,   73

240,20160914,   11,   71

240,20160914,   12,   73

240,20160914,   13,   79

240,20160914,   14,   70

240,20160914,   15,   75

240,20160914,   16,   81

240,20160914,   17,   66

240,20160914,   18,   64

240,20160914,   19,   62

240,20160914,   20,   61

240,20160914,   21,   70

240,20160914,   22,   69

240,20160914,   23,   65

240,20160914,   24,   64

240,20160915,    1,   62

240,20160915,    2,   62

240,20160915,    3,   64

240,20160915,    4,   64

240,20160915,    5,   64

240,20160915,    6,   64

240,20160915,    7,   64

240,20160915,    8,   64

240,20160915,    9,   67

240,20160915,   10,   67

240,20160915,   11,   67

240,20160915,   12,   70

240,20160915,   13,   66

240,20160915,   14,   72

240,20160915,   15,   72

240,20160915,   16,   72

240,20160915,   17,   73

240,20160915,   18,   67

240,20160915,   19,   57

240,20160915,   20,   56

240,20160915,   21,   70

240,20160915,   22,   70

240,20160915,   23,   75

240,20160915,   24,   67

240,20160916,    1,   65

240,20160916,    2,   60

240,20160916,    3,   56

240,20160916,    4,   56

240,20160916,    5,   45

240,20160916,    6,   43

240,20160916,    7,   56

240,20160916,    8,   60

240,20160916,    9,   61

240,20160916,   10,   61

240,20160916,   11,   64

240,20160916,   12,   59

240,20160916,   13,   59

240,20160916,   14,   64

240,20160916,   15,   75

240,20160916,   16,   80

240,20160916,   17,   75

240,20160916,   18,   75

240,20160916,   19,   70

240,20160916,   20,   75

240,20160916,   21,   75

240,20160916,   22,   75

240,20160916,   23,   70

240,20160916,   24,   70

240,20160917,    1,   70

240,20160917,    2,   70

240,20160917,    3,   70

240,20160917,    4,   62

240,20160917,    5,   62

240,20160917,    6,   58

240,20160917,    7,   56

240,20160917,    8,   50

240,20160917,    9,   57

240,20160917,   10,   61

240,20160917,   11,   67

240,20160917,   12,   76

240,20160917,   13,   75

240,20160917,   14,   75

240,20160917,   15,   75

240,20160917,   16,   75

240,20160917,   17,   73

240,20160917,   18,   60

240,20160917,   19,   65

240,20160917,   20,   62

240,20160917,   21,   59

240,20160917,   22,   56

240,20160917,   23,   60

240,20160917,   24,   64

240,20160918,    1,   70

240,20160918,    2,   70

240,20160918,    3,   70

240,20160918,    4,   65

240,20160918,    5,   65

240,20160918,    6,   64

240,20160918,    7,   68

240,20160918,    8,   70

240,20160918,    9,   75

240,20160918,   10,   80

240,20160918,   11,   80

240,20160918,   12,   80

240,20160918,   13,   80

240,20160918,   14,   81

240,20160918,   15,   81

240,20160918,   16,   82

240,20160918,   17,   80

240,20160918,   18,   75

240,20160918,   19,   75

240,20160918,   20,   75

240,20160918,   21,   70

240,20160918,   22,   70

240,20160918,   23,   70

240,20160918,   24,   70

240,20160919,    1,   70

240,20160919,    2,   65

240,20160919,    3,   65

240,20160919,    4,   65

240,20160919,    5,   70

240,20160919,    6,   70

240,20160919,    7,   70

240,20160919,    8,   59

240,20160919,    9,   75

240,20160919,   10,   75

240,20160919,   11,   80

240,20160919,   12,   75

240,20160919,   13,   80

240,20160919,   14,   81

240,20160919,   15,   81

240,20160919,   16,   80

240,20160919,   17,   75

240,20160919,   18,   75

240,20160919,   19,   75

240,20160919,   20,   75

240,20160919,   21,   70

240,20160919,   22,   70

240,20160919,   23,   70

240,20160919,   24,   70

240,20160920,    1,   70

240,20160920,    2,   70

240,20160920,    3,   70

240,20160920,    4,   70

240,20160920,    5,   65

240,20160920,    6,   65

240,20160920,    7,   70

240,20160920,    8,   80

240,20160920,    9,   71

240,20160920,   10,   82

240,20160920,   11,   83

240,20160920,   12,   81

240,20160920,   13,   82

240,20160920,   14,   83

240,20160920,   15,   82

240,20160920,   16,   80

240,20160920,   17,   75

240,20160920,   18,   75

240,20160920,   19,   75

240,20160920,   20,   75

240,20160920,   21,   70

240,20160920,   22,   68

240,20160920,   23,   66

240,20160920,   24,   64

240,20160921,    1,   64

240,20160921,    2,   70

240,20160921,    3,   70

240,20160921,    4,   70

240,20160921,    5,   70

240,20160921,    6,   70

240,20160921,    7,   75

240,20160921,    8,   80

240,20160921,    9,   80

240,20160921,   10,   80

240,20160921,   11,   80

240,20160921,   12,   82

240,20160921,   13,   81

240,20160921,   14,   80

240,20160921,   15,   82

240,20160921,   16,   82

240,20160921,   17,   80

240,20160921,   18,   80

240,20160921,   19,   80

240,20160921,   20,   75

240,20160921,   21,   80

240,20160921,   22,   75

240,20160921,   23,   75

240,20160921,   24,   70

240,20160922,    1,   68

240,20160922,    2,   66

240,20160922,    3,   67

240,20160922,    4,   65

240,20160922,    5,   65

240,20160922,    6,   63

240,20160922,    7,   64

240,20160922,    8,   65

240,20160922,    9,   64

240,20160922,   10,   62

240,20160922,   11,   62

240,20160922,   12,   64

240,20160922,   13,   64

240,20160922,   14,   63

240,20160922,   15,   67

240,20160922,   16,   76

240,20160922,   17,   71

240,20160922,   18,   64

240,20160922,   19,   60

240,20160922,   20,   58

240,20160922,   21,   57

240,20160922,   22,   50

240,20160922,   23,   45

240,20160922,   24,   36

240,20160923,    1,   40

240,20160923,    2,   41

240,20160923,    3,   56

240,20160923,    4,   58

240,20160923,    5,   61

240,20160923,    6,   64

240,20160923,    7,   66

240,20160923,    8,   80

240,20160923,    9,   81

240,20160923,   10,   82

240,20160923,   11,   81

240,20160923,   12,   82

240,20160923,   13,   80

240,20160923,   14,   81

240,20160923,   15,   82

240,20160923,   16,   82

240,20160923,   17,   83

240,20160923,   18,   82

240,20160923,   19,   82

240,20160923,   20,   82

240,20160923,   21,   81

240,20160923,   22,   81

240,20160923,   23,   80

240,20160923,   24,   81

Bijlage 3

 

Bron: RVO: Borssele Wind Farm Zone Windfarm Sites III and IV, June 2016