Stichting Vrije Horizon is opgericht om zich in te zetten voor het behoud van het prachtige kustgebied voor de Nederlandse kust.

De Ministeries van EZ en M&I (ministers Kamp en Schultz) hadden het voornemen om eind eerste kwartaal 2014 een beslissing te nemen om enorme windturbinevelden wel of niet op 5,4 km uit de kust te plaatsen. Daartoe hebben de ministeries, mede op verzoek van belanghebbenden, meerdere onderzoeken gestart. Inmiddels is het voorstel naar de Tweede Kamer twee keer uitgesteld, en staat nu gepland voor oktober 2014.

UPDATE – maart 2015

Het Ministerie van I&M heeft inmiddels de plaatsing op 5,4 km uit de kust los gelaten. Zij focust nu op mega windturbinevelden vanaf de 10-mijl zone. Dit lijkt ‘ver’. De ervaring – gewoon kijken – laat ons zien, dat windturbinevelden ook op deze afstand zeer goed zichtbaar zijn. Dit wordt nog meer versterkt bij plaatsing van totaal 700 windturbines van 3 Mw elk. Een cordon van stalen palen, zichtbaar in één vrijwel ononderbroken veld vanaf Hoek van Holland tot aan Den Helder.

Uit onderzoeken blijkt, dat plaatsing op deze afstand van de kust een enorme impact zal hebben op het toerisme en daardoor op de economie en werkgelegenheid van de kustplaatsen langs de Nederlandse kust. Van Bergen tot IJmuiden, van Zandvoort tot Scheveningen! Dit kan oplopen tot 6000 voltijdbanen,  een behoudende calculatie.

Uit de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse blijkt, dat de extra investering om deze parken op 45 km uit de kust te plaatsen extra kost. De gehanteerde cijfers variëren van € 200 miljoen tot € 900 miljoen. Afhankelijk van waarmee men dit vergelijkt.

IJmuiden Ver heeft niet alleen ónze voorkeur,  maar ook van de energiebedrijven die dit moeten gaan exploiteren. Zij zien grootschalige ontwikkeling (ten opzichte van vele, kleinere velden) als de enige mogelijkheid om de kostprijs per kWh op termijn omlaag te brengen. 200 – 900 miljoen euro is veel geld, maar op een investering van circa € 35 miljard (waarvan € 18 miljard aan subsidie). is dat tussen 1% en 3%. Een bedrag dat, vergeleken met de foutenmarge (dat is de ruimte voor eventuele faal- en meerkosten) van deze gigantische projecten, nihil is.

Wellicht een (geringe) besparing, uit te smeren over 20 jaar. Maar daar staat tegenover een enorm verlies aan werkgelegenheid. Niet dramatisch genoeg om de kranten te halen. Veel kleine bedrijven die omvallen, geen grote aantallen mensen die gelijktijdig hun baan verliezen. Geen voorpaginanieuws. Maar voor de kusteconomie net zo dodelijk als een sluipend, onzichtbaar maar dodelijk virus.

Onze ambitie is zoveel mogelijk informatie ter beschikking te stellen aan eenieder die daarin geïnteresseerd is. En daardoor de Ministers en de Tweede Kamer aan te zetten tot een verantwoord besluit, namelijk plaatsing achter de horizon. De ontwikkellocaties zijn daar al aangewezen en direct beschikbaar!!

Wij denken dan ook dat het enige te verantwoorden besluit in deze casus is om de windturbinevelden achter de horizon te plaatsen. Daar zijn al ontwikkellocaties aangewezen. Deze zijn direct beschikbaar. Wij willen voorkomen dat de beide ministers, in hun advies naar de Tweede Kamer, omwille van minimaal en ogenschijnlijk financieel gewin tot horizonvervuiling en economische krimp aan de Nederlandse kust besluiten. Daartoe stellen wij op deze website zoveel mogelijk informatie ter beschikking aan iedereen die daarin geïnteresseerd is. Wij hebben inmiddels 9700 handtekeningen tegen dit plan overhandigd aan de Commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer, versterkt met de heer J. Vos, PvdA. Invoering van schone energie is goed. Dat het meer geld moet kosten dan de tot nu toe gebruikte energiebronnen, kan iedereen uitrekenen. Maar wij vragen de Ministers om deze invoering op een maatschappelijk en sociaal verantwoorde wijze te doen, en niet ten koste van de horizon en vele duizenden banen.